*ഫീസ് ആനുകൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയുവാൻ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ☎ : 8547118811 ◆ SAP കോഴ്‌സുകൾ ◆ Tally GST കോഴ്‌സുകൾ ◆ ഗവൺമെൻറ്‌ അംഗീകൃത കോഴ്‌സുകൾ ◆ Web Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ CAD കോഴ്‌സുകൾ ◆ Digital Marketing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Accounting കോഴ്‌സുകൾ ◆ Graphic Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Programming കോഴ്‌സുകൾ ◆ Software കോഴ്‌സുകൾ ◆ DTP കോഴ്‌സുകൾ 📞 കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ജി-ടെക്കിലേക്ക് വിളിക്കൂ ☎ : 8547118811

PROFESSIONAL DIPLOMA IN GRAPHICS AND WEB DESIGNING (PGWD)

Duration : 6 Months / 216 Hours

OBJECTIVE

PROFESSIONAL DIPLOMA IN GRAPHICS AND WEB DESIGNING (PGWD) – GN23746F

Professional diploma in graphics and web designing focuses on building the designing and development skills that a graphic designer and a web designer must possess for working in an environment, which includes logos, web site user interfaces, sketches for fashion or industrial design, typefaces, print, animated characters, advertisements, flyers, movie credits, newspaper headlines, and designs for textiles. With the advancement of technology and availability of smart computing devices in the hands, the need of creating more interacting illustrations is rising. Aspirants will learn various graphic tools, web tools and applications. This diploma course curriculum meets all these requirements and prepares the participants to abreast.

COURSE OUTLINE

ADOBE PHOTOSHOP 👈🏽

 • Introduction to Photoshop
 • Understanding Workspace
 • Creating a New Image
 • Understanding Resolution and Pixels
 • Understanding Color Modes
 • Importance of CMYK in Printing
 • Viewing of Image
 • Zooming and Scrolling Images
 • Print Size and Actual Pixels
 • Different types of Screen Modes
 • Working with Rulers and Guides
 • Opening Images
 • Working with Adobe Bridge
 • Compositing Images
 • Working with Selections
 • Tools
 • Colour Range
 • Adding Subtracting, Intersecting Selections
 • Modifying Selections
 • Transforming Selections
 • Moving Selected Pixels using Move tool
 • Concept of Layers
 • Transforming Layers
 • Arranging Layers
 • Setting Transparency of Layers
 • Selecting Multiple Layers
 • Locking and Hiding Layers
 • Creating a Blank Layer
 • Deleting Layers
 • Saving Images
 • Different Types of File Format – PSD, JPEG, PNG, TIFF, GIF
 • Cropping an Image
 • Painting in Photoshop
 • Using Color/Swatch Palettes, Color Picker and Eyedropper
 • Brush, Pencil, Erasers, Pattern Stamp
 • Setting Transparency for Painting Tools
 • Creating Brushes and Patterns (By Defining Pattern and by Pattern Maker)
 • Working with Libraries
 • Adjusting brush’s properties with Brush Palette
 • Changing the color images by using Color Replacing Tool
 • Filling Color
 • Solid Color
 • Working with Gradient
 • Gradient Library
 • Creating and Editing Gradient
 • Transparency
 • Retouching in Photoshop
 • Working with Clone Stamp, Healing Brush, Spot Healing Brush, Patch Tool
 • Removing Red Eye from an Image
 • Color Correcting tools
 • Blurring, Sharpening and Smudging an Image
 • Using Smudge tool as a Painting tool
 • Working with History Brush and History Palette
 • History Brush and Art History
 • Setting Source for History Brush
 • Creating new Snapshots
 • Adding Text
 • Differences between Type Tools and Type Mask Tools
 • About Point Text and Paragraph Text
 • Formatting Text and Paragraph
 • Creating Warped Text
 • Working with Vector Shapes
 • Differentiating Vector and Raster Objects
 • Using Shape Tools
 • Creating User Defined Vector Objects Using Pen Tool
 • Parts of a Vector Object
 • Anchor Point
 • Path
 • Bezier Curve
 • Working with Path Palette
 • Converting and Text into Path
 • Applying Styles to Layers
 • Using Style Presets
 • Creating and Saving New Styles
 • Creating Layer Groups
 • Applying Effects to Images
 • Blurring, Sharpening Images
 • Reducing Noise
 • Distorting Images
 • Artistic and Painting Effects
 • Understanding Other Filters
 • Working with additional Plug-ins
 • Adjusting the Color Tone of the Image
 • Changing the Mode of Image
 • Understanding the terms Shadows, Highlight, Midtones, Hue, Saturation, Exposure, Histograms
 • Working with Adjustment Layers
 • Working with Masking
 • Editing in Quick Mask Mode
 • Understanding Layer Mask and Vector Mask
 • Understanding Clipping Mask and Clipping Path
 • Working with Channels
 • Resizing and Rotating Images
 • Changing Images Size, Canvas Size
 • Understanding Re sampling
 • Automating Tasks with Actions and Batch
 • Other Automation Tasks
 • Creating Contact Sheet
 • Creating Panorama with Photo merge
 • Creating a Web Photo Gallery
 • Scanning Images
 • Creating Registration Marks and Crop Marks
 • Fine Tuning Photoshop Using Preferences
 • Understanding Scratch Disk

