*ഫീസ് ആനുകൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയുവാൻ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ☎ : 8547118811 ◆ SAP കോഴ്‌സുകൾ ◆ Tally GST കോഴ്‌സുകൾ ◆ ഗവൺമെൻറ്‌ അംഗീകൃത കോഴ്‌സുകൾ ◆ Web Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ CAD കോഴ്‌സുകൾ ◆ Digital Marketing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Accounting കോഴ്‌സുകൾ ◆ Graphic Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Programming കോഴ്‌സുകൾ ◆ Software കോഴ്‌സുകൾ ◆ DTP കോഴ്‌സുകൾ 📞 കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ജി-ടെക്കിലേക്ക് വിളിക്കൂ ☎ : 8547118811

PROFESSIONAL DIPLOMA IN INDIAN & FOREIGN ACCOUNTING WITH SAP FICO - (PDIFAS)

Duration : 11 Months / 324 Hours

OBJECTIVE

PDIFAS24 – GN48026-67026F

A very simple but authentic course to make you a professional accountant recognized globally. The course starts with the very fundamentals of Computer and strides to manual accounting, computerized accounting and reaches up to ERP Accounting in SAP. You would experience the whole evolution of Accounting on your fingertips with PDIFAS.48026

COURSE OUTLINE

Computer Basics 👈🏽

 • Hardware & Software
 • Basic Applications of Computer
 • Components of a computer system

Fundamental of Operating System Windows 👈🏽

 • Introduction to Windows
 • Operating windows
 •  Desktop Management.
 •  Files & Folders
 •  Basic components of Windows

MS Office 👈🏽

 • Get Started with Microsoft Word
 • Working with Graphics and Tables
 • Designing and Reviewing a Word Document
 • Working with Mail Merge
 • Get Started with Microsoft Excel
 • Working with Data
 • Working with Formulas and Functions
 • Working with Pivot Table
 • Get Started with Microsoft PowerPoint
 • Enhancing PowerPoint Presentation
 • Building Dynamic PowerPoint Presentation

Introduction to Accounting Standards (Manual Accounting) 👈🏽

 • Basic Accounting concepts
 • Basic terms and rules of accounting
 • Method of accounting
 • Type of Accounting
 • Rule of Accounting
 • Prepare Primary Books (Journal)
 • Ledger Posting
 • Income Statement & Financial Accounting (Balance sheet)
 • Adjustment entries

Tally PRIME 👈🏽

 • LEVEL 1 

  Introduction to Tally Prime

  • Features of Tally Prime
  • Downloading and Installation of Tally Prime
  • Types of Licenses in Tally Prime
  • Activate New License
  • Reactivate License in Tally Prime
  • Use License from Network in a Multiuser Environment

  Working Tally Prime in Educational Mode

  • Company Creation and Setting up Company Features in Tally Prime
  • Getting Started with Tally Prime
  • Navigating from Anywhere to Anywhere in Tally Prime
  • F12 Configuration in Tally Prime
  • Alter Company Details
  • Shut the Company

  Maintaining Chart of Accounts

  • Introduction to Chart of Accounts
  • Creation, Alteration & Deletion of Masters in Tally Prime (Both Accounting & Inventory)
  • Multi-Masters Creation and Display.

  Recording and Maintaining Accounting Transactions

  • Recording Transactions in Tally
  • Accounting Vouchers in Tally Prime.
  • Recording Accounting Vouchers in Tally Prime (Receipt, Payment, Contra, Journal, Purchase, Sales, Debit Note and Credit Note).

  Banking

  • Banking Payments
  • Cheque Printing (Both Single & Multiple Cheque Printing)
  • Deposit Slip (Cheque/Cash)
  • Payment Advice
  • Bank Reconciliation (Auto/Manual)

  Generating Financial Statements and MIS Reports

  • Final Accounts Reports in TallyPrime (Introduction)
  • Generating Financial Reports in TallyPrime. (Trial Balance, Profit and Loss Account, Balance Sheet, Cash Flow & Fund, Flow Analysis Report, Receipts and Payments)
  • MIS Reports in Tally (Stock Summary Analysis, Daybook, Cash and Bank Book, Purchase Register, Sales Register, Journal Register).

