*ഫീസ് ആനുകൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയുവാൻ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ☎ : 8547228822 ◆ SAP കോഴ്‌സുകൾ ◆ Tally GST കോഴ്‌സുകൾ ◆ ഗവൺമെൻറ്‌ അംഗീകൃത കോഴ്‌സുകൾ ◆ Web Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Accounting കോഴ്‌സുകൾ ◆ Graphic Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Programming കോഴ്‌സുകൾ ◆ Software കോഴ്‌സുകൾ ◆ DTP കോഴ്‌സുകൾ 📞 കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ജി-ടെക്കിലേക്ക് വിളിക്കൂ ☎ : 8547228822

JAVA 2 ENTERPRISE EDITION - J2EE

Duration : 2 Months / 72 Hours

OBJECTIVE

This course gives an overview of the standard web technologies for Java. It explains the terms web applications, angular JS, and web services. The lectures and presentations are designed to provide knowledge and experiences to students that serve as a foundation for continued learning of presented areas.

COURSE DURATION:

2 Months / 72 Hours

COURSE OUTLINE

➤ Defining Classes and Objects L1 2 Identify classes, objects, members of a class and relationships among them needed for a specific problem.
➤ Explains the complete web development of java using spring, angular.
➤ Hosting and registering a website.

1 CERTIFICATE

  1. ★ J2EE (G-TEC Certificate)
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on email
Email

Fill enquiry form

You can also fill out our enquiry form and we will call you back.