*ഫീസ് ആനുകൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയുവാൻ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ☎ : 8547118811 ◆ SAP കോഴ്‌സുകൾ ◆ Tally GST കോഴ്‌സുകൾ ◆ ഗവൺമെൻറ്‌ അംഗീകൃത കോഴ്‌സുകൾ ◆ Web Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ CAD കോഴ്‌സുകൾ ◆ Digital Marketing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Accounting കോഴ്‌സുകൾ ◆ Graphic Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Programming കോഴ്‌സുകൾ ◆ Software കോഴ്‌സുകൾ ◆ DTP കോഴ്‌സുകൾ 📞 കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ജി-ടെക്കിലേക്ക് വിളിക്കൂ ☎ : 8547118811

MASTER DIPLOMA IN ANIMATION AND MULTIMEDIA (MDAM)

Duration : 10 Months / 360 Hours

OBJECTIVE

MDAM24 – GN91380 – 92130F

The Master Animation program provides a balance of creative and technical skills necessary for success in animation production. Students will gain a strong foundation in both traditional and computer-based forms of animation while developing their appreciation of the history from which the medium has gained its recognition. Students will engage in a complementary set of courses designed to teach necessary skills and to provide a venue for further development of skill sets within a creative production environment.

COURSE OUTLINE

ADOBE PHOTOSHOP 👈🏽

 • Introduction to Photoshop
 • Understanding Workspace
 • Creating a New Image
 • Understanding Resolution and Pixels
 • Understanding Color Modes
 • Importance of CMYK in Printing
 • Viewing of Image
 • Zooming and Scrolling Images
 • Print Size and Actual Pixels
 • Different types of Screen Modes
 • Working with Rulers and Guides
 • Opening Images
 • Working with Adobe Bridge
 • Compositing Images
 • Working with Selections
 • Tools
 • Color Range
 • Adding Subtracting, Intersecting Selections
 • Modifying Selections
 • Transforming Selections
 • Moving Selected Pixels using Move tool
 • Concept of Layers
 • Transforming Layers
 • Arranging Layers
 • Setting Transparency of Layers
 • Selecting Multiple Layers
 • Locking and Hiding Layers
 • Creating a Blank Layer
 • Deleting Layers
 • Saving Images
 • Different Types of File Format – PSD, JPEG, PNG, TIFF, GIF
 • Cropping an Image
 • Painting in Photoshop
 • Using Color/Swatch Palettes, Color Picker and Eyedropper
 • Brush, Pencil, Erasers, Pattern Stamp
 • Setting Transparency for Painting Tools
 • Creating Brushes and Patterns (By Defining Pattern and by Pattern Maker)
 • Working with Libraries
 • Adjusting brush’s properties with Brush Palette
 • Changing the color images by using Color Replacing Tool
 • Filling Color
 • Solid Color
 • Working with Gradient
 • Gradient Library
 • Creating and Editing Gradient
 • Transparency
 • Retouching in Photoshop
 • Working with Clone Stamp, Healing Brush, Spot Healing Brush, Patch Tool
 • Removing Red Eye from an Image
 • Color Correcting tools
 • Blurring, Sharpening and Smudging an Image
 • Using Smudge tool as a Painting tool
 • Working with History Brush and History Palette
 • History Brush and Art History
 • Setting Source for History Brush
 • Creating new Snapshots
 • Adding Text
 • Differences between Type Tools and Type Mask Tools
 • About Point Text and Paragraph Text
 • Formatting Text and Paragraph
 • Creating Warped Text
 • Working with Vector Shapes
 • Differentiating Vector and Raster Objects
 • Using Shape Tools
 • Creating User Defined Vector Objects Using Pen Tool
 • Parts of a Vector Object
 • Anchor Point
 • Path
 • Bezier Curve
 • Working with Path Palette
 • Converting and Text into Path
 • Applying Styles to Layers
 • Using Style Presets
 • Creating and Saving New Styles
 • Creating Layer Groups
 • Applying Effects to Images
 • Blurring, Sharpening Images
 • Reducing Noise
 • Distorting Images
 • Artistic and Painting Effects
 • Understanding Other Filters
 • Working with additional Plug-ins
 • Adjusting the Color Tone of the Image
 • Changing the Mode of Image
 • Understanding the terms Shadows, Highlight, Midtones, Hue, Saturation, Exposure, Histograms
 • Working with Adjustment Layers
 • Working with Masking
 • Editing in Quick Mask Mode
 • Understanding Layer Mask and Vector Mask
 • Understanding Clipping Mask and Clipping Path
 • Working with Channels
 • Resizing and Rotating Images
 • Changing Images Size, Canvas Size
 • Understanding Re sampling
 • Automating Tasks with Actions and Batch
 • Other Automation Tasks
 • Creating Contact Sheet
 • Creating Panorama with Photo merge
 • Creating a Web Photo Gallery
 • Scanning Images
 • Creating Registration Marks and Crop Marks
 • Fine Tuning Photoshop Using Preferences
 • Understanding Scratch Disk

