*ഫീസ് ആനുകൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയുവാൻ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ☎ : 8547228822 ◆ SAP കോഴ്‌സുകൾ ◆ Tally GST കോഴ്‌സുകൾ ◆ ഗവൺമെൻറ്‌ അംഗീകൃത കോഴ്‌സുകൾ ◆ Web Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Accounting കോഴ്‌സുകൾ ◆ Graphic Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Programming കോഴ്‌സുകൾ ◆ Software കോഴ്‌സുകൾ ◆ DTP കോഴ്‌സുകൾ 📞 കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ജി-ടെക്കിലേക്ക് വിളിക്കൂ ☎ : 8547228822

MASTERS DIPLOMA IN MULTIMEDIA & ANIMATION - MDMA

Duration : 10 Months / 360 Hours

OBJECTIVE

The Master Animation program provides a balance of creative and technical skills necessary for success in animation production. Students will gain a strong foundation in both traditional and computer based forms of animation while developing their appreciation of the history from which the medium has gained its recognition. Students will engage in a complementary set of courses designed to teach necessary skills and to provide a venue for further development of skill sets within a creative production environment.

COURSE DURATION:

10 Months / 360 Hours

COURSE OUTLINE

 • Introduction to Photoshop
 • Understanding Workspace
 • Creating a New Image
 • Understanding Resolution and Pixels
 • Understanding Color Modes
 • Importance of CMYK in Printing
 • Viewing of Image
 • Zooming and Scrolling Images
 • Print Size and Actual Pixels
 • Different types of Screen Modes
 • Working with Rulers and Guides
 • Opening Images
 • Working with Adobe Bridge
 • Compositing Images
 • Working with Selections
 • Tools
 • Color Range
 • Adding Subtracting, Intersecting Selections
 • Modifying Selections
 • Transforming Selections
 • Moving Selected Pixels using Move tool
 • Concept of Layers
 • Transforming Layers
 • Arranging Layers
 • SettingTransparency of Layers
 • Selecting Multiple Layers
 • Locking and Hiding Layers
 • Creating a Blank Layer
 • Deleting Layers
 • Saving Images
 • Different Typesof File Format–PSD, JPEG,PNG, TIFF, GIF
 • Cropping an Image
 • Painting in Photoshop
 • Using Color/SwatchPalettes, Color Picker and Eyedropper
 • Brush, Pencil, Erasers,Pattern Stamp
 • Setting Transparency for Painting Tools
 • Creating Brushes and Patterns (ByDefiningPattern and by PatternMaker)
 • Working with Libraries
 • Adjusting brush’s properties with Brush Palette
 • Changing the color imagesby using Color Replacing Tool
 • Filling Color
 • Solid Color
 • Working withGradient
 • Gradient Library
 • Creating and Editing Gradient
 • Transparency
 • Retouching inPhotoshop
 • Workingwith Clone Stamp, Healing Brush, Spot Healing Brush, Patch Tool
 • RemovingRed Eyefrom an Image
 • ColorCorrecting tools
 • Blurring, Sharpening and Smudging an Image
 • Using Smudge tool asa Painting tool
 • Workingwith History Brush and HistoryPalette
 • History Brush and Art History
 • Setting Source for HistoryBrush
 • Creating new Snapshots
 • Adding Text
 • Differences between Type Tools and Type Mask Tools
 • About Point Text andParagraph Text
 • Formatting Text and Paragraph
 • Creating Warped Text
 • Working withVector Shapes
 • DifferentiatingVectorand Raster Objects
 • Using Shape Tools
 • Creating User Defined Vector Objects Using Pen Tool
 • Parts of a VectorObject
 • Anchor Point
 • Path
 • Bezier Curve
 • Working with Path Palette
 • Converting and Text intoPath
 • Applying Styles to Layers
 • Using Style Presets
 • Creating and Saving New Styles
 • Creating Layer Groups
 • Applying Effects to Images
 • Blurring, Sharpening Images
 • Reducing Noise
 • Distorting Images
 • Artistic and Painting Effects
 • Understanding Other Filters
 • Working with additional Plug-ins
 • Adjusting the Color Tone of the Image
 • Changing the Mode of Image
 • Understanding the terms Shadows, Highlight, Midtones, Hue, Saturation, Exposure, Histograms
 • Working with Adjustment Layers
 • Working with Masking
 • Editing in Quick Mask Mode
 • Understanding Layer Mask and Vector Mask
 • Understanding Clipping Mask and Clipping Path
 • Working with Channels
 • Resizing and Rotating Images
 • Changing Images Size, Canvas Size
 • Understanding Re sampling
 • Automating Tasks with Actions and Batch
 • Other Automation Tasks
 • Creating Contact Sheet
 • Creating Panorama with Photo merge
 • Creating a Web Photo Gallery
 • Scanning Images
 • Creating Registration Marks and Crop Marks
 • Fine Tuning Photoshop Using Preferences
 • Understanding Scratch Disk
 • Assignments for Photoshop
  • Restoring Images
  • Visiting Card
  • ID Cards
  • Brochures
  • Ads / Flyers
  • Magazine Covers
  • Certificates
  • Hoardings
  • Setting double side / Folding Works
 • Introduction to Illustrator
 • Importance of Vector Arts in Digital Imaging
 • Understanding Workspace
 • Creating New Artworks
 • Viewing the Art Board
 • Zooming and Panning
 • Working with Navigator
 • Screen Modes
 • Working with Rulers and Guides
 • Creating Objects
 • By Dragging and By Numeric Entry
 • Applying Color
 • Fill and Stroke
 • Color & Swatches Palettes
 • Filling Color with Live Paint
 • Selecting &Transforming Objects
 • Saving and Loading Selections
 • Locking and Hiding Objects
 • Grouping Objects
 • Drawing with Brush & Pencil Tool
 • Changing Brush Style
 • Creating New Brushes
 • Changing objects shape using Brush & Pencil Tool
 • Viewing Artwork in Preview Mode and Outline Mode
 • Understanding Tools for Transformation
 • Working with Transparency
 • Blending Mode and Opacity
 • Opacity Mask
 • Working with Text
 • Adding text
 • Normally
 • Inside an Object
 • Over a Path
 • Formatting Character and Paragraph
 • Tab setting
 • Text Wrapping
 • Working with Glyphs
 • Threading Text
 • Converting Text to Paths
 • Working with Images
 • Placing
 • Tracing
 • Masking
 • Working with Links Palette
 • Working with Symbols
 • Tools for Adjusting Symbol’s Properties
 • Creating New Symbols
 • Working with Gradient
 • Applying
 • Modifying and Creating
 • Working with Mesh
 • Blending Objects
 • Blend Tool
 • Specifying Options
 • Releasing
 • Cutting Vector Objects
 • Tools for Cutting
 • Eraser
 • Knife
 • Scissor
 • Pathfinder Palette
 • Applying Illustrator Effects
 • Using Graphic Style Library
 • Defining new Style
 • Working with Appearance Palette
 • Understanding Difference between Effects and Filters
 • Analyzing Templates
 • Preparing Files for Printing
 • Creating Registration Marks
 • Creating Crop Marks
 • Saving as PDF
 • Exporting Illustrator files to other file formats

