*ഫീസ് ആനുകൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയുവാൻ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ☎ : 8547228822 ◆ SAP കോഴ്‌സുകൾ ◆ Tally GST കോഴ്‌സുകൾ ◆ ഗവൺമെൻറ്‌ അംഗീകൃത കോഴ്‌സുകൾ ◆ Web Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Accounting കോഴ്‌സുകൾ ◆ Graphic Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Programming കോഴ്‌സുകൾ ◆ Software കോഴ്‌സുകൾ ◆ DTP കോഴ്‌സുകൾ 📞 കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ജി-ടെക്കിലേക്ക് വിളിക്കൂ ☎ : 8547228822

MASTER IN FINANCIAL ACCOUNTING AND SAP FICO – MFAS FICO

Duration : 14 Months / 504 Hours

OBJECTIVE

MFAS is the only course which blends richness of Conventional subjects of Accounting like Manual and Computerized Accounting with most modern Accounting updates and standards like IFRS, GST, SAP Accounting, Men and Material Management to make you a true Global Professional Accountant. One month exclusive practical training in real life Accounting scenario and its unique International Certifications like IAB (UK) and SAP FICO Power User module make MFAS the No.1 Accounting Course for any candidates aspiring a bright future in Commerce Industry.

COURSE DURATION

Duration : 14 Months / 504 Hours​

COURSE OUTLINE

➤ Computer Basics
➤ Fundamental of Operating system Windows
➤ MS Office
➤ Introduction to Accounting Standards (Manual Accounting)
➤ Tally PRIME
➤ Sage 50 Accounting
➤ QuickBooks Premier
➤ ERP & E-Accounting Concepts
➤ SAP Finance and Control
➤ Government Laws and Taxes
➤ IFRS
➤ HR Management
➤ Practical Accounting & Project Preparation

5 CERTIFICATES

  1. ★ SAP FICO (International Certificate)
  2. ★ IAB (International Certificate)
  3. ★ Tally (International Certificate)
  4. ★ DIFA (Kerala PSC Approved Certificate)
  5. ★ MFAS (G-TEC Certificate)

OPTIONAL CERTIFICATES

  1. ★ MOS (International Certificate)
  2. ★ QuickBooks (QB) (International Certificate)
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on email
Email

Fill enquiry form

You can also fill out our enquiry form and we will call you back.