ASSIGNMENTS FOR PHOTOSHOP

 • Restoring Images
 • Visiting Card
 • ID Cards
 • Brochures
 • Ads / Flyers
 • Magazine Covers
 • Certificates
 • Hoardings
 • Setting double side / Folding Works

ADOBE ILLUSTRATOR 👈🏽

 • Introduction to Illustrator
 • Importance of Vector Arts in Digital Imaging
 • Understanding Workspace
 • Creating New Artworks
 • Viewing the Art Board
 • Zooming and Panning
 • Working with Navigator
 • Screen Modes
 • Working with Rulers and Guides
 • Creating Objects
 • By Dragging and By Numeric Entry
 • Applying Color
 • Fill and Stroke
 • Color & Swatches Palettes
 • Filling Color with Live Paint
 • Selecting &Transforming Objects
 • Saving and Loading Selections
 • Locking and Hiding Objects
 • Grouping Objects
 • Drawing with Brush & Pencil Tool
 • Changing Brush Style
 • Creating New Brushes
 • Changing objects shape using Brush & Pencil Tool
 • Viewing Artwork in Preview Mode and Outline Mode
 • Understanding Tools for Transformation
 • Working with Transparency
 • Blending Mode and Opacity
 • Opacity Mask
 • Working with Text
 • Adding text
 • Normally
 • Inside an Object
 • Over a Path
 • Formatting Character and Paragraph
 • Tab setting
 • Text Wrapping
 • Working with Glyphs
 • Threading Text
 • Converting Text to Paths
 • Working with Images
 • Placing
 • Tracing
 • Masking
 • Working with Links Palette
 • Working with Symbols
 • Tools for Adjusting Symbol’s Properties
 • Creating New Symbols
 • Working with Gradient
 • Applying
 • Modifying and Creating
 • Working with Mesh
 • Blending Objects
 • Blend Tool
 • Specifying Options
 • Releasing
 • Cutting Vector Objects
 • Tools for Cutting
 • Eraser
 • Knife
 • Scissor
 • Pathfinder Palette
 • Applying Illustrator Effects
 • Using Graphic Style Library
 • Defining new Style
 • Working with Appearance Palette
 • Understanding Difference between Effects and Filters
 • Analyzing Templates
 • Preparing Files for Printing
 • Creating Registration Marks
 • Creating Crop Marks
 • Saving as PDF
 • Exporting Illustrator files to other file formats

ASSIGNMENTS FOR ILLUSTRATOR

 • Creating Vector Drawings
 • Visiting Card
 • ID Cards
 • Brochures
 • Ads / Flyers
 • Magazine Covers
 • Certificates
 • Hoardings
 • CD / DVD Labels
 • Setting double side / Folding Works
 • Creating Realistic Objects with Mesh

ADOBE INDESIGN 👈🏽

 • Introduction to InDesign
 • Introducing the Workspace
 • Overview
 • Working with panels
 • Customizing the workspace
 • Using context menus
 • Finding resources
 • Getting to Know InDesign
 • Viewing guides
 • Adding text
 • Working with styles
 • Working with objects
 • Working with object styles
 • Creating a new Document
 • Understanding Workspace
 • Viewing/Zooming Document
 • Normal Mode and Preview Mode
 • Changing the Document Setup
 • Setting Up a Document and Working with Pages
 • Working with master pages
 • Changing the size of pages
 • Placing text and graphics
 • Rulers, Guides, Grids
 • Drawing Tools
 • Applying Colors and Gradient
 • Setting Transparency
 • Working with objects
 • Creating and editing text frames
 • Creating and editing graphics frames
 • Changing the shape of a frame
 • Wrapping text around a graphic
 • Transforming and aligning objects
 • Selecting and modifying grouped objects
 • Transforming, Aligning, Arranging Objects
 • Working with Text
 • Flowing Text
 • Flowing text into an existing frame
 • Flowing text manually
 • Flowing text automatically
 • Editing Text
 • Finding and changing a missing font
 • Checking spelling
 • Editing text by dragging and dropping
 • Entering and importing text
 • Concept of Containers and Contents
 • Specifying Columns, Drop Caps etc
 • Setting up Character and Paragraph Styles
 • Paragraph Rules, Numbering and Bullets
 • Inserting Special Characters
 • Text Wrapping and Tab Setting
 • Converting to Path
 • Working with Type
 • Working with Color
 • Creating and applying colors
 • Working with gradients
 • Applying colors to text and objects
 • Adjusting vertical spacing
 • Changing fonts and type style
 • Changing paragraph alignment
 • Creating a drop cap
 • Adjusting letter and word spacing
 • Setting tabs
 • Working with Styles
 • Creating and applying paragraph styles
 • Creating and applying character styles
 • Creating and applying object styles
 • Importing and Modifying Graphics
 • Adding graphics from other programs
 • Comparing vector and bitmap graphics
 • Working with alpha channels
 • Adjusting display quality
 • Working with Images
 • Importing
 • Masking
 • Replacing
 • Editing & Updating
 • Adding Effects
 • Creating Tables
 • Formatting a table
 • Adding graphics to table cells
 • Creating and applying table and cell styles
 • Working with Tables
 • Basics of Tables
 • Alternating Fills and Strokes
 • Working with Columns & Guides
 • Concept of Bleed & Slug
 • Inserting and Deleting Pages

