*ഫീസ് ആനുകൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയുവാൻ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ☎ : 8547118811 ◆ SAP കോഴ്‌സുകൾ ◆ Tally GST കോഴ്‌സുകൾ ◆ ഗവൺമെൻറ്‌ അംഗീകൃത കോഴ്‌സുകൾ ◆ Web Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ CAD കോഴ്‌സുകൾ ◆ Digital Marketing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Accounting കോഴ്‌സുകൾ ◆ Graphic Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Programming കോഴ്‌സുകൾ ◆ Software കോഴ്‌സുകൾ ◆ DTP കോഴ്‌സുകൾ 📞 കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ജി-ടെക്കിലേക്ക് വിളിക്കൂ ☎ : 8547118811

GRAPHIC AND WEB EXPERT (GWE)

Duration : 8 Months / 288 Hours

OBJECTIVE

GRAPHIC AND WEB EXPERT (GWE)) – GN25062F

The future looks bright for students who opt for a career in Graphic and Web Industry. Lots of G-TEC Students are comfortably placed in various companies through Job fairs and Recruitment drives. In today’s technology driven world, the scope and growth in Print Media and Web Industry is ever increasing. The Job opportunities are increasing in this field. The Graphic and Web expert course from G-TEC gives an upper edge for the students to become highly professional in their approach.

COURSE OUTLINE

ADOBE PHOTOSHOP 👈🏽

 • Introduction to Photoshop
 • Understanding Workspace
 • Creating a New Image
 • Understanding Resolution and Pixels
 • Understanding Color Modes
 • Importance of CMYK in Printing
 • Viewing of Image
 • Zooming and Scrolling Images
 • Print Size and Actual Pixels
 • Different types of Screen Modes
 • Working with Rulers and Guides
 • Opening Images
 • Working with Adobe Bridge
 • Compositing Images
 • Working with Selections
 • Tools
 • Color Range
 • Adding Subtracting, Intersecting Selections
 • Modifying Selections
 • Transforming Selections
 • Moving Selected Pixels using Move tool
 • Concept of Layers
 • Transforming Layers
 • Arranging Layers
 • Setting Transparency of Layers
 • Selecting Multiple Layers
 • Locking and Hiding Layers
 • Creating a Blank Layer
 • Deleting Layers
 • Saving Images
 • Different Types of File Format – PSD, JPEG, PNG, TIFF, GIF
 • Cropping an Image
 • Painting in Photoshop
 • Using Color/Swatch Palettes, Color Picker and Eyedropper
 • Brush, Pencil, Erasers, Pattern Stamp
 • Setting Transparency for Painting Tools
 • Creating Brushes and Patterns (By Defining Pattern and by Pattern Maker)
 • Working with Libraries
 • Adjusting brush’s properties with Brush Palette
 • Changing the color images by using Color Replacing Tool
 • Filling Color
 • Solid Color
 • Working with Gradient
 • Gradient Library
 • Creating and Editing Gradient
 • Transparency
 • Retouching in Photoshop
 • Working with Clone Stamp, Healing Brush, Spot Healing Brush, Patch Tool
 • Removing Red Eye from an Image
 • Color Correcting tools
 • Blurring, Sharpening and Smudging an Image
 • Using Smudge tool as a Painting tool
 • Working with History Brush and History Palette
 • History Brush and Art History
 • Setting Source for History Brush
 • Creating new Snapshots
 • Adding Text
 • Differences between Type Tools and Type Mask Tools
 • About Point Text and Paragraph Text
 • Formatting Text and Paragraph
 • Creating Warped Text
 • Working with Vector Shapes
 • Differentiating Vector and Raster Objects
 • Using Shape Tools
 • Creating User Defined Vector Objects Using Pen Tool
 • Parts of a Vector Object
 • Anchor Point
 • Path
 • Bezier Curve
 • Working with Path Palette
 • Converting and Text into Path
 • Applying Styles to Layers
 • Using Style Presets
 • Creating and Saving New Styles
 • Creating Layer Groups
 • Applying Effects to Images
 • Blurring, Sharpening Images
 • Reducing Noise
 • Distorting Images
 • Artistic and Painting Effects
 • Understanding Other Filters
 • Working with additional Plug-ins
 • Adjusting the Color Tone of the Image
 • Changing the Mode of Image
 • Understanding the terms Shadows, Highlight, Midtones, Hue, Saturation, Exposure,
 • Histograms
 • Working with Adjustment Layers
 • Working with Masking
 • Editing in Quick Mask Mode
 • Understanding Layer Mask and Vector Mask
 • Understanding Clipping Mask and Clipping Path
 • Working with Channels
 • Resizing and Rotating Images
 • Changing Images Size, Canvas Size
 • Understanding Re sampling
 • Automating Tasks with Actions and Batch
 • Other Automation Tasks
 • Creating Contact Sheet
 • Creating Panorama with Photo merge
 • Creating a Web Photo Gallery
 • Scanning Images
 • Creating Registration Marks and Crop Marks
 • Fine Tuning Photoshop Using Preferences
 • Understanding Scratch Disk

