*ഫീസ് ആനുകൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയുവാൻ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ☎ : 8547118811 ◆ SAP കോഴ്‌സുകൾ ◆ Tally GST കോഴ്‌സുകൾ ◆ ഗവൺമെൻറ്‌ അംഗീകൃത കോഴ്‌സുകൾ ◆ Web Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ CAD കോഴ്‌സുകൾ ◆ Digital Marketing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Accounting കോഴ്‌സുകൾ ◆ Graphic Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Programming കോഴ്‌സുകൾ ◆ Software കോഴ്‌സുകൾ ◆ DTP കോഴ്‌സുകൾ 📞 കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ജി-ടെക്കിലേക്ക് വിളിക്കൂ ☎ : 8547118811

PROFESSIONAL COMPUTER INSTRUCTOR - (PCI)

Duration : 12 Months / 432 hours

OBJECTIVE

PROFESSIONAL COMPUTER INSTRUCTOR – (PCI) – GN29900F

The course, which covers the Advance of computers technologies. It also enables students to understand the central concepts, tools of inquiry and structures of the disciplines of Education in general and teacher education in particular. It also makes the student teachers understand how students learn and develop, how they differ in their approaches to learning and create learning opportunities that benefit diverse learners and learning contexts.

COURSE OUTLINE

Computer Basics 👈🏽

 • Introduction to Computers
  • Upgrading from an earlier version Introduction
  • Evolution of computers
  • Brief history of Computers
  • Generation of computers
  • Classification of computers
  • Organization of Modern Digital Computers
  • Computer Basic Architecture
  • Components of a Computer
  • CPU
  • Memory-Types and Devices
  • Peripherals
  • Cables and Connectors
  • Connecting CPU with Peripherals
  • Software
  • Limitations of Computer
  • Terminology
 • Single User Operating System
  • Introduction
  • Function of DOS
  • Booting
  • DOS Prompt
  • Directories and Files
  • Path
  • Wild Card Characters in MS-DOS
  • Types of DOS commands
  • Files and Directory related Commands
  • Disk Related Commands
  • Other Commands
  • Making a Book Disk
  • Batch Files
  • The Configuration File
  • File Attributes
  • Printing with DOS
  • DOS Error Messages
 • Multitasking Operating System-GUI (Windows)
  • Introduction
  • Difference between MS-DOS & Windows
  • New features of Windows
  • Exploring our Computer
  • Control Panel
  • Working with Programs
  • Managing Files and Folders
  • Choosing a Desktop Style
  • Adding Browsing Tools
  • Printers
  • Windows Accessories
  • Networking
  • Internet explorer
  • Outlook express
  • Shutting down or computer
  • Office Automation
  • Introduction to Office Automation
  • Information
  • What is an Office?
  • Nature of Office Work
  • Need for Office Automation
  • What is Office Automation
  • Introduction to Internet, WWW and Web Browsers
  • Introduction
  • Objectives
  • Basic of Computer Networks
  • Local Area Network (LAN)
  • Wide Area Network (WAN)
  • Internet
  • Concept of Internet
  • Applications of Internet
  • Connecting to the Internet
  • Troubleshooting
  • World Wide Web (WWW)
  • Web Browsing Software
  • Popular Web Browsing Software
  • Search Engines
  • Popular Search Engines / Search for content
  • Accessing Web Browser
  • Using Favorites Folder
  • Downloading Web Pages
  • Printing Web Pages
  • Understanding URL
  • Surfing the web
  • Using e-governance website
 • Communications and Collaboration
  • Introduction
  • Objectives
  • Basics of E-mail
  • What is an Electronic Mail?
  • Email Addressing
  • Using E-mails
  • Opening Email account
  • Mailbox: Inbox and Outbox
  • Creating and Sending a new E-mail
  • Replying to an E-mail message
  • Forwarding an E-mail message
  • Sorting and Searching emails
  • Document collaboration
  • Instant Messaging and Collaboration
  • Using Instant messaging
  • Instant messaging providers
  • Netiquettes