Assignment

 • Letter pad
 • Working with Master Pages
 • Working with Buttons
 • Inserting Hyperlinks and Bookmarks
 • Preparing Files for Printing
 • Creating Crop Marks and Registration Marks
 • Exporting to PDF
 • Preflighting and Packaging
 • Creating PDFs

COREL DRAW 👈🏽

 • Introduction to Corel Draw
 • Understanding Vector and Raster Objects
 • Understanding Workspace
 • Property Bar
 • Tool Bars
 • Docker
 • Creating New Document
 • Modifying Document Properties
 • Viewing Documents
 • Zooming, Scrolling and Print Preview
 • Creating Objects
 • Modifying Objects using Property Bar
 • Applying Colors
 • Creating Free form shapes
 • Applying Fills
 • Fountain Fill
 • Pattern Fill
 • Postscript Fill
 • Understanding Smart Fill
 • Applying Strokes
 • Converting Objects to Curve
 • Editing Objects with Shape Tool
 • Breaking Objects Apart
 • Working with text
 • Artistic and Paragraph Text
 • Formatting Text
 • Creating Text along paths
 • Inserting Symbol Characters
 • Tab settings and Column Settings for Paragraph Text
 • Spell Checking
 • Working with Images
 • Importing
 • Tracing
 • Masking
 • Applying Bitmap Effects to Images
 • Working with Interactive Tools
 • Creating Objects using Interactive Mesh
 • Distorting Objects
 • Transforming Objects using Free Transform Tool
 • Creating Multiple Objects using ‘Step and Repeat’
 • Cutting Objects
 • Aligning and Distributing objects
 • Modifying Objects using ‘Shaping’ Options
 • Inserting Pages
 • Analyzing Templates
 • Preparing Files for Printing
 • Working with ‘Print’ Dialog
 • Creating Registration Marks
 • Creating Crop Marks
 • Publishing to PDF
 • Exporting Corel Draw files to other file formats
 • New! Native 64-bit support
 • New! Multi-core processor support
 • New! Multiple trays in Corel CONNECT
 • You can keep multiple trays open in Corel CONNECT X6
 • New! Search capability in Corel CONNECT
 • New! Smart Carver
 • New! Shape tools
 • Using the Smart Carver
 • New! Create clip mask
 • New! Pass Through Merge Mode
 • New! Integrated web development
 • New! Drag-and-drop web design
 • New & Enhanced! Content
 • Using the Smear tool
 • docker
 • Adobe Plug-in support:
 • New! Complex script support
 • New! Page numbering
 • New & Enhanced! Master Layers
 • New! Styles engine and docker
 • New! Color Styles
 • New! Color harmonies
 • New! Timeline Editor

ASSIGNMENTS FOR COREL DRAW

 • Creating Vector Drawings
 • Visiting Card
 • ID Cards
 • Brochures
 • Ads / Flyers
 • Magazine
 • News Letters
 • Certificates
 • Hoardings
 • CD / DVD Labels
 • Setting double side / Folding Works
 • Creating Realistic Objects with Mesh
 • Setting double side / Folding Works

