*ഫീസ് ആനുകൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയുവാൻ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ☎ : 8547228822 ◆ SAP കോഴ്‌സുകൾ ◆ Tally GST കോഴ്‌സുകൾ ◆ ഗവൺമെൻറ്‌ അംഗീകൃത കോഴ്‌സുകൾ ◆ Web Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Accounting കോഴ്‌സുകൾ ◆ Graphic Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Programming കോഴ്‌സുകൾ ◆ Software കോഴ്‌സുകൾ ◆ DTP കോഴ്‌സുകൾ 📞 കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ജി-ടെക്കിലേക്ക് വിളിക്കൂ ☎ : 8547228822

MASTER DIPLOMA IN DIGITAL ANIMATION

Duration : 14 Month / 504 Hours

OBJECTIVE

The Master Animation program provides a balance of creative and technical skills necessary for success in animation production. Students will gain a strong foundation in both traditional and computer based forms of animation while developing their appreciation of the history from which the medium has gained its recognition. Students will engage in a complementary set of courses designed to teach necessary skills and to provide a venue for further development of skill sets within a creative production environment.

COURSE DURATION:

14 Month / 504 Hours

COURSE OUTLINE

MODULE 1: Graphics Design
➤  Concept of digital imaging & Color theory
➤  Optimization theory & Color separation
➤  Designing concept & Printing designs
➤  Raster & Vector graphics
➤  Different types of printing
➤  Magazine ads & Layouts
➤  Newspaper ads & Layouts
➤  Designing of cards, brochures & flyers
➤  Offset works & Setting ready to print file
➤  Digital photon manipulation
➤  Scanning & capturing of images
➤  Photo Restoration & Product modeling
➤  Higher end designing in ads

MODULE 2: 2D 3D & VFX Production 
➤  Concept of Animation
➤  Animation movie making
➤  Principles of animation
➤  Introduction to digital animation
➤  Pre-Production
➤  Production
➤  Post Production
2D Ultimate
➤  Concept of 2D animation
➤  Key and In-betweens
➤  Character animation
➤  2D animation with software
➤  Animation for making
➤  Presentations CDs & Portfolios
➤  2D animation movie creation

3D Ultimate
➤  3D modeling (Organic & inorganic)
➤  Texturing
➤  Lighting
➤  Camera
➤  Animation
➤  Scene planning
➤  Special effects & Dynamics
➤  Rendering

VFX Ultimate
➤  Pre-Visualization
➤  Introduction to Nuke
➤  Rotoscopy using silhouette
➤  Wire Removal
➤  Colour Correction
➤  Green/Blue Screen
➤  Match moving & Camera Tracking
➤  Matte Painting

MODULE 3: Digital compositing & Editing (Post-production) 
➤  Concept of editing & Post production
➤  Video compressions
➤  Video settings & Formats
➤  Elements of Editing,
➤  Linear & non-linear editing
➤  Sound editing, Dubbing, Mixing
➤  Rendering & Encoding
➤  Titling with edit suite

1 CERTIFICATE

  1. ★ MDDA (G-TEC Certificate)
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on email
Email

Fill enquiry form

You can also fill out our enquiry form and we will call you back.