  Data Security

  • Introduction
  • Security Control
  • Activation of Security Control
  • Creation of Security Levels (User Roles)
  • Creation of Users and Passwords for Company
  • Accessing the company using Security Levels
  • Auto Login
  • Tally Vault

  Company Data Management

  • Backup & Restoring of Company Data
  • Company Data Repair
  • Migration of Tally.ERP 9 Company Data to TallyPrime

  LEVEL 2

  Storage and Classification of inventory

  • Introduction to Supply Chain
  • Types of Suppliers
  • Inventory Management
  • Terms Used in Inventory Management (Theory Part)
  • Inventory Masters in Tally Prime
  • Creation of inventory Masters in Tally Prime
  • Tracking of Movements of Goods in Batches/Lots
  • Activation of Batches/Lots for Stock Items
  • Allocation of Batch/Lots details in Purchase Invoice.
  • Selling of Stock Items from Batch/Lots.
  • Identifying the expired batch in sales invoice.
  • Returning of expired batch stock items.
  • Batch Reports
  • Price Levels and Price Lists.
  • Activating Price Lists and Defining of Price Levels
  • Creation of Price List
  • Price Level &Price List usage in Saks Voucher
  • Revise Price List.

  Accounts Receivable and Payable Management

  • Accounts Payable and Receivable
  • Maintain Bill-wise Entry
  • Activation of Bill-wise Entry
  • Specifying of Credit Limit for Parties (For Individual & Multiple Ledger)
  • Sales Voucher Restriction based on Credit Limit.
  • Splitting of Credit Sale into Multiple Bills
  • Payment Performance of Debtors
  • Bills Payable and Receivable Reports in Tally Prime
  • Bills Receivable
  • Ageing Analysis of Outstanding
  • Generating Reminder Letter in Tally Prime
  • Generating Confirmation of Accounts in Tally Prime
  • Bills Settlement
  • Bills Payables

  Purchase and Sales Order Management

  • Purchase Order Processing
  • Recording Purchase Order
  • Recording Receipt Note
  • Recording Rejection Out
  • Recording Purchase
  • Recording Debit Note
  • Recording Payment
  • Sales Order Processing
  • Recording Sales Order
  • Recording Quotation
  • Recording Delivery Note
  • Recording Rejection In
  • Recording Sales
  • Recording Receipt
  • Order Outstanding
  • Purchase Order Outstanding
  • Sales Order Outstanding
  • Pre-Closure of Orders
  • Reorder Level
  • Display Reorder Status
  • Godown Transfer in Tally Prime
  • Tracking Additional Costs of Purchase
  • Configuration of Additional Cost of Purchases in Tally Prime
  • Cost/Profit Centres Management
  • Cost Centre and Cost Categories
  • Allocation of expenses to Multiple Cost Centres and Cost Categories.
  • Cost Centre Reports

  Budgets and Scenarios

  • Introduction
  • Creation of Budget
  • Recording Transactions
  • Display Budget and Variance report for Group Budget.
  • Scenario Management Generating & Printing Reports
  • Introduction to Reporting Information.
  • On the Fly Reporting
  • Inventory Report (Stock Summary, Godown wise stock availability, Moving Analysis, Stock Query)
  • Financial Report (Profit/Loss Account and Balance Sheet)
  • Books and Reports (Purchase & Sales Register)
  • Printing of Invoice and Report

  LEVEL: 3

  GOODS AND SERVICE TAX

   Introduction to GST

  • GST Registration
  • GST Tax Structure
  • Manage HSN/SAC CODE.
  • Determination of Tax
  • Supply of Goods and Services
  • Invoicing
  • Input Tax Credit

   E-Way Bill

  • Component. of E-Way Bill
  • Who must generate E-Way Bill
  • Validity of E-Way Bill
  • E-Way Bill Process Flow

