*ഫീസ് ആനുകൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയുവാൻ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ☎ : 8547118811 ◆ SAP കോഴ്‌സുകൾ ◆ Tally GST കോഴ്‌സുകൾ ◆ ഗവൺമെൻറ്‌ അംഗീകൃത കോഴ്‌സുകൾ ◆ Web Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ CAD കോഴ്‌സുകൾ ◆ Digital Marketing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Accounting കോഴ്‌സുകൾ ◆ Graphic Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Programming കോഴ്‌സുകൾ ◆ Software കോഴ്‌സുകൾ ◆ DTP കോഴ്‌സുകൾ 📞 കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ജി-ടെക്കിലേക്ക് വിളിക്കൂ ☎ : 8547118811

MASTER IN CAD (CIVIL) - MCADCVL

Duration : 6 MONTHS/ 216 HOURS

OBJECTIVE

This course is molded for Civil professionals and students to enhance their productivity. It includes advanced principles and tools in the of architectural, construction and civil Engineering such as computer aided drafting, 3D modeling, structural designing and project management.

COURSE DURATION:

6 MONTHS/ 216 HOURS

COURSE OUTLINE

 • Computer Basics- About hardware and software.Application software and System software.Windows Basics, Files & Folders
 • Getting Started with AutoCAD- Interface (Application Menu, Drawing Area, Quick Access, Toolbar, Crosshairs, Info Center, Command Window, Title Bar, Status bar and Ribbon) AutoCAD’s Cartesian Workspace.Opening an Existing Drawing File.Viewing Your Work.Saving Your Work.
 • Basic Geometric Shapes- Point, Point style, Line (draw using ORTHO Mode), Circle (center radius and center diameter), Erase, Undo, and Redo. Function Keys View Command- Regen, Pan, Zoom
 • Selection Methods- Single, Window, Crossing, All
 • Data Entry Methods-Cartition& Polar (Absolute, Relative)
 • Use of OSNAP- End, Mid, Center, Intersection and near .OSNAP override (using Shft+Right click) Setting Up Of Drafting Settings
 • Direct Entry Method- Polar Tracking, Object Snap Tracking Temporary Tracking
 • Concepts of Text, dimension, hatch
 • Circle (All options)
 • Fillet, Trim, Offset, Break, Join
 • Dynamic Input – Pointer Input
 • Copy, Move
 • Units- Imperial (English)/Metric Opening. Setting Limits
 • Extend, Rotate, Scale, Chamfer
 • Concept of Layers and properties – Color, Off, Freeze, Lock
 • Assigning Object Properties through Layer, Linetype, Lineweight, LTScale Properties Dialog Box, Grip Editing, Qselect, Match Prop Draw Commands- Polyline, Arc, Polygon, Ellipse, Donut
 • Mirror, Array, Fill, Mirror text
 • Polyline (other options), Rectangle, Spline
 • Pedit (Join only), Explode, and Stretch
 • Isometric drawing (Drafting Settings for isometric drawing) (Practice minimum 3 Days)
 • Creation of Blocks, Inserting Blocks
 • Using Divide, Measure
 • Building designing concepts, Creating top, front, side and sectional views of residential and commercial buildings.
 • AutoCAD Design Center, Creating Block Library
 • Advanced Text Objects- Annotation Scale Overview, Working with Annotative Styles, Viewing. Annotative Objects at Different Scales, Annotation Scale and Model Space, Modifying Annotative Objects at Different Scales, Using Fields
 • Creating Text Using Dtext and MText Command, Text Styles Attributes
 • Inquiry Commands- ID, DIST, List and Area
 • Hatch, Gap, Gradient Hatch
 • Creating Table (essentials), Adding Dimensions, Editing Dimensions, Use of Dimension Style, Fixed Length Extension, QDim, Dimension Updating & Overriding
 • Working with External reference- Attaching DWG files, Attach and Overlay methods
 • External References- Attaching External References, Modifying External References, XRef Specific Information
 • Parametric Drawing- Working with Constraints, Geometric Constraints, Dimensional Constraints
 • Why use 3D?
 • Types of 3D Models, Introduction to the 3D Modeling Workspace, 3D Ribbon Panels
 • Introduction to 3D– Types of 3D Models, Navigating and Displaying 3D Models, Orbiting Your 3D Model, Changing the Model Display, Setting Viewport Display
