*ഫീസ് ആനുകൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയുവാൻ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ☎ : 8547118811 ◆ SAP കോഴ്‌സുകൾ ◆ Tally GST കോഴ്‌സുകൾ ◆ ഗവൺമെൻറ്‌ അംഗീകൃത കോഴ്‌സുകൾ ◆ Web Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ CAD കോഴ്‌സുകൾ ◆ Digital Marketing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Accounting കോഴ്‌സുകൾ ◆ Graphic Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Programming കോഴ്‌സുകൾ ◆ Software കോഴ്‌സുകൾ ◆ DTP കോഴ്‌സുകൾ 📞 കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ജി-ടെക്കിലേക്ക് വിളിക്കൂ ☎ : 8547118811

ADOBE LIGHTROOM

Duration : 1 Month / 36 Hours

OBJECTIVE

Adobe LightRoom is a photo processor and image organizer developed by Adobe Systems. It allows viewing, organizing and retouching a large number of digital images. Lightroom edits are
non-destructive.

COURSE DURATION:

1 Month / 36 Hours

COURSE OUTLINE

01 Getting Started

 • Example Lightroom workflow
 • Configuring your computer for Lightroom.
 • Installing Lightroom.
 • Lightroom Fundamentals
 • Saving and backing up your work
 • Essential troubleshooting
 • The Lightroom workspace
 • How to ensure accurate color for your photos

02 Import

 • IMPORT: Indexing photos and videos with Lightroom catalogs
 • Overview of Import workflow
 • What to do before importing
 • Importing files for the first time: Add
 • Copy files from a camera
 • What happens during an import?
 • The Import window
 • FROM: Select a source
 • Import method
 • Main preview area
 • TO: My Catalog or folder Destination
 • File Handling
 • File Renaming
 • Apply During Import
 • Destination
 • Import Presets
 • Show fewer options: The Compact Import Window
 • Import from Another Catalog
 • Tethered Capture
 • Tethered Capture Setup
 • Auto Import
 • Next steps

03 Library

 • LIBRARY: Managing your photos with Lightroom
 • Edit a shoot
 • Working in Library
 • Catalog panel
 • Library previews
 • Navigator
 • Library View Modes
 • Grid view
 • Selections: Choosing the photos to work with
 • Rotating and flipping photos
 • Stacks: Grouping items together
 • Loupe view
 • Compare view
 • Survey view
 • Using the Secondary Display with Library
 • Folders panel: Work directly with folders on your hard drives
 • Managing photos and video files in Library
 • Synchronize Folder
 • Collections: Organize things however you like
 • Collections panel
 • Quick Collection
 • Smart Collections
 • Output Module Collections
 • Collection Sets
 • Managing the Collections panel
 • Introduction to Publish Services
 • Attributes: Tag photos with identifying marks
 • Filters: Show photos and videos based on criteria
 • Example Filter workflows
 • Quick Develop
 • Keywords: Tag your photos for search
 • The Keywording panel
 • Keyword List
 • Working with metadata
 • The Metadata panel
 • Metadata presets
 • Metadata Status
 • Using the Painter
 • Working with video in Lightroom
 • Example video workflow
 • Next steps

04 Develop

 • DEVELOP: Making your photos look their best
 • Example Develop workflow
 • Make a plan for processing
 • The Develop workspace
 • Understanding the Process Version
 • Default and Auto settings
 • Histogram
 • The Basic panel: Essential adjustments for every photo
 • Tone Curve: Modify tones based on ranges of luminance
 • Targeted Adjustment Tool (TAT)
 • HSL / Color / B & W: Adjust color by range
 • Split Toning: Apply creative color treatments
 • Detail: Fine-tune sharpening and noise reduction
 • Lens Corrections: Fix image problems caused by the lens
 • Effects: Add vignettes and simulate film grain
 • Camera Calibration: Precisely control raw image rendering
 • Before/After
 • Crop Overlay: Cropping and straightening your photos
 • Spot Removal: Retouching photos in Lightroom
 • Heal Dust Spots
 • Red Eye Correction
 • Local Adjustments: Dodging, burning, and so much more
 • Working with Graduated Filters
 • Apply a graduated filter
 • Working with Radial Filters
 • Apply a Radial Filter
 • Working with Adjustment Brushes
 • Navigator panel
 • Presets: Apply multiple Develop adjustments with one click
 • Set Default
 • Snapshots
 • History: Track changes and go back to any point
 • Virtual copies: Create multiple versions of a single photo
 • Apply settings from one photo to others
 • Soft proofing
 • Soft proofing a photo
 • Converting color photos to black and white
 • Next steps

