*ഫീസ് ആനുകൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയുവാൻ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ☎ : 8547228822 ◆ SAP കോഴ്‌സുകൾ ◆ Tally GST കോഴ്‌സുകൾ ◆ ഗവൺമെൻറ്‌ അംഗീകൃത കോഴ്‌സുകൾ ◆ Web Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Accounting കോഴ്‌സുകൾ ◆ Graphic Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Programming കോഴ്‌സുകൾ ◆ Software കോഴ്‌സുകൾ ◆ DTP കോഴ്‌സുകൾ 📞 കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ജി-ടെക്കിലേക്ക് വിളിക്കൂ ☎ : 8547228822

PROFESSIONAL COMPUTER INSTRUCTOR - PCI

Duration : 12 Months / 432 hours

OBJECTIVE

The course, which covers the Advance of computers technologies. It also enables students to understand the central concepts, tools of inquiry and structures of the disciplines of Education in general and teacher education in particular. It also makes the student teachers understand how students learn and develop, how they differ in their approaches to learning and create learning opportunities that benefit diverse learners and learning contexts.

COURSE DURATION:

12 Months

COURSE OUTLINE

 Computer Basics
 MS Office
 Linux OS & Open Office
 PC Technician Essentials Group
 Adobe Photoshop
 Adobe Illustrator
 Adobe InDesign
 CorelDraw
 HTML, DHTML, CSS
 JavaScript, VBScript, JSON, XML, JQuery
 Adobe Dreamweaver
 Manual Accounting Essential
 Computerized A/C in Tally
 Programming Logic and Practices
 Programming in JAVA
 Student Psychology and Teaching Technique
 Group Discussion
 Final Project

2 CERTIFICATES

  1. MOS (International Certificate)
  2. PCI (G-TEC Certificate )
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on email
Email

Fill enquiry form

You can also fill out our enquiry form and we will call you back.