*ഫീസ് ആനുകൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയുവാൻ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ☎ : 8547118811 ◆ SAP കോഴ്‌സുകൾ ◆ Tally GST കോഴ്‌സുകൾ ◆ ഗവൺമെൻറ്‌ അംഗീകൃത കോഴ്‌സുകൾ ◆ Web Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ CAD കോഴ്‌സുകൾ ◆ Digital Marketing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Accounting കോഴ്‌സുകൾ ◆ Graphic Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Programming കോഴ്‌സുകൾ ◆ Software കോഴ്‌സുകൾ ◆ DTP കോഴ്‌സുകൾ 📞 കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ജി-ടെക്കിലേക്ക് വിളിക്കൂ ☎ : 8547118811

MICROSOFT OFFICE - MS OFFICE

Duration : 2 Months / 72 Hours

OBJECTIVE

The goal of this course is to introduce software Microsoft Office. The course will discuss topics on how to create impressive business documents with Microsoft Office Word, attractive presentations using Microsoft Office PowerPoint and spreadsheets using Microsoft Office Excel.

COURSE DURATION:

2 Months / 72 Hours

COURSE OUTLINE

Text Basics

 • Typing the text, Alignment of text
 • Editing Text: Cut, Copy, Paste, Select All, Clear
 • Find & Replace

Text Formatting and saving file

 • New, Open, Close, Save, Save As
 • Formatting Text: Font Size, Font Style
 • Font Color, Use the Bold, Italic, and Underline
 • Change the Text Case
 • Line spacing, Paragraph spacing
 • Shading text and paragraph
 • working with Tabs and Intends

Working with Objects

 • Shapes, Clipart and Picture, Word Art, Smart Art
 • Columns and Orderings – TAdd Columns ta Document
 • Change the Order of Objects
 • Page Number, Date & Time
 • Inserting Text boxes
 • Inserting Word art
 • Inserting symbols
 • Inserting Chart

Header & Footers

 • Inserting custom Header and Footer
 • Inserting objects in the header and footer
 • Add section break ta document

Working with bullets and numbered lists

 • Multilevel numbering and Bulleting
 • Creating List
 • Customizing List style
 • Page bordering
 • Page background

Tables

 • Working with Tables, Table Formatting
 • Table Styles
 • Alignment option
 • Merge and split option

Styles and Content

 • Using Build- in Styles, Modifying Styles
 • Creating Styles, Creating a list style
 • Table of contents and references
 • Adding internal references
 • Adding a Footnote
 • Adding Endnote

Merging Documents

 • Typing new address list
 • Importing address list from Excel file
 • Write and insert field
 • Merging with outlook contact
 • Preview Result
 • Merging tenvelopes
 • Merging tlabel
 • Setting rules for merges
 • Finish & Merge options

Sharing and Maintaining Document

 • Changing Word Options
 • Changing the Proofing Tools
 • Managing Templates
 • Restricting Document Access
 • Using Protected View
 • Working with Templates
 • Managing Templates
 • Understanding building blocks

Proofing the document

 • Check Spelling As You Type
 • Mark Grammar Errors As You Type
 • Setting AutoCorrect Options
 • Printing
 • Page Setup, Setting margins, Print Preview, Print
 • Print Preview, Print

Introduction to Excel

 • Introduction tExcel interface
 • Understanding rows and columns, Naming Cells
 • Working with excel workbook and sheets

Formatting excel work book

 • New, Open, Close, Save, Save As
 • Formatting Text: Font Size, Font Style
 • Font Color, Use the Bold, Italic, and Underline
 • Wrap text, Merge and Centre
 • Currency, Accounting and other formats
 • Modifying Columns, Rows, & Cells

Perform Calculations with Functions

 • Creating Simple Formulas
 • Setting up your own formula
 • Date and Time Functions, Financial Functions
 • Logical Functions, Lookup and Reference
 • Functions Mathematical Functions
 • Statistical Functions, Text Functions

