*ഫീസ് ആനുകൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയുവാൻ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ☎ : 8547228822 ◆ SAP കോഴ്‌സുകൾ ◆ Tally GST കോഴ്‌സുകൾ ◆ ഗവൺമെൻറ്‌ അംഗീകൃത കോഴ്‌സുകൾ ◆ Web Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Accounting കോഴ്‌സുകൾ ◆ Graphic Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Programming കോഴ്‌സുകൾ ◆ Software കോഴ്‌സുകൾ ◆ DTP കോഴ്‌സുകൾ 📞 കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ജി-ടെക്കിലേക്ക് വിളിക്കൂ ☎ : 8547228822

PROFESSIONAL DIPLOMA IN GRAPHICS AND WEB DESIGNING

Duration : 6 Month / 216 Hours

OBJECTIVE

Professional diploma in graphics and web designing focuses on building the designing and development skills that a graphic designer and a web designer must possess for working in an environment, which includes logos, web site user interfaces, sketches for fashion or industrial design, typefaces, print, animated characters, advertisements, flyers, movie credits, newspaper headlines, and designs for textiles. With the advancement of technology and availability of smart computing devices in the hands, the need of creating more interacting illustrations is rising. Aspirants will learn various graphic tools, web tools and applications. This diploma course curriculum meets all these requirements and prepares the participants to abreast.

COURSE DURATION:

6 Month / 216 Hours

COURSE OUTLINE

➤  Concepts of Design
➤  Color Theory
➤  Raster and Vector graphics
➤  Printing Technology
➤  Studio techniques
➤  Pre- press works
➤   Webpage designing (static and dynamic)
➤  HTML Coding
➤  Cascading sheet style
➤  Working with web animation and Action-script

1 CERTIFICATE

  1. ★ PGWD(G-TEC Certificate)
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on email
Email

Fill enquiry form

You can also fill out our enquiry form and we will call you back.