MS Office 👈🏽

MS Word

 • Text Basics
  • Typing the text, Alignment of text
  • Editing Text: Cut, Copy, Paste, Select All, Clear
  • Find & Replace
 • Text Formatting and Saving file
  • New, Open, Close, Save, Save As
  • Formatting Text: Font Size, Font Style
  • Font Color, Use the Bold, Italic, and Underline
  • Change the Text Case
  • Line spacing, Paragraph spacing
  • Shading text and paragraph
  • working with Tabs and Intends
 • Working with Objects
  • Shapes, Clipart and Picture, Word Art, Smart Art
  • Columns and Orderings – To Add Columns to a Document
  • Change the Order of Objects
  • Page Number, Date & Time
  • Inserting Text boxes
  • Inserting Word art
  • Inserting symbols
  • Inserting Chart
 • Header & Footers
  • Inserting custom Header and Footer
  • Inserting objects in the header and footer
  • Add section break to a document
 • Working with bullets and numbered lists
  • Multilevel numbering and Bulleting
  • Creating List
  • Customizing List style
  • Page bordering
  • Page background
 • Tables
  • Working with Tables, Table Formatting
  • Table Styles
  • Alignment option
  • Merge and split option
 • Styles and Content
  • Using Build- in Styles, Modifying Styles
  • Creating Styles, Creating a list style
  • Table of contents and references
  • Adding internal references
  • Adding a Footnote
  • Adding Endnote
 • Merging Documents
  • Typing new address list
  • Importing address list from Excel file
  • Write and insert field
  • Merging with outlook contact
  • Preview Result
  • Merging to envelopes
  • Merging to label
  • Setting rules for merges
  • Finish & Merge options
 • Sharing and Maintaining Document
  • Changing Word Options
  • Changing the Proofing Tools
  • Managing Templates
  • Restricting Document Access
  • Using Protected View
  • Working with Templates
  • Managing Templates
  • Understanding building blocks
 • Proofing the document
  • Check Spelling As You Type
  • Mark Grammar Errors As You Type
  • Setting AutoCorrect Options
 • Printing
  • Page Setup, Setting margins, Print Preview, Print
  • Print Preview, Print

MS EXCEL

 • Introduction to Excel
  • Introduction to Excel interface
  • Understanding rows and columns, Naming Cells
  • Working with excel workbook and sheets
 • Formatting excel work book
  • New, Open, Close, Save, Save As
  • Formatting Text: Font Size, Font Style
  • Font Color, Use the Bold, Italic, and Underline
  • Wrap text, Merge and Centre
  • Currency, Accounting and other formats
  • Modifying Columns, Rows, & Cells
 • Perform Calculations with Functions
  • Creating Simple Formulas
  • Setting up your own formula
  • Date and Time Functions, Financial Functions
  • Logical Functions, Lookup and Reference
  • Functions Mathematical Functions
  • Statistical Functions, Text Functions
 • Sort and Filter Data with Excel
  • Sort and filtering data
  • Using number filter, Text filter
  • Custom filtering
  • Removing filters from columns
  • Conditional formatting
 • Create Effective Charts to Present Data Visually
  • Inserting Column, Pie chart etc
  • Create an effective chart with Chart Tool
  • Design, Format, and Layout options
  • Adding chart title
  • Changing layouts
  • Chart styles
  • Editing chart data range
  • Editing data series
  • Changing chart
 • Analyze Data Using PivotTables and Pivot Charts
  • Understand PivotTables, Create a PivotTable
  • Framework Using the PivotTable and PivotChart
  • Create Pivot Chart from pivot Table
  • Inserting slicer
  • Creating Calculated fields
 • Protecting and Sharing the work book
  • Protecting a workbook with a password
  • Allow user to edit ranges
  • Track changes
  • Working with Comments
  • Insert Excel Objects and Charts in Word Document and Power point Presentation
 • Use Macros to Automate Tasks
  • Creating and Recording Macros
  • Assigning Macros to the work sheets
  • Saving Macro enabled workbook
 • Proofing and Printing
  • Page setup, Setting print area, Print titles
  • Inserting custom Header and Footer
  • Inserting objects in the header and footer
  • Page Setup, Setting margins, Print Preview, Print
  • Enable back ground error checking
  • Setting AutoCorrect Options