Sort and Filter Data with Excel

 • Sort and filtering data
 • Using number filter, Text filter
 • Custom filtering
 • Removing filters from columns
 • Conditional formatting

Create Effective Charts to Present Data Visually

 • Inserting Column, Pie chart etc
 • Create an effective chart with Chart Tool
 • Design, Format, and Layout options
 • Adding chart title
 • Changing layouts
 • Chart styles
 • Editing chart data range
 • Editing data series
 • Changing chart

Analyze Data Using PivotTables and Pivot Charts

 • Understand PivotTables, Create a PivotTable
 • Framework Using the PivotTable and PivotChart
 • Create Pivot Chart from pivot Table
 • Inserting slicer
 • Creating Calculated fields

Protecting and sharing the work book

 • Protecting a workbook with a password
 • Allow user tedit ranges
 • Track changes
 • Working with Comments
 • Insert Excel Objects and Charts in Word Document and Power point Presentation

Use Macros to Automate Tasks

 • Creating and Recording Macros
 • Assigning Macros tthe work sheets
 • Saving Macrenabled workbook

Proofing and Printing

 • Page setup, Setting print area, Print titles
 • Inserting custom Header and Footer
 • Inserting objects in the header and footer
 • Page Setup, Setting margins, Print Preview, Print
 • Enable back ground error checking
 • Setting AutoCorrect Options

Setting Up PowerPoint Environment

 • New, Open, Close, Save, Save As
 • Typing the text, Alignment of text
 • Formatting Text: Font Size, Font Style
 • Font Color, Use the Bold, Italic, and Underline
 • Cut, Copy, Paste, Select All, Clear text
 • Find & Replace
 • Working with Tabs and Intends

Creating slides and applying themes

 • Inserting new slide
 • Changing layout of slides
 • Duplicating slides
 • Copying and pasting slide
 • Applying themes tthe slide layout
 • Changing theme color
 • Slide background
 • Formatting slide background
 • Using slide views

Working with bullets and numbering

 • Multilevel numbering and Bulleting
 • Creating List
 • Page bordering
 • Page background
 • Aligning text
 • Text directions
 • Columns option

Working with Objects

 • Shapes, Clipart and Picture, Word Art, Smart Art
 • Change the Order of Objects
 • Inserting slide header and footer
 • Inserting Text boxes
 • Inserting shapes, using quick styles
 • Inserting Word art
 • Inserting symbols
 • Inserting Chart

Hyperlinks and Action Buttons

 • Inserting Hyperlinks and Action Buttons
 • Edit Hyperlinks and Action Button
 • Word Art and Shapes

Working with Movies and Sounds

 • Inserting Movie From a Computer File
 • Inserting Audifile
 • AudiVideplayback and format options
 • Videoptions, Adjust options
 • Reshaping and bordering Vide

Using SmartArt and Tables

 • Working with Tables, Table Formatting
 • Table Styles
 • Alignment option
 • Merge and split option
 • Converting text tsmart art

Animation and Slide Transition

 • Default Animation, Custom Animation
 • Modify a Default or Custom Animation
 • Reorder Animation Using Transitions
 • Apply a Slide Transition, Modifying a
 • Transition, Advancing tthe Next Slide

Using slide Master

 • Using slide master
 • Inserting layout option
 • Creating custom layout
 • Inserting place holders
 • Formatting place holders

Slide show option

 • Start slide show
 • Start show from the current slide
 • Rehearse timing
 • Creating custom slide show

Proofing and Printing

 • Check Spelling As You Type
 • Setting AutoCorrect Options
 • Save as vide
 • Save as JPEG files
 • Save as PowerPoint Show file
 • Print Preview, Print

 

1 CERTIFICATE

 1. ★ G-TEC Certificate

OPTIONAL CERTIFICATE

 1. MOS (International Certificate)
WhatsApp
Facebook
Email

Fill enquiry form

You can also fill out our enquiry form and we will call you back.