Assignments For Illustrator

 • Creating Vector Drawings
 • Visiting Card
 • ID Cards
 • Brochures
 • Ads / Flyers
 • Magazine Covers
 • Certificates
 • Hoardings
 • CD / DVD Labels
 • Setting double side / Folding Works
 • Creating Realistic Objects with Mesh
 • Introduction to InDesign
 • Introducing the Workspace
 • Overview
 • Working with panels
 • Customizing the workspace
 • Using context menus
 • Finding resources
 • Getting to Know InDesign
 • Viewing guides
 • Adding text
 • Working with styles
 • Working with objects
 • Working with object styles
 • Creating a new Document
 • Understanding Workspace
 • Viewing/Zooming Document
 • Normal Mode and Preview Mode
 • Changing the Document Setup
 • Setting Up a Document and Working with Pages
 • Working with master pages
 • Changing the size of pages
 • Placing text and graphics
 • Rulers, Guides, Grids
 • Drawing Tools
 • Applying Colors and Gradient
 • Setting Transparency
 • Working with objects
 • Creating and editing text frames
 • Creating and editing graphics frames
 • Changing the shape of a frame
 • Wrapping text around a graphic
 • Transforming and aligning objects
 • Selecting and modifying grouped objects
 • Transforming, Aligning, Arranging Objects
 • Working with Text
 • Flowing Text
 • Flowing text into an existing frame
 • Flowing text manually
 • Flowing text automatically
 • Editing Text
 • Finding and changing a missing font
 • Checking spelling
 • Editing text by dragging and dropping
 • Entering and importing text
 • Concept of Containers and Contents
 • Specifying Columns, Drop Caps etc
 • Setting up Character and Paragraph Styles
 • Paragraph Rules, Numbering and Bullets
 • Inserting Special Characters
 • Text Wrapping and Tab Setting
 • Converting to Path
 • Working with Type
 • Working with Color
 • Creating and applying colors
 • Working with gradients
 • Applying colors to text and objects
 • Adjusting vertical spacing
 • Changing fonts and type style
 • Changing paragraph alignment
 • Creating a drop cap
 • Adjusting letter and word spacing
 • Setting tabs
 • Working with Styles
 • Creating and applying paragraph styles
 • Creating and applying character styles
 • Creating and applying object styles
 • Importing and Modifying Graphics
 • Adding graphics from other programs
 • Comparing vector and bitmap graphics
 • Working with alpha channels
 • Adjusting display quality
 • Working with Images
 • Importing
 • Masking
 • Replacing
 • Editing & Updating
 • Adding Effects
 • Creating Tables
 • Formatting a table
 • Adding graphics to table cells
 • Creating and applying table and cell styles
 • Working with Tables
 • Basics of Tables
 • Alternating Fills and Strokes
 • Working with Columns & Guides
 • Concept of Bleed & Slug
 • Inserting and Deleting Pages

Assignment

 • Letter pad
 • Working with Master Pages
 • Working with Buttons
 • Inserting Hyperlinks and Bookmarks
 • Preparing Files for Printing
 • Creating Crop Marks and Registration Marks
 • Exporting to PDF
 • Preflighting and Packaging
 • Creating PDFs
 • Preflighting files
 • Packaging files
 • Previewing the page Assignment for InDesign
 • Business Card
 • ID Cards
 • Brochures & Flyers
 • Ads / Flyers
 • Magazine
 • Newspaper layout & Ads.
 • Setting double side / Folding Works

1 CERTIFICATE

★ MDMA (G-TEC Certificate)

Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on email
Email

Fill enquiry form

You can also fill out our enquiry form and we will call you back.