*ഫീസ് ആനുകൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയുവാൻ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ☎ : 8547118811 ◆ SAP കോഴ്‌സുകൾ ◆ Tally GST കോഴ്‌സുകൾ ◆ ഗവൺമെൻറ്‌ അംഗീകൃത കോഴ്‌സുകൾ ◆ Web Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ CAD കോഴ്‌സുകൾ ◆ Digital Marketing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Accounting കോഴ്‌സുകൾ ◆ Graphic Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Programming കോഴ്‌സുകൾ ◆ Software കോഴ്‌സുകൾ ◆ DTP കോഴ്‌സുകൾ 📞 കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ജി-ടെക്കിലേക്ക് വിളിക്കൂ ☎ : 8547118811

G - TALLY

Duration : 2 Months / 72 Hours

OBJECTIVE

The course is tailored for a student to enter into the world of numbers and digits and formulate the financial transactions is a well-structured way with the help of computers. The course starts with computer basics and then lead through manual accounting necessary for computerized accounting using the most popular TALLY.

COURSE DURATION:

2 Months / 72 Hours

COURSE OUTLINE

LEVEL 1

Introduction to Tally Prime
➤ Features of Tally Prime
➤ Downloading and Installation of Tally Prime
➤ Types of Licenses in Tally Prime
➤ Activate New License
➤ Reactivate License in Tally Prime
➤ Use License from Network in a Multiuser Environment
Working Tally Prime in Educational Mode
➤ Company Creation and Setting up Company Features in Tally Prime
➤ Getting Started with Tally Prime
➤ Navigating from Anywhere to Anywhere in Tally Prime
➤ F12 Configuration in Tally Prime
➤ Alter Company Details
➤ Shut the Company
Maintaining Chart of Accounts
➤ Introduction to Chart of Accounts
➤ Creation, Alteration & Deletion of Masters in Tally Prime (Both Accounting & Inventory)
➤ Multi-Masters Creation and Display.
Recording and Maintaining Accounting Transactions
➤ Recording Transactions in Tally
➤ Accounting Vouchers in Tally Prime.
➤ Recording Accounting Vouchers in Tally Prime (Receipt, Payment, Contra, Journal, Purchase,
Sales, Debit Note and Credit Note).
Banking
➤ Banking Payments
➤ Cheque Printing (Both Single & Multiple Cheque Printing)
➤ Deposit Slip (Cheque/Cash)
➤ Payment Advice
➤ Bank Reconciliation (Auto/Manual)
Generating Financial Statements and MIS Reports
➤ Final Accounts Reports in TallyPrime (Introduction)
➤ Generating Financial Reports in TallyPrime. (Trial Balance, Profit and Loss Account, Balance Sheet, Cash Flow & Fund, Flow Analysis Report, Receipts and Payments)
➤ MIS Reports in Tally (Stock Summary Analysis, Daybook, Cash and Bank Book, PurchaseRegister, Sales Register, Journal Register)
Data Security
➤ Introduction
➤ Security Control
➤ Activation of Security Control
➤ Creation of Security Levels (User Roles)
➤ Creation of Users and Passwords for Company
➤ Accessing the company using Security Levels
➤ Auto Login
➤ Tally Vault
Company Data Management
➤ Backup & Restoring of Company Data
➤ Company Data Repair
➤ Migration of Tally.ERP 9 Company Data to TallyPrime

LEVEL 2

Storage and Classification of inventory
➤ Introduction to Supply Chain
➤ Types of Suppliers
➤ Inventory Management
➤ Terms Used in Inventory Management (Theory Part)
➤ Inventory Masters in Tally Prime
➤ Creation of inventory Masters in Tally Prime
➤ Tracking of Movements of Goods in Batches/Lots
➤ Activation of Batches/Lots for Stock Items
➤ Allocation of Batch/Lots details in Purchase Invoice.
➤ Selling of Stock Items from Batch/Lots.
➤ Identifying the expired batch in sales invoice.
➤ Returning of expired batch stock items.
➤ Batch Reports
➤ Price Levels and Price Lists.
➤ Activating Price Lists and Defining of Price Levels
➤ Creation of Price List
➤ Price Level &Price List usage in Saks Voucher
➤ Revise Price List.
Accounts Receivable and Payable Management
➤ Accounts Payable and Receivable
➤ Maintain Bill-wise Entry
➤ Activation of Bill-wise Entry
➤ Specifying of Credit Limit for Parties (For Individual & Multiple Ledger)
➤ Sales Voucher Restriction based on Credit Limit.
➤ Splitting of Credit Sale into Multiple Bills
➤ Payment Performance of Debtors
➤ Bills Payable and Receivable Reports in Tally Prime
➤ Bills Receivable
➤ Ageing Analysis of Outstanding
➤ Generating Reminder Letter in Tally Prime
➤ Generating Confirmation of Accounts in Tally Prime
➤ Bills Settlement
➤ Bills Payables
Purchase and Sales Order Management
➤ Purchase Order Processing
➤ Recording Purchase Order
➤ Recording Receipt Note
➤ Recording Rejection Out
➤ Recording Purchase
➤ Recording Debit Note
➤ Recording Payment
➤ Sales Order Processing
➤ Recording Sales Order
➤ Recording Quotation
➤ Recording Delivery Note
➤ Recording Rejection In
➤ Recording Sales
➤ Recording Receipt
➤ Order Outstanding
➤ Purchase Order Outstanding
➤ Sales Order Outstanding
➤ Pre-Closure of Orders
➤ Reorder Level
➤ Display Reorder Status
➤ Godown Transfer in Tally Prime
➤ Tracking Additional Costs of Purchase
➤ Configuration of Additional Cost of Purchases in Tally Prime
➤ Cost/Profit Centres Management
➤ Cost Centre and Cost Categories
➤ Allocation of expenses to Multiple Cost Centres and Cost Categories.
➤ Cost Centre Reports
Budgets and Scenarios
➤ Introduction
➤ Creation of Budget
➤ Recording Transactions
➤ Display Budget and Variance report for Group Budget.
➤ Scenario Management
Generating & Printing Reports
➤ Introduction to Reporting Information.
➤ On the Fly Reporting
➤ Inventory Report (Stock Summary, Godown wise stock availability, Moving Analysis, Stock Query)
➤ Financial Report (Profit/Loss Account and Balance Sheet)
➤ Books and Reports (Purchase & Sales Register)
➤ Printing of Invoice and Report

2 CERTIFICATES

  1. ★ Tally (International Certificate)
  2. ★ Tally (G-TEC Certificate)
WhatsApp
Facebook
Email

Fill enquiry form

You can also fill out our enquiry form and we will call you back.