ASSIGNMENTS FOR PHOTOSHOP

 • Restoring Images
 • Visiting Card
 • ID Cards
 • Brochures
 • Ads / Flyers
 • Magazine Covers
 • Certificates
 • Hoardings
 • Setting double side / Folding Works

ADOBE ILLUSTRATOR 👈🏽

 • Introduction to Illustrator
 • Importance of Vector Arts in Digital Imaging
 • Understanding Workspace
 • Creating New Artworks
 • Viewing the Art Board
 • Zooming and Panning
 • Working with Navigator
 • Screen Modes
 • Working with Rulers and Guides
 • Creating Objects
 • By Dragging and By Numeric Entry
 • Applying Color
 • Fill and Stroke
 • Color & Swatches Palettes
 • Filling Color with Live Paint
 • Selecting &Transforming Objects
 • Saving and Loading Selections
 • Locking and Hiding Objects
 • Grouping Objects
 • Drawing with Brush & Pencil Tool
 • Changing Brush Style
 • Creating New Brushes
 • Changing objects shape using Brush & Pencil Tool
 • Viewing Artwork in Preview Mode and Outline Mode
 • Understanding Tools for Transformation
 • Working with Transparency
 • Blending Mode and Opacity
 • Opacity Mask
 • Working with Text
 • Adding text
 • Normally
 • Inside an Object
 • Over a Path
 • Formatting Character and Paragraph
 • Tab setting
 • Text Wrapping
 • Working with Glyphs
 • Threading Text
 • Converting Text to Paths
 • Working with Images
 • Placing
 • Tracing
 • Masking
 • Working with Links Palette
 • Working with Symbols
 • Tools for Adjusting Symbol’s Properties
 • Creating New Symbols
 • Working with Gradient
 • Applying
 • Modifying and Creating
 • Working with Mesh
 • Blending Objects
 • Blend Tool
 • Specifying Options
 • Releasing
 • Cutting Vector Objects
 • Tools for Cutting
 • Eraser
 • Knife
 • Scissor
 • Pathfinder Palette
 • Applying Illustrator Effects
 • Using Graphic Style Library
 • Defining new Style
 • Working with Appearance Palette
 • Understanding Difference between Effects and Filters
 • Analyzing Templates
 • Preparing Files for Printing
 • Creating Registration Marks
 • Creating Crop Marks
 • Saving as PDF
 • Exporting Illustrator files to other file formats

ASSIGNMENTS FOR ILLUSTRATOR

 • Creating Vector Drawings
 • Visiting Card
 • ID Cards
 • Brochures
 • Ads / Flyers
 • Magazine Covers
 • Certificates
 • Hoardings
 • CD / DVD Labels
 • Setting double side / Folding Works
 • Creating Realistic Objects with Mesh