  GST e-Invoicing

  • Benefits of e-Invoicing the business
  • Date of implementing GST e-invoicing
  • Entities exempted for e-Invoices
  • Generating E-Way bill with e-Invoice
  • Modification of e-Invoice
  • Role of e-invoice in GST Returns
  • Various mode of generating e-invoice
  • Role of IRP in e-Invoice
  • The practice of Generating GST e-Invoice
  • e-Invoice Details
  • Invoice Reference Number (IRN)

  GST in Tally Prime

  • Creation of Company and Activating GST
  • Introducing Capital into the Business
  • Creation of Masters in Tally Prime.

  Hierarchy of Calculating Tax in Transactions

  • Defining GST Rates at Company Level, Stock Group Level, Stock Item Level, Accounting Group Level, Ledger level and Transaction Level.

  Recording GST compliant transactions

  • Intrastate Supply of Goods & Services
  • Interstate Supply of Goods & Services
  • Purchase and Sales Returns of Goods with GST
  • Supplies Inclusive of Tax.

  E-Way Bill Report in Tally

  • Export for e-Way Bill Report
  • Exporting Bulk or Consolidated c-Way Bill i n voices
  • Update e-Way Bill Information

  Input Tax Credit Set Off against Liability

  • Adjusting Input Tax Credit against Tax Liability.

  GST Tax Payment

  • Timeline for payment t of GST tax
  • Modes of Payment
  • Challan Reconciliation

  Generating GST Returns for Regular Dealer in Tally

  • GSTR-1
  • GSTR-3B
  • GSTR-9 -GST Annual Computation.

  Filing GST Returns in Tally

  • Filing GSTR-1 Returns
  • Filing GSTR-3B Returns
  • Filing GSTR-9 -GST Annual Computation Returns.

   Generating e-invoice in Tally Prime

  • Recording Outward Supply and Generating e-invoice without c-\’\lay Bill
  • Recording Outward Supply and Generating e- Invoice with e-Way Bill
  • E-invoice Report.

  Quarterly Return Monthly Payment Scheme

  • Creation of Company and Activating GST in TallyPrime
  • Accounting Intrastate Supply of Goods & Services
  • Input Tax Credit Set Off against Liability and Tax Payment
  • Invoice Furnishing Facility (IFF) in QRMP scheme.

  Composition Dealer under GST Regime

  • Introduction
  • Conditions to be satisfied under the scheme
  • Creation of Company and Activating GST in TallyPrime
  • Accounting Intrastate and Interstate Supply of Goods
  • Generating GST Returns for Composition Dealer in Tally
  • GST Tax Payment.

  TAX DEDUCTED AT SOURCE (TDS)

  Introduction

  • Introduction to TDS
  • Basic Concepts of TDS
  • TDS Process
  • TDS in TallyPrime
  • Activation of TDS in TallyPrime
  • TDS Statutory Masters

  Configuration of TDS at Different levels

  • Configuration of TDS at Group level and Ledger level.

  Recording TDS Compliant Transactions in TallyPrime

  • Expenses Partly Subject to TDS
  • Booking Expenses and ‘T’DS deduction on crossing Exemption Limit
  • Accounting Multiple Expenses and Deducting TDS later
  • TDS on Expenses at Lower and Zero Rate
  • TDS on Expenses at Higher Rate
  • Recording Transaction when TDS Exemption Limit is not crossed

  TDS Exceptions

  TDS Payment to Department

  • Resolving Uncertain Transaction.
  • TDS Outstanding
  • Payment of Tax to the Income Tax Department
  • Generating TDS Challan (ITNS 281)
  • Interest Payment to Income Tax Department on Delayed Tax Payment

  TDS Report

  • Challan Reconciliation
  • Form 26Q
  • E-Return
  • Changes in TDS rates from 1″ April 2021

  Management of Business Data

  • Exporting of data in available formats
  • Export and Import of Data

  Export and Import of Data

  • Export and Import of Masters from one company to another in XML format
  • Export and Import of Transactions from one company to another in XML format
  • Exporting Reports to MS Excel
  • Exporting Reports to PDF

  Open Database Connectivity (ODBC)

  Printing of Company Logo on Vouchers, Invoices & Reports.

