*ഫീസ് ആനുകൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയുവാൻ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ☎ : 8547228822 ◆ SAP കോഴ്‌സുകൾ ◆ Tally GST കോഴ്‌സുകൾ ◆ ഗവൺമെൻറ്‌ അംഗീകൃത കോഴ്‌സുകൾ ◆ Web Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Accounting കോഴ്‌സുകൾ ◆ Graphic Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Programming കോഴ്‌സുകൾ ◆ Software കോഴ്‌സുകൾ ◆ DTP കോഴ്‌സുകൾ 📞 കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ജി-ടെക്കിലേക്ക് വിളിക്കൂ ☎ : 8547228822

MASTER IN FINANCIAL ACCOUNTING - (MFA)

Duration : 12 Months / 436 Hours

OBJECTIVE

A Master Diploma program to make you an expert in manual and computerized accounting. The course strides through the very computer basics, MS Office and then leads to Manual accounting computerized accounting, E-Accounting concepts and ends with HR & Business management concept.

COURSE DURATION

Duration : 12 Months / 436 Hours​

COURSE OUTLINE

➤ Computer Basics
➤ Fundamental of Operating system Windows
➤ MS Office
➤ Introduction to Accounting Standards (Manual Accounting)
➤ Tally PRIME
➤ Sage 50 Accounting
➤ QuickBooks Premier
➤ ERP & E-Accounting Concepts
➤ SAP Finance and Control
➤ HR Management
➤ Practical Accounting & Project Preparation

4 CERTIFICATES

  1. ★ IAB (International Certificate)
  2. ★ Tally (International Certificate)
  3. ★ DIFA (Kerala PSC Approved Certificate)
  4. ★ MFA (G-TEC Certificate)

OPTIONAL CERTIFICATES

  1. ★ MOS (International Certificate)
  2. ★ QuickBooks (QB) (International Certificate)
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on email
Email

Fill enquiry form

You can also fill out our enquiry form and we will call you back.