COREL DRAW 👈🏽

 • Introduction to Corel Draw
 • Understanding Vector and Raster Objects
 • Understanding Workspace
 • Property Bar
 • Tool Bars
 • Docker
 • Creating New Document
 • Modifying Document Properties
 • Viewing Documents
 • Zooming, Scrolling and Print Preview
 • Creating Objects
 • Modifying Objects using Property Bar
 • Applying Colours
 • Creating Free form shapes
 • Applying Fills
 • Fountain Fill
 • Pattern Fill
 • Postscript Fill
 • Understanding Smart Fill
 • Applying Strokes
 • Converting Objects to Curve
 • Editing Objects with Shape Tool
 • Breaking Objects Apart
 • Working with text
 • Artistic and Paragraph Text
 • Formatting Text
 • Creating Text along paths
 • Inserting Symbol Characters
 • Tab settings and Column Settings for Paragraph Text
 • Spell Checking
 • Working with Images
 • Importing
 • Tracing
 • Masking
 • Applying Bitmap Effects to Images
 • Working with Interactive Tools
 • Creating Objects using Interactive Mesh
 • Distorting Objects
 • Transforming Objects using Free Transform Tool
 • Creating Multiple Objects using ‘Step and Repeat’
 • Cutting Objects
 • Aligning and Distributing objects
 • Modifying Objects using ‘Shaping’ Options
 • Inserting Pages
 • Analysing Templates
 • Preparing Files for Printing
 • Working with ‘Print’ Dialog
 • Creating Registration Marks
 • Creating Crop Marks
 • Publishing to PDF
 • Exporting Corel Draw files to other file formats
 • New! Native 64-bit support
 • New! Multi-core processor support
 • New! Multiple trays in Corel CONNECT
 • You can keep multiple trays open in Corel CONNECT X6
 • New! Search capability in Corel CONNECT
 • New! Smart Carver
 • New! Shape tools
 • Using the Smart Carver
 • New! Create clip mask
 • New! Pass Through Merge Mode
 • New! Integrated web development
 • New! Drag-and-drop web design
 • New & Enhanced! Content
 • Using the Smear tool
 • Docker
 • Adobe Plug-in support:
 • New! Complex script support
 • New! Page numbering
 • New & Enhanced! Master Layers
 • New! Styles engine and Docker
 • New! Colour Styles
 • New! Colour harmonies
 • New! Timeline Editor

ADOBE ILLUSTRATOR 👈🏽

 • Introduction to Illustrator
 • Importance of Vector Arts in Digital Imaging
 • Understanding Workspace
 • Creating New Artworks
 • Viewing the Art Board
 • Zooming and Panning
 • Working with Navigator
 • Screen Modes
 • Working with Rulers and Guides
 • Creating Objects
 • By Dragging and by Numeric Entry
 • Applying Colour
 • Fill and Stroke
 • Colour & Swatches Palettes
 • Filling Colour with Live Paint
 • Selecting &Transforming Objects
 • Saving and Loading Selections
 • Locking and Hiding Objects
 • Grouping Objects
 • Drawing with Brush & Pencil Tool
 • Changing Brush Style
 • Creating New Brushes
 • Changing objects shape using Brush & Pencil Tool
 • Viewing Artwork in Preview Mode and Outline Mode
 • Understanding Tools for Transformation
 • Working with Transparency
 • Blending Mode and Opacity
 • Opacity Mask
 • Working with Text
 • Adding text
 • Normally
 • Inside an Object
 • Over a Path
 • Formatting Character and Paragraph
 • Tab setting
 • Text Wrapping
 • Working with Glyphs
 • Threading Text
 • Converting Text to Paths
 • Working with Images
 • Placing
 • Tracing
 • Masking
 • Working with Links Palette
 • Working with Symbols
 • Tools for Adjusting Symbol’s Properties
 • Creating New Symbols
 • Working with Gradient
 • Applying
 • Modifying and Creating
 • Working with Mesh
 • Blending Objects
 • Blend Tool
 • Specifying Options
 • Releasing
 • Cutting Vector Objects
 • Tools for Cutting
 • Eraser
 • Knife
 • Scissor
 • Pathfinder Palette
 • Applying Illustrator Effects
 • Using Graphic Style Library
 • Defining new Style
 • Working with Appearance Palette
 • Understanding Difference between Effects and Filters
 • Analyzing Templates
 • Preparing Files for Printing
 • Creating Registration Marks
 • Creating Crop Marks
 • Saving as PDF
 • Exporting Illustrator files to other file formats
 • Setting double side / Folding Works
 • Creating Realistic Objects with Mesh