 • View and Visual style– About Visual Styles, Using the Visual Styles Manager, Using the Visual Styles Control Panel, Exporting Visual Styles
 • Shaded and Hidden Views, Creating Views from Flat shots and Section planes
 • Creating Solid Primitives– About Solid Primitive, Creating a Solid Box, Creating a Solid Sphere, Creating a Solid Cylinder, Creating a Solid Cone, Creating a Solid Wedge, Creating a Solid Torus, Creating a Solid Pyramid
 • Creating Models from 2D Profiles– Create Models from 2D Profiles, Creating a ModelUsing the Planar Surface, Polysolid
 • Creating a Model Using the Extrude Command, Presspull, Revolve, Sweep, Loft
 • Creating Composite Solids– About Composite Solids, Union, Subtract, Intersect, Interference Working in 3D– About the Cartesian coordinate system, changing the UCS Icon Display, Changing the Coordinate System Dynamically
 • Editing Models
 • Adding Detail to Your Solid Models– Filleting Solid Models, Chamfering Solid Models, Slicing a Solid Model, Shell
 • Converting Objects– About Converting 2D Objects to Solids or Surfaces, Converting to Surfaces, Converting to Solids, Thickening Surfaces into Solids, Thickening Surfaces to Solids
 • Editing Solid Models– Extruding Faces, Moving Faces, Offsetting Faces, Deleting Faces, Rotating Faces, Tapering Faces, Creating a Shell, Imprinting Edges, Separating Solids
 • Extracting Geometry from Solid Models- Copying Faces, Copying Edges, Extracting All Model Edges, Exploding 3D Models
 • Changing the Model Position– Moving in 3D, Aligning in 3D, Rotating in 3D Duplicating the Model– Mirroring in 3D, Arraying in 3D
 • Concepts of Lights
 • Concepts of Materials
 • Rendering concepts
 • Quick Properties
 • CAD Standards- CAD Standards Concepts, Creating a Standards File, Configuring Standards, Plug-ins, CAD Standards Status Bar Icon, Notes, Checking Standards, CAD Standards Settings Printing & Plotting, Introduction to Layout
 • Introduction to Photoshop and image editing
 • Exploring the Adobe® Photoshop® CS5 Environment
 • Explore the Photoshop Interface
 • Customize the Workspace
 • Creating a New Image
 • Understanding Resolution and Pixels
 • Understanding Color Modes
 • Importance of CMYK in Printing
 • Viewing of Image
 • Zooming and Scrolling Images
 • Print Size and Actual Pixels
 • Different types of Screen Modes
 • Working with Rulers and Guides
 • Opening Images
 • Working with Adobe Bridge
 • Compositing Images
 • Working with Selections
 • Tools
 • Color Range
 • Adding Subtracting, Intersecting Selections
 • Modifying Selections
 • Transforming Selections
 • Moving Selected Pixels using Move tool
 • Concept of Layers
 • Transforming Layers
 • Arranging Layers
 • Setting Transparency of Layers
 • Selecting Multiple Layers
 • Locking and Hiding Layers
 • Creating a Blank Layer
 • Deleting Layers
 • Saving Images
 • Different Types of File Format – PSD, JPEG, PNG, TIFF, GIF
 • Cropping an Image
 • Painting in Photoshop
 • Using Color/Swatch Palettes, Color Picker and Eyedropper
 • Brush, Pencil, Erasers, Pattern Stamp
 • Setting Transparency for Painting Tools
 • Creating Brushes and Patterns (By Defining Pattern and by Pattern Maker)
 • Working with Libraries
 • Adjusting brush’s properties with Brush Palette
 • Changing the color images by using Color Replacing Tool
 • Filling Color
 • Solid Color
 • Working with Gradient
 • Gradient Library
 • Creating and Editing Gradient
 • Transparency
 • Retouching in Photoshop
 • Working with Clone Stamp, Healing Brush, Spot Healing Brush, Patch Tool
 • Removing Red Eye from an Image
 • Color Correcting tools
 • Blurring, Sharpening and Smudging an Image
 • Using Smudge tool as a Painting tool
 • Working with History Brush and History Palette
 • History Brush and Art History
 • Setting Source for History Brush
 • Creating new Snapshots
 • Adding Text
