*ഫീസ് ആനുകൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയുവാൻ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ☎ : 8547228822 ◆ SAP കോഴ്‌സുകൾ ◆ Tally GST കോഴ്‌സുകൾ ◆ ഗവൺമെൻറ്‌ അംഗീകൃത കോഴ്‌സുകൾ ◆ Web Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Accounting കോഴ്‌സുകൾ ◆ Graphic Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Programming കോഴ്‌സുകൾ ◆ Software കോഴ്‌സുകൾ ◆ DTP കോഴ്‌സുകൾ 📞 കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ജി-ടെക്കിലേക്ക് വിളിക്കൂ ☎ : 8547228822

PROFESSIONAL DIPLOMA IN INDIAN & FOREIGN ACCOUNTING WITH SAP FICO - PDIFAS

Duration : 11 Months / 324 Hours

OBJECTIVE

A very simple but authentic course to make you a professional accountant recognized globally. The course starts with the very fundamentals of Computer and strides to manual accounting, computerized accounting and reaches up to ERP Accounting in SAP. You would experience the whole evolution of Accounting on your fingertips with PDIFAS

COURSE DURATION:

11 MONTHS / 324 HOURS

COURSE OUTLINE

➤ IT Basics, Windows
➤ Internet
➤ MS Office 2019
➤ Manual Accounting
➤ Tally Prime
➤ Sage 50 (Peachtree)
➤ QuickBooks (QB)
➤ ERP
➤ E-Accounting
SAP FICO

5 CERTIFICATES

  1.  SAP FICO (International Certificate)
  2.  IAB (International Certificate)
  3.  Tally (International Certificate)
  4. ★ DIFA (Kerala PSC Approved Certificate)
  5.  PDIFAS (G-TEC Certificate)
OPTIONAL CERTIFICATES
  1. ★ MOS (International Certificate)
  2. ★ QuickBooks (QB) (International Certificate)
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on email
Email

Fill enquiry form

You can also fill out our enquiry form and we will call you back.