ADOBE PAGEMAKER 👈🏽

 • Introduction to PageMaker
 • Creating a new Document
 • Understanding Workspace
 • Viewing/Zooming Document
 • Changing the Document Setup
 • Rulers, Guides, Grids
 • Drawing Tools
 • Applying Colors
 • Creating New Colors
 • Transforming, Aligning, Arranging Objects
 • Grouping and Ungrouping Objects
 • Creating Stars and Rounded Rectangles
 • Working with Text
 • Formatting Text and Paragraph
 • Setting up Character and Paragraph Styles
 • Paragraph Rules, Numbering and Bullets
 • Text Wrapping and Tab Setting
 • Editing in Story Window
 • Spell Checking, Finding and Replacing
 • Working with Images
 • Placing
 • Masking
 • Cropping
 • Replacing
 • Editing & Updating
 • Setting Display Quality
 • Working with Grid Manager and Column Guides
 • Inserting and Deleting Pages
 • Flowing Text along Multiple Columns and Pages
 • Working with Master Pages
 • Working with Frame Tool
 • Inserting Hyperlinks
 • Exploring through Plug-ins of PageMaker (Drop Cap, Bullets, Change Case, Keyline, etc)
 • Preparing Files for Printing
 • Creating Registration and Crop Marks
 • Working with Non Printing Elements
 • Publishing to PDF
 • Saving for Service Provider
 •  

ADOBE INDESIGN 👈🏽

 • Introduction to InDesign
 • Creating a new Document
 • Understanding Workspace
 • Viewing/Zooming Document
 • Normal Mode and Preview Mode
 • Changing the Document Setup
 • Rulers, Guides, Grids
 • Drawing Tools
 • Applying Colors and Gradient
 • Setting Transparency
 • Transforming, Aligning, Arranging Objects
 • Working with Text
 • Concept of Containers and Contents
 • Specifying Columns, Drop Caps etc
 • Setting up Character and Paragraph Styles
 • Paragraph Rules, Numbering and Bullets
 • Inserting Special Characters
 • Text Wrapping and Tab Setting
 • Converting to Path
 • Working with Images
 • Importing
 • Masking
 • Replacing
 • Editing & Updating
 • Adding Effects
 • Working with Tables
 • Basics of Tables
 • Alternating Fills and Strokes
 • Working with Columns & Guides
 • Concept of Bleed & Slug
 • Inserting and Deleting Pages
 • Working with Master Pages
 • Working with Buttons
 • Inserting Hyperlinks and Bookmarks
 • Preparing Files for Printing
 • Creating Crop Marks and Registration Marks
 • Exporting to PDF
 • Preflighting and Packaging
 • Assignments for InDesign
 • Visiting Card
 • ID Cards
 • Brochures
 • Ads / Flyers
 • Magazines
 • Newspapers
 • Certificates
 • Hoardings
 • CD / DVD Labels
 • Setting double side / Folding Works

ADOBE ANIMATE 👈🏽

 • Introduction to Animate
 • Animate workflow and workspace Stage and Tools panel
  • Document Properties
  • Tools
 • Creating and managing documents
 • Working with graphics and images
 • Working with timelines
 • Creating animation
 • Working with scenes Using symbols,
 • instances, and library assets
 • Inserting Media Elements
 • Working with text
 • Working with sound
 • Working with video
 • Web banner advertisement
 • Creating and publishing Animate Video
 • Concept of Action Script
 • Publishing Animate content
 • Exporting from Animate

