*ഫീസ് ആനുകൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയുവാൻ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ☎ : 8547228822 ◆ SAP കോഴ്‌സുകൾ ◆ Tally GST കോഴ്‌സുകൾ ◆ ഗവൺമെൻറ്‌ അംഗീകൃത കോഴ്‌സുകൾ ◆ Web Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Accounting കോഴ്‌സുകൾ ◆ Graphic Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Programming കോഴ്‌സുകൾ ◆ Software കോഴ്‌സുകൾ ◆ DTP കോഴ്‌സുകൾ 📞 കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ജി-ടെക്കിലേക്ക് വിളിക്കൂ ☎ : 8547228822

MASTER IN FINANCIAL ACCOUNTING - (MFA)

Duration : 12 Months / 436 Hours

OBJECTIVE

A Master Diploma program to make you an expert in manual and computerized accounting. The course strides through the very computer basics, MS Office and then leads to Manual accounting computerized accounting, E-Accounting concepts and ends with HR & Business management concept.

COURSE DURATION

Duration : 12 Months / 436 Hours

COURSE OUTLINE

 • Hardware & Software
 • Basic Applications of Computer
 • Components of a computer system
 • Introduction to Windows
 • Operating windows
 •  Desktop Management.
 •  Files & Folders
 •  Basic components of Windows
 • Get Started with Microsoft Word
 • Working with Graphics and Tables
 • Designing and Reviewing a Word Document
 • Working with Mail Merge
 • Get Started with Microsoft Excel
 • Working with Data
 • Working with Formulas and Functions
 • Working with Pivot Table
 • Get Started with Microsoft PowerPoint
 • Enhancing PowerPoint Presentation
 • Building Dynamic PowerPoint Presentation
 • Basic Accounting concepts
 • Basic terms and rules of accounting
 • Method of accounting
 • Type of Accounting
 • Rule of Accounting
 • Prepare Primary Books (Journal)
 • Ledger Posting
 • Income Statement & Financial Accounting (Balance sheet)
 • Adjustment entries
 • Tally Features
 • Advantages, History & Evolution of Tally ERP 9
 • Tally Versions
 • Introduction to Tally Prime
 • Tally Prime V/s Tally ERP 9
 • Getting Started with Tally Prime
 • Company Features and Configurations
 • Managing Masters in Tally Prime
 • Migrating Tally.ERP 9 Data to Tally Prime
 • Purchase Sales and Return
 • Maintaining Bill-wise Details
 • Method of Adjustment
 • Debit Note and Credit Note
 • Orders (Purchase and Sales Orders) and Payments
 • Receipt Note, Delivery Note & Rejection Notes
 • Trade & Cash Discount
 • Manage Multiple Storage Locations
 • Manufacturing Process
 • Physical Stock Verification Process in Tally Prime
 • Track Additional Cost of Purchases
 • Actual and Billed Quantity
 • Allow Zero Valued Transactions
 • Cost Centres & Cost Category
 • Goods and Service Tax (GST)
  • Classification of GST
  • Enable GST and Defining Tax Details
  • Intra and Inter State Supply of Goods and Services
  • Printing Tax Invoice with e-Way Bill details.
  • Purchase & Sales Return of Goods
  • Generating and Filing GST Returns in Tally
  • GSTR-9 — GST Annual Computation
  • Input Tax Credit Set Off
  • GST Tax Payment
  • Accounting of Supply of Services
 • Tax Deducted at Source (TDS)
 • Bank Reconciliation Process
 • Tally Vault Password
 • Backup & Restore Data in Tally Prime
 • Group Company in Tally Prime
 • Split Company Data
 • Export files to Excel/ PDF
 • MIS Report.
 • Introduction
 • Installation Process
 • Company Creation
 • Chart of Account
 • Customer & Vendor Master
 • Inventory Master
 • General Journal Entry
 • Purchase Management
 • Sales Management
 • Payroll Management
 • Job Costing
 • Assembly
 • Banking
 • Conclusion
 • Introduction of Foreign Accounting and its concept
 • Brief explanation of various Foreign Accounting Software Available
 • Interface the QuickBooks Accounting
 • Chart of Accounts
 • Inventory Management
 • Purchase Management
 • Sales Management
 • Enter Bill and Pay bill
 • Estimate and its conversion
 • Create invoice and Enter sales receipt
 • Credit note management
 • Receive payment
 • Banking menu
 • Report management
 • Enterprise Resource Planning
 • Business Modules in ERP Systems
 • ERP Market Places
 • E-Business
 • E-Banking
  • E-Money concept
  • Internet Banking
