*ഫീസ് ആനുകൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയുവാൻ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ☎ : 8547228822 ◆ SAP കോഴ്‌സുകൾ ◆ Tally GST കോഴ്‌സുകൾ ◆ ഗവൺമെൻറ്‌ അംഗീകൃത കോഴ്‌സുകൾ ◆ Web Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Accounting കോഴ്‌സുകൾ ◆ Graphic Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Programming കോഴ്‌സുകൾ ◆ Software കോഴ്‌സുകൾ ◆ DTP കോഴ്‌സുകൾ 📞 കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ജി-ടെക്കിലേക്ക് വിളിക്കൂ ☎ : 8547228822

G - TALLY

Duration : 2 Months / 72 Hours

OBJECTIVE

The course is tailored for a student to enter into the world of numbers and digits and formulate the financial transactions is a well-structured way with the help of computers. The course starts with computer basics and then lead through manual accounting necessary for computerized accounting using the most popular TALLY.

COURSE DURATION:

2 Months / 72 Hours

COURSE OUTLINE

 

LEVEL 1
Introduction to Tally Prime

➤ Features of Tally Prime
➤ Downloading and Installation of Tally Prime
➤ Types of Licenses in Tally Prime
➤ Activate New License
➤ Reactivate License in Tally Prime
➤ Use License from Network in a Multiuser Environment
Working Tally Prime in Educational Mode
➤ Company Creation and Setting up Company Features in Tally Prime
➤ Getting Started with Tally Prime
➤ Navigating from Anywhere to Anywhere in Tally Prime
➤ F12 Configuration in Tally Prime
➤ Alter Company Details
➤ Shut the Company
Maintaining Chart of Accounts
➤ Introduction to Chart of Accounts
➤ Creation, Alteration & Deletion of Masters in Tally Prime (Both Accounting & Inventory)
➤ Multi-Masters Creation and Display.
Recording and Maintaining Accounting Transactions
➤ Recording Transactions in Tally
➤ Accounting Vouchers in Tally Prime.
➤ Recording Accounting Vouchers in Tally Prime (Receipt, Payment, Contra, Journal, Purchase,
Sales, Debit Note and Credit Note).
Banking
➤ Banking Payments
➤ Cheque Printing (Both Single & Multiple Cheque Printing)
➤ Deposit Slip (Cheque/Cash)
➤ Payment Advice
➤ Bank Reconciliation (Auto/Manual)
Generating Financial Statements and MIS Reports
➤ Final Accounts Reports in TallyPrime (Introduction)
➤ Generating Financial Reports in TallyPrime. (Trial Balance, Profit and Loss Account, Balance Sheet, Cash Flow & Fund, Flow Analysis Report, Receipts and Payments)
➤ MIS Reports in Tally (Stock Summary Analysis, Daybook, Cash and Bank Book, PurchaseRegister, Sales Register, Journal Register)
Data Security
➤ Introduction
➤ Security Control
➤ Activation of Security Control
➤ Creation of Security Levels (User Roles)
➤ Creation of Users and Passwords for Company
➤ Accessing the company using Security Levels
➤ Auto Login
➤ Tally Vault
Company Data Management
➤ Backup & Restoring of Company Data
➤ Company Data Repair
➤ Migration of Tally.ERP 9 Company Data to TallyPrime
LEVEL 2
Storage and Classification of inventory
➤ Introduction to Supply Chain
➤ Types of Suppliers
➤ Inventory Management
➤ Terms Used in Inventory Management (Theory Part)
➤ Inventory Masters in Tally Prime
➤ Creation of inventory Masters in Tally Prime
➤ Tracking of Movements of Goods in Batches/Lots
➤ Activation of Batches/Lots for Stock Items
➤ Allocation of Batch/Lots details in Purchase Invoice.
➤ Selling of Stock Items from Batch/Lots.
➤ Identifying the expired batch in sales invoice.
➤ Returning of expired batch stock items.
➤ Batch Reports
➤ Price Levels and Price Lists.
➤ Activating Price Lists and Defining of Price Levels
➤ Creation of Price List
➤ Price Level &Price List usage in Saks Voucher
➤ Revise Price List.
Accounts Receivable and Payable Management
➤ Accounts Payable and Receivable
➤ Maintain Bill-wise Entry
➤ Activation of Bill-wise Entry
➤ Specifying of Credit Limit for Parties (For Individual & Multiple Ledger)
➤ Sales Voucher Restriction based on Credit Limit.
➤ Splitting of Credit Sale into Multiple Bills
➤ Payment Performance of Debtors
➤ Bills Payable and Receivable Reports in Tally Prime
➤ Bills Receivable
➤ Ageing Analysis of Outstanding
➤ Generating Reminder Letter in Tally Prime
➤ Generating Confirmation of Accounts in Tally Prime
➤ Bills Settlement
➤ Bills Payables
Purchase and Sales Order Management
➤ Purchase Order Processing
➤ Recording Purchase Order
➤ Recording Receipt Note
➤ Recording Rejection Out
➤ Recording Purchase
➤ Recording Debit Note
➤ Recording Payment
➤ Sales Order Processing
➤ Recording Sales Order
➤ Recording Quotation
➤ Recording Delivery Note
➤ Recording Rejection In
➤ Recording Sales
➤ Recording Receipt
➤ Order Outstanding
➤ Purchase Order Outstanding
➤ Sales Order Outstanding
➤ Pre-Closure of Orders
➤ Reorder Level
➤ Display Reorder Status
➤ Godown Transfer in Tally Prime
➤ Tracking Additional Costs of Purchase
➤ Configuration of Additional Cost of Purchases in Tally Prime
➤ Cost/Profit Centres Management
➤ Cost Centre and Cost Categories
➤ Allocation of expenses to Multiple Cost Centres and Cost Categories.
➤ Cost Centre Reports
Budgets and Scenarios
➤ Introduction
➤ Creation of Budget
➤ Recording Transactions
➤ Display Budget and Variance report for Group Budget.
➤ Scenario Management
Generating & Printing Reports
➤ Introduction to Reporting Information.
➤ On the Fly Reporting
➤ Inventory Report (Stock Summary, Godown wise stock availability, Moving Analysis, Stock Query)
➤ Financial Report (Profit/Loss Account and Balance Sheet)
➤ Books and Reports (Purchase & Sales Register)
➤ Printing of Invoice and Report

2 CERTIFICATES

  1. ★ Tally (International Certificate)
  2. ★ Tally (G-TEC Certificate)
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on email
Email

Fill enquiry form

You can also fill out our enquiry form and we will call you back.