*ഫീസ് ആനുകൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയുവാൻ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ☎ : 8547118811 ◆ SAP കോഴ്‌സുകൾ ◆ Tally GST കോഴ്‌സുകൾ ◆ ഗവൺമെൻറ്‌ അംഗീകൃത കോഴ്‌സുകൾ ◆ Web Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ CAD കോഴ്‌സുകൾ ◆ Digital Marketing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Accounting കോഴ്‌സുകൾ ◆ Graphic Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Programming കോഴ്‌സുകൾ ◆ Software കോഴ്‌സുകൾ ◆ DTP കോഴ്‌സുകൾ 📞 കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ജി-ടെക്കിലേക്ക് വിളിക്കൂ ☎ : 8547118811

CERTIFICATE COURSE IN MS OFFICE

Duration : 2 Months / 72 hours

OBJECTIVE

MSO24 – GN7139-7889F

The goal of this course is to introduce software Microsoft Office. The course will discuss topics on how to create impressive business documents with Microsoft Office Word, attractive presentations using Microsoft Office PowerPoint and spreadsheets using Microsoft Office Excel.

COURSE OUTLINE

MICROSOFT OFFICE WORD 👈🏽

Creating a Microsoft Word Document

 • Starting Microsoft Word
 • Saving a Document
 • Importing a File
 • The Status Bar
 • Closing a Document

The Ribbon

 • Introduction tRibbon
 • Tabs
 • Commands

The Backstage View

 • Introduction tthe Backstage View
 • Opening a Document
 • New Documents and Word Templates
 • Configuring Documents tPrint
 • Adding Your Name tMicrosoft Word
 • Adding Values tDocument Properties
 • Working with AutoSaved Versions of Documents

The Quick Access Toolbar

 • Adding Common Commands
 • Adding Additional commands with the Customize Dialog Box
 • Adding Ribbon Commands or Groups
 • Placement

Formatting Microsoft Word Documents

 • Selecting Text
 • Selecting Fonts
 • Working with Fonts
 • Working with Lists
 • Inserting a Hyperlink in a Document
 • Using Styles
 • Using Themes
 • Using the Ruler
 • Setting Margins
 • Adding a Table of Contents
 • Updating the Table of Contents
 • Deleting the Table of Contents
 • Footnotes and Endnotes
 • Inserting citations and a Bibliography
 • Adding an Index
 • Inserting a Table of Figures
 • Inserting and Updating a Table of Authorities
 • Creating an Outline

Editing Documents

 • Find
 • Find and Replace
 • Find and Replace Tips
 • Appending Text ta Document
 • Using the Clipboard

Review and Collaborating on Documents

 • Adding Comments
 • Tracking Changes
 • Viewing Changes, Additions, and Comments
 • Accepting and Rejecting Changes

Comparing and Combining Documents

 • Comparing Documents
 • Combining Documents

Managing Mailings

 • Creating Envelopes and Labels
 • Using Mail Merge

Protecting Documents

 • Making Word Documents Read Only
 • Password Protect Word Documents
 • Removing Metadata from Files
 • Restrict Formatting and Editing

Finalizing Microsoft Word Documents

 • Adding Page Numbers
 • Headers and Footers
 • Checking Spelling and Grammar

Random Useful Items

 • Using Bookmarks
 • Adding Watermarks
 • Adding Titles tSections
 • Inserting Built-in Fields
 • Using the GtFeature
 • Using Macros
 • Copy Macros from Document tDocument
 • MacrSecurity
 • Recording a Macro
 • Assigning Shortcut Keys
 • Customizing the Ribbon
 • Preparing a Document for Internationalization and Accessibility

MICROSOFT OFFICE EXCEL 👈🏽

Creating a Microsoft Excel Workbook

 • Creating a Workbook
 • Saving a Workbook
 • The Status Bar
 • Adding and Deleting Worksheets
 • Copying and Moving Worksheets
 • Changing the Order of Worksheets
 • Splitting the Worksheet Window
 • Closing a Workbook

The Ribbon

 • Tabs
 • Groups
 • Commands

The Backstage View (The File Menu)

 • Introduction tthe Backstage View
 • Opening a Workbook
 • Open a Workbook
 • New Workbooks and Excel Templates
 • Select, Open and Save a Template Agenda
 • Printing Worksheets
 • Print a Worksheet
 • Adding Your Name tMicrosoft Excel
 • Adding a Theme tMicrosoft Excel

The Quick Access Toolbar

 • Adding Common Commands
 • Adding Additional Commands with the Customize Dialog Box
 • Adding Ribbon Commands or Groups
 • Placement
 • Customize the Quick Access Toolbar

Entering Data in Microsoft Excel Worksheets

 • Entering Text
 • Adding and Deleting Cells
 • Adding a Hyperlink
 • Add WordArt ta Worksheet
 • Using AutoComplete
 • Entering Text and Using AutoComplete
 • Entering Numbers and Dates
 • Using the Fill Handle
 • Entering Numbers and Dates

Formatting Microsoft Excel Worksheets

 • Selecting Ranges of Cells
 • Hiding Worksheets
 • Adding Color tWorksheet Tabs
 • Adding Themes tWorkbooks
 • Customize a Workbook Using Tab Colors and Themes
 • Adding a Watermark
 • The Font Group
 • Working with Font Group Commands
 • The Alignment Group
 • Working with Alignment Group Commands
 • The Number Group
 • Working with Number Group Commands

Using Formulas in Microsoft Excel

 • Math Operators and the Order of Operations
 • Entering Formulas
 • AutoSum (and Other Common Auto-Formulas)
 • Copying Formulas and Functions
 • Relative, Absolute, and Mixed Cell References
 • Working with Formulas