  • Mobile Banking
  • E-Wallet
  • Unified Payment Interface (UPI)
  • Point of Sale
  • Aadhar Enabled Payment Service (AEPS)
  • Unstructured Supplementary Service Data (USSD)
 • E-Filing (GST Based)
  • Registration
  • Application for filing clarifications
 • Introduction to ERP
  • Definition
  • History and evaluation of ERP
  • Major ERP Vendors
  • ERP Merits & De-merits
  • ERP implementation method
 • ERP Modules:
  • ERP modules – an overview
  • Introduction to Finance Module
  • Sub systems of finance module
 • Introduction to FICO – (Finance and Controlling) module
 • Enterprise structure
  • Enterprise structure settings
  • Company and Company code
  • Business Area
  • Functional Area
  • Credit control Area
 • Financial accounting Global settings
  • Fiscal Year
  • Posting Periods
  • Field status variant
  • Tolerance group
  • Document Type
  • Number Range
  • Posting Keys
  • Account type and Line item.
 • General ledger
  • Chart of accounts
  • Accounting Groups and Number Ranges
  • Retain Earning Account
  • GL Master Records
  • GL Document Entry
 • Accounts Payable
  • Vendor Account Group
  • Vendor Tolerance Group
  • Number Ranges for Vendor Account Groups
  • Vendor Reconciliation Account.
  • Vendor Master Records
  • Payment Terms for vendor
  • Alternative Reconciliation Account.
  • Automatic Posting and Automatic Payment Program
  • House Bank
  • Check Lots
  • Vendor Payment Posting
  • Post Purchase activities
 • Accounts Receivable
  • Customer Account Group
  • Customer Tolerance Group
  • Customer Reconciliation Account
  • Customer Master Records.
  • Dunning Procedure
  • Bill of Exchange
 • Asset Accounting
  • Chart of Depreciation
  • Depreciation Area
  • Account Determination
  • Screen Layout Rule
  • Number Range Interval
  • Asset Class
  • Base Method
  • Declaiming balance Method
  • Multi- level Method
  • Period Control Method
  • Depreciation Key
  • Asset Master
 • Portfolio Management
  • Portfolio construction
  • Selection of Portfolio
  • Markowitz and Sharp index model
  • Capital Assets & Arbitrage Pricing Theory
  • Portfolio evaluation
 • Men & Material 1
  • Concept of HR Management
  • HR Policies
  • Process of HR Planning
  • HR Recruitment
  • HR Training
  • Job evaluation
  • Punishment and Penalties
  • Human Resources Information System
  • Human Resources Audit and its objectives
 • Material requirement planning
  • MRP Methodology
  • Lot sizing and Safety stock
  • Data Requirement and Management
  • Resources requirement planning
 • Import and Export
  • Procedures and documentation in international trade
  • ITC HS Classification system
  • Role of International Chamber of Commerce
  • Features of INCOTERMS
  • Processing an export order
  • Shipping and custom clearance of export and import cargo
  • Export custom procedures at ICD/seaport
  • Recoverable and irrecoverable credit
  • Export Finance
  • Export route through STC/MMTC/other export houses
  • Export credits against proceeds
  • Role of Export-Import Bank of India
  • Export Credit Guarantee Corporation
  • Export Promotion
  • Additional special import license
 • Share Trading
  • Investments
  • Stock broker
  • DEMAT Account – Premium issues of shares
  • Stock Markets
  • Online share trading
 • Introduction to Accounting Standards
 • Day Book management
 • Ledger – Posting in three column register
 • Manage Purchase and sales register
 • Manage Debit and Credit note register
 • Manage cash and bank books
 • Inventory management
 • Statutory & Taxation
 • Bank Reconciliation Statement
 • Trail Balance
 • Adjustment entries
 • Finalization process

4 CERTIFICATES

 1. ★ IAB (International Certificate)
 2. ★ Tally (International Certificate)
 3. ★ DIFA (Kerala PSC Approved Certificate)
 4. ★ MFA (G-TEC Certificate)

OPTIONAL CERTIFICATES

 1. ★ MOS (International Certificate)
 2. ★ QuickBooks (QB) (International Certificate)
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on email
Email

Fill enquiry form

You can also fill out our enquiry form and we will call you back.