  Moving to the Next Financial Year

  • Changing Current Period and continue voucher entry in the same company data
  • Company data handling through Export and Import of data
  • Split Company Data
  • Create a new company and maintain books of accounts for the new financial year
  • Creating Group Company Data
  • Comparative Final Accounts Reports of Two Companies

Sage 50 Accounting 👈🏽

 • Introduction
 • Installation Process
 • Company Creation
 • Chart of Account
 • Customer & Vendor Master
 • Inventory Master
 • General Journal Entry
 • Purchase Management
 • Sales Management
 • Payroll Management
 • Job Costing
 • Assembly
 • Banking
 • Conclusion

QuickBooks 👈🏽

 • Introduction of Foreign Accounting and its concept
 • Brief explanation of various Foreign Accounting Software Available
 • Interface the QuickBooks Accounting
 • Chart of Accounts
 • Inventory Management
 • Purchase Management
 • Sales Management
 • Enter Bill and Pay bill
 • Estimate and its conversion
 • Create invoice and Enter sales receipt
 • Credit note management
 • Receive payment
 • Banking menu
 • Report management

ERP & E-Accounting Concepts 👈🏽

 • Enterprise Resource Planning
 • Business Modules in ERP Systems
 • ERP Market Places
 • E-Business
 • E-Banking
  • E-Money concept
  • Internet Banking
  • Mobile Banking
  • E-Wallet
  • Unified Payment Interface (UPI)
  • Point of Sale
  • Aadhar Enabled Payment Service (AEPS)
  • Unstructured Supplementary Service Data (USSD)
 • E-Filing (GST Based)
  • Registration
  • Application for filing clarifications