 • Differences between Type Tools and Type Mask Tools
 • About Point Text and Paragraph Text
 • Formatting Text and Paragraph
 • Creating Warped Text
 • Working with Vector Shapes
 • Differentiating Vector and Raster Objects
 • Using Shape Tools
 • Creating User Defined Vector Objects Using Pen Tool Parts of a Vector Object
 • Anchor Point
 • Path
 • Bezier Curve
 • Working with Path Palette
 • Converting and Text into Path
 • Applying Styles to Layers
 • Using Style Presets
 • Creating and Saving New Styles
 • Creating Layer Groups
 • Applying Effects to Images
 • Blurring, Sharpening Images
 • Reducing Noise
 • Distorting Images
 • Artistic and Painting Effects
 • Understanding Other Filters
 • Working with additional Plug-ins
 • Adjusting the Color Tone of the Image
 • Changing the Mode of Image
 • Understanding the terms Shadows, Highlight, Midtones, Hue, Saturation, Exposure,
 • Working with Adjustment Layers
 • Working with Masking
 • Editing in Quick Mask Mode
 • Understanding Layer Mask and Vector Mask
 • Understanding Clipping Mask and Clipping Path
 • Working with Channels
 • Resizing and Rotating Images
 • Changing Images Size, Canvas Size
 • Understanding Re sampling
 • Automating Tasks with Actions and Batch
 • Other Automation Tasks
 • Creating Contact Sheet
 • Creating Panorama with Photo merge
 • Creating a Web Photo Gallery
 • Scanning Images
 • Creating Registration Marks and Crop Marks
 • Fine Tuning Photoshop Using Preferences
 • Understanding Scratch Disk
 • Building Information Modeling
 • Design with Building Forms
 • Design with Building Components
 • Transmit the Design
 • Design Bar
 • Menus, Toolbars, Options Bar
 • View Controls
 • System Families
 • Content Families
 • Select a Template
 • Set Units
 • About Levels
 • About Grids
 • Modify a Dimension Style
 • Create a New Sheet
 • Create a Title block
 • Insert a Title block
 • Create a Template
 • The basics of the Building Model
 • Place Walls
 • Modify Walls
 • Define a Wall Structure
 • Design a Complex Wall Structure Developing the building model
 • Place Doors and Windows
 • Center a Door in a Wall
 • Copy Windows
 • Create Stairs
 • Modify Stairs
 • Add a Railing
 • Create U-Shaped Stairs
 • Create an Extruded Roof
 • Create a Roof from a Footprint
 • Create a Roof with a Vertical Penetration
 • Create a Hip Roof
 • Create a Shed Roof
 • Create a Mansard Roof
 • Assign a Roof Material
 • Create a Roof Fascia
 • Place Gutters
 • Create a New Section View
 • Change the Section Head
 • Create a Detail Section
 • Place a Section View on a Sheet
 • Create an Exterior Elevation
 • Add Text Notes to an Exterior Elevation
 • Add Slope Annotations
 • Create an Interior Elevation
 • Importing Vector Files
 • Working with Imported Files
 • Importing Raster Image Files
 • Exporting Files
 • Exporting for Energy Analysis
 • Importing and Exporting
 • Importing Vector Files
 • Working with Imported Files
 • Importing Raster Image Files
 • Exporting Files
 • Exporting for Energy Analysis Viewing the building model
 • About views
 • Creating and editing views
 • View properties
 • View Template
 • Object visibility settings
 • Modifying Line styles
 • About user-Defined Filters
 • About section views
 • About Elevation views
 • About 3D views
 • About Cameras
 • About Temporary Dimensions
 • About Permanent Dimension
 • About constraints
 • Applying and Removing constraints
 • Construction Documentation
 • About schedules
 • About Schedule Properties
 • Exporting schedules
 • Modifying Schedules Fields
 • About Rooms
 • About Material Takeoffs
 • Presenting the Building Model
 • About Drawing Sheets
 • About title Blocks
 • Crating and updating Title blocks
 • About Renderings
 • About Walkthroughs
 • Sun and shadow settings
 • Export to VIZ from Building Model
 • Render a Model in Revit Building
 • Create Walkthrough in Revit Building

