*ഫീസ് ആനുകൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയുവാൻ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ☎ : 8547118811 ◆ SAP കോഴ്‌സുകൾ ◆ Tally GST കോഴ്‌സുകൾ ◆ ഗവൺമെൻറ്‌ അംഗീകൃത കോഴ്‌സുകൾ ◆ Web Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ CAD കോഴ്‌സുകൾ ◆ Digital Marketing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Accounting കോഴ്‌സുകൾ ◆ Graphic Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Programming കോഴ്‌സുകൾ ◆ Software കോഴ്‌സുകൾ ◆ DTP കോഴ്‌സുകൾ 📞 കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ജി-ടെക്കിലേക്ക് വിളിക്കൂ ☎ : 8547118811

JAVA EE

Duration : 2 Months / 72 Hours

OBJECTIVE

JAVA EE – GN12200F

A course which helps the student to Gain knowledge about lambda programming and spring in java, & this course also deals with angular JS where you can develop sites using JAVA.

COURSE OUTLINE

INTRODUCTION TO JAVA EE 👈🏽

 • What is Java EE
 • Specification
 • Setting up Java EE
 • Java SE Vs Java EE

LAMBDA PROGRAMMING 👈🏽

 • Streams
 • Filter
 • Optional
 • Filter
 • Math Exact examples
 • TemporalAdjusters

JAVA SERVLETS 👈🏽

 • What is servlet
 • What is web application
 • Servlet API
 • Servlet with IDE
 • Servlet request
 • Servlet collaboration
 • Crud in servlet

JDBC 👈🏽

 • Jdbc drivers
 • Why should we use JDBC?
 • 5 steps in JDBC connectivity
 • Connectivity with MySQL using JDBC

JSP 👈🏽

 • Characterisrtics, advantages
 • Uses
 • Architecture
 • Life cycles
 • Symtax
 • Directives
 • Actions
 • Implicit objects
 • Client request
 • Server response
 • http status codes
 • form processing
 • writing filters
 • cookies handling
 • session tracking
 • file uploading
 • JSP: XML data

WEB SERVICES 👈🏽

 • What is web services
 • Web service components:
  • SOAP
  • WSDL
  • UDDI
 • SOAP vs Rest
 • SOA
 • Java web service
  • JAX-WS
  • JAX-RS

EJB 👈🏽

 • EJB architecture
 • EJB annotation
 • Create a sample EJB
 • Stateful and stateless bean
 • Message driven beans
 • Annotation
 • Call backs
 • Timer service
 • Web services
 • Exception handling

SPRING 👈🏽

  • Spring Core
 • What is spring and application of spring
 • Architecture
 • Spring Container
 • Dependency Injection
 • Constructor Injection
 • Setter Injection
 • Auto-wiring
 • Bean scopes and Life cycle
 • XML based Configuration
 • AOP with Spring
 • Transaction Management
 • Spring: java-based configuration
 • JDBC framework
 • Event handling in spring
 • Custom events in spring
  • Spring MVC
 • Overview
 • Controller
 • Request and Response
 • MVC Crud Example.
 • Logging with log4j
  • Spring Data JPA
 • Getting required dependencies
 • Configuration
 • CRUD operation (MVC crud operation and this one can be clubbed together)
  • 5.4 Gradle
 • Introduction
 • Setting up of environment
 • Dependency management
 • Deploying build

HIBERNATE FRAMEWORK 👈🏽

 • About Hibernate framework
 • Advantage
 • Architecture
 • Web application using hibernate using XML
 • Hibernate log4j
 • Inheritance mapping
 • Hibernate mapping
 • Hibernate caching
 • Integration with hibernate and spring
 • Hibernate life cycle

EXIT PROFILE

Exit Profile 👈🏽

 • Gain knowledge about basic Java language syntax and semantics to write Java programs and use concepts such as variables, conditional and iterative execution methods etc.
 • Learn how to use spring framework to create well designed business applications
 • Spring based web application developer/Business application developer

CAREER PATH

Career Path 👈🏽

 • Programmer in java
 • Web designer
 • Junior Programmer
 • Software developer
 • IT Educator

1 CERTIFICATE

★ G-TEC Certificate

APPLY / ENQUIRE NOW

You can also fill out our enquiry form and we will call you back.
Share
Facebook
WhatsApp
Email

JAVA EE

Duration : 2 Months / 72 Hours

OBJECTIVE

This course gives an overview of the standard web technologies for Java. It explains the terms web applications, angular JS, and web services. The lectures and presentations are designed to provide knowledge and experiences to students that serve as a foundation for continued learning of presented areas.

COURSE DURATION:

2 Months / 72 Hours

COURSE OUTLINE

WEB DEVELOPMENT

 • HTML
 • CSS
 • XML
 • JavaScript
 • JQuery
 • Bootstrap
 • JSON

LAMBDA PROGRAMMING

 • Streams
 • Filter
 • Optional
 • Filter
 • Math Exact examples
 • Temporal Adjusters

WEB APPLICATION

 • Servlet
 • JSP

WEB SERVICES

 • JAVA WEB
 • Rest
 • SOAP
 • SOAP vs Rest

SPRING

Spring Core

 • Architecture
 • Spring Container
 • Dependency Injection
 • Constructor Injection
 • Setter Injection
 • Autowiring
 • Bean scopes and Life cycle
 • XML based Configuration
 • AOP with Spring
 • Transaction Management

Spring MVC

 • Overview
 • Controller
 • Request and Response
 • MVC Crud Example.

Spring Data JPA

 •  
 • Getting required dependencies
 • Configuration
 • CRUD operation (MVC crud operation and this one can be clubbed together)

Gradle

 • Introduction
 • Setting up of environment
 • Dependency management
 • Deploying build.

ANGULAR JS

 • Intro
 • Expressions
 • Modules
 • Directives
 • Model
 • Data-Binding
 • Controllers
 • Scopes
 • Filters
 • Services
 • Http
 • Tables
 • Select
 • DOM
 • Forms
 • Validation
 • Routing

NOSQL (MONGODB)

 • Introduction to MongoDB
 • Installation
 • DDL, DML, DCL operations.
 • Aggregations

HIBERNATE FRAMEWORK

 • Create project using Hibernate framework
 • HQL: working with Entity Framework

WEB HOSTING & CLOUD COMPUTING

 • WEB SERVERS
 • Hosting Types
 • Domain name
 • FTP client (FileZilla)

AMAZON WEB SERVICES & ELASTIC BEANSTALK

 • AWS Service
 • Amazon EC2
 • Elastic Beanstalk
 • Create, view, deploy and update Application

PROJECT

1 CERTIFICATE

 1. ★ J2EE (G-TEC Certificate)
WhatsApp
Facebook
Email

Fill enquiry form

You can also fill out our enquiry form and we will call you back.