*ഫീസ് ആനുകൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയുവാൻ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ☎ : 8547118811 ◆ SAP കോഴ്‌സുകൾ ◆ Tally GST കോഴ്‌സുകൾ ◆ ഗവൺമെൻറ്‌ അംഗീകൃത കോഴ്‌സുകൾ ◆ Web Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ CAD കോഴ്‌സുകൾ ◆ Digital Marketing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Accounting കോഴ്‌സുകൾ ◆ Graphic Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Programming കോഴ്‌സുകൾ ◆ Software കോഴ്‌സുകൾ ◆ DTP കോഴ്‌സുകൾ 📞 കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ജി-ടെക്കിലേക്ക് വിളിക്കൂ ☎ : 8547118811

CERTIFICATE COURSE IN ORACLE SQL AND PL/SQL

Duration : 2 Months / 72 Hours

OBJECTIVE

ORASP24 – GN10709-11459F

Course for you to have a handshake with the most popular RDBMS, Oracle and the most famous Programming techniques in SQL.

COURSE OUTLINE

INTRODUCTION TO ORACLE DATABASE 👈🏽

 • List the features of Oracle Database 19c
 • Discuss the basic design, theoretical, and physical aspects of a relational database
 • Categorize the different types of SQL statements
 • Describe the data set used by the course
 • Log on to the database using SQL Developer environment
 • Save queries to files and use script files in SQL Developer

RETRIEVE DATA USING THE SQL SELECT STATEMENT 👈🏽

 • List the capabilities of SQL SELECT statements
 • Generate a report of data from the output of a basic SELECT statement
 • Select All Columns
 • Select Specific Columns
 • Use Column Heading Defaults
 • Use Arithmetic Operators
 • Understand Operator Precedence
 • Learn the DESCRIBE command to display the table structure

LEARN TO RESTRICT AND SORT DATA 👈🏽

 • Write queries that contain a WHERE clause to limit the output retrieved
 • List the comparison operators and logical operators that are used in a WHERE clause
 • Describe the rules of precedence for comparison and logical operators
 • Use character string literals in the WHERE clause
 • Write queries that contain an ORDER BY clause to sort the output of a SELECT statement
 • Sort output in descending and ascending order

USAGE OF SINGLE-ROW FUNCTIONS TO CUSTOMIZE OUTPUT 👈🏽

 • Describe the differences between single row and multiple row functions
 • Manipulate strings with character function in the SELECT and WHERE clauses
 • Manipulate numbers with the ROUND, TRUNC, and MOD functions
 • Perform arithmetic with date data
 • Manipulate dates with the DATE functions

INVOKE CONVERSION FUNCTIONS AND CONDITIONAL EXPRESSIONS 👈🏽

 • Describe implicit and explicit data type conversion
 • Use the TO_CHAR, TO_NUMBER, and TO_DATE conversion functions
 • Nest multiple functions
 • Apply the NVL, NULLIF, and COALESCE functions to data
 • Use conditional IF THEN ELSE logic in a SELECT statement

AGGREGATE DATA USING THE GROUP FUNCTIONS 👈🏽

 • Use the aggregation functions in SELECT statements to produce meaningful reports
 • Divide the data in groups by using the GROUP BY clause
 • Exclude groups of date by using the HAVING clause

DISPLAY DATA FROM MULTIPLE TABLES USING JOINS 👈🏽

 • Create a simple and complex view
 • Retrieve data from views
 • Create, maintain, and use sequences
 • Create and maintain indexes
 • Create private and public synonyms

USE SUB-QUERIES TO SOLVE QUERIES 👈🏽

 • Describe the types of problem that sub-queries can solve
 • Define sub-queries
 • List the types of sub-queries
 • Write single-row and multiple-row sub-queries

THE SET OPERATORS 👈🏽

 • Describe the SET operators
 • Use a SET operator to combine multiple queries into a single query
 • Control the order of rows returned

