*ഫീസ് ആനുകൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയുവാൻ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ☎ : 8547118811 ◆ SAP കോഴ്‌സുകൾ ◆ Tally GST കോഴ്‌സുകൾ ◆ ഗവൺമെൻറ്‌ അംഗീകൃത കോഴ്‌സുകൾ ◆ Web Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ CAD കോഴ്‌സുകൾ ◆ Digital Marketing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Accounting കോഴ്‌സുകൾ ◆ Graphic Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Programming കോഴ്‌സുകൾ ◆ Software കോഴ്‌സുകൾ ◆ DTP കോഴ്‌സുകൾ 📞 കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ജി-ടെക്കിലേക്ക് വിളിക്കൂ ☎ : 8547118811

CERTIFICATE COURSE IN GST FILING

Duration : 24 Days / 36 Hours

OBJECTIVE

CCGF24 – GN4543-6355F

The objective of a course on GST (Goods and Services Tax) filing is to provide participants with the necessary knowledge and skills to effectively and accurately file GST returns and comply with the legal requirements. The course aims to equip participants with a thorough understanding of the GST system, its principles, and the procedures involved in filing GST returns.

COURSE OUTLINE

GST Filing 👈🏽

Introduction in GST

 • Tax Structure
 • Existing Tax system
 • Journey of GST
 • Overview of GST
 • Structure of GST

CGST/SGST/IGST/UTGST

 • GST Online Registration
 • New Registration
 • Amendment of Registration
 • Cancellation of Registration

Basic GST Computation Practice (Assignments)

 • Basic GST Assignment
 • Adjustment/ Setoff Assignments
 • GST Accounting and Billing/ ITC

Tax Invoice & Other Documents Preparations.

 • Purchase Bill
 • Sales Bill
 • E-Way Bill (Online System)
 • What is E-way bill
 • How to prepare (Online)

Working with GST Portal Simulation Software

 • E-Filing Process of GSTR – 1 Using GST Portal Simulation Software
 • E-Filing Process of GST Challan & GSTR-3B Using GST Portal Simulation Software
 • GST Due Dates Rules
 • Checking GSTR-2A & GSTR-2B Before Filing GST Returns
 • E-Way Bill Preparation Rules Using E-Way Bill Portal Simulation Software
 • E-Filing of Annual Returns GSTR-9C & 9C Using GST Portal Simulation Software
 • GST ITC Rules for Availment of Input Tax Credit
 • GST Registration Using GST Portal Simulation Software.

EXIT PROFILE

Exit Profile 👈🏽

 • Able to do Computer Operation smoothly
 • Get a thorough knowledge in GST and GST Returns
 • Practical experience in GST Filing through GST Portal.

CAREER PATH

Career Path 👈🏽

 • Become a Professional in GST Filing process
 • IT Educator in GST and GST Filing through GST Portal

1 CERTIFICATE

★ GST Filing - G-TEC Certificate

APPLY / ENQUIRE NOW

You can also fill out our enquiry form and we will call you back.
Share
Facebook
WhatsApp
Email