*ഫീസ് ആനുകൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയുവാൻ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ☎ : 8547228822 ◆ SAP കോഴ്‌സുകൾ ◆ Tally GST കോഴ്‌സുകൾ ◆ ഗവൺമെൻറ്‌ അംഗീകൃത കോഴ്‌സുകൾ ◆ Web Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Accounting കോഴ്‌സുകൾ ◆ Graphic Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Programming കോഴ്‌സുകൾ ◆ Software കോഴ്‌സുകൾ ◆ DTP കോഴ്‌സുകൾ 📞 കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ജി-ടെക്കിലേക്ക് വിളിക്കൂ ☎ : 8547228822

MASTERS DIPLOMA IN MULTIMEDIA & ANIMATION - MDMA

Duration : 10 Months / 360 Hours

OBJECTIVE

The Master Animation program provides a balance of creative and technical skills necessary for success in animation production. Students will gain a strong foundation in both traditional and computer based forms of animation while developing their appreciation of the history from which the medium has gained its recognition. Students will engage in a complementary set of courses designed to teach necessary skills and to provide a venue for further development of skill sets within a creative production environment.

COURSE DURATION:

10 Months / 360 Hours

COURSE OUTLINE

Module 1: Graphics: – Concepts of digital imaging, Designing concepts & Digital design, Raster & Vector graphics, Magazine ads & Lay outs, Designing of cards, brochures & flyers Offset works, Digital photo manipulation, Product modelling. Higher end designing in ads.

Module 2: Graphic Animation: – Concepts of animation, Animation movie making, Principles of animation, Introduction to digital animation, Pre-production, Production, Post production, Concepts of 2D animation, Keys and In-betweens, Character animation, 2D animation with software, Animation for making presentations CDs & Portfolios, 2D animation movie creation, 3D modelling (organic, inorganic), Texturing, Rendering Lighting. Camera, Animation. Scene planning, Special effects & Dynamics,

Module 3: Web Designing: – Network basics Functionality of websites, Onscreen designing concepts Webpage designing (static & dynamic). Cascading style sheets, inserting media elements (sounds, movies). Web hosting & maintenance, Web banner advertisement Action script Fundamentals, Fundamentals of Web programming, Sound editing & Processing

➤ Module 4 Audio Video Editing & Post Production: – Concepts of editing & Post production, Video compressions, Video settings & Formats. Elements of Editing. Post production & SFX, Linear & Non-linear editing. Transitions & effects. Rough cutting, Sound editing, Dubbing, Mixing Educate India Sample Projects.

1 CERTIFICATE

★ MDMA (G-TEC Certificate)

Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on email
Email

Fill enquiry form

You can also fill out our enquiry form and we will call you back.