ADOBE LIGHTROOM 👈🏽

 • Example Lightroom workflow
 • Configuring your computer for Lightroom.
 • Installing Lightroom.
 • Lightroom Fundamentals
 • Saving and backing up your work
 • Essential troubleshooting
 • The Lightroom workspace
 • How to ensure accurate color for your photos
 • IMPORT: Indexing photos and videos with Lightroom catalogs
 • Overview of Import workflow
 • What to do before importing
 • Importing files for the first time: Add
 • Copy files from a camera
 • What happens during an import?
 • The Import window
 • FROM: Select a source
 • Import method
 • Main preview area
 • TO: My Catalog or folder Destination
 • File Handling
 • File Renaming
 • Apply During Import
 • Destination
 • Import Presets
 • Show fewer options: The Compact Import Window
 • Import from Another Catalog
 • Tethered Capture
 • Tethered Capture Setup
 • Auto Import
 • Next steps
 • LIBRARY: Managing your photos with Lightroom
 • Edit a shoot
 • Working in Library
 • Catalog panel
 • Library previews
 • Navigator
 • Library View Modes
 • Grid view
 • Selections: Choosing the photos to work with
 • Rotating and flipping photos
 • Stacks: Grouping items together
 • Loupe view
 • Compare view
 • Survey view
 • Using the Secondary Display with Library
 • Folders panel: Work directly with folders on your hard drives
 • Managing photos and video files in Library
 • Synchronize Folder
 • Collections: Organize things however you like
 • Collections panel
 • Quick Collection
 • Smart Collections
 • Output Module Collections
 • Collection Sets
 • Managing the Collections panel
 • Introduction to Publish Services
 • Attributes: Tag photos with identifying marks
 • Filters: Show photos and videos based on criteria
 • Example Filter workflows
 • Quick Develop
 • Keywords: Tag your photos for search
 • The Key wording panel
 • Keyword List
 • Working with metadata
 • The Metadata panel
 • Metadata presets
 • Metadata Status
 • Using the Painter
 • Working with video in Lightroom
 • Example video workflow
 • Next steps
 • DEVELOP: Making your photos look their best
 • Example Develop workflow
 • Make a plan for processing
 • The Develop workspace
 • Understanding the Process Version
 • Default and Auto settings
 • Histogram
 • The Basic panel: Essential adjustments for every photo
 • Tone Curve: Modify tones based on ranges of luminance
 • Targeted Adjustment Tool (TAT)
 • HSL / Color / B & W: Adjust color by range
 • Split Toning: Apply creative color treatments
 • Detail: Fine-tune sharpening and noise reduction
 • Lens Corrections: Fix image problems caused by the lens
 • Effects: Add vignettes and simulate film grain
 • Camera Calibration: Precisely control raw image rendering
 • Before/After
 • Crop Overlay: Cropping and straightening your photos
 • Spot Removal: Retouching photos in Lightroom
 • Heal Dust Spots
 • Red Eye Correction
 • Local Adjustments: Dodging, burning, and so much more
 • Working with Graduated Filters
 • Apply a graduated filter
 • Working with Radial Filters
 • Apply a Radial Filter
 • Working with Adjustment Brushes
 • Navigator panel
 • Presets: Apply multiple Develop adjustments with one click
 • Set Default
 • Snapshots
 • History: Track changes and go back to any point
 • Virtual copies: Create multiple versions of a single photo
 • Apply settings from one photo to others
 • Soft proofing
 • Soft proofing a photo
 • Converting color photos to black and white
 • Next steps
 • EXPORT: Creating new copies from Lightroom
 • Basic export workflow
 • Export methods
 • What to do before exporting
 • Email photos
 • Working in the Export window
 • Export to: Export Location
 • File Naming
 • Video
 • File Settings
 • Image Sizing
 • Output sharpening
 • Metadata
 • Watermarking
 • Working in the Watermark Editor
 • Post-Processing
 • Export presets
 • Burn a CD/DVD
 • Export plug-ins.
 • Publish Services: Synchronize your photo collections
 • Publish to Flickr.
 • Publish to Hard Drive.
 • Changing Publish Services settings
 • Edit in other programs
 • Edit in Photoshop.
 • Open as Photoshop Smart Objects.
 • Next steps.
 • MAP: Plot your photo locations with GPS coordinates.
 • Working with photos that already have GPS data.
 • Adding GPS coordinates to photos using the map.
 • Adding GPS coordinates to photos using a track log.
 • Saved Locations.
 • Map display.
 • Location Filter.
 • Map Toolbar.
 • Sync Metadata
 • Keeping your location data private.
 • Next steps.
 • BOOK: Design and order photo books in Lightroom
 • Publish a book.
 • Create a new book with a custom layout.
 • Preview panel.
 • Collections: Create and manage Saved Books
 • Book previews
 • Book Toolbar.
 • Book Filmstrip.
 • Book Preferences
 • Book Settings
 • About Book templates
 • Auto Layout: Create a book with one click.
 • Working in the Auto Layout Preset Editor.
 • Page panel: Add or change pages.
 • Cell panel.
 • Text panel: Add text to photos and pages
 • Type: Style your text.
 • Background panel.
 • About covers.
 • Create Saved Book.
 • Send Book to Blurb.
 • Next steps.
 • SLIDESHOW: Present your photos and videos on screen.
 • Make a Slideshow.
 • Template Browser.
 • Slideshow Toolbar.
 • Preview and Play Your Slideshow.
 • Impromptu Slideshow.
 • Create Saved Slideshow.
 • Exporting Slideshows.
 • Next steps.
 • PRINT: Make professional prints yourself or at a lab.
 • Making a print
 • Template Browser.
 • Page Setup.
 • Main preview area.
 • Print Toolbar.
 • Layout Style.
 • Single Image / Contact Sheet.
 • Image Settings
 • Picture Package
 • Image Settings.
 • Rulers, Grid & Guides.
 • Custom Package.
 • Print Job
 • Print and Printer
 • Print to JPEG File
 • Create Saved Print
 • Print troubleshooting
 • Next steps.
 • WEB: Create browser-based photo galleries.
 • Build a Lightroom Web Gallery.
 • Preview panel.
 • Template Browser.
 • Main preview area.
 • Web Toolbar.
 • Layout Style.
 • Customize your Web gallery.
 • Site Info.
 • Color Palette.
 • Image Info.
 • Output Settings.
 • Upload Settings.
 • Create Saved Web Gallery.
 • Preview in Browser.
 • Export
 • Next steps.
 • WORKING WITH LIGHTROOM CATALOGS:
 • Advanced photo management techniques.
 • Catalog Settings.
 • Catalog backups.
 • Maintaining catalog integrity.
 • Upgrading catalogs.
 • Using multiple catalogs.
 • Export as Catalog.
 • Import from Catalog.
 • Working with Lightroom on multiple computers.
 • Road Trip Workflow.
 • Next steps.
 • Favorite Shortcuts.

