*ഫീസ് ആനുകൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയുവാൻ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ☎ : 8547118811 ◆ SAP കോഴ്‌സുകൾ ◆ Tally GST കോഴ്‌സുകൾ ◆ ഗവൺമെൻറ്‌ അംഗീകൃത കോഴ്‌സുകൾ ◆ Web Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ CAD കോഴ്‌സുകൾ ◆ Digital Marketing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Accounting കോഴ്‌സുകൾ ◆ Graphic Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Programming കോഴ്‌സുകൾ ◆ Software കോഴ്‌സുകൾ ◆ DTP കോഴ്‌സുകൾ 📞 കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ജി-ടെക്കിലേക്ക് വിളിക്കൂ ☎ : 8547118811

PHP

Duration : 2 Months / 72 Hours

OBJECTIVE

The goal of this course is to provide an introduction to PHP. The course will discuss topics necessary for the participant to be able to create and execute PHP web applications. The lectures and presentations are designed to provide knowledge and experiences to students that serve as a foundation for continued learning of presented areas.

2 Months / 72 Hours

COURSE OUTLINE

 • Introduction to PHP Programming
 • About PHP, History, Features
 • Environmental Setup
 • Wamp
 • Lamp NetBeans Installation
 • HTML
 • CSS
 • XML
 • JavaScript
 • jQuery
 • Bootstrap
 • PHP Basics
 • Introduction to Strings,
 • Collections
 • Files
 • Functions
 • Function Implementation
 • Function Arguments
 • Pass by Value vs Reference
 • Anonymous Function
 • Function Return
 • Scope of Variables
 • Super Globals
 • Exception Handling
 • OOP Terminology
 • Class & Object Creation
 • Built-in Class Attributes
 • Object Destruction
 • Class Inheritance
 • Function Overloading
 • Data Hiding
 • this
 • interface
 • Scope resolution operator
 • RDBMS
 • Database Access
 • Debugging
 • Project Skeleton
 • Basic MySQL, Simple SQL queries (Database basics, Indexes, PHP MyAdmin
 • Connect & Pconnect, MySQL Create, MySQL Insert, MySQL Select, MySQL Update, MySQL Delete, MySQL Truncate, MySQL Drop)
 • Advanced MySQL Joins, Full Text Search
 • SQL Functions
 • WHERE condintion, Order By, Group By, Having, LIKE, AND OR operators
 • Introduction to Web Application
 • Date Functions
 • Array Functions
 • DataBase Connection
 • Creating Database connection using PHP & MySQL
 • MySQL functions in PHP
 • State management
 • PHP functions
 • Variable scope & static variables
 • Constant & Regular expression
 • Isset Unset functions
 • Empty & Is null functions
 • Php with XML
 • Ajax, File Uploading
 • MVC-T&L
 • MVC design patterns
 • Model, view controller
 • Web Services
 • RESTful
 • Web Services
 • SOAP vs Web Services
 • JAX-WS
 • JAX-RS
 • Json Operations
 • WordPress Basics
 • WordPress Settings
 • Categories
 • Posts
 • Media
 • Pages
 • Tags and Links
 • Plugins
 • Users
 • Introduction to Code Igniter
 • Installation
 • Application Architecture,
 • Basic Concepts
 • MVC Framework
 • Configuration
 • Working with Database,
 • Working with Library
 • Error Handling,
 • Sending Email
 • Form Validations
 • Session Management
 • Cookie Management
 • Js and Css
 • Page Caching & Redirecting
 • Zend Framework Introduction
 • Zend Framework Action
 • Zend Framework Database
 • Zend Framework Registry,
 • Zend Framework Config
 • Zend Framework Login
 • Web Hosting
 • Web Servers
 • Hosting Types
 • Domain Name
 • Ftp Client(Filezilla)
 • Cloud Computing
 • Saas
 • Paas
 • Iaas
 • Introduction to MongoDB
 • Installation
 • DDL, DML, DCL operations
 • Aggregations operation
 • Introduction to AWS Service
 • Amazon EC2
 • Introduction to Elastic Beanstalk
 • create, view, deploy, and update Application
 • