*ഫീസ് ആനുകൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയുവാൻ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ☎ : 8547118811 ◆ SAP കോഴ്‌സുകൾ ◆ Tally GST കോഴ്‌സുകൾ ◆ ഗവൺമെൻറ്‌ അംഗീകൃത കോഴ്‌സുകൾ ◆ Web Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ CAD കോഴ്‌സുകൾ ◆ Digital Marketing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Accounting കോഴ്‌സുകൾ ◆ Graphic Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Programming കോഴ്‌സുകൾ ◆ Software കോഴ്‌സുകൾ ◆ DTP കോഴ്‌സുകൾ 📞 കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ജി-ടെക്കിലേക്ക് വിളിക്കൂ ☎ : 8547118811

PROFESSIONAL DIPLOMA IN GRAPHICS AND WEB DESIGNING - PGWD

Duration : 6 Month / 216 Hours

OBJECTIVE

Professional diploma in graphics and web designing focuses on building the designing and development skills that a graphic designer and a web designer must possess for working in an environment, which includes logos, web site user interfaces, sketches for fashion or industrial design, typefaces, print, animated characters, advertisements, flyers, movie credits, newspaper headlines, and designs for textiles. With the advancement of technology and availability of smart computing devices in the hands, the need of creating more interacting illustrations is rising. Aspirants will learn various graphic tools, web tools and applications. This diploma course curriculum meets all these requirements and prepares the participants to abreast.

COURSE DURATION:

6 Month / 216 Hours

COURSE OUTLINE

 • Workspace basics
 • Manage windows and panels
 • Dock and undock panels
 • Tools gallery
 • Position and ruler tool
 • Grid and guides
 • Work efficiently with smart guides
 • Rulers
 • Placing files (PDF or Illustrator)
 • Position elements with snapping
 • Creating document
 • Art board to design space and tools
 • Search for documents, commands and much more
 • Quickly create vector masks for layers
 • Transform objects
 • New feature of CC
 • Resize images
 • Re sampling options
 • About vector and raster graphics
 • Combining vector and bitmap images
 • Color channels
 • Bit depth and resolution
 • File size
 • About monitor, printer – resolution
 • View the print size on screen
 • Change pixel dimensions of an image
 • Change the print dimensions and resolution
 • Create, open and insert images
 • Opening PDF and EPS files
 • Viewing multiple images
 • Change the color picker
 • Color swatches
 • Manage swatch libraries
 • About high dynamic range images
 • Convert an image to another color mode
 • Convert a color photo to gray scale mode
 • Convert a bitmap mode image to gray scale mode
 • Convert a gray scale or RGB image to indexed color
 • RGB, CMYK, Lab color mode, Grayscale, bitmap, dutone and indexed, multi-channel mode Blending modes
 • About background and foreground color
 • Color picker over view
 • Choose color by (RGB, CMYK, Lab and hexadecimal value)
 • Web safe colors and spot color
 • Working with info pallet
 • About color hue, saturation and brightness
 • Photoshop layers
 • Create layers and groups
 • Select, group and link layers
 • About layer and vector masks
 • Working with layer mask
 • Adjust mask opacity and edges
 • Layer opacity and blending
 • Apply smart filters
 • Layer comps
 • Layer comps in smart objects
 • Move, stack and lock layers
 • Layer styles
 • Modify layer effects with contours
 • Reveal layers with clipping masks
 • Working with smart objects
 • Combine images with auto –blend layers
 • Align and distribute layers
 • Selections (tools)
 • Color range in an image
 • Adjust pixel selections
 • Extract an object from its background
 • Convert between paths and selection borders
 • Channel basics (duplicate, split, and merge)
 • About quick masks
 • Alpha channel and selection
 • Image adjustments
 • Reduce camera shake blurring
 • Healing brush tool working
 • Adjust image sharpness and blur
 • Understand color adjustments
 • Gamut colors
 • Brightness/contrast adjustment
 • Adjust shadow and highlight details
 • Levels adjustment and curve
 • Adjust hue and saturation
 • Apply special color effect to images
 • Color balance adjustment
 • View histograms and pixel values
 • Crop and straighten photos
 • Convert a color image to black and white
 • Content aware, patch and move
 • Retouch and repair photos
 • Image distortion and noise
 • Creating panoramic images with photo merge
 • Warp images, shapes and paths
 • Vanishing point
 • Working with texts
 • Character and type effects
 • Line and character spacing
 • About type kit fonts
 • About painting tools, presets and options
 • Modify brushes
 • Add color to paths
 • Brush presets
 • Working with gradients
 • Fill and stroke selections, layers and paths
 • Workspace overview
 • New feature of CC
 • About screen modes
 • About tools
 • User interface color and brightness
 • Art board overview
 • Printing and saving artboards
 • New document profiles
 • About templates
 • Browse for files using adobe bridge
 • Use rulers, guide and crop marks
 • Using multiple art board
 • About vector graphics
 • About paths
 • Drawing simple lines and shapes
 • Drawing pixel aligned paths for web workflow
 • Pen, pencil or flare tool drawings
 • Editing paths and path segments
 • Using Live tracing
 • Image tracing
 • About perspective grid and drawing
 • Symbolism tools and symbol sets
 • About colors in digital graphics
 • RGB, CMYK, HSB and Lab color model
 • About swatches
 • About color groups
 • Create color themes with kuler
 • About painting
 • Painting with fills and strokes
 • About brushes
 • Transparency and blending modes
 • About Meshes
 • Working with patterns
 • Selecting and arranging objects
 • Grouping and expanding objects
 • Moving, aligning and distributing objects
 • Rotating and reflecting objects
 • About layers
 • Locking, hiding and deleting objects
 • Duplicating and stacking objects
 • Transforming, scaling, shearing and distorting objects
 • Adobe PDF options
 • Exporting artwork
 • Importing artwork from photoshop
 • Importing bitmap images
 • Importing and exporting text
 • Creating text
 • Type on a path
 • Scaling and rotating text
 • Spelling and language dictionaries
 • About fonts
 • Open type fonts
 • Working with glyphs
 • Character and paragraph style
 • About composite fonts
 • Special effects in illustrator
 • About web graphics
 • Using pixel preview mode
 • Slice and image maps
 • About SVG
 • Setting up and orientation
 • Color separations
 • Printer’s marks and bleeds
 • Creating graphs
 • Creating new document
 • Document window overview
 • Control panel overview
 • Work with files and templates
 • Used adobe bridge with in design
 • Tool box overview
 • Zoom in and out
 • Turn pages
 • Work with additional windows
 • Save documents
 • New feature of CC
 • Add basic page numbering
 • Create a table of content
 • Create a book file
 • Convert book files from previous in design versions
 • Number pages, chapter and paragraph
 • Create text frames
 • Determine word and character counts
 • About pages and spreads
 • About liquid layouts
 • About indexing
 • Customize the pasteboard and guides
 • Change document setup margins and columns
 • Create footnotes
 • Text wrap with footnotes
 • Create and edit text variables
 • Create type on a path
 • Custom style mapping
 • Align and distribute objects
 • Format grids
 • Layout frames and pages
 • Working with clipping paths
 • Use grids
 • Threading text
 • Use smart text reflow
 • Wrap text around objects
 • Glyphs and special characters
 • Bullets and numbering
 • Find and change overview
 • Spell check and language dictionaries