SAP FICO IN S/4HANA 👈🏽

SAP BASICS
• Introduction to SAP S/4 HANA
• Overview of SAP S/4 HANA Finance
• What is ERP?
• SAP HANA Architecture
• ASAP Methodology
SAP Hana Finance – Enterprise Structure
• Define Company in SAP S/4Hana
• Define Company Code in Hana
• Define Business Area
• Define Functional Area
• Define Credit Control Area
• Define Segment
• Define Financial Management Area
• Assign Company Code to Company
• Assign Company Code to Credit Control Area
• Assign Company Code to Financial Management Area
Company Code Global Parameters
• Define Chart of Accounts
• Assign company code to chart of accounts in S4 Hana
• What is Fiscal Year
• Maintain Fiscal Year Variant in S/4Hana
• Assign Company Code to Fiscal Year Variant
• Define G/L Account Groups in S/4Hana
• Define Retained Earnings Account
• Define Posting Period Variant
• Assign Variant to Company Code
• Open and Close Posting Periods
Financial Accounting Global Settings
• Define Field Status Variant
• Assign Company Code to Field Status Variant
• Company Code Global Parameters in S4 Hana
• Define Settings for Ledgers and Currency Types
• Define Accounting Principles
• Assign Accounting Principles to Ledger Groups
• Define Document Type Mapping Variants for Postings
• Consistency Check for General Ledger Settings
• Define Document Type for Entry View
• Define Document Type for Entry View in a Ledger
• Define Document Type for General Ledger View
• Define Document Number Ranges for Entry View
• Define Document No Ranges for General Ledger View
• Activation of Document Splitting
• Define Reasons for Reversal
• Tolerance Groups
• Define Tolerance Group for G/L Accounts
• Define Tolerance Group for Employees
• Assign Users to Tolerance Groups
SAP HANA FI – General Ledger Accounting
• Define Ledgers for General Ledger Accounting
• Define and Activate Non-Leading Ledgers
• Define Ledger Groups
• Define Accounting Principles
• Assign Accounting Principles to Ledger Group
• Classify G/L Accounts for Document Splitting
• Classify Document Types for Document Splitting
• Create Zero Balance Clearing Account
• Activate Document Splitting
• Create Profit Center
• Define G/L Master in Chart of Accounts Area
• Define G/L Master in Company Code Area
• Create G/L Mater Centrally
• Delete / Block / Unblock G/L Master
• Define Valuation Methods
• Define Valuation Area
• Check Assignment of Accounting Principle to Ledger Group
• Assign ValuationAreas and Accounting Principles
SAP Hana FI – Currency
• Currency types in SAP Hana
• Check Currency Codes
• Check Exchange Rate Types
• Define translation ratios for currency translation
• Maintain Exchange Rate Values
SAP HANA FI – Documents Posting.
• General Document Posting in Single Screen
• General Document Posting using Double Screen
• Post General Document with Foreign Currency
• General Document Posting with Special Periods
• Enter General G/L Document Ledger Group
• Display Document List
• How to Park Document
• Create Hold Document
• Open Items Document Postings
• Create Sample Documents
SAP HANA FI – Accounts Payable.
• Define Vendor Account Groups
• Create Number Ranges for Vendor Accounts
• Assign Number Ranges to Vendor Account Groups
• Define Tolerance for Vendors
• Create Vendor Master Record
• Vendor Invoice Posting
• Vendor Credit Memo Posting
• Vendor Outgoing Payment
• Display Vendor Balances
• Define Alternative Reconciliation Account for Down Payment
• Define Alternative Reconciliation Account for Vendors
• Create Down Payment
• Vendor Invoice Posting
• Create Vendor Master with Payment Method
• Post Vendor Invoices
SAP Hana FI – Accounts Receivable.
• Define Customer Account Groups
• Create Number Ranges for Customer Accounts
• Assign Number Ranges to Customer Account Groups
• Define Accounts for Cash Discount Granted
• Define Accounts for Under Payments
• Create Customer Master Data
• Customer Invoicing Posting
• Display Customer Balances
• Define Dunning Areas
• Define Dunning Procedure
• Create Customer Master with Dunning Procedure
• Dunning Run
• Customer Interest Calculation
• Define Interest Rates
SAP Hana FI – Business Partners.
• Activate PPO Requests for Platform Objects in the Dialog
• Activate Synchronization Options
• Define BP Grouping and Assign Number Ranges
• Define BP roles for Customers
• Define BP roles for Vendors
• Define BP Role for Direction Vendor to BP
• Define BP Role for Direction Customer to BP
• Define Number Assignment for Direction BP to Vendor
Bank Accounting.
• Define House Banks
• Define Number Ranges for Checks
• Automatic Payment Program
• Bank Determination for Payment Transactions
• Maintain Exchange Rate Difference for Bank Accounts
• Direct Check Deposit Process
• Define Account Determination
• Maintain Repetitive Codes
• Create Payment Request
