*ഫീസ് ആനുകൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയുവാൻ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ☎ : 8547118811 ◆ SAP കോഴ്‌സുകൾ ◆ Tally GST കോഴ്‌സുകൾ ◆ ഗവൺമെൻറ്‌ അംഗീകൃത കോഴ്‌സുകൾ ◆ Web Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ CAD കോഴ്‌സുകൾ ◆ Digital Marketing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Accounting കോഴ്‌സുകൾ ◆ Graphic Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Programming കോഴ്‌സുകൾ ◆ Software കോഴ്‌സുകൾ ◆ DTP കോഴ്‌സുകൾ 📞 കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ജി-ടെക്കിലേക്ക് വിളിക്കൂ ☎ : 8547118811

JAVA EE

Duration : 2 Months / 72 Hours

OBJECTIVE

This course gives an overview of the standard web technologies for Java. It explains the terms web applications, angular JS, and web services. The lectures and presentations are designed to provide knowledge and experiences to students that serve as a foundation for continued learning of presented areas.

COURSE DURATION:

2 Months / 72 Hours

COURSE OUTLINE

WEB DEVELOPMENT

 • HTML
 • CSS
 • XML
 • JavaScript
 • JQuery
 • Bootstrap
 • JSON

LAMBDA PROGRAMMING

 • Streams
 • Filter
 • Optional
 • Filter
 • Math Exact examples
 • Temporal Adjusters

WEB APPLICATION

 • Servlet
 • JSP

WEB SERVICES

 • JAVA WEB
 • Rest
 • SOAP
 • SOAP vs Rest

SPRING

Spring Core

 • Architecture
 • Spring Container
 • Dependency Injection
 • Constructor Injection
 • Setter Injection
 • Autowiring
 • Bean scopes and Life cycle
 • XML based Configuration
 • AOP with Spring
 • Transaction Management

Spring MVC

 • Overview
 • Controller
 • Request and Response
 • MVC Crud Example.

Spring Data JPA

 •  
 • Getting required dependencies
 • Configuration
 • CRUD operation (MVC crud operation and this one can be clubbed together)

Gradle

 • Introduction
 • Setting up of environment
 • Dependency management
 • Deploying build.

ANGULAR JS

 • Intro
 • Expressions
 • Modules
 • Directives
 • Model
 • Data-Binding
 • Controllers
 • Scopes
 • Filters
 • Services
 • Http
 • Tables
 • Select
 • DOM
 • Forms
 • Validation
 • Routing

NOSQL (MONGODB)

 • Introduction to MongoDB
 • Installation
 • DDL, DML, DCL operations.
 • Aggregations

HIBERNATE FRAMEWORK

 • Create project using Hibernate framework
 • HQL: working with Entity Framework

WEB HOSTING & CLOUD COMPUTING

 • WEB SERVERS
 • Hosting Types
 • Domain name
 • FTP client (FileZilla)

AMAZON WEB SERVICES & ELASTIC BEANSTALK

 • AWS Service
 • Amazon EC2
 • Elastic Beanstalk
 • Create, view, deploy and update Application

PROJECT

1 CERTIFICATE

 1. ★ J2EE (G-TEC Certificate)
WhatsApp
Facebook
Email

Fill enquiry form

You can also fill out our enquiry form and we will call you back.