*ഫീസ് ആനുകൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയുവാൻ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ☎ : 8547118811 ◆ SAP കോഴ്‌സുകൾ ◆ Tally GST കോഴ്‌സുകൾ ◆ ഗവൺമെൻറ്‌ അംഗീകൃത കോഴ്‌സുകൾ ◆ Web Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ CAD കോഴ്‌സുകൾ ◆ Digital Marketing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Accounting കോഴ്‌സുകൾ ◆ Graphic Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Programming കോഴ്‌സുകൾ ◆ Software കോഴ്‌സുകൾ ◆ DTP കോഴ്‌സുകൾ 📞 കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ജി-ടെക്കിലേക്ക് വിളിക്കൂ ☎ : 8547118811

CERTIFICATE COURSE IN JAVA SE

Duration : 2 Months / 72 Hours

OBJECTIVE

JSE24 – GN12980-13730F

A course which helps the student to Gain knowledge about basic Java language syntax & semantics to write Java programs & switch their platform from object- based and procedure oriented to pure object-oriented programming.

COURSE OUTLINE

INTRODUCTION TO JAVA 👈🏽

 • Introduction to java Programming
 • Environmental Setup
 • Java Basics
  • Program structure
  • Datatype
  • Variables
  • Operators
  • Keywords
  • array
  • Control statements

OOPS CONCEPTS 👈🏽

 • OOP Terminology
 • Class & Object Creation
 • Method
 • Constructor
 • Static keyword and this keyword
 • Built-in Class Attributes
 • Object Destruction.
 • Class Inheritance
 • Polymorphism
 • Abstraction
 • encapsulation
 • Function Overloading
 • Data Hiding
 • GUI

FUNCTIONS MODULES, INTERFACES, INHERITANCES & EXCEPTIONS 👈🏽

 • Function Implementation
 • Function Arguments
 • Anonymous Function
 • Function Return
 • Scope of Variables
 • Assertion
 • Handling Exceptions using: try-catch Try with multiple catch
 • User defined Exception

THREAD 👈🏽

 • Multi-Threading
 • Networking
 • Thread operations in java
 • Multithreading in java
 • Synchronization

STRINGS, COLLECTIONS & FILES 👈🏽

 • Introduction to Strings
 • Collections
 • Files

DATABASES & JDBC 👈🏽

 • SQL Queries
 • DML, DDL, DCL
 • Join operations
 • MySQL Queries
 • Database Connection

EXIT PROFILE

Exit Profile 👈🏽

 • Gain knowledge about basic Java language syntax and semantics to write Java programs and use concepts such as variables, conditional and iterative execution methods etc.
 • Understand the fundamentals of object-oriented programming in Java, including defining classes, objects, invoking methods etc. and exception handling mechanisms.
 • Understand the principles of inheritance, packages and interfaces.

CAREER PATH

Career Path 👈🏽

 • Programmer in java
 • Java application developer
 • Junior Programmer
 • Software developer
 • IT Educator

1 CERTIFICATE

★ G-TEC Certificate

APPLY / ENQUIRE NOW

You can also fill out our enquiry form and we will call you back.
Share
Facebook
WhatsApp
Email