• Define Posting Keys and Posting Rules for Manual Bank Statements
• Assign Accounts to Account Symbol
• Define Variants for Manual Bank Statements
• Manual Entry Bank Statement
SAP HANA FI – Tax.
• Define Condition Types
• Settings for Tax Processing
• Define Tax Procedure
• Assign Country to Calculation Procedure
• Define Tax Accounts
• Define Tax Codes for Sales/Purchases
• Assign Tax Codes for Non-Taxable Transactions
• Maintain Condition Records
• Check Withholding Tax Countries
• Define Withholding Tax Types for Invoice Posting
• Define Withholding Tax Types for Payment Posting
• Define Withholding Tax Codes
• Assign Withholding Tax Types to Company Code
• Maintain Pan and Tan Number for Company Code
SAP HANA FI – Asset Accounting.
• Create G/L Accounts
• Check Country-Specific Settings
• Define Depreciation / Depreciation Areas
• Specify Account Determination
• Create Screen Layout Rules
• Define Number Range Intervals
• Define Asset Classes
• Define How Depreciation Areas Post to General Ledger
• Assign G/L Accounts
• Activate Segment Reporting
• Activate Account Assignments
• Specify Account Assignment Types for Account Assignment Object
• Set Chart of Depreciation
• Define Depreciation Areas
• Define Depreciation Keys
• Specify Maximum Amount for Low-Value Assets + Asset Classes
• Specify Rounding of Net Book Value
• Specify Memo Values
• Define Base Methods
• Define Declining Balance Methods
• Define Multilevel Methods
• Define Period Control
• Determine Depreciation Areas in the Asset Class
• Specify Transfer Data/ Lost Closed Fiscal Year
• Create Asset Master
• Define Screen Layout for Asset Master Data
• Define Screen Layout for Asset Depreciation Areas
• Asset Acquisition with Vendor
• Create Sub-Asset Master
• Asset Acquisition
• Execute Depreciation Run
• Document Settings for Asset Accounting
• Asset Transfer with Company Code
• Inter-Company Asset Transfer
• Asset Retirement with Reverse.
Controlling & Cost Element Accounting.
• Define Controlling Area
• Assignment of Controlling area to Company Codes
• Importance of Different Fields in controlling Area
• Primary cost and secondary cost elements
• Activity Type
• Statistical Key Figures
• Reposting, Distribution and Assessment
• Activity type categories
• Planning and Budgeting of Cost Elements
• Cost Element categories
• Cost Element groups
• Cost Element Reports
• Cost Center Accounting
• Cost Center Hierarchy
• Cost center Groups
• Cost Center Categories
• Define Planner Profile, Versions for Planner Profile
• Cost Center Reports
• Internal Orders
• Order Management in Controlling Area
• Define and Assign number ranges to Order Groups
• Types of Order
• Model Order
• AUC (Assets) process with Internal Order (Real)
• Investment Management Integration with Internal Orders
• Month end and final settlements of Internal Orders
• Information System (Reports) for Internal Orders
• Profit Center Accounting
• Maintain Profit Center and Activation of company code in profit center
• Control Parameters for Actual data
• Plan Versions
• Profit Center Standard Hierarchy
• Profit Center Groups
• Transfer Pricing process with profit center
• Maintain planner profiles
• Distribution & Assessment
• Automatic Account Assignment for Revenue Elements
• Reports in profit center Accounting.
How to activate Material Ledger in S/4 HANA?
• Activation of Material Ledger
• Assign Material Ledger Type 0001 to Valuation Area
• Activate Valuation Areas for Material Ledger
• Assign Currency Types to Material Ledger Type.
Real Time Concepts.
• Uploading the Data(LSMW) to SAP Server
• Overview of SAP Methodology
• Creation of Financial Statement Version
• Transport Request Creation and Release
• SAP Query
• Month End, Year End Closing Activities
• Carry Forward Balances to next Year
• Standard Report

EXIT PROFILE

Exit Profile 👈🏽

 • Work on Computers with Ease
 • Will be able to perform tasks on MS Word, Excel and PowerPoint
 • Perform Manual Accounting and Book Maintenance
 • Able to operate Computerized Accounting on Indian and Foreign Accounting Packages
 • Understand ERP Concepts and Features
 • Understand and perform basic E-Accounting functions
 • Able to do Accounting in SAP ERP Software.

CAREER PATH

Career Path 👈🏽

 • Accountant-Tally
 • Accountant- Foreign Accounts
 • SAPC Accountant-FICO.

6 CERTIFICATES

★ SAP FICO (International Certificate)
★ IAB (International Certificate)
★ Tally (International Certificate)
★ DIFA (Govt. Approved Certificate)
★ PDIFAS (G-TEC Certificate)
★ JainX University Certificate

OPTIONAL CERTIFICATES

★ MOS (International Certificate)
★ QuickBooks (QB) (International Certificate)

APPLY / ENQUIRE NOW

You can also fill out our enquiry form and we will call you back.
Share
Facebook
WhatsApp
Email