MS POWERPOINT

 • Setting Up PowerPoint Environment
  • New, Open, Close, Save, Save As
  • Typing the text, Alignment of text
  • Formatting Text: Font Size, Font Style
  • Font Color, Use the Bold, Italic, and Underline
  • Cut, Copy, Paste, Select All, Clear text
  • Find & Replace
  • Working with Tabs and Intends
 • Creating slides and applying themes
  • Inserting new slide
  • Changing layout of slides
  • Duplicating slides
  • Copying and pasting slide
  • Applying themes to the slide layout
  • Changing theme color
  • Slide background
  • Formatting slide background
  • Using slide views
 • Working with bullets and numbering
  • Multilevel numbering and Bulleting
  • Creating List
  • Page bordering
  • Page background
  • Aligning text
  • Text directions
  • Columns option
 • Working with Objects
  • Shapes, Clipart and Picture, Word Art, Smart Art
  • Change the Order of Objects
  • Inserting slide header and footer
  • Inserting Text boxes
  • Inserting shapes, using quick styles
  • Inserting Word art
  • Inserting symbols
  • Inserting Chart
 • Hyperlinks and Action Buttons
  • Inserting Hyperlinks and Action Buttons
  • Edit Hyperlinks and Action Button
  • Word Art and Shapes
 • Working with Movies and Sounds
  • Inserting Movie from a Computer File
  • Inserting Audio file
  • Audio Video playback and format options
  • Video options, Adjust options
  • Reshaping and bordering Video
 • Using SmartArt and Tables
  • Working with Tables, Table Formatting
  • Table Styles
  • Alignment option
  • Merge and split option
  • Converting text to smart art
 • Animation and Slide Transition
  • Default Animation, Custom Animation
  • Modify a Default or Custom Animation
  • Reorder Animation Using Transitions
  • Apply a Slide Transition, Modifying a
  • Transition, Advancing to the Next Slide
 • Using slide Master
  • Using slide master
  • Inserting layout option
  • Creating custom layout
  • Inserting place holders
  • Formatting place holders
 • Slide show option
  • Start slide show
  • Start show from the current slide
  • Rehearse timing
  • Creating custom slide show
 • Proofing and Printing
  • Check Spelling As You Type
  • Setting AutoCorrect Options
  • Save as video
  • Save as JPEG files
  • Save as PowerPoint Show file
  • Print Preview, Print

Linux OS And Open Office 👈🏽

 • Introducing Linux
  • Describe about Linux
  • Its evolution
  • Available distros
  • Evaluating hardware suitability and making space for Linux
  • Preparations for Linux installation
  • Starting the installation
  • Choosing security levels
  • Allocating disk space
  • Creating drive partitions
  • Choosing packages to install
  • Setting root password
  • Creating user accounts
  • Setting automatic login
  • Installing the boot loader
  • Summarizing the installation.
 • Exploring KDE and Web
  • Introduce K Desktop Environment (KDE) elements
  • its taskbar
  • launching applications
  • virtual desktops
  • changing desktop background
  • customizing window appearance
  • installing a desktop theme
  • changing the screensaver
  • setting the event sounds and getting help
  • Surfing the web- Connecting to the Internet
  • the Mozilla web browser
  • setting up e-mail
  • storing email addresses
  • transferring files
  • composing web pages and chatting/messaging online
  • Linux File Structure, Creating Graphs, Playing Sound and Video
  • Linux directory tree, Standard sib directory-
  • /bin, /sbin, /lib, /dev, /boot, /etc. /proc, /mnt,/usr, /var, /home, /tmp, /root, /initrd, /opt;
  • navigating with File Manager and from the command line, file system do’s and donts.
  • Handling Files- Creating a text file, moving files around, deleting files, making shortcuts,
  • changing access permissions, accessing files in Windows, compress and extract files, getting
  • better
  • Create graphics – Introduction to GIMP, its uses, starting a new image, finding the menu, the
  • tools available.
  • Extending the Linux System- A short theory on installing packages, removing packages
  • and downloading packages. Installing other applications and desktops, switching between
  • Linux resources- some important resource providers for Linux.
 • Open Office
  • Working in Linux OpenOffice Suite
  • Introduction to OpenOffice Suite
  • Document in OpenOffice Writer
  • Exporting documents from OpenOffice
  • Spreadsheets in OpenOffice Calc
  • Presentation in OpenOffice Impress
  • Charts and graphs in OpenOffice Draw
  • Formulas in OpenOffice Math

