*ഫീസ് ആനുകൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയുവാൻ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ☎ : 8547118811 ◆ SAP കോഴ്‌സുകൾ ◆ Tally GST കോഴ്‌സുകൾ ◆ ഗവൺമെൻറ്‌ അംഗീകൃത കോഴ്‌സുകൾ ◆ Web Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ CAD കോഴ്‌സുകൾ ◆ Digital Marketing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Accounting കോഴ്‌സുകൾ ◆ Graphic Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Programming കോഴ്‌സുകൾ ◆ Software കോഴ്‌സുകൾ ◆ DTP കോഴ്‌സുകൾ 📞 കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ജി-ടെക്കിലേക്ക് വിളിക്കൂ ☎ : 8547118811

ADOBE LIGHTROOM

Duration : 1 Month / 36 Hours

OBJECTIVE

Adobe Lightroom – GN8188F

Through this course user can specialize themselves in the field of graphical outputs like Layouts, Digital photo editing, Graphical designs, Pre press works etc. This involves the creation of variety brochures, cards, magazine layouts etc.

COURSE OUTLINE

Adobe Lightroom 👈🏽

01 Getting Started

 • Workflows
 • Example Lightroom workflow
 • Configuring your computer for Lightroom.
 • Installing Lightroom
 • Lightroom Fundamentals
 • Saving and backing up your work
 • Essential troubleshooting
 • The Lightroom workspace
 • How to ensure accurate color for your photos

02 Import

 • IMPORT: Indexing photos and videos with Lightroom catalogs
 • Overview of Import workflow
 • What to do before importing
 • Importing files for the first time: Add
 • Copy files from a camera
 • What happens during an import?
 • The Import windows
 • FROM: Select a source
 •  
 • Import method
 • Main preview area
 • TO: My Catalog or folder Destination
 • File Handling
 • File Renaming
 • Apply During Import
 • Destination
 • Import Presets
 • Show fewer options: The Compact Import Window
 • Import from Another Catalog
 • Tethered Capture
 • Tethered Capture Setup
 • Auto Import
 • Next steps

03 Library

 • LIBRARY: Managing your photos with Lightroom
 • Edit a shoot
 • Working in Library
 • Catalog panel
 • Library previews
 • Navigator
 • Library View Modes
 • Grid view
 • Selections: Choosing the photos to work with
 • Rotating and flipping photos
 • Stacks: Grouping items together
 • Loupe view
 • Compare view
 • Survey view
 • Using the Secondary Display with Library
 • Folders panel: Work directly with folders on your hard drives
 • Managing photos and video files in Library
 • Synchronize Folder
 • Collections: Organize things however you like
 • Collections panel
 • Quick Collection
 • Smart Collections
 • Output Module Collections
 • Collection Sets
 • Managing the Collections panel
 • Introduction to Publish Services
 • Attributes: Tag photos with identifying marks
 • Filters: Show photos and videos based on criteria
 • Example Filter workflows
 • Quick Develop
 • Keywords: Tag your photos for search
 • The Keywording panel
 • Keyword List
 • Working with metadata
 • The Metadata panel
 • Metadata presets
 • Metadata Status
 • Using the Painter
 • Working with video in Lightroom
 • Example video workflow
 • Next steps

04 Develop

 • DEVELOP: Making your photos look their best
 • Example Develop workflow
 • Make a plan for processing
 • The Develop workspace
 • Understanding the Process Version
 • Default and Auto settings
 • Histogram
 • The Basic panel: Essential adjustments for every photo
 • Tone Curve: Modify tones based on ranges of luminance
 • Targeted Adjustment Tool (TAT)
 • HSL / Color / B & W: Adjust color by range
 • Split Toning: Apply creative color treatments
 • Detail: Fine-tune sharpening and noise reduction
 • Lens Corrections: Fix image problems caused by the lens
 • Effects: Add vignettes and simulate film grain
 • Camera Calibration: Precisely control raw image rendering
 • Before/After
 • Crop Overlay: Cropping and straightening your photos
 • Spot Removal: Retouching photos in Lightroom
 • Heal Dust Spots
 • Red Eye Correction
 • Local Adjustments: Dodging, burning, and so much more
 • Working with Graduated Filters
 • Apply a graduated filter
 • Working with Radial Filters
 • Apply a Radial Filter
 • Working with Adjustment Brushes
 • Navigator panel
 • Presets: Apply multiple Develop adjustments with one click
 • Set Default
 • Snapshots
 • History: Track changes and go back to any point
 •  
 • Virtual copies: Create multiple versions of a single photo
 • Apply settings from one photo to others
 • Soft proofing
 • Soft proofing a photo
 • Converting color photos to black and white
 • Next steps