 • Add text to frames
 • Add column, frame and page breaks
 • Track and review changes
 • Add editorial notes in in design
 • Paragraph and character styles
 • Object style and panel preview
 • Drop caps and nested styles
 • Work with styles
 • Tabs and indents
 • Text composition
 • Format paragraphs
 • About fonts
 • Format text
 • Change the color, gradient or stroke of text
 • Leading, kerning and tracking
 • Work with Type kit fonts
 • Working with tables
 • Table and cell styles
 • Table strokes and fills
 • Hyperlink panel overview
 • Dynamic PDF documents
 • Create buttons
 • Apply page transitions
 • Add movies and sound files to document
 • Draw with lines and shapes
 • Edit paths
 • Understanding paths and shapes
 • Drawing with pencil tool,pen tool
 • Change corner appearance
 • Compound paths and shapes
 • Working with color
 • Work with swatches
 • Understand spot and process colors
 • About blend colors
 • Working with gradients
 • About flattering
 • Add transparency effects
 • Publish an in design document online
 • Adobe PDF options
 • Print documents
 • About overprinting
 • New feature of CC
 • Workflow over view
 • Elements overview
 • Document window overview
 • Customizing workspace
 • Set font preference for document
 • Highlighting colors
 • CSS designer panel
 • CSS selectors
 • DOM Panel
 • Zoom in and zoom out
 • Optimizing workspace for visual development
 • Dreamweaver sites
 • Remote folder structure
 • Dynamic sites
 • Testing servers
 • Import and export site settings
 • Creating and opening documents
 • Create new document
 • Create layout using a blank page
 • Create a page based on an existing templates
 • View files and folders
 • Synchronizing files
 • Set rulers, layout guides
 • Using frames
 • Nested framesets
 • Open a document in a frame
 • About css page layout
 • Layout structure
 • About tables
 • Table formatting procedure in HTML
 • Splitting and merging table cells
 • Insert and add table content
 • About CSS rules
 • Create and attach style sheet
 • Define media
 • Set CSS style preference
 • Create a CSS rule
 • CSS style box
 • CSS list properties
 • Editing a CSS rule
 • Inline CSS
 • Link to an external CSS
 • Edit a CSS style sheet
 • Format CSS code
 • Disable/enable CSS
 • Inspect CSS in Live view
 • Use design time style sheets
 • Working with div tags
 • Insert and edit div tags
 • CSS layout blocks
 • Working with AP elements
 • Apply gradients to background
 • Transition effects
 • Use sample style sheets
 • Set page properties
 • CSS link properties, heading and encoding properties
 • Understanding document encoding
 • Set download time and size preference
 • Working with text
 • Create bulleted and numbered lists
 • Define abbreviations and acronyms
 • Edit in live view
 • Live view property inspector
 • Spell check a web page
 • Create a link to word or excel document
 • Use HTML formatting
 • Use horizontal rules
 • Modify font combinations
 • Add edge web fonts to the font list
 • Insert and edit images
 • Apply behaviors to images
 • Adding media objects
 • Insert shockwave movies
 • Adding video
 • Inserting FLV file
 • Inserting SWF file
 • Adding web widgets
 • Adding sound
 • Working with Photoshop and Dreamweaver
 • Slice webpages with slice tool, guides and layers
 • View slices and slice options
 • HTML options for slices
 • Specify a slice content type
 • Rename slice
 • Choose background color for slice
 • Assign URL link information to an image slice
 • Specify browser messages and alt text
 • Add HTML text to a slice
 • Modify slice layout
 • Divide user slices and auto slices
 • Duplicate slices and combine slices
 • Copy and paste a slice
 • Change the stacking order of slices
 • Work with web graphics
 • Export to zoomify
 • Working with hexadecimal values
 • Create web photo galleries using Adobe bridge
 • Web photo gallery styles
 • Customizing web photo gallery styles
 • Working with GIF images
 • Create GIF files
 • Resolution settings
 • About animation
 • Frames
 • Save for web and graphics
 • Adobe creative cloud libraries
 • Create a new library
 • Sharing your library and assets
 • Adobe stock in animate cc
 • Searching and importing images from adobe stock
 • Screen overview
 • Using the stage
 • Zooming, moving, rotating, scaling stage
 • New feature of CC
 • Using workspace
 • Manage windows and panels
 • Dock and undock panels
 • Using Type kit web fonts in HTML5
 • Nested movie clips and parent child hierarchy
 • Authoring panels
 • Using property inspector
 • Library panel
 • Action panel
 • Create and organize layers
 • Show or hide layer
 • Layers outline color and transparency
 • Create sprite sheet
 • Moving and copying objects
 • Color panel
 • Work with template
 • Undo, redo and the history panel
 • Onion skinning
 • About Inverse Kinematics
 • Add bones to symbols
 • On stage controls – rotation, translation
 • Edit IK armatures
 • Constrain motion of IK bones
 • Add springiness to bones
 • Animate armature
 • Using animation guide
 • Classic tween animation
 • Working with motion guide
 • Ease in /ease out
 • Classic tween edit in animation editor
 • Shape tweening
 • Create SWF file advertisements
 • Types of animation
 • Frame rates
 • Interactivity with code snippets
 • Custom brushes (create, zoom, edit)
 • Multiple timelines
 • Working with scenes
 • Masking layers
 • Animation tween spans
 • SVG files
 • Export SVG files
 • Use sound
 • Import, remove, synchronize sound
 • Edit sound in sound both
 • Create files for use
 • Control video playback
 • Video import wizard
 • Add video to animate
 • Embedded a video file
 • Working with video cue points
 • Transforming and combining graphic objects
 • Create symbols instances
 • Draw and create objects
 • Stroke, fills and gradients
 • Draw lines and shapes
 • Apply patterns with spry brush tool
 • Blend modes
 • 3D graphics
 • Exporting sounds
 • Embedding fonts
 • Working with graphic filters
 • Working with text layout framework

1 CERTIFICATE

 1. ★ PGWD(G-TEC Certificate)
WhatsApp
Facebook
Email

Fill enquiry form

You can also fill out our enquiry form and we will call you back.