PC Technician Essentials 👈🏽

 • Hardware and Installation
  • CPUs
  • Removable Media
  • Hard drives
  • RAM
  • Motherboard and Power supplies
  • Power and SMPS
  • Adapter cards and Peripherals
  • BIOS and CMOS
  • Ports and Connectors
  • Portable Computers/Laptop
  • Maintenance and Safety precautions
  • Field Engineering
  • Operating Systems
 • CPUs
  • History
  • Discrete transistor and Integrated Circuit CPUs
  • Microprocessors
  • Operations, Design and implementation
  • Integer range, Clock rate
  • Parallelism, Instruction level parallelism, Thread level parallelism, Data parallelism
  • Arithmetic Logic unit, Registers, Floating PointUnit, Cache Memory, Address space
  • Pipeline, Multipliers, Performance Ratings, CPU packages
  • Voltage regulator modules, Enhanced registers
  • Hyper threading,64-bit processors
  • Multicore CPUs, Mobile CPUs, Throtting, Installing CPUs, Compatibility issues
  • CPU physical installation, Installing the cooling systems, Installing the Liquid Cooling System
  • Overlocking, Troubleshooting CPUs, Installation Problems, Heat issues.
 • Removable Media
  • Optical discs (Blu-ray discs, DVDs, CDs), Capacity, speed, Installing Optical Drives, ISO files,
  • Troubleshooting Optical Drives and discs.
  • Memory cards (Compact Flash card, Secure Digital card, Memory Stick) USB thumbDrives,
  • Flash cards, Card readers, Maintaining and troubleshooting flash media Magnetic tapes,
  • Installation and Troubleshooting tapes Open reels, UNIVAC DEC format, Cartridges and
  • cassettes , Technical details ,Tape width Recording method ,Linear, Scanning ,Block layout
  • ,Sequential access to data , Random access to data , Access time ,Data compression.
  • Paper data storage (punched cards, punched tapes) Edge-notched card, Music roll, Perfin,
  • Perforatedsheets, Punched tape, Maintenance.
 • Hard drives
  • Hard drive technologies, ATA-PATA, SATA. eSATA.
  • SCSI-SCSI chains, SCSI IDs, Termination, Installing Hard drives, choosing Drive, Jumpers and
  • Cabling on PATA Drives, Cabling SATA Drives, Connecting SCSI Drives,
  • Partitioning and Formatting, protecting Data with RAID, RAID types, implementing RAIDS,
  • Maintenance and troubleshooting Hard drives, error checking, defragmentation, Disk
  • cleanup, Installation errors, Data corruption, Dying Hard drive.
 • RAM
  •  
  • RAM form factor, SIMM, DIMM, RIMM, RAM packaging, RAM types-EDO, SDRAM, RDRAM, DDR2.
  • Error checking RAM, Parity and ECC, Memory Addressing, Handling and Installing RAM Installing RAM modules, Confirm RAM installation,
  • Troubleshooting RAM errors, False memory errors, common symptoms of RAM Errors, Common Causes of RAM errors Motherboard and Power Supplies Motherboards Motherboard architecture,
  • CPU sockets, Integrated peripherals Chipsets, Peripheral card slots, Temperature and reliability, Motherboard form factors, ATX, BTX, proprietary Form Factors,
  • Motherboard connections, Installing Motherboard, Troubleshooting Motherboards.
 • Power supplies
  • Power supply form factors, Power supply connectors, Output-Wattage and Harmonics,
  • Troubleshooting Power supplies.
 • Power and SMPS
  • Classification, SMPS and linear power supply comparison
  • Theory of operation , Input rectifier stage ,Inverter stage
  • Voltage converter and output rectifier, Regulation
  • Transformer design, Transformer size, Core loss, Copper loss, Power factor, Types, Non-
