*ഫീസ് ആനുകൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയുവാൻ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ☎ : 8547118811 ◆ SAP കോഴ്‌സുകൾ ◆ Tally GST കോഴ്‌സുകൾ ◆ ഗവൺമെൻറ്‌ അംഗീകൃത കോഴ്‌സുകൾ ◆ Web Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ CAD കോഴ്‌സുകൾ ◆ Digital Marketing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Accounting കോഴ്‌സുകൾ ◆ Graphic Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Programming കോഴ്‌സുകൾ ◆ Software കോഴ്‌സുകൾ ◆ DTP കോഴ്‌സുകൾ 📞 കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ജി-ടെക്കിലേക്ക് വിളിക്കൂ ☎ : 8547118811

ADOBE PHOTOSHOP

Duration : 1 Month / 36 Hours

OBJECTIVE

The premium image editing software in the Industry, using for all kind of image editing works such as prepress works, digital photography, web page designing etc…Photoshop is treated as a platform software for all kind of media technology courses.

COURSE DURATION:

1 Month / 36 Hours

COURSE OUTLINE

 • Introduction to Photoshop
 • Understanding Workspace
 • Creating a New Image
 • Understanding Resolution and Pixels
 • Understanding Color Modes
 • Importance of CMYK in Printing
 • Viewing of Image
 • Zooming and Scrolling Images
 • Print Size and Actual Pixels
 • Different types of Screen Modes
 • Working with Rulers and Guides
 • Opening Images
 • Working with Adobe Bridge
 • Compositing Images
 • Working with Selections
 • Tools
 • Color Range
 • Adding Subtracting, Intersecting Selections
 • Modifying Selections
 • Transforming Selections
 • Moving Selected Pixels using Move tool
 • Concept of Layers
 • Transforming Layers
 • Arranging Layers
 • SettingTransparency of Layers
 • Selecting Multiple Layers
 • Locking and Hiding Layers
 • Creating a Blank Layer
 • Deleting Layers
 • Saving Images
 • Different Typesof File Format–PSD, JPEG,PNG, TIFF, GIF
 • Cropping an Image
 • Painting in Photoshop
 • Using Color/SwatchPalettes, Color Picker and Eyedropper
 • Brush, Pencil, Erasers,Pattern Stamp
 • Setting Transparency for Painting Tools
 • Creating Brushes and Patterns (ByDefiningPattern and by PatternMaker)
 • Working with Libraries
 • Adjusting brush’s properties with Brush Palette
 • Changing the color imagesby using Color Replacing Tool
 • Filling Color
 • Solid Color
 • Working withGradient
 • Gradient Library
 • Creating and Editing Gradient
 • Transparency
 • Retouching inPhotoshop
 • Workingwith Clone Stamp, Healing Brush, Spot Healing Brush, Patch Tool
 • RemovingRed Eyefrom an Image
 • ColorCorrecting tools
 • Blurring, Sharpening and Smudging an Image
 • Using Smudge tool asa Painting tool
 • Workingwith History Brush and HistoryPalette
 • History Brush and Art History
 • Setting Source for HistoryBrush
 • Creating new Snapshots
 • Adding Text
 • Differences between Type Tools and Type Mask Tools
 • About Point Text andParagraph Text
 • Formatting Text and Paragraph
 • Creating Warped Text
 • Working withVector Shapes
 • DifferentiatingVectorand Raster Objects
 • Using Shape Tools
 • Creating User Defined Vector Objects Using Pen Tool
 • Parts of a VectorObject
 • Anchor Point
 • Path
 • Bezier Curve
 • Working with Path Palette
 • Converting and Text intoPath
 • Applying Styles to Layers
 • Using Style Presets
 • Creating and Saving New Styles
 • Creating Layer Groups
 • Applying Effects to Images
 • Blurring, Sharpening Images
 • Reducing Noise
 • Distorting Images
 • Artistic and Painting Effects
 • Understanding Other Filters
 • Working with additional Plug-ins
 • Adjusting the Color Tone of the Image
 • Changing the Mode of Image
 • Understanding the terms Shadows, Highlight, Midtones, Hue, Saturation, Exposure, Histograms
 • Working with Adjustment Layers
 • Working with Masking
 • Editing in Quick Mask Mode
 • Understanding Layer Mask and Vector Mask
 • Understanding Clipping Mask and Clipping Path
 • Working with Channels
 • Resizing and Rotating Images
 • Changing Images Size, Canvas Size
 • Understanding Re sampling
 • Automating Tasks with Actions and Batch
 • Other Automation Tasks
 • Creating Contact Sheet
 • Creating Panorama with Photo merge
 • Creating a Web Photo Gallery
 • Scanning Images
 • Creating Registration Marks and Crop Marks
 • Fine Tuning Photoshop Using Preferences
 • Understanding Scratch Disk
 • Assignments for Photoshop
  • Restoring Images
  • Visiting Card
  • ID Cards
  • Brochures
  • Ads / Flyers
  • Magazine Covers
  • Certificates
  • Hoardings
  • Setting double side / Folding Works

 

CERTIFICATE

 1. ★ Adobe Photoshop (G-TEC Certificate)

OPTIONAL CERTIFICATE

 1. Adobe Photoshop (International Certificate)
WhatsApp
Facebook
Email

Fill enquiry form

You can also fill out our enquiry form and we will call you back.