ADOBE INDESIGN 👈🏽

 • Introduction to InDesign
 • Creating a new Document
 • Understanding Workspace
 • Viewing/Zooming Document
 • Normal Mode and Preview Mode
 • Changing the Document Setup
 • Rulers, Guides, Grids
 • Drawing Tools
 • Applying Colors and Gradient
 • Setting Transparency
 • Transforming, Aligning, Arranging Objects
 • Working with Text
 • Concept of Containers and Contents
 • Specifying Columns, Drop Caps etc.
 • Setting up Character and Paragraph Styles
 • Paragraph Rules, Numbering and Bullets
 • Inserting Special Characters
 • Text Wrapping and Tab Setting
 • Converting to Path
 • Working with Images
 • Importing
 • Masking
 • Replacing
 • Editing & Updating
 • Adding Effects
 • Working with Tables
 • Basics of Tables
 • Alternating Fills and Strokes
 • Working with Columns & Guides
 • Concept of Bleed & Slug
 • Inserting and Deleting Pages
 • Working with Master Pages
 • Working with Buttons
 • Inserting Hyperlinks and Bookmarks
 • Preparing Files for Printing
 • Creating Crop Marks and Registration Marks
 • Exporting to PDF
 • Prefighting and Packaging

Assignments for InDesign

 • Visiting Card
 • ID Cards
 • Brochures
 • Ads / Flyers
 • Magazines
 • Newspapers
 • Certificates
 • Hoardings
 • CD / DVD Labels
 • Setting double side / Folding Works

DREAMWEAVER 👈🏽

HTML Introduction:

 • What Is the Internet?
 • What is HTML
 • Create an HTML File
 • Viewing an HTML File in a Browser

Basic HTML Documents Format:

 • Types of Tags
 • Attributes
 • Required Tags
 • Doctype
 • Spacing and Breaks
 • Add Comments
 • Set Up Style Sheets(CSS)

Adding Color:

 • Reference Color in Web Development
 • Web-Safe Colors (RGB)
 • Specify Document Colors

Working with Text:

 • Organize Sections of Text
 • Add Headings
 • Changing Font Characteristics (Font Faces, Font Sizes, Font Color)

Working with Links:

 • Linking to Other Web Pages
 • Linking Within the Same Web Page
 • Linking to E-Mail and Files
 • Adding Style to Links

Working with Images:

 • Adding Images in an HTML File
 • Adjusting the Height and Width
 • Adding Alternate Text
 • Style Foreground Images (Borders, Floats)
 • Padding & Margins

Creating List:

 • Ordered lists
 • Unordered lists
 • Definition lists

Using Tables:

 • Understand the Concept and Uses of Tables
 • Create a Basic Table Structure
 • Formatting Tables (Border, Width, Height, Alignment, Color, Background Images)
 • Formatting Content within Table Cells (Alignment, Width & Height, Colors)
 • Additional Formatting Techniques (thead table header, tfoot table footer, tbody table body) Building Forms:
 • Understand the Concept and Uses of Forms
 • Input controls
 • Text Input
 • Radio Buttons
 • Check Boxes
 • File Uploads
 • Submit Button
 • HTML Select
 • HTML Hidden fields
 • HTML textarea

Formatting Tags:

 • HTML Bold
 • HTML paragraph
 • HTML Heading
 • HTML Line Breaks
 • HTML Horizontal Rule
 • HTML Italic
 • HTML superscript
 • HTML subscript

CSS Basic:

 • CSS Introduction
 • What is CSS
 • CSS Syntax
 • CSS Comments
 • CSS Id and Class
 • How to insert css in Style sheet

CSS Styling:

 • Styling Backgrounds
 • Styling Text
 • Styling Fonts
 • Styling Links
 • Styling Lists
 • Styling Tables

CSS Box Model:

 • CSS Border
 • CSS Outline
 • CSS Margin
 • CSS Padding

CSS Advanced:

 • CSS Grouping/Nesting
 • CSS Dimension
 • CSS Display
 • CSS Positioning
 • CSS Floating
 • CSS Align
 • CSS Pseudo-class
 • CSS Pseudo-element
 • CSS Navigation Bar
 • CSS Image Gallery
 • CSS Image Opacity
 • CSS Image Sprites
 • CSS Media Types
 • CSS Attribute Selectors