Assignments for Light Room Photo editing

 • Album Designing
 • Normal Image Editing of an Individual Person
 • Normal Image Editing of a Group

2D, 3D & VFX PRODUCTION 👈🏽

 • THEORY
 • Concept of Animation
 • Animation movie making
 • Principles of animation
 • Introduction to digital animation
 • Pre-Production
 • Production
 • Post Production

ADOBE ANIMATE (ANIMATE) 👈🏽

 • Introduction to Animate
 • Animate workflow and workspace Stage and Tools panel
 • Document Properties
 • Tools
 • Creating and managing documents
 • Working with graphics and images
 • Working with timelines
 • Creating animation
 • Working with scenes Using symbols, instances, and library assets
 • Working with Symbols
 • Creating graphics & Animating graphics, editing graphics
 • Creating Buttons, Different kind of buttons,
 • Creating interactivity with buttons
 • Different modes of buttons
 • Frame by frame & frame to frameWee2d animation basics
 • Creating Movie clips
 • Features of a Movie clip
 • Adding symbols to a movie clip
 • Action script in symbols
 • Integration of symbols
 • Creating Interactive elements
 • Scripting in advance
 • Setting up scenes
 • Primary & secondary animation
 • Inserting Media Elements
 • Working with text
 • Working with sound
 • Working with video
 • Web banner advertisement
 • Creating and publishing Animate Video
 • Concept of Action Script
 • Publishing Animate content
 • Exporting from Animate

Assignments for Adobe Animate: Animation strip, Web animation, presentation CD

ADOBE CHARACTER ANIMATOR 👈🏽

Introduction

We learn the core concept behind motion capture and how Character Animator is used in contrast to frame-by-frame or keyframe animation.

  • The Structure and Components of a Character
  • Understanding Scenes
  • Recording and Live Streaming Concepts
 • Sketching Out the Character
 • Building the Face and Head
 • Developing the Eyes
 • Phonemes and Visemes
 • Building the Body & Adding Gestures
 • Checking the Hierarchy and Structure
 • The Best Way To Test and Fix Problems
 • Handles, Behaviors, Draggables & Sticks
 • Adding Key Triggers & Sequences
 • Scenes and Recordings
 • Creating a Facial Performance
 • Arm and Body Performance
 • The Head
 • The Face Template
 • Creating Face Parts
 • Head Rigging and Behaviors Pt. 1
 • Head Rigging and Behaviors Pt. 2
 • Mouth Shapes
 • Creating Your Own Face from Scratch
 • The Scene Menu and General Transformations
 • Characterizer: The Alternate Way to Make a Face
 • The Body
 • Designing A Body Pt. 1
 • Designing A Body Pt. 2
 • Introduction to Body Rigging
 • Body Rigging 2: Hinging and Welding Parts
 • Body Rigging 3: Nutcracker Jaw
 • Body Rigging 4: Dangles and Draggables
 • Body Rigging 5: Breathing
 • Body Rigging 6: Walk Cycles
 • Body Rigging 7: Walk Cycle Options
 • Hip + Shoulder Sway and Pose Emphasis
 • Arm IK
 • Cycles, Triggers and Behaviors
 • Swap Sets Pt. 1
 • Swap Sets Pt. 2
 • PNG Sequences
 • Photographic Puppets, Head Turns and Motion Triggers
 • Puppets from Photos Pt 1: Using Lightroom
 • Puppets from Photos Pt 2: Using Photoshop
 • Puppets from Photos Pt 3: Photoshop Details
 • Puppets from Photos Pt 4: The Body
 • Puppets from Photos Pt 5: Head Turner
 • Designing a Character from Drawing to Puppet
 • Initial Drawing
 • Working in Illustrator Pt. 1
 • Working in Illustrator Pt 2
 • From Illustrator to Photoshop
 • From Photoshop to Character Animator
 • Backgrounds in Character Animator
 • Designing A Background in Adobe Illustrator
 • Preparing The Background in Adobe Photoshop
 • Backgrounds as Character Animator Puppets
 • Cycle Layer Details
 • Using Fader On Backgrounds
 • Wrap Up
 • Copying and Pasting a Performance
 • Copying and Pasting Behaviors
 • Recording and Exporting Walkthrough
 • Making A Puppet File
 • Final Thoughts
 • Exporting

