*ഫീസ് ആനുകൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയുവാൻ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ☎ : 8547228822 ◆ SAP കോഴ്‌സുകൾ ◆ Tally GST കോഴ്‌സുകൾ ◆ ഗവൺമെൻറ്‌ അംഗീകൃത കോഴ്‌സുകൾ ◆ Web Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Accounting കോഴ്‌സുകൾ ◆ Graphic Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Programming കോഴ്‌സുകൾ ◆ Software കോഴ്‌സുകൾ ◆ DTP കോഴ്‌സുകൾ 📞 കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ജി-ടെക്കിലേക്ക് വിളിക്കൂ ☎ : 8547228822

MASTER IN CAD (CIVIL) - MCADCVL

Duration : 6 MONTHS/ 216 HOURS

OBJECTIVE

This course is molded for Civil professionals and students to enhance their productivity. It includes advanced principles and tools in the of architectural, construction and civil Engineering such as computer aided drafting, 3D modeling, structural designing and project management.

COURSE DURATION:

6 MONTHS/ 216 HOURS

COURSE OUTLINE

➤ AUTOCAD 2D & 3D
➤ ADOBE PHOTOSHOP

➤ 3DS MAX
STAAD PRO
PRIMAVERA

3 CERTIFICATES

  1.  G-TEC  (Master in CAD Certificate)
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on email
Email

Fill enquiry form

You can also fill out our enquiry form and we will call you back.