DATA MANIPULATION STATEMENTS 👈🏽

 • Describe each DML statement
 • Insert rows into a table
 • Change rows in a table by the UPDATE statement
 • Delete rows from a table with the DELETE statement
 • Save and discard changes with the COMMIT and ROLLBACK statements
 • Explain read consistency

USE OF DDL STATEMENTS TO CREATE AND MANAGE TABLES 👈🏽

 • Categorize the main database objects
 • Review the table structure
 • List the data types available for columns
 • Create a simple table
 • Decipher how constraints can be created at table creation
 • Describe how schema objects work

OTHER SCHEMA OBJECTS 👈🏽

 • Create a simple and complex view
 • Retrieve data from views
 • Create, maintain, and use sequences
 • Create and maintain indexes
 • Create private and public synonyms

CONTROL USER ACCESS 👈🏽

 • Differentiate system privileges from object privileges
 • Create Users
 • Grant System Privileges
 • Create and Grant Privileges to a Role
 • Change Your Password
 • Grant Object Privileges
 • How to pass on privileges?
 • Revoke Object Privileges

MANAGEMENT OF SCHEMA OBJECT 👈🏽

 • Add, Modify and Drop a Column
 • Add, Drop and Defer a Constraint
 • How to enable and disable a Constraint?
 • Create and Remove Indexes
 • Create a Function-Based Index
 • Perform Flashback Operations
 • Create an External Table by Using ORACLE_LOADER and by Using
 • ORACLE_DATAPUMP
 • Query External Tables

MANAGE OBJECTS WITH DATA DICTIONARY VIEWS 👈🏽

 • Explain the data dictionary
 • Use the Dictionary Views
 • USER_OBJECTS and ALL_OBJECTS Views
 • Table and Column Information
 • Query the dictionary views for constraint information
 • Query the dictionary views for view, sequence, index and synonym information
 • Add a comment to a table
 • Query the dictionary views for comment information

MANIPULATE LARGE DATA SETS 👈🏽

 • Use Sub queries to Manipulate Data
 • Retrieve Data Using a Sub query as Source
 • Insert Using a Sub query as a Target
 • Usage of the WITH CHECK OPTION Keyword on DML Statements
 • List the types of Multi table INSERT Statements
 • Use Multi table INSERT Statements
 • Merge rows in a table
 • Track Changes in Data over a period of time

DATA MANAGEMENT IN DIFFERENT TIME ZONES 👈🏽

 • Time Zones
 • CURRENT_DATE, CURRENT_TIMESTAMP, and LOCALTIMESTAMP
 • Compare Date and Time in a Session’s Time Zone
 • DBTIMEZONE and SESSIONTIMEZONE
 • Difference between DATE and TIMESTAMP
 • INTERVAL Data Types
 • Use EXTRACT, TZ_OFFSET and FROM_TZ
 • Invoke TO_TIMESTAMP, TO_YMINTERVAL and TO_DSINTERVAL

RETRIEVE DATA USING SUB-QUERIES 👈🏽

 • Multiple-Column Sub queries
 • Pair wise and No Pair wise Comparison
 • Scalar Sub Query Expressions
 • Solve problems with Correlated Sub queries
 • Update and Delete Rows Using Correlated Sub queries
 • The EXISTS and NOT EXISTS operators
 • Invoke the WITH clause
 • The Recursive WITH clause

REGULAR EXPRESSION SUPPORT 👈🏽

 • Use the Regular Expressions Functions and Conditions in SQL
 • Use Meta Characters with Regular Expressions
 • Perform a Basic Search using the REGEXP_LIKE function
 • Find patterns using the REGEXP_INSTR function
 • Extract Substrings using the REGEXP_SUBSTR function
 • Replace Patterns Using the REGEXP_REPLACE function
 • Usage of Sub-Expressions with Regular Expression Support
 • Implement the REGEXP_COUNT function
 • Introduction to SQL Developer

