*ഫീസ് ആനുകൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയുവാൻ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ☎ : 8547118811 ◆ SAP കോഴ്‌സുകൾ ◆ Tally GST കോഴ്‌സുകൾ ◆ ഗവൺമെൻറ്‌ അംഗീകൃത കോഴ്‌സുകൾ ◆ Web Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ CAD കോഴ്‌സുകൾ ◆ Digital Marketing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Accounting കോഴ്‌സുകൾ ◆ Graphic Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Programming കോഴ്‌സുകൾ ◆ Software കോഴ്‌സുകൾ ◆ DTP കോഴ്‌സുകൾ 📞 കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ജി-ടെക്കിലേക്ക് വിളിക്കൂ ☎ : 8547118811

ADOBE INDESIGN

Duration : 1 Month / 36 Hours

OBJECTIVE

Adobe Indesign – GN6890F

Through this course user can specialize themselves in the field of graphical outputs like Layouts, Digital photo editing, Graphical designs, Pre press works etc. This involves the creation of variety brochures, cards, magazine layouts etc.

COURSE OUTLINE

Adobe Indesign 👈🏽

 • Introduction to InDesign
 • Introducing the Workspace
 • Overview
 • Working with panels
 • Customizing the workspace
 • Using context menus
 • Finding resources
 • Getting to Know InDesign
 • Viewing guides
 • Adding text
 • Working with styles
 • Working with objects
 • Working with object styles
 • Creating a new Document
 • Understanding Workspace
 • Viewing/Zooming Document
 • Normal Mode and Preview Mode
 • Changing the Document Setup
 • Setting Up a Document and Working with Pages
 • Working with master pages
 • Changing the size of pages
 • Placing text and graphics
 • Rulers, Guides, Grids
 • Drawing Tools
 • Applying Colors and Gradient
 • Setting Transparency
 • Working with objects
 • Creating and editing text frames
 • Creating and editing graphics frames
 • Changing the shape of a frame
 • Wrapping text around a graphic
 • Transforming and aligning objects
 • Selecting and modifying grouped objects
 • Transforming, Aligning, Arranging Objects
 • Working with Text
 • Flowing Text
 • Flowing text into an existing frame
 • Flowing text manually
 • Flowing text automatically
 • Editing Text
 • Finding and changing a missing font
 • Checking spelling
 • Editing text by dragging and dropping
 • Entering and importing text
 • Concept of Containers and Contents
 • Specifying Columns, Drop Caps etc
 • Setting up Character and Paragraph Styles
 • Paragraph Rules, Numbering and Bullets
 • Inserting Special Characters
 • Text Wrapping and Tab Setting
 • Converting to Path
 • Working with Type
 • Working with Color
 • Creating and applying colors
 • Working with gradients
 • Applying colors to text and objects
 • Adjusting vertical spacing
 • Changing fonts and type style
 • Changing paragraph alignment
 • Creating a drop cap
 • Adjusting letter and word spacing
 • Setting tabs
 • Working with Styles
 • Creating and applying paragraph styles
 • Creating and applying character styles
 • Creating and applying object styles
 • Importing and Modifying Graphics
 • Adding graphics from other programs
 • Comparing vector and bitmap graphics
 • Working with alpha channels
 • Adjusting display quality
 • Working with Images
 • Importing
 • Masking
 • Replacing
 • Editing & Updating
 • Adding Effects
 • Creating Tables
 • Formatting a table
 • Adding graphics to table cells
 • Creating and applying table and cell styles
 • Working with Tables
 • Basics of Tables
 • Alternating Fills and Strokes
 • Working with Columns & Guides
 • Concept of Bleed & Slug
 • Inserting and Deleting Pages

Assignment

 • Letter pad
 • Working with Master Pages
 • Working with Buttons
 • Inserting Hyperlinks and Bookmarks
 • Preparing Files for Printing
 • Creating Crop Marks and Registration Marks
 • Exporting to PDF
 • Preflighting and Packaging
 • Creating PDFs
 • Preflighting files
 • Packaging files
 • Previewing the page

EXIT PROFILE

Exit Profile 👈🏽

 • Desktop Publishing
 • Graphic Designing
 • Pre-Press Specializing

CAREER PATH

Career Path 👈🏽

 • Desktop Publisher
 • Graphic Designer
 • Pre-Press Specialist

1 CERTIFICATE

★ Indesign - G-TEC Certificate

APPLY / ENQUIRE NOW

You can also fill out our enquiry form and we will call you back.
Share
Facebook
WhatsApp
Email