ADOBE DREAMWEAVER 👈🏽

 • About Dreamweaver
 • Document Toolbar
 • Coding Toolbar
 • Properties Inspector
 • Creating New Webpage
 • Blank Webpage
 • Template Webpage
 • Saving and Closing a Webpage
 • Setting up Dreamweaver Sites
 • Understanding Local and Remote Folder Structure
 • Setting up a Testing Server
 • Specifying URL Prefix for Testing Server
 • Using site maps
 • Showing or Hiding Site map Files
 • Setting the site map layout Preferences
 • Working with a webpage without Defining a site
 • Understanding Basic Tab Options
 • Creating a Heading
 • Setting a Page Properties
 • Working with links
 • Linking pages with in a website
 • Linking to another website
 • Setting Links to named Anchors Within a-
 • Webpage
 • Using Jump Menus
 • Inserting jump menu
 • Modifying jump menu
 • Navigation Bars
 • Using Search and Replace Feauture for text
 • Previewing Web page in browser
 • Previewing The Web through Device Central
 • Creating HTML Tables
 • Creating Tables in Standard mode
 • Merging and Splitting Table Cells
 • Controlling Cell Options
 • Importing Table Data From Other Program
 • Applying Tables For Spacing Alignment
 • Applying tables to design forms
 • Applying Nested Tables
 • About Framework
 • Understanding HTML Frames
 • Setting Targets and Links in Frames
 • Changing Frame Properties
 • Using Photoshop to Save and Edit Images
 • Inserting Images On web pages
 • Aligning Images on WebPages
 • Positioning images in an HTML Table
 • Inserting Background Color
 • Understanding Cascading Style Sheets
 • CSS Rules
 • Cascading Styles
 • CSS Properties
 • Creating a new CSS rule
 • Working with External CSS Files
 • Formatting CSS code
 • Working with CSS Layouts
 • Working with AP Div Element
 • Insert an AP Div. Element
 • Setting Properties for AP Elements
 • Creating the Dreamweaver template
 • Creating Editable Regions
 • Creating Repeating Regions
 • Using Optional Regions
 • Settings Tag Attributes
 • Nested Templates
 • Exporting a Template-Based website
 • Modifying template properties`
 • Dreamweaver and Animate
 • Inserting SWF File
 • Inserting Animate video
 • Managing Extensions in Dreamweaver
 • HTML form Controls
 • Inserting drop down list
 • Text field and text area
 • Radio Buttons And Check Boxes
 • Working with Java Script Behaviors
 • Using Browser Compatibility Feature
 • Working with Broken links
 • Managing linked Files
 • Publishing the Website
 • Using Dreamweaver’s Publishing Tools
 • Placing websites online
 • Site Management
 • Using Testing Server Options
 • Activating Site Map Layout
 • Using the files view Columns Option
 • Including Java script in HTML
 • Performing Operations
 • Making Statements
 • Using Arrays
 • Fill element Loop
 • String of Elements
 • Addressing page objects
 • Window properties
 • Document properties
 • Form Properties
 • Action script Fundamentals
 • Fundamentals of Web programming
 • Building Spry pages visually
 • Preparing to build dynamic sites
 • Web hosting and Maintenance

PROJECT 👈🏽

Dynamic Website Designing & Animation

 • Company Website containing:
 • Company Name
 • Company details
 • Company Logo
 • Slogan
 • Color code

EXIT PROFILE

Exit Profile 👈🏽

 • Graphic Designing
 • Graphic Designing write ups –Creative Head
 • Digital Painting
 • Matte Painting
 • Photo Studio Professionals
 • Pre-press specializing
 • Desktop Publishing
 • Web designing
 • Web Animating

CAREER PATH

Career Path 👈🏽

 • Graphic Designer
 • Graphic Designing write ups -Creative Head
 • Digital Painter
 • Matte Painter
 • Photo Studio Professionals
 • Pre-press specialist
 • Desktop Publisher
 • Web designer
 • Web Animator

1 CERTIFICATE

★ GWE - G-TEC Certificate

APPLY / ENQUIRE NOW

You can also fill out our enquiry form and we will call you back.
Share
Facebook
WhatsApp
Email