INTRODUCTION TO PL/SQL 👈🏽

 • PL/SQL Overview
 • Architecture
 • Anonymous block
 • Datatypes
 • Variables
 • Comments
 • constants
 • Benefits of PL/SQL Subprograms
 • Overview of the Types of PL/SQL blocks
 • Create a Simple Anonymous Block
 • Generate Output from a PL/SQL Block

PL/SQL IDENTIFIERS 👈🏽

 • List the different Types of Identifiers in a PL/SQL subprogram
 • Usage of the Declarative Section to define Identifiers
 • Use variables to store data
 • Identify Scalar Data Types
 • The %TYPE Attribute
 • What are Bind Variables?
 • Sequences in PL/SQL Expressions

WRITE EXECUTABLE STATEMENTS 👈🏽

 • Describe Basic PL/SQL Block Syntax Guidelines
 • Comment Code
 • Deployment of SQL Functions in PL/SQL
 • How to convert Data Types?
 • Nested Blocks
 • Identify the Operators in PL/SQL

INTERACTION WITH THE ORACLE SERVER 👈🏽

 • Invoke SELECT Statements in PL/SQL to Retrieve data
 • Data Manipulation in the Server Using PL/SQL
 • SQL Cursor concept
 • Usage of SQL Cursor Attributes to Obtain Feedback on DML
 • Save and Discard Transactions

CONTROL STRUCTURES 👈🏽

 • Conditional processing Using IF Statements
 • Conditional processing Using CASE Statements
 • Use simple Loop Statement
 • Use While Loop Statement
 • Use For Loop Statement
 • Use NULL statement
 • Describe the Continue Statement
 • PL/SQL SELECT INTO

COMPOSITE DATA TYPES 👈🏽

 • Use PL/SQL Records
 • The %ROWTYPE Attribute
 • Insert and Update with PL/SQL Records
 • Associative Arrays (INDEX BY Tables)
 • Examine INDEX BY Table Methods
 • Use INDEX BY Table of Records

EXPLICIT CURSORS 👈🏽

 • What are Explicit Cursors?
 • Declare the Cursor
 • Open the Cursor
 • Fetch data from the Cursor
 • Close the Cursor
 • Cursor FOR loop
 • Explicit Cursor Attributes
 • FOR UPDATE Clause and WHERE CURRENT Clause

EXCEPTION HANDLING 👈🏽

 • Understand Exceptions
 • Raise exceptions
 • Handle Exceptions with PL/SQL
 • Handling other unhandled expressions: using SQLCODE and SQLERRM
 • Trap Predefined Oracle Server Errors
 • Trap Non-Predefined Oracle Server Errors
 • Trap User-Defined Exceptions
 • Propagate Exceptions
 • RAISE_APPLICATION_ERROR Procedure

STORED PROCEDURES AND FUNCTIONS 👈🏽

 • Understand Stored Procedures and Functions
 • Differentiate between anonymous blocks and subprograms
 • Create a Simple Procedure
 • Create a Simple Procedure with IN parameter
 • Create a Simple Function
 • Execute a Simple Procedure
 • Execute a Simple Function

CREATE STORED PROCEDURES 👈🏽

 • Create a Modularized and Layered Subprogram Design
 • Modularize Development with PL/SQL Blocks
 • Describe the PL/SQL Execution Environment
 • Identity the benefits of Using PL/SQL Subprograms
 • List the differences Between Anonymous Blocks and Subprograms
 • Create, Call, and Remove Stored Procedures Using the CREATE Command and SQL Developer
 • Implement Procedures Parameters and Parameters Modes
 • View Procedures Information Using the Data Dictionary Views and SQL Developer

CREATE STORED FUNCTIONS 👈🏽

 • Create, Call, and Remove a Stored Function Using the CREATE Command and SQL Developer
 • Identity the advantages of Using Stored Functions in SQL Statements
 • List the steps to create a stored function
 • Implement User-Defined Functions in SQL Statements
 • Identity the restrictions when calling Functions from SQL statements
 • Control Side Effects when calling Functions from SQL Expressions
 • View Functions Information

