*ഫീസ് ആനുകൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയുവാൻ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ☎ : 8547228822 ◆ SAP കോഴ്‌സുകൾ ◆ Tally GST കോഴ്‌സുകൾ ◆ ഗവൺമെൻറ്‌ അംഗീകൃത കോഴ്‌സുകൾ ◆ Web Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Accounting കോഴ്‌സുകൾ ◆ Graphic Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Programming കോഴ്‌സുകൾ ◆ Software കോഴ്‌സുകൾ ◆ DTP കോഴ്‌സുകൾ 📞 കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ജി-ടെക്കിലേക്ക് വിളിക്കൂ ☎ : 8547228822

ORACLE

Duration : 2 Months / 72 Hours

OBJECTIVE

Course for you to have a handshake with the most popular RDBMS, Oracle and the most famous Programming techniques in SQL.

2 Months / 72 Hours

COURSE OUTLINE

➤ Introduction to oracle database
➤ Retrieve data using the SQL select statement
➤ Learn to restrict and sort data
➤ Usage of single-row functions to customize output
➤ Invoke conversion functions and conditional expressions
➤ Aggregate data using the group functions
➤ Display data from multiple tables using joins
➤ Use sub-queries to solve queries
➤ The set operators
➤ Data manipulation statements
➤ Use of DDL statements to create and manage tables
➤ Other schema objects
➤ Control user access
➤ Management of schema object
➤ Manage objects with data dictionary views
➤ Manipulate large data sets
➤ Data management in different time zones
➤ Retrieve data using sub-queries
➤ Regular expression support
➤ Oracle PL/SQL training outline
➤ Introduction to PL/SQL
➤ PL/SQL identifiers
➤ Write executable statements
➤ Interaction with the oracle server
➤ Control structures
➤ Composite data types
➤ Explicit cursors
➤ Exception handling
➤ Stored procedures and functions
➤ Create stored procedures
➤ Create stored functions
➤ Create packages
➤ Packages
➤ Implement oracle-supplied packages in application development
➤ Dynamic SQL
➤ Design considerations for PL/SQL code
➤ Triggers
➤ Create compound, DDL, and event database triggers

1 CERTIFICATE

  1. G-TEC Certificate
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on email
Email

Fill enquiry form

You can also fill out our enquiry form and we will call you back.