JavaScript:

 • Introduction to Client Side Scripting
 • Introduction to Java Script
 • Javascript Types
 • Variables in JS
 • Operators in JS
 • Conditions Statements (If, If Else, Switch)
 • Java Script Loops (For Loop, While Loop, Do While Loop)
 • JS Popup Boxes (Alert, Prompt, Confirm)
 • JS Events(onload,onunload,onsubmit,onFocus, Onchange Event, Onblur Event, Onmouseover, Onclick, Ondbclick Events)
 • JS Array
 • JS Object
 • JS Function
 • Using Java Script in Realtime
 • Validation of Form
 • DropDown Menus
 • Date/Calendar Integration
 • Useful Script used in Project

ADOBE PHOTOSHOP (WEB) 👈🏽

 • Slice webpages with slice tool, guides and layers
 • View slices and slice options
 • HTML options for slices
 • Specify a slice content type
 • Rename slice
 • Choose background color for slice
 • Assign URL link information to an image slice
 • Specify browser messages and alt text
 • Add HTML text to a slice
 • Modify slice layout
 • Divide user slices and auto slices
 • Duplicate slices and combine slices
 • Copy and paste a slice
 • Change the stacking order of slices
 • Work with web graphics
 • Export to zoomify
 • Working with hexadecimal values
 • Create web photo galleries using Adobe bridge
 • Web photo gallery styles
 • Customizing web photo gallery styles
 • Working with GIF images
 • Create GIF files
 • Resolution settings
 • About animation
 • Frames
 • Save for web and graphics

ADOBE ANIMATE 👈🏽

 • Adobe creative cloud libraries
 • Create a new library
 • Sharing your library and assets
 • Adobe stock in animate cc
 • Searching and importing images from adobe stock
 • Screen overview
 • Using the stage
 • Zooming, moving, rotating, scaling stage
 • New feature of CC
 • Using workspace
 • Manage windows and panels
 • Dock and undock panels
 • Using Type kit web fonts in HTML5
 • Nested movie clips and parent child hierarchy
 • Authoring panels
 • Using property inspector
 • Library panel
 • Action panel
 • Create and organize layers
 • Show or hide layer
 • Layers outline color and transparency
 • Create sprite sheet
 • Moving and copying objects
 • Color panel
 • Work with template
 • Undo, redo and the history panel
 • Onion skinning
 • About Inverse Kinematics
 • Add bones to symbols
 • On stage controls – rotation, translation
 • Edit IK armatures
 • Constrain motion of IK bones
 • Add springiness to bones
 • Animate armature
 • Using animation guide
 • Classic tween animation
 • Working with motion guide
 • Ease in /ease out
 • Classic tween edit in animation editor
 • Shape tweening
 • Create SWF file advertisements
 • Types of animation
 • Frame rates
 • Interactivity with code snippets
 • Custom brushes (create, zoom, edit)
 • Multiple timelines
 • Working with scenes
 • Masking layers
 • Animation tween spans
 • SVG files
 • Export SVG files
 • Use sound
 • Import, remove, synchronize sound
 • Edit sound in sound both
 • Create files for use
 • Control video playback
 • Video import wizard
 • Add video to animate
 • Embedded a video file
 • Working with video cue points
 • Transforming and combining graphic objects
 • Create symbols instances
 • Draw and create objects
 • Stroke, fills and gradients
 • Draw lines and shapes
 • Apply patterns with spry brush tool
 • Blend modes
 • 3D graphics
 • Exporting sounds
 • Embedding fonts
 • Working with graphic filters
 • Working with text layout framework

CAREER PATH

Career Path 👈🏽

 • Graphic Designer
 • Web Graphic designer
 • Presentation Designer
 • Digital Retouching artist
 • Digital artist
 • Digital Post –production artist
 • Digital Painter
 • Matte Painter
 • Pre-press specialist
 • Desktop Publisher
 • Web Animator

1 CERTIFICATE

★ PGWD - G-TEC Certificate

APPLY / ENQUIRE NOW

You can also fill out our enquiry form and we will call you back.
Share
Facebook
WhatsApp
Email