05 Export

 • EXPORT: Creating new copies from Lightroom
 • Basic export workflow
 • Export methods
 • What to do before exporting
 • Email photos
 • Working in the Export window
 • Export to:
 • Export Location.
 • File Naming
 • File Settings.
 • Image Sizing.
 • Output sharpening
 • Metadata
 • Watermarking
 • Working in the Watermark Editor
 • Post-Processing
 • Export presets.
 • Burn a CD/DVD
 • Export plug-ins.
 • Publish Services: Synchronize your photo collections
 • Publish to Flickr.
 • Publish to Hard Drive.
 • Changing Publish Services settings
 • Edit in other programs
 • Edit in Photoshop.
 • Open as Photoshop Smart Objects.
 • Next steps.

06 Map

 • MAP: Plot your photo locations with GPS coordinates.
 • Working with photos that already have GPS data.
 • Adding GPS coordinates to photos using the map.
 • Adding GPS coordinates to photos using a track log.
 • Saved Locations.
 • Map display.
 • Location Filter.
 • Map Toolbar.
 • Sync Metadata
 • Keeping your location data private.
 • Next steps.

07 Book

 • BOOK: Design and order photo books in Lightroom
 • Publish a book.
 • Create a new book with a custom layout.
 • Preview panel.
 • Collections: Create and manage Saved Books
 • Book previews
 • Book Toolbar.
 • Book Filmstrip.
 • Book Preferences
 • Book Settings
 • About Book templates
 • Auto Layout: Create a book with one click.
 • Working in the Auto Layout Preset Editor.
 • Page panel: Add or change pages.
 • Cell panel.
 • Text panel: Add text to photos and pages
 • Type: Style your text.
 • Background panel.
 • About covers.
 • Create Saved Book.
 • Send Book to Blurb.
 • Next steps.

08 Slideshow

 • SLIDESHOW: Present your photos and videos on screen.
 • Make a Slideshow.
 • Template Browser.
 • Slideshow Toolbar.
 • Preview and Play Your Slideshow.
 • Impromptu Slideshow.
 • Create Saved Slideshow.
 • Exporting Slideshows.
 • Next steps.

09 Print

 • PRINT: Make professional prints yourself or at a lab.
 • Making a print
 • Template Browser.
 • Page Setup.
 • Main preview area.
 • Print Toolbar.
 • Layout Style.
 • Single Image / Contact Sheet.
 • Image Settings
 • Picture Package
 • Image Settings.
 • Rulers, Grid & Guides.
 • Custom Package.
 • Print Job
 • Print and Printer
 • Print to JPEG File
 • Create Saved Print
 • Print troubleshooting
 • Next steps.

10 Web

 • WEB: Create browser-based photo galleries.
 • Build a Lightroom Web Gallery.
 • Preview panel.
 • Template Browser.
 • Main preview area.
 • Web Toolbar.
 • Layout Style.
 • Customize your Web gallery.
 • Site Info.
 • Color Palette.
 • Image Info.
 • Output Settings.
 • Upload Settings.
 • Create Saved Web Gallery.
 • Preview in Browser.
 • Export
 • Next steps.

11 Catalog

 • WORKING WITH LIGHTROOM CATALOGS:
 • Advanced photo management techniques.
 • Catalog Settings.
 • Catalog backups.
 • Maintaining catalog integrity.
 • Upgrading catalogs.
 • Using multiple catalogs.
 • Export as Catalog.
 • Import from Catalog.
 • Working with Lightroom on multiple computers.
 • Road Trip Workflow.
 • Next steps.
 • Favorite Shortcuts.

 CERTIFICATE

 1. ★ ADOBE LIGHTROOM(G-TEC Certificate)
WhatsApp
Facebook
Email

Fill enquiry form

You can also fill out our enquiry form and we will call you back.