*ഫീസ് ആനുകൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയുവാൻ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ☎ : 8547118811 ◆ SAP കോഴ്‌സുകൾ ◆ Tally GST കോഴ്‌സുകൾ ◆ ഗവൺമെൻറ്‌ അംഗീകൃത കോഴ്‌സുകൾ ◆ Web Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ CAD കോഴ്‌സുകൾ ◆ Digital Marketing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Accounting കോഴ്‌സുകൾ ◆ Graphic Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Programming കോഴ്‌സുകൾ ◆ Software കോഴ്‌സുകൾ ◆ DTP കോഴ്‌സുകൾ 📞 കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ജി-ടെക്കിലേക്ക് വിളിക്കൂ ☎ : 8547118811

ADOBE PAGEMAKER

Duration : 1 Month / 36 Hours

OBJECTIVE

Adobe Pagemaker – GN6890F

In this course, participants learn how to use V-Ray in 3DS Max to create photorealistic and artistic scenes: Exterior, Interior Day Rendering, and Interior Night Rendering. They will learn key techniques such as:

COURSE OUTLINE

Adobe Pagemaker 👈🏽

Introduction to Publishing

 • Overview of traditional publishing
 • Overview of desktop publishing
 • Overview of PageMaker
 • Starting PageMaker

Introduction to PageMaker

 • Reviewing a completed publication
 • Starting a new publication, including:
 • page setup
 • target printer
 • Saving a publication
 • Using the story editor to create and place text
 • Text appearance changes
 • Working with text blocks
 • Enhancing the publication
 • Printing a Publication

Placing and Manipulating Text

 • Assembling one-page publications by importing
 • Assembling multiple-page publications by importing and placing text from the word processor
 • Text flow options
 • manual
 • automatic
 • semi-automatic
 • Placing text in columns

Importing and Manipulating Graphics

 • Importing graphics
 • Placing graphics within a document
 • Working with graphics on the pasteboard
 • Cropping a graphic
 • Resizing a graphic
 • Integrating Text and Graphics
 • Additional story editor features
 • find/change
 • spellcheck
 • Combining graphics with text
 • Text wrap options and standoff
 • Customising the graphics boundary

Introduction to Selected Topics

 • Using a PageMaker template to create a new publication which follows a standard layout
 • Introduction to master pages to create standard layout elements
 • headers/footers
 • page numbers, etc.
 • Introduction to Styles

Creating Templates

 • The Grid Manager Plug-In
 • Using Frames in Templates
 • Layers
 • Multiple Master Pages

Using Templates

 • Using Text in a Template
 • Using Graphics in a Template

Working with Graphics

 • Drawing Graphics
 • Manipulating Graphics

Defining Colors

 • Applying Colours
 • Creating a Colour Library

Graphic Formats

 • Vector Graphics
 • Raster Graphics
 • Saving a Page as a Graphic

Contrast and Halftones Printing

 • Linking Graphics
 • Publication Info
 • Printing Colour Separations and Proofs
 • Sorting Pages
 • Building a Booklet

Document Setup

 • Structuring your Document
 • Transforming Graphics
 • Colours
 • HTML Import
 • Scripts
 • Index and TOC

Color Management

 • Setting up a Colour Management System
 • CMS Preferences
 • PageMaker Colours
 • Imported Image Profiles
 • Choosing Device Profiles When Printing

Trapping

 • Trapping Overview
 • Performing Traps

Advanced Printing

 • Printer Styles
 • Save for Service Provider Plug-In

Electronic Publishing

 • Defining Purpose
 • Hyperlinks
 • Automatic Layout Adjustment

Creating Acrobat PDF Files

 • Exporting PDF Files
 • PDF Options
 • Control Dialog Box
 • Viewing the PDF File

HTML Export

 • HTML Overview
 • Modifying Publications for HTML

Exporting HTML

 

EXIT PROFILE

Exit Profile 👈🏽

 • Desktop Publishing
 • Graphic Designing
 • Pre-Press Specializing

CAREER PATH

Career Path 👈🏽

 • Desktop Publisher
 • Graphic Designer
 • Pre-Press Specialist

1 CERTIFICATE

★ Adobe Pagemaker - G-TEC Certificate

APPLY / ENQUIRE NOW

You can also fill out our enquiry form and we will call you back.
Share
Facebook
WhatsApp
Email