AUTODESK 3DS MAX 👈🏽

 • Basics of 3D modeling
 • Different type of 3D models
 • Exterior & interior
 • Anatomy
 • Life sketching
 • Object modeling
 • Developing exterior
 • Setting garden & landscape of an interior
 • Create furniture & home materials
 • Developing interior, placing furniture
 • Low polygon char. Sketching & developing for game
 • Color separation & mixing
 • How to make quality textures
 • Texture selection & apply
 • UV mapping & advanced texturing
 • How to take quality output
 • Maps & materials
 • How to apply textures in different objects
 • Textures editing, color adjusting
 • Types of textures & shades
 • Different type skins
 • How to render high quality map
 • Advanced modeling concepts
 • Concept of expressions
 • Reference for high polygon human model (front side)
 • Detail (head, Body)
 • Detail- hand
 • Detail- chest, wings, shoulder etc…
 • Detail- leg
 • Detail- feet & thumps
 • Muscle structure
 • Create eyeball, teeth, ear & tongue
 • Create cloth & hair
 • Motor vehicle designing
 • Detail
 • Detailed texture of vehicle
 • Colors make feelings
 • How to influence light to textures
 • Create realistic skin with photographs
 • Convert models in quality map
 • Realistic textures for cloth & hair
 • Final touch to textures
 • Different type camera angles & shot
 • BG drawing
 • BG painting
 • BG developing
 • BG balancing & Camera fixing
 • Layout designing
 • Posing
 • Mixing characters in layout
 • Quality format for rendering
 • Lighting concepts
 • Basic Lighting
 • Physiology of light & Objective of light
 • Creating depth
 • Three-point light
 • Shadow science
 • Lighting effects
 • Lighting an object
 • Interior & Exterior lighting
 • Lighting a room
 • Environment light
 • Animating lights
 • Concept of Rigging
 • Concept of different type bones
 • Hierarchy of human and animal body
 • Attaching bones with body
 • Functions of human body
 • Explain muscles
 • How to make organic objects
 • Motion science
 • Introduction to production and animation
 • Explain Animation Principles with Action
 • Graph editor
 • Object animation
 • Explain different types of personality of an object
 • Title animation
 • Camera
 • Creating walk through
 • Introduce various types of Characters and its controls
 • Types of walk
 • Body balance
 • Run
 • Jump
 • Walk cycle
 • Character Animation
 • Detailed study of characters
 • Controls
 • Moving hold
 • In between
 • Polishing (Key filtering)
 • Continue -Blocking, Moving hold, In between, Polishing
 • Introduction to lips
 • Introduction to facial expression

Assignments for 3ds Max: Modeling (Inorganic & Character)

Texturing & Lighting

Rigging & Animation (Object & Character)

Assignments Details

Assignments 1: 3D Modeling & Texturing

3D model of Concept Art with texture

An Interior or Exterior Model with texture and light

Assignments 2: Animation

Character Animation

Face animation (any expression) with detailed face texture

3D DESIGN WITH BLENDER 👈🏽

Introduction to Visual Effects and Blender

 • The History of Visual Effects
 • 3D: General Principles
 • Downloading, Installing, and Setting Up Blender
 • Getting Around 3D
 • Making and Rendering Your First Scenes

Editing Objects

 • Basic Principle: Data blocks
 • Introduction to Edit Mode
 • Separating and Joining Objects
 • Object Modifiers
 • Converting to Mesh from Curve

Texturing, Principles, and Practice

 • How to Visually Break Down Materials
 • Materials, Textures, and How They Get onto Surfaces
 • UV Mapping Basics
 • Textures in More Depth
 • More Complicated Procedural Textures with Nodes
 • Material Nodes

Further Texturing and Rendering in Cycles

 • Three-Point Lighting Setup
 • Advanced Textures
 • Camera Effects and Properties
 • Cycles Renderer and Its Settings

Sculpting and Baking Normal Maps

 • Preparation for Sculpting
 • Sculpting Detail
 • Baking
 • Retopologizing
 • Automatic Tessellation and 3D Sketching

Compositing

 • Breakdown of a Scene
 • Buildup of a Scene
 • Color Correction and Texture Editing
 • Sweetening and VFX

Basic Animation—Camera and Objects

 • Concepts of Animation
 • Constraints for Automating Animation
 • Animated Textures
 • Output to Video Files