CREATE PACKAGES 👈🏽

 • Identity the advantages of Packages
 • Describe Packages
 • List the components of a Package
 • Develop a Package
 • How to enable visibility of a Package’s components?
 • Create the Package Specification and Body Using the SQL CREATE Statement and SQL
 • Developer
 • Invoke Package Constructs
 • View PL/SQL Source Code Using the Data Dictionary

PACKAGES 👈🏽

 • Overloading Subprograms in PL/SQL
 • Use the STANDARD Package
 • Use Forward Declarations to Solve Illegal Procedure Reference
 • Implement Package Functions in SQL and Restrictions
 • Persistent State of Packages
 • Persistent State of a Package Cursor
 • Control Side Effects of PL/SQL Subprograms
 • Invoke PL/SQL Tables of Records in Packages

IMPLEMENT ORACLE-SUPPLIED PACKAGES IN APPLICATION DEVELOPMENT 👈🏽

 • What is Oracle-Supplied Packages?
 • Examples of Some of the Oracle-Supplied Packages
 • How Does the DBMS_OUTPUT Package Work?
 • Use the UTL_FILE Package to Interact with Operating System Files
 • Invoke the UTL_MAIL Package
 • Write UTL_MAIL Subprograms

DYNAMIC SQL 👈🏽

 • The Execution Flow of SQL
 • What is Dynamic SQL?
 • Declare Cursor Variables
 • Dynamically executing a PL/SQL Block
 • Configure Native Dynamic SQL to Compile PL/SQL Code
 • Invoke DBMS_SQL Package
 • Implement DBMS_SQL with a Parameterized DML Statement
 • Dynamic SQL Functional Completeness

DESIGN CONSIDERATIONS FOR PL/SQL CODE 👈🏽

 • Standardize Constants and Exceptions
 • Understand Local Subprograms
 • Write Autonomous Transactions
 • Implement the NOCOPY Compiler Hint
 • Invoke the PARALLEL_ENABLE Hint
 • The Cross-Session PL/SQL Function Result Cache
 • The DETERMINISTIC Clause with Functions
 • Usage of Bulk Binding to Improve Performance

TRIGGERS 👈🏽

 • Describe Triggers
 • Identify the Trigger Event Types and Body
 • Business Application Scenarios for Implementing Triggers
 • Create DML Triggers Using the CREATE TRIGGER Statement and SQL Developer
 • Identify the Trigger Event Types, Body, and Firing (Timing)
 • Using INSTEAD OF triggers
 • Disable triggers
 • Enable triggers
 • Drop triiggers
 • Statement Level Triggers Versus Row Level Triggers
 • Create Instead of and Disabled Triggers
 • How to Manage, Test, and Remove Triggers?

CREATE COMPOUND, DDL, AND EVENT DATABASE TRIGGERS 👈🏽

 • What are Compound Triggers?
 • Identify the Timing-Point Sections of a Table Compound Trigger
 • Compound Trigger Structure for Tables and Views
 • Implement a Compound Trigger to Resolve the Mutating Table Error
 • Compare Database Triggers to Stored Procedures
 • Create Triggers on DDL Statements
 • Create Database-Event and System-Event Triggers
 • System Privileges Required to Manage Triggers

PL/SQL COLLECTIONS 👈🏽

 • Associative Arrays – introduce you to associative arrays including declaring associative
 • arrays, populating values, and iterating over array elements.
 • Nested tables- Learn about nested tables
 • VARRAY-learn about variable sized array and how to manipulate its element effectively

EXIT PROFILE

Exit Profile 👈🏽

 • Use MySQL as back end for programming languages
 • Use MySQL for managing databases
 • Query and update databases using SQL

CAREER PATH

Career Path 👈🏽

 • Database Administrator
 • Database Manager

1 CERTIFICATE

★ ORACLE (G-TEC Certificate)

APPLY / ENQUIRE NOW

You can also fill out our enquiry form and we will call you back.
Share
Facebook
WhatsApp
Email