  • isolated topologies, isolated topologies, switch, Efficiency, Failure modes, Installation and
  • troubleshooting of SMPS.
  • Power rating, Appearance, Connectors, AT vs. ATX, Energy efficiency, Small facts to consider,
  • Wiring diagrams, Modular power supplies.
 • Adapter cards and Peripherals
  • Input Devices-Common I\O devices, Keyboards and Mice, scanners, Digital Cameras, Web cameras, Specialty I\o Devices-Biometric Devices, Barcode Readers, Touch screens.
  • PCI, AGP, PCI-X, Mini-PCI, PCI Express, Installing Expansion Cards, Troubleshooting Expansion cards, Device manager.
  • Output devices-sound, speakers, soundcards, Video, video cards, monitors types, CRT monitors and resolution, LCD Monitors, LCD resolution, LCD technologies, LCD components, Response rate, contrast ratio, Projectors, common Features, Adjustments, Power Conservation.
  • LED monitors, LED working principle, Advantages of LED monitors, Difference between LED
  • and LCD monitors, Printers and Types-Dot-matrix, Inkjet, Dye-Sublimation, Thermal printers,
  • Laser and LED printers, installing printers, troubleshooting printers, Preventive maintenance, cleaning printers.
 • BIOS and CMOS
  • Boot Process and POST, Power-on/ CPU wakes, POST, Error codes, Beep codes, Numeric and Text codes, POST codes, System ROM, system BIOS and CMOS setup Utility, system BIOS, updating of System BIOS, CMOS Setup Utility, Entering the CMOS Setup Utility, Replacing the CMOS Battery.
  • Ports and Connectors Serial Ports, Parallel Ports, Keyboard port, Mouse port, Video ports, Audio Ports, Multimedia Ports, MIDI/Joystick Ports, Modem Ports, Network Interface ports, Modern Multifunction Ports-USB, IEE 1394, SCSI.
 • Portable Computers/Laptop
  • Differences Compared to Desktops – Docking Station Concepts – PCMCIA types – Note books &
  • Tablet PCs-laptop maintenance, Components, RAM, Hard drives, CPUs, Input Devices, Wireless NICs and Mini-PCI, PC cards, Power Management, Power, Battery, Docking stations and Port Replicators, Maintaining and Troubleshooting portable computers.
  • Identifying software or hardware problems, dealing with viruses and spyware
  • Memory section: Replacing, identifying.
  • Keyboard section: Removing, cleaning keyboards, etc.
  • Screen section: Replacing screens, inverters, backlighted, Hard drive section: Replacing, formatting, recovery etc.
 • Maintenance and safety Precautions
  • Cleaning and maintenance Procedure, Liquid cleaning compounds, cleaning Tools,
  • Cleaning the outside of PC, Monitor and Peripherals, cleaning Contacts, connectors, Motherboard and components, Component Protection and storage,
  • power problems, saving PC from Electrical Problems, Storing components in future
  • Electrostatic Discharge Precautions, Safety and Environmental Issues, Special Disposal Procedures and Environmental Protection Guidelines.
 • Operating Systems
  • Configuration and installation of Windows server-2008, windows 7, ms-office-2007
  • DOS commands, DOS – Principles, System Files, Boot Process, Internal &amp
  • External Commands, Customization & Startup Files.
  • Windows (Multiple Version) – Installation, Usage, PnP Features, Control Panel, Startup Menu, Registry, Trouble Shooting, Open source concept,
  • Installation and configuration of (linux-debian, buntu, redhat, GNULinux), RHCT/RHCE (basics), commands, user, group, permissions.