Theory

 • Introduction to Staad and its components.
 • What is Structural Analysis?
 • Introduction to Structural Analysis.
 • Role of Structural Analysis in Civil Engineering Projects.
 • Classification of Structures.
 • Analytical Models.

Practical

 • How to see Architectural Drawings-Plan Views and Elevation Views.
 • What are the other requirements of the project – other disciplines interferences.

Theory

 • Creation of Geometry.

Practical

 • Creating Basic Geometry (Beams/Columns) in Architectural Drawing – Entering Coordinates. Creating some Geometry parts (Beams/Columns) in Architectural Drawing by Snap/Node Beam Command.

Theory

 • Modifying Geometry of Members.
 • Use of Bracings in Structure.
 • Placement of Bracings in Structure.
 • Geometry of Bracings in Structure.

Practical

 • Creating Geometry of Structures using Split Beam and Stretching of Members.
 • Creating Geometry of Vertical and Horizontal Bracings in the Structure.
 • Miscellaneous Geometry in the Structure – Curved Beams , Solids.
 • Revision of Geometry of Structure as in Architectural Drawing.

Practical

 • Creating Geometry of Curved Beams/Solids in the Structure

Theory

 • Meaning of Property of Members – Steel and Concrete.

Practical

 • Selection of Members
 • Creating Group of Members.
 • Assigning of Property to Members
 • For Steel Members – Using Section Database.

Practical

 • For Concrete Members – Using Define Tab.
 • Creating User Table.
 • Using Section Wizard

Theory

 • Releases in members.
 • Meaning of Connections in Steel members.
 • Concrete Joints and Connections.

Practical

 • Using Specification Commands in members- beam.

Theory

 • Use of Master/Slave Joints.
 • Truss, Tension and Compression members.
 • Introduction to various types of Supports- Fixed, Pinned, Fixed But and Enforced but Supports.

Practical

 • Creating Geometry of Purlin/Girts in Structure
 • Using Specification Command as Truss, Tension and Compression members.
 • Using Master/Slave Command in Staad.
 • Creating Different types of Supports in Staad using Create Support Command.

Theory

 • Various Types of Loadings.
 • Basics of Dead Load, Live Load and Snow Load.

Practical

 • Applying Different types of Loads – Dead, Live and Snow Load in Structure using Staad.

Theory

 • Basics of Seismic Load ,Wind Load and Miscellaneous Loading

Practical

 • Applying Different types of Loads-Seismic Load, Wind Load and Miscellaneous Load in Structure using Staad.

Theory

 • What is Load Combinations?
 • How is Load Combinations Created?

Practical

 • Creating Various Load Combinations in Staad.

Theory

 • What is Analysis of Structure?
 • Various types of Structural Analysis methods.

Practical

 • Pre-Print and Post-Print analysis command in Staad.
 • Various types of Perform Analysis in Staad.
 • Performing Analysis in Staad.

Theory

 • Introduction to Design of Structures.
 • Familiarity with Different codes.

Practical

 • Assigning Code to Structure.
 • Assigning Various Parameters to Structure.
 • Slenderness and Unsupported Length Commands.
 • Assigning Commands to Structure..
 • Performing Analysis after Design.
 • Theory
 • Support Reactions, Bending Moment, Shear force diagram Deflection and Utility Check basics.

Practical

 • Working with Editor Input file of Staad.
 • Familiarity with Various Commands used in Staad Input Using Post Processing Command in the Structure.
 • Analyzing various Analysis Results at various members and Joints.