Camera Mapping and 2.5D

 • Parallax Described and Demonstrated
 • 5D Plate Preparation
 • 5D When?
 • Web and Interactive—2.5D/3D GIF and VR Imagery

Tracking and Replacement

 • Tracking and Replacement Principles
 • Tracking—Practical Examples
 • Tracking—Addition and Replacement
 • Use of Green-Screen (Monochromatic Environment Removal)

Animation of Characters

 • The Armature
 • Bones
 • Poses and Keyframes
 • Tips for Animation

Particles and Fluids

 • Particle Basics
 • Setting Up Particle Systems
 • Texturing of Particles
 • Particles as Hair

Video Editing and Addition of Sound

 • Working with Sound/Video Sequence Editor
 • Compositor
 • Sound Effects
 • Final Output

ADOBE AFTER EFFECTS 👈🏽

 • Introduction to post production
 • Concepts of Visual effects & Compositing
 • Compositing tools
 • Concepts of Visual effects
 • How to work in film industry
 • Difference between old and new movies
 • Techniques used in old & new movies
 • About matte painting (Basics)
 • Matte painting practice
 • Composition with matte painted file
 • Classes for visual effects
 • Introduction to software
 • View Port & Tools
 • Apply basic & advanced tools
 • Introduction to live action movies
 • Brushes & color palette
 • Wire removal (Basics)
 • Wire removal practice
 • Show examples
 • Rotoscopy (Masking)
 • Chroma techniques
 • Blue matte cutting
 • Trial effects
 • Live action movie
 • Tracking
 • About camera and object tracking
 • Color theory
 • Lights
 • Color correction

Project: Compositing & VFX

NUKE 👈🏽

The Nuke Interface

 • Navigating the interface
 • Building Node Graphs
 • Creating key frames
 • The Curve Editor

Transformations and Animation

 • Keyframe animation
 • Math expressions and linking
 • Creating animated elements
 • Correcting for lens distortion

Color and Rotoscoping

 • Nuke’s color management
 • Color correcting composites
 • Rotoscoping
 • Masking operations

Compositing CGI and Channels

 • Mastering Nuke’s channels system
 • Multi-pass CG compositing
 • Adding motion blur
 • Adding depth of field

Keying

 • Lumakeys
 • All four of Nuke’s chromakeyers
 • Proper use of Addmix and Keymix nodes
 • How to merge multiple keys

Tracking, Warping and Retiming

 • The Tracker node
 • How to do a match move
 • Spline warp and Grid warp
 • Retiming clips with optical flow

3D Basics

 • Navigating Nuke’s 3D workspace
 • Working with geometric primitives
 • Projecting texture maps
 • Rendering 3D scenes

3D Animation and Shaders

 • Animating 3D geometry
 • Deforming 3D geometry
 • Adding lights, shaders and materials to geometry
 • Normals relighting

Production Workflows

 • Adding a 3D background to a CG render
 • Camera projection
 • Rig removal
 • Set extension

Camera Tracking

 • How to do camera tracking
 • Converting point clouds to meshes
 • Compensating for lens distortion
 • Getting 3D information to the 2D composite

Planar Tracker and Particles

 • How to do planar tracking
 • How to use planar tracking results
 • Using Nuke’s 3D particle system
 • Creating your own particles

Advanced 3D Nodes

 • Deep compositing
 • Alembic geometry
 • Modeling 3D geometry from a 2D scene
 • Creating point clouds from CG re

V-RAY 👈🏽

Getting Ready to Render with V-Ray

 • Installing V-Ray
 • Setting up V-Ray
 • Locating V-Ray’s tools and features
 • V-Ray’s image-saving options

Critical V-Ray Concepts

 • Image sampling explained
 • Understanding subdivs
 • Using the DMC Sampler
 • Overview of color mapping
 • Understanding the color-mapping modes

Key Lighting Tools

 • Introduction to lighting in V-Ray
 • Dealing with lighting problems
 • Adding a spherical fill light
 • Creating a mesh light
 • Creating a skylight effect
 • Working with the dome light

Global Illumination

 • Global illumination (GI) explained
 • Understanding primary and secondary bounces
 • How irradiance mapping works
 • Using irradiance mapping, part 1
 • Using irradiance mapping, part 2
 • How light cache works
 • Using light cache
 • Understanding brute force GI
 • Using brute force GI

The V-Ray Materials

 • Introduction to V-Ray-specific materials
 • Creating a diffuse color
 • Making reflective materials
 • Blurring reflections
 • Making clear and colored glass
 • Creating a translucency effect

Quality Control with Image Sampling

 • Introduction to image sampling
 • Using the Fixed-Rate sampler
 • How to use the Adaptive DMC sampler
 • Working with the Adaptive Subdivision sampler
 • Comparing image-sampling renders