Adobe Photoshop 👈🏽

 • Introduction to Photoshop
 • Working with Adobe Bridge
 • Compositing Images
 • Styles, Layers and Effects to Images
 • Assignments for Photoshop

Adobe Illustrator 👈🏽

 • Introduction to Illustrator
 • Importance of Vector Arts in Digital Imaging
 • Locking and Hiding Objects and Grouping Objects
 • Applying Illustrator Effects
 • Analyzing Templates,
 • Preparing Files for Printing
 • Assignments for Illustrator

Adobe Indesign 👈🏽

 • Introduction to InDesign
 • Working with Images
 • Adding Effects
 • Working with Tables
 • Inserting Hyperlinks and Bookmarks
 • Preparing Files for Printing
 • Assignments for InDesign

Corel Draw 👈🏽

 • Introduction to Corel Draw
 • Understanding Vector and Raster Objects
 • Understanding Workspace
 • Property Bar
 • Tool Bars
 • Docker
 • Creating New Document
 • Modifying Document Properties
 • Viewing Documents
 • Zooming, Scrolling and Print Preview
 • Creating Objects
 • Modifying Objects using Property Bar
 • Applying Colors
 • Creating Free form shapes
 • Applying Fills
 • Fountain Fill
 • Pattern Fill
 • Postscript Fill
 • Understanding Smart Fill
 • Applying Strokes
 • Converting Objects to Curve
 • Editing Objects with Shape Tool
 • Breaking Objects Apart
 • Working with text
 • Artistic and Paragraph Text
 • Formatting Text
 • Creating Text along paths
 • Inserting Symbol Characters
 • Tab settings and Column Settings for Paragraph Text
 • Spell Checking
 • Working with Images
 • Importing
 • Tracing
 • Masking
 • Applying Bitmap Effects to Images
 • Working with Interactive Tools
 • Creating Objects using Interactive Mesh
 • Distorting Objects
 • Transforming Objects using Free Transform Tool
 • Creating Multiple Objects using ‘Step and Repeat’
 • Cutting Objects
 • Aligning and Distributing objects
 • Modifying Objects using ‘Shaping’ Options
 • Inserting Pages
 • Analyzing Templates
 • Preparing Files for Printing
 • Working with ‘Print’ Dialog
 • Creating Registration Marks
 • Creating Crop Marks
 • Publishing to PDF
 • Exporting Corel Draw files to other file formats
 • New! Native 64-bit support
 • New! Multi-core processor support
 • New! Multiple trays in Corel CONNECT
 • You can keep multiple trays open in Corel CONNECT X6
 • New! Search capability in Corel CONNECT
 • New! Smart Carver
 • New! Shape tools
 • Using the Smart Carver
 • New! Create clip mask
 • New! Pass Through Merge Mode
 • New! Integrated web development
 • New! Drag-and-drop web design
 • New & Enhanced! Content
 • Using the Smear tool
 • docker
 • Adobe Plug-in support:
 • New! Complex script support
 • New! Page numbering
 • New & Enhanced! Master Layers
 • New! Styles engine and docker
 • New! Color Styles
 • New! Color harmonies
 • New! Timeline Editor

HTML 👈🏽

 • HTML – Introduction
 • HTML – Elements
 • HTML – Tags
 • HTML – Text
 • HTML – Formatting
 • HTML – Pre
 • HTML – Attributes
 • HTML – Font
 • HTML – Text Links
 • HTML – Comments
 • HTML – Lists
 • HTML – Images
 • HTML – Image Links
 • HTML – Tables
 • HTML – Bgcolor
 • HTML – Color Codes
 • HTML – Color Chart
 • HTML – Background
 • Web Forms
 • HTML – Forms
 • HTML – Input
 • HTML – Text Fields
 • HTML – Password
 • HTML – Reset
 • HTML – Submit
 • HTML – Checkboxes
 • HTML – Radio
 • HTML – Select
 • HTML – Hidden Fields
 • HTML – Upload
 • HTML – Textarea
 • Special Tags
 • HTML – Body
 • HTML – Meta
 • HTML – Style
 • HTML – Div
 • HTML – Layouts
 • HTML – Frames
 • Formatting Tags
 • HTML – Bold
 • HTML – Paragraphs
 • HTML – Headings
 • HTML – Line Breaks
 • HTML – Horizontal Rule
 • HTML – Email
 • HTML – Italic
 • HTML – Code
 • HTML – Superscript
 • HTML – Subscript
 • HTML – Strikethrough