Practical

 • Viewing Staad Output File – Design File of Structure.
 • Generation of Project Report.
 • Planning the Project
 • Understanding Project Management
 • Understanding the Project Database
 • Understanding the Microsoft Office Project Screen
 • Using Common Views
 • Using More Views
 • Creating a New Project
 • Working with the Project Information Dialog Box
 • Adjusting Working Hours
 • Creating a New Calendar
 • Using the Project Guide
 • Printing a View
 • Printing the Current View as a Report
 • Using Help
 • Entering the Task List
 • Entering Tasks, Estimating Task Duration, Entering Task Duration, Entering a Milestone, Organizing Tasks into Phases, Linking Tasks, Editing Task Links, Unlinking Tasks, Creating Recurring Tasks
 • Using the Task Information Dialog Box
 • Using Task Notes
 • Using Task Hyperlinks
 • Moving and Copying a Task
 • Inserting and Deleting a Task
 • Entering and Assigning Resources
 • Entering People Resources
 • Entering Equipment Resources
 • Entering Material Resources
 • Adjusting Individual Resource Working Schedules
 • Using Resource Notes
 • Understanding Effort Driven Project Scheduling
 • Assigning Resources to Tasks
 • Assigning Additional Resources to Tasks
 • Assigning Material Resources to Tasks
 • Viewing the Project
 • Using Split Views
 • Sorting Information
 • Grouping Information
 • Filtering Information
 • Using AutoFilters
 • Using Zoom
 • Working with Tasks
 • Overlapping Tasks
 • Delaying Tasks
 • Setting Task Deadlines
 • Setting Task Constraints
 • Splitting Tasks
 • Understanding Task Type
 • Assigning a Task Calendar
 • Understanding Task Indicators
 • Working with Resources
 • Delaying Resource Start Time
 • Applying Predefined Resource Contours
 • Specifying Resource Availability Dates
 • Grouping Resources
 • Assigning a Resource Calendar
 • Working with Costs
 • Entering Resource Overtime Rates
 • Specifying Pay Rates for Different Dates
 • Adding Pay Rates for a Resource
 • Applying a Different Pay Rate to an Assignment
 • Using Material Resource Consumption Rates
 • Entering Task Fixed Costs
 • Balancing the Project
 • Scheduling Resource Overtime
 • Identifying Resource Over allocation
 • Balancing Resource Over allocations Manually
 • Balancing Resource Over allocations Automatically
 • Updating Project Progress
 • Saving a Baseline Plan
 • Updating the Entire Project
 • Updating Task Actual Values
 • Updating Task Completion Percentage
 • Updating Actual Work
 • Updating Actual Costs
 • Checking Project Progress
 • Viewing Project Statistics
 • Viewing Project Costs
 • Viewing the Project’s Critical Path
 • Checking Duration Variance
 • Checking Work Variance
 • Checking Cost Variance
 • Identifying Slipped Tasks
 • Saving an Interim Plan
 • Working with Reports
 • Opening a Report
 • Adding Page Elements to a Report
 • Sorting a Report
 • Defining Report Contents
 • Create a Visual Report
 • Working with Multiple Projects
 • Creating Links Between Projects
 • Consolidating Projects
 • Viewing Multiple Project Critical Paths
 • Viewing Consolidated Project Statistics
 • Creating a Resource Pool
 • PPM Concepts
 • Project Management Life Cycle
 • Data, Navigating, and Layouts
 • Describe enterprise and project-specific data
 • Log in
 • Open an existing project
 • Navigate in the Home window and Activities window
 • Open an existing layout
 • Customize a layout
 • Save a layout
 • Organizational Breakdown Structure (OBS)
 • Different views
 • To create new OBS
 • Restrictions
 • Enterprise Project Structure (EPS)
 • Different views
 • To create new EPS
 • Assigning responsible manager
 • Difference between EPS & OBS
 • Projects
 • Overview of project
 • Creation of new project through wizard
 • Creation of new project through details
 • Calendar
 • Global
 • Resource
 • Project New calendar
 • Modification, Copying holidays from global Making a project or Resource calendar as Global Assigning a calendar as default for the projects
 • Work Breakdown Structure (WBS) What is WBS?
 • Example for WBS Defining Structure Applying WBS for tasks
 • Activity
 • Entering Activity through wizard Entering Activity through details
 • Explore the use of duration format including subunit
 • Milestones, Activity type
 • Inserting a new column
 • Moving the column
 • Timescale adjustment
 • Different kind of relationship between tasks
 • Different methods of linking
 • Estimating the project finish date
 • Identifying the project critical path
 • Scheduling Activities
 • Editing the task links
 • Applying different calendar to activities & Estimating the finish date
 • Constraints in a Project
 • Different types of Constraints
 • Use of Secondary constraints
 • Activity Codes
 • Code Definition
 • Assigning Code and Organizing
 • Reorganizing
 • Project Codes
 • Code Definition
 • Assigning Code and Organizing
 • Reorganizing
 • Resource Codes
 • Code Definition
 • Assigning Code and Organizing
 • Reorganizing
 • Work Product & Document
 • Defining WPs & Docs
 • Difference between WP & Docs
 • Assigning it for Activity
 • Currency
 • To change the Currency
 • To create new Currency
 • Setting exchange rate
 • To find the rate of project in another currency value
 • Roles
 • Importance of Roles
 • Defining the Roles
 • Giving rates for the Roles
 • Resource Sheet Preparation
 • Defining Resource through wizard
 • Defining Resource through details
 • Defining Resource through Calendar
 • To create a new unit of measure for materials what is not available in the list
 • Resource assigning
 • Add Resource
 • Add Role
 • Assign by Role
 • Analysis Resources
 • Resource usage profile
 • Resource Curves
 • Resource Leveling
 • Updating Progress
 • Setting database
 • Entering Actual start & Actual finish dates for tasks Updating through Duration Updating through Physical
 • Updating through Units
 • Cost Updating
 • Comparing Baseline with Actual
 • Calculating Earned value analysis
 • Filter
 • Global change
 • Reports
 • Tabular
 • Graphical Import & Export Formatting Bars User defined fields
 • Methodology Management Project Web Site
 • Create and launch a project Web Site Customize the appearance of a project Web Site Publish activity layouts as HTML pages

3 CERTIFICATES

 1.  G-TEC  (Master in CAD Certificate)
WhatsApp
Facebook
Email

Fill enquiry form

You can also fill out our enquiry form and we will call you back.