Working with Rows and Columns

 • Inserting Rows and Columns
 • Deleting Rows and Columns
 • Transposing Rows and Columns
 • Setting Row Height and Column Width
 • Hiding and unhiding Rows and Columns
 • Freezing Panes

Working with Rows and Columns

 • Editing Worksheets
 • Find
 • Find and Replace
 • Using Find and Replace
 • Using the Clipboard
 • Using Format Painter
 • Managing Comments

Using Pivot Tables

 • Creating Pivot Tables
 • More PivotTable Functionality
 • Inserting Slicers
 • Multi-Select Option in Slicers
 • PivotTable Enhancements
 • Working with Pivot Tables
 • Inserting Pivot Charts
 • More Pivot Table Functionality
 • Working with Pivot Tables

Finalizing Microsoft Excel Worksheets

 • Setting Margins
 • Setting Page Orientation
 • Setting the Print Area
 • Print Scaling (Fit Sheet on One Page)
 • Printing Headings on Each Page/Repeating Headers and Footers
 • Headers and Footers
 • Preparing tPrint

MICROSOFT OFFICE POWERPOINT 👈🏽

Creating a PowerPoint Presentation

 • Starting Microsoft PowerPoint
 • Normal View
 • Creating a Presentation
 • Saving a Document
 • Importing a File
 • The Status Bar
 • Closing a Presentation

The Ribbon

 • Introduction tRibbon
 • Tabs
 • Groups
 • Commands
 • The Tell Me Tab

The Quick Access Toolbar

 • Adding Common Commands
 • Adding More Commands with the Customize Dialog Box
 • Adding Ribbon Commands or Groups
 • Placement

The Backstage View (The File Menu)

 • Introduction tthe Backstage View
 • Opening a Presentation
 • New Presentations and Presentation Templates
 • Presentation Properties
 • Adding Your Name tMicrosoft PowerPoint

Formatting Microsoft PowerPoint Presentations

 • Selecting a Slide Layout
 • Adding Text
 • Adding Text from a Text File or Word Outline
 • Editing Text
 • Formatting Text
 • Formatting Text as WordArt
 • Creating Bulleted and Numbered Lists
 • Ink Equation
 • Formatting Text Placeholders
 • Adding Slides ta Presentations
 • Arranging Slides

Working with Images

 • Adding Images ta Slide
 • Inserting a Picture
 • Inserting Icons
 • Inserting Clip Art
 • Capturing and Inserting a Screenshot
 • Editing an Image
 • Formatting Images
 • Creating Custom Color with the Eyedropper
 • Applying a Style and Cropping an Image
 • Arranging Images
 • Adding Shapes
 • Using Digital Ink
 • Creating a PhotAlbum
 • Adding Captions
 • Applying a Theme tYour Album
 • Customizing an Album
 • Inserting Sounds and Video
 • Editing Media Clips

Working with Tables and Charts

 • Inserting a Table
 • Formatting Tables
 • Importing Tables from External Sources
 • Inserting a Chart
 • Formatting a Chart
 • Importing Charts from External Sources

Customizing Presentations

 • Applying a Theme
 • Applying a Background Style
 • Adding a Footer
 • Arranging and Printing Sections
 • Presentation Masters
 • Working with the Slide Master
 • Formatting Slide Masters and Layouts
 • Adding a Watermark tYour Presentation
 • Adding Slide numbers Using the Slide Master
 • Preserving a Slide Master
 • Modifying the Handout Master
 • Adding a Header and Footer tNotes and Handouts

Working with Special Effects

 • Animating Text and Objects
 • Motion Paths
 • Working with the Animation Painter
 • Setting Animation Timing
 • Animating a Chart

Using SmartArt

 • Inserting SmartArt Graphics
 • Modifying SmartArt Graphics
 • Resizing/Repositioning a SmartArt Object
 • Formatting Text in a SmartArt Object
 • Adding Shapes ta SmartArt Object
 • Ungrouping SmartArt Objects

Setting Up the Slide Show

 • Set up a custom slide show.
 • Create a hyperlink.
 • Add an action button.
 • Jump tanother presentation.
 • Rehearse the timing of your presentation.
 • Navigate within a slide show.
 • Annotate a presentation.
 • Create a presenter-independent slide show.
 • Set up a slide show trepeat automatically.

Outlines and Slides

 • Exporting Notes and Handouts tWord
 • Exporting an Outline tWord
 • Saving a Presentation as an Outline
 • Saving a Slide as an Graphic

Managing Multiple Presentations

 • Merging Multiple Presentations
 • Reusing Slides from Other Presentations
 • Viewing Multiple Presentations
 • Tracking Changes in PowerPoint

Sharing and Securing and Presentation

 • Sharing a Presentation with Remote Audience
 • Embedding the Fonts in a Presentation
 • Inspecting the Presentation
 • Using Comments
 • Packaging a Presentation for CD
 • Using the PowerPoint Viewer
 • Encrypting a Presentation
 • Adding a Digital Signature
 • Marking a Presentation as Final
 • Sending a Presentation in PDF Format
 • Compressing Pictures

EXIT PROFILE

Exit Profile 👈🏽

 • Understanding documents creation using Microsoft Office Word
 • Understanding presentations creation using Microsoft Office Presentation
 • Understanding spreadsheets creation using Microsoft Office Excel

CAREER PATH

Career Path 👈🏽

 • Office Assistant
 • Administrative Assistant
 • Research Analyst
 • Data Analyst

1 CERTIFICATE

★ MS Office (G-TEC Certificate)

FILL ENQUIRY FORM

You can also fill out our enquiry form and we will call you back.
Share
Facebook
WhatsApp
Email