*ഫീസ് ആനുകൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയുവാൻ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ☎ : 8547118811 ◆ SAP കോഴ്‌സുകൾ ◆ Tally GST കോഴ്‌സുകൾ ◆ ഗവൺമെൻറ്‌ അംഗീകൃത കോഴ്‌സുകൾ ◆ Web Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ CAD കോഴ്‌സുകൾ ◆ Digital Marketing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Accounting കോഴ്‌സുകൾ ◆ Graphic Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Programming കോഴ്‌സുകൾ ◆ Software കോഴ്‌സുകൾ ◆ DTP കോഴ്‌സുകൾ 📞 കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ജി-ടെക്കിലേക്ക് വിളിക്കൂ ☎ : 8547118811

ADOBE PAGEMAKER

Duration : 1 Month / 36 Hours

OBJECTIVE

In this course, participants learn how to use V-Ray in 3DS Max to create photorealistic and artistic scenes: Exterior, Interior Day Rendering, and Interior Night Rendering. They will learn key techniques such as:

COURSE DURATION:

1 Month / 36 Hours

COURSE OUTLINE

 • Introduction to PageMaker
 • Creating a new Document
 • Understanding Workspace
 • Viewing/Zooming Document
 • Changing the Document Setup
 • Rulers, Guides, Grids
 • Drawing Tools
 • Applying Colors
 • Creating New Colors
 • Transforming, Aligning, Arranging Objects
 • Grouping and Ungrouping Objects
 • Creating Stars and Rounded Rectangles
 • Working with Text
 • Formatting Text and Paragraph
 • Setting up Character and Paragraph Styles
 • Paragraph Rules, Numbering and Bullets
 • Text Wrapping and Tab Setting
 • Editing in Story Window
 • Spell Checking, Finding and Replacing
 • Working with Images
 • Placing
 • Masking
 • Cropping
 • Replacing
 • Editing & Updating
 • Setting Display Quality
 • Working with Grid Manager and Column Guides
 • Inserting and Deleting Pages
 • Flowing Text along Multiple Columns and Pages
 • Working with Master Pages
 • Working with Frame Tool
 • Inserting Hyperlinks
 • Exploring through Plug-ins of PageMaker (Drop Cap, Bullets, Change Case, Keyline, etc)
 • Preparing Files for Printing
 • Creating Registration and Crop Marks
 • Working with Non Printing Elements
 • Publishing to PDF
 • Saving for Service Provider

ASSIGNMENTS FOR PAGEMAKER

  • Visiting Card
  • ID Cards
  • Brochures
  • Ads / Flyers
  • Magazines
  • Newspapers
  • Certificates
  • Setting double side / Folding Works

 CERTIFICATE

 1. ★ ADOBE PAGEMAKER(G-TEC Certificate)
WhatsApp
Facebook
Email

Fill enquiry form

You can also fill out our enquiry form and we will call you back.