CSS 👈🏽

 • CSS Introduction
  • CSS Syntax
  • CSS Id & Class
  • CSS How
 • CSS Styling
  • Styling Backgrounds
  • Styling Text
  • Styling Fonts
  • Styling Links
  • Styling Lists
  • Styling Tables
 • CSS Box Model
  • CSS Border
  • CSS Outline
  • CSS Margin
  • CSS Padding
  • CSS Dimension
  • CSS Display
  • CSS Positioning
  • CSS Floating
  • CSS Navigation Bar
  • CSS Image Gallery
  • CSS Image Opacity
  • CSS Align

Java Script 👈🏽

 • Introduction
  • JavaScript Overview
  • JavaScript Syntax
  • Type of JavaScript
  • Embedding Script In HTML File
  • Variable
 • Operators
  • Arithmetic
  • Logical
  • Comparison
  • Assignment
  • Conditional
 • Conditional Statement & Looping Statement
  • If
  • Else
  • Switch
  • While
  • Do/while
  • For
 • Function & Object
  • Passing Parameter to function
  • Returning a value from function
  • Creating Object
  • Accessing Object
 • Method
  • Array Object
  • String Object
  • Date Object
  • Math Object
  • Window Object
  • Navigator Object
 • Event Type
  • Mouse Events
  • Frame/Object Events
 • Form Events

VB Script 👈🏽

 • VBScript – Syntax
 • VBScript – Enabling
 • VBScript – Placement
 • VBScript – Variables
 • VBScript – Constants
 • VBScript – Operators
 • VBScript – Decisions
 • VBScript – Loops
 • VBScript – Events
 • VBScript – Cookies
 • VBScript – Numbers
 • VBScript – Strings
 • VBScript – Arrays
 • VBScript – Date
 • VBScript – Procedures
 • VBScript – Dialog Boxes
 • VBScript – Object Oriented
 • VBScript – Reg Expressions
 • VBScript – Error Handling
 • VBScript – Misc Statements

XML 👈🏽

 • Xml Tutorial
  • XML HOME
  • XML Introduction
  • XML How to use
  • XML Tree
  • XML Syntax
  • XML Elements
  • XML Attributes
  • XML Namespaces
  • XML Display
  • XML HttpRequest
  • XML Parser
  • XML DOM
  • XML XPath
  • XML XSLT
  • XML XQuery
  • XML XLink
  • XML Validator
  • XML DTD
  • XML Schema
  • XML Server
  • XML Examples
  • XML Quiz
  • XML Certificate
 • XML AJAX
  • AJAX Introduction
  • AJAX XMLHttp
  • AJAX Request
  • AJAX Response
  • AJAX XML File
  • AJAX PHP
  • AJAX ASP
  • AJAX Database
  • AJAX Applications
  • AJAX Examples
 • XML DOM
  • DOM Introduction
  • DOM Nodes
  • DOM Accessing
  • DOM Node Info
  • DOM Node List
  • DOM Traversing
  • DOM Navigating
  • DOM Get Values
  • DOM Change Nodes
  • DOM Remove Nodes
  • DOM Replace Nodes
  • DOM Create Nodes
  • DOM Add Nodes
  • DOM Clone Nodes
  • DOM Examples
 • XPath
  • XPath Introduction
  • XPath Nodes
  • XPath Syntax
  • XPath Axes
  • XPath Operators
  • XPath Examples
 • XSLT
  • XSLT Introduction
  • XSL Languages
  • XSLT Transform
  • XSLT <template>
  • XSLT <value-of>
  • XSLT <for-each>
  • XSLT <sort>
  • XSLT <if>
  • XSLT <choose>
  • XSLT Apply
  • XSLT on the Client
  • XSLT on the Server
  • XSLT Edit XML
  • XSLT Examples
 • XQuery
  • XQuery Introduction
  • XQuery Example
  • XQuery FLWOR
  • XQuery HTML
  • XQuery Terms
  • XQuery Syntax
  • XQuery Add
  • XQuery Select
  • XQuery Functions
 • XML DTD
  • DTD Introduction
  • DTD Building Blocks
  • DTD Elements
  • DTD Attributes
  • DTD Elements vs Attr
  • DTD Entities
  • DTD Examples
 • XSD Schema
  • XSD Introduction
  • XSD How To
  • XSD <schema>
  • XSD Elements
  • XSD Attributes
  • XSD Restrictions
 • XSD Complex
  • XSD Elements
  • XSD Empty
  • XSD Elements Only
  • XSD Text Only
  • XSD Mixed
  • XSD Indicators
  • XSD <any>
  • XSD <anyAttribute>
  • XSD Substitution
  • XSD Example
 • XSD Data
  • XSD String
  • XSD Date
  • XSD Numeric
  • XSD Misc
  • XSD Reference

