*ഫീസ് ആനുകൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയുവാൻ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ☎ : 8547228822 ◆ SAP കോഴ്‌സുകൾ ◆ Tally GST കോഴ്‌സുകൾ ◆ ഗവൺമെൻറ്‌ അംഗീകൃത കോഴ്‌സുകൾ ◆ Web Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Accounting കോഴ്‌സുകൾ ◆ Graphic Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Programming കോഴ്‌സുകൾ ◆ Software കോഴ്‌സുകൾ ◆ DTP കോഴ്‌സുകൾ 📞 കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ജി-ടെക്കിലേക്ക് വിളിക്കൂ ☎ : 8547228822

GRAPHIC AND WEB EXPERT

Duration : 8 Month / 288 Hours

OBJECTIVE

The future looks bright for students who opt for a career in Graphic and Web Industry. Lots of G-TEC Students are comfortably placed in various companies through Job fairs and Recruitment drives. In today’s technology driven world, the scope and growth in Print Media and Web Industry is ever increasing. The Job opportunities are increasing in this field. The Graphic and Web expert course from G-TEC gives an upper edge for the students to become highly professional in their approach.

COURSE DURATION:

8 Month / 288 Hours

COURSE OUTLINE

➤  Concepts of digital imaging
➤  Color theory
➤  Optimization theory
➤  Designing concepts & Digital design
➤  Making of Onscreen & Printing designs
➤  Color separation
➤  Raster & Vector graphics
➤  Different types of printing
➤  Magazine ads & Lay outs
➤  Newspaper ads & Layouts
➤  Designing of cards, brochures & flyers
➤  Offset works
➤  Setting ready to print file
➤  Web Layout designing, slicing
➤  Digital photo manipulation
➤  Photo Restoration
➤  Product modeling
➤  Higher end designing in ads and Web layouts
➤  Network basics
➤  Functionality of websites
➤  Color concepts
➤  Onscreen designing concepts
➤  Webpage designing (static & dynamic)
➤  Working with animations & video
➤  HTML coding
➤  Cascading style sheets
➤  Inserting media elements (sounds, movies)
➤  Web hosting & maintenance
➤  2D animation
➤  Web banner advertisement
➤  Action script Fundamentals
➤  Fundamentals of Web programming
➤  Sound editing & Processing

1 CERTIFICATE

  1. ★ GWE (G-TEC Certificate)
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on email
Email

Fill enquiry form

You can also fill out our enquiry form and we will call you back.