05 Export

 • EXPORT: Creating new copies from Lightroom
 • Basic export workflow
 • Export methods
 • What to do before exporting
 • Email photos
 • Working in the Export window
 • Export to
 • Export Location
 • File Naming
 • Video
 • File Settings
 • Image Sizing
 • Output sharpening
 • Metadata
 • Watermarking
 • Working in the Watermark Editor
 • Post-Processing
 • Export presets
 • Burn a CD/DVD
 • Export plug-ins
 • Publish Services: Synchronize your photo collections
 • Publish to Flickr
 • Publish to Hard Drive
 • Changing Publish Services settings
 • Edit in other programs
 • Edit in Photoshop
 • Open as Photoshop Smart Objects
 • Next steps

06 Map

 • MAP: Plot your photo locations with GPS coordinates
 • Working with photos that already have GPS data
 • Adding GPS coordinates to photos using the map
 • Adding GPS coordinates to photos using a track log
 • Navigator
 • Saved Locations
 • Collections
 • Metadata
 • Map display
 • Location Filter
 • Map Toolbar
 • Sync Metadata
 • Keeping your location data private
 • Next steps.

07 Book

 • BOOK: Design and order photo books in Lightroom
 • Publish a book
 • Create a new book with a custom layout.
 • Preview panel
 • Collections: Create and manage Saved Books
 • Book previews
 • Book Toolbar
 • Book Filmstrip
 • Book Preferences
 • Book Settings
 • About Book templates
 • Auto Layout: Create a book with one click
 • Working in the Auto Layout Preset Editor
 • Page panel: Add or change pages
 • Guides
 • Cell panel
 • Text panel: Add text to photos and pages
 • Type: Style your text
 • Background panel
 • About covers
 • Create Saved Book
 • Send Book to Blurb
 • Next steps

08 Slideshow

 • SLIDESHOW: Present your photos and videos on screen
 • Make a Slideshow
 • Preview
 • Template Browser
 • Collections
 • Slideshow Toolbar
 • Options
 • Layout
 • Overlays
 • Backdrop
 • Titles
 • Playback
 • Preview and Play Your Slideshow
 • Impromptu Slideshow
 • Create Saved Slideshow
 • Exporting Slideshows
 • Next steps

09 Print

 • PRINT: Make professional prints yourself or at a lab
 • Making a print
 • Preview
 • Template Browser
 • Collections
 • Page Setup
 • Main preview area
 • Print Toolbar
 • Layout Style
 • Single Image / Contact Sheet
 • Image Settings
 • Layout
 • Guides
 • Picture Package
 • Image Settings
 • Rulers, Grid & Guides
 • Cells
 • Page
 • Custom Package
 • Print Job
 • Print and Printer
 • Print to JPEG File
 • Create Saved Print
 • Print troubleshooting
 • Next steps

10 Web

 • WEB: Create browser-based photo galleries
 • Build a Lightroom Web Gallery
 • Preview panel
 • Template Browser
 • Main preview area
 • Web Toolbar
 • Layout Style
 • Customize your Web gallery
 • Site Info
 • Color Palette
 • Appearance
 • Image Info
 • Output Settings
 • Upload Settings
 • Create Saved Web Gallery
 • Preview in Browser
 • Export
 • Upload
 • Next steps

11 Catalog

 • Working with lightroom catalogs
 • Advanced photo management techniques
 • Catalog Settings
 • Catalog backups
 • Maintaining catalog integrity
 • Upgrading catalogs
 • Using multiple catalogs
 • Export as Catalog
 • Import from Catalog
 • Working with Lightroom on multiple computers
 • Road Trip Workflow
 • Next steps
 • Favorite Shortcuts

EXIT PROFILE

Exit Profile 👈🏽

 • LightRoom Image editing

CAREER PATH

Career Path 👈🏽

 • LightRoom Artist

1 CERTIFICATE

★ Lightroom - G-TEC Certificate

APPLY / ENQUIRE NOW

You can also fill out our enquiry form and we will call you back.
Share
Facebook
WhatsApp
Email