jQuery 👈🏽

 • Introduction
  • jQuery Syntax
  • jQuery Selectors
  • jQuery Events
  • jQuery Effects
  • jQuery Callback
  • jQuery HTML
  • jQuery CSS
  • jQuery AJAX
  • jQuery Examples
  • jQuery Quiz
  • jQuery Quiz
  • jQuery Reference
  • jQuery Selectors
  • jQuery Events
  • jQuery Effects
  • jQuery HTML
  • jQuery CSS
  • jQuery AJAX
  • jQuery Misc

JSON 👈🏽

 • JSON Basics Tutorial
  • JSON – Home
  • JSON – Overview
  • JSON – Syntax
  • JSON – Data Types
  • JSON – Objects
  • JSON – Schema
  • JSON – Comparison with XML
 • JSON – Examples
  • JSON with PHP
  • JSON with Perl
  • JSON with Python
  • JSON with Ruby
  • JSON with Java
  • JSON with Ajax
 • Deployment
  • Deploying application on Web Server
  • Summary
 • Live Project
  • Preparing site in jquery
  • Hosting on Live Server
  • Summary
 • Web Services
  • XML Services
  • XML WSDL
  • XML SOAP
  • XML RDF
  • XML RSS
 • FTP Management
  • Understanding FTP
  • Setting up FTP Server (Live)
  • Uploading and downloading FTP contents
  • Summary

Adobe Dreamweaver 👈🏽

 • Introduction to Dreamweaver CS6
 • Fundamentals of Website Design
 • The Dreamweaver Workspace
 • Creating Websites in Dreamweaver
 • Adding Texts, Hyperlinks, and Meta
 • Tags to Pages
 • Adding Images and Graphics
 • Working in HTML
 • Adding Online Forms to Web Pages
 • CSS
 • CSS3
 • Using Dreamweaver Templates
 • HTML Tables
 • Behaviors
 • Multimedia
 • Add AJAX Features
 • Using Spry
 • Managing and Publishing Your Sites

Programming Logic & Practices 👈🏽

 • Programming logic & practices
 • Introduction to programming
 • Define software
 • The algorithms
 • Flowchart
 • Pseudo code
 • Coding
 • Compiling
 • Documentation and maintenance

Java Programming 👈🏽

Introduction to JAVA Introduction to JAVA programming Environmental Setup Java Basics OOPS Concepts OOP Terminology Class & Object Creation Built-in Class Attributes Object Destruction. Class Inheritance Function Overloading Data Hiding GUI Functions Modules, Interfaces, Inheritances & Exceptions Function Implementation Function Arguments Anonymous Function Function Return Scope of Variables Assertion Handling Exceptions using: try-catch Try with multiple catch User defined exception Thread Multi-Threading Networking Thread operations in java Multithreading in java Synchronization Strings, Collections & Files Introduction to Strings Collection Files Databases & JBC SQL Quries DML, DDL, DCL Join operations MySQL Queries Database connection

EXIT PROFILE

Exit Profile 👈🏽

 • This course is mainly for fresh graduate students to develop his knowledge in latest technologies. It’s a career-oriented course which will help the students get job easily.

CAREER PATH

Career Path 👈🏽

 • IT Educator
 • Web Designer
 • Software Programmer
 • Graphics Designer
 • IT Trainer
 • Computer Teacher
 • Office Assistant
 • Accountant

2 CERTIFICATES

★ MOS (International Certificate)
★ PCI (G-TEC Certificate )

APPLY / ENQUIRE NOW

You can also fill out our enquiry form and we will call you back.
Share
Facebook
WhatsApp
Email