The Physical Workflow

 • The physical workflow explained
 • Working with V-Ray Sun and V-Ray Sky
 • Controlling the V-Ray Physical Camera

V-Ray’s Effects Tools

 • Depth of field: V-Ray Physical Camera
 • Depth of field: using a perspective viewport
 • Creating a motion blur effect
 • Generating caustic effects
 • Using V-Ray Fur plugin
 • Stereoscopic 3D rendering

Using Render Elements

 • Render elements workflow
 • Preparing to composite
 • Compositing V-Ray elements
 • Putting extra elements to work
 • Post-lighting a scene

V-Ray RT

 • Overview of V-Ray RT
 • Demonstrating the RT workflow
 • Conclusion

ADOBE PREMIERE PRO 👈🏽

 • Introduction to post production
 • Concepts of editing & Compositing
 • Linear & Linear editing
 • Editing tools & software
 • Editing software
 • Rough cutting
 • Rhythmic editing
 • Speed, duration & Timing
 • File formats
 • Tools & Menu
 • Crop, Slide, Roll
 • Creation of cultist
 • Video effects
 • Video transitions
 • Working with audio
 • Exporting the video
 • Concepts of effects
 • Plug-ins
 • Working with images
 • Titles
 • Scroll & Crawl
 • Working with animations
 • Keying & other compositing methods
 • How to work in film industry
 • Difference between old and new movies
 • Techniques used in old & new movies

Assignment: Video editing & Rendering

 • Audio synchronization
 • Adding video effects & filters

Editing

 • A movie trailer
 • Title work

ADOBE AUDITION 👈🏽

Introduction to Adobe Audition

 • ✓ New features summary
 • ✓ System requirements | Audition
 • ✓ Customizing workspaces
 • ✓ Finding and customizing shortcuts
 • ✓ Applying effects in the Multitrack Editor

Workspace and setup

 • ✓ Control surface support
 • ✓ Viewing, zooming, and navigating audio
 • ✓ Customizing workspaces
 • ✓ Connecting to audio hardware in Audition
 • ✓ Customizing and saving application settings

Digital audio fundamentals

 • ✓ Understanding sound
 • ✓ Digitizing audio

Importing, recording, and playing

 • ✓ Multichannel audio workflow
 • ✓ Create, open, or import files in Adobe Audition
 • ✓ Importing with the Files panel
 • ✓ Extracting audio from CDs
 • ✓ Supported import formats
 • ✓ Navigate time and playing audio in Adobe Audition
 • ✓ Recording audio
 • ✓ Monitoring recording and playback levels

Applying effects

 • ✓ Enabling CEP extensions
 • ✓ Effects controls
 • ✓ Applying effects in the Waveform Editor
 • ✓ Applying effects in the Multitrack Editor
 • ✓ Adding third party plugins
 • ✓ Notch Filter effect
 • ✓ Fade and Gain Envelope effects (Waveform Editor only)
 • ✓ Manual Pitch Correction effect (Waveform Editor only)
 • ✓ Graphic Phase Shifter effect
 • ✓ Doppler Shifter effect (Waveform Editor only)

Effects reference

 • ✓ Apply amplitude and compression effects to audio
 • ✓ Delay and echo effects
 • ✓ Diagnostics effects (Waveform Editor only) for Audition
 • ✓ ADOBE AUDITION iv

Contents

 • ✓ Filter and equalizer effects
 • ✓ Modulation effects
 • ✓ Reduce noise and restore audio
 • ✓ Reverb effects
 • ✓ How to use special effects with Audition
 • ✓ Stereo imagery effects
 • ✓ Time and pitch manipulation effects
 • ✓ Generate tones and noise

Mixing multitrack sessions

 • ✓ Creating remix
 • ✓ Multitrack Editor overview
 • ✓ Basic multitrack controls
 • ✓ Multitrack routing and EQ controls
 • ✓ Arrange and edit multitrack clips with Audition
 • ✓ Looping clips
 • ✓ How to match, fade, and mix clip volume with Audition
 • ✓ Automating mixes with envelopes
 • ✓ Hardware controllers and recordable automation
 • ✓ Multitrack clip stretching

Video and surround sound

 • ✓ Working with video applications
 • ✓ Importing video and working with video clips
 • ✓1 surround sound

Saving and exporting

 • ✓ Save and export audio files
 • ✓ Viewing and editing XMP metadata

EXIT PROFILE

Exit Profile 👈🏽

 • VFX Specialization
 • 2D Animation
 • 3D Modeling &Animation
 • Graphic Designing
 • Editing

CAREER PATH

Career Path 👈🏽

 • VFX Artist & Editor
 • 2D Animator
 • 3D Modeler & Animator
 • Graphic Designer

1 CERTIFICATE

★ MDAM - G-TEC Certificate

APPLY / ENQUIRE NOW

You can also fill out our enquiry form and we will call you back.
Share
Facebook
WhatsApp
Email