*ഫീസ് ആനുകൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയുവാൻ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ☎ : 8547228822 ◆ SAP കോഴ്‌സുകൾ ◆ Tally GST കോഴ്‌സുകൾ ◆ ഗവൺമെൻറ്‌ അംഗീകൃത കോഴ്‌സുകൾ ◆ Web Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Accounting കോഴ്‌സുകൾ ◆ Graphic Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Programming കോഴ്‌സുകൾ ◆ Software കോഴ്‌സുകൾ ◆ DTP കോഴ്‌സുകൾ 📞 കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ജി-ടെക്കിലേക്ക് വിളിക്കൂ ☎ : 8547228822

G - TALLY

Duration : 2 Months / 72 Hours

OBJECTIVE

The course is tailored for a student to enter into the world of numbers and digits and formulate the financial transactions is a well-structured way with the help of computers. The course starts with computer basics and then lead through manual accounting necessary for computerized accounting using the most popular TALLY.

COURSE DURATION:

2 Months / 72 Hours

COURSE OUTLINE

➤ Tally Features
➤ Advantages, History & Evolution of Tally ERP 9
➤ Tally Versions
➤ Introduction to Tally Prime
➤ Tally Prime V/s Tally ERP 9
➤ Getting Started with Tally Prime
➤ Company Features and Configurations
➤ Managing Masters in Tally Prime
➤ Migrating Tally.ERP 9 Data to Tally Prime
➤ Purchase Sales and Return
➤ Maintaining Bill-wise Details
➤ Method of Adjustment
➤ Debit Note and Credit Note
➤ Orders (Purchase and Sales Orders) and Payments
➤ Receipt Note, Delivery Note & Rejection Notes
➤ Trade & Cash Discount
➤ Manage Multiple Storage Locations
➤ Manufacturing Process
➤ Physical Stock Verification Process in Tally Prime
➤ Track Additional Cost of Purchases
➤ Actual and Billed Quantity
➤ Allow Zero Valued Transactions
➤ Cost Centres & Cost Category
➤ Goods and Service Tax (GST)
➤ Tax Deducted at Source (TDS)
➤ Bank Reconciliation Process
➤ Tally Vault Password
➤ Backup & Restore Data in Tally Prime
➤ Group Company in Tally Prime
➤ Split Company Data
➤ Export files to Excel/ PDF
➤ MIS Report

2 CERTIFICATES

  1. ★ Tally (International Certificate)
  2. ★ Tally (G-TEC Certificate)
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on email
Email

Fill enquiry form

You can also fill out our enquiry form and we will call you back.