*ഫീസ് ആനുകൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയുവാൻ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ☎ : 8547228822 ◆ SAP കോഴ്‌സുകൾ ◆ Tally GST കോഴ്‌സുകൾ ◆ ഗവൺമെൻറ്‌ അംഗീകൃത കോഴ്‌സുകൾ ◆ Web Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Accounting കോഴ്‌സുകൾ ◆ Graphic Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Programming കോഴ്‌സുകൾ ◆ Software കോഴ്‌സുകൾ ◆ DTP കോഴ്‌സുകൾ 📞 കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ജി-ടെക്കിലേക്ക് വിളിക്കൂ ☎ : 8547228822

MICROSOFT OFFICE - MS OFFICE

Duration : 2 Months / 72 Hours

OBJECTIVE

The goal of this course is to introduce software Microsoft Office. The course will discuss topics on how to create impressive business documents with Microsoft Office Word, attractive presentations using Microsoft Office PowerPoint and spreadsheets using Microsoft Office Excel.

COURSE DURATION:

2 Months / 72 Hours

COURSE OUTLINE

➤ Introduction to Microsoft Office
➤ Microsoft Office Word
➤ Microsoft Office Presentation
➤ Microsoft Office Excel

1 CERTIFICATE

  1. ★ G-TEC Certificate

OPTIONAL CERTIFICATE

  1. MOS (International Certificate)
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on email
Email

Fill enquiry form

You can also fill out our enquiry form and we will call you back.