*ഫീസ് ആനുകൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയുവാൻ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ☎ : 8547118811 ◆ SAP കോഴ്‌സുകൾ ◆ Tally GST കോഴ്‌സുകൾ ◆ ഗവൺമെൻറ്‌ അംഗീകൃത കോഴ്‌സുകൾ ◆ Web Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ CAD കോഴ്‌സുകൾ ◆ Digital Marketing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Accounting കോഴ്‌സുകൾ ◆ Graphic Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Programming കോഴ്‌സുകൾ ◆ Software കോഴ്‌സുകൾ ◆ DTP കോഴ്‌സുകൾ 📞 കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ജി-ടെക്കിലേക്ക് വിളിക്കൂ ☎ : 8547118811

JAVA SE

Duration : 2 Months / 72 Hours

OBJECTIVE

A course which helps the student to Gain knowledge about basic Java language syntax &   semantics to write Java programs & switch their platform from object- based and procedure oriented to pure object oriented programming.

COURSE DURATION:

2 Months / 72 Hours

COURSE OUTLINE

MODULE 1: INTRODUCTION TO JAVA

 • Introduction to java Programming
 • Environmental Setup
 • Java Basics

MODULE 2: OOPS CONCEPTS

 • OOP Terminology
 • Class & Object Creation
 • Built-in Class Attributes
 • Object Destruction.
 • Class Inheritance
 • Function Overloading
 • Data Hiding
 • GUI

MODULE 3: FUNCTIONS MODULES, INTERFACES, INHERITANCES & EXCEPTIONS

 • Function Implementation
 • Function Arguments
 • Anonymous Function
 • Function Return
 • Scope of Variables
 • Assertion
 • Handling Exceptions using: try-catch Try with multiple catch
 • User defined Exception

MODULE 4: THREAD

 • Multi-Threading
 • Networking
 • Thread operations in java
 • Multithreading in java
 • Synchronization

MODULE 5: STRINGS, COLLECTIONS & FILES

 • Introduction to Strings
 • Collections
 • Files

MODULE 6: DATABASES & JDBC

 • SQL Queries
 • DML, DDL, DCL
 • Join operations
 • MySQL Queries
 • Database Connection

1 CERTIFICATE

 1. ★ G-TEC Certificate
WhatsApp
Facebook
Email

Fill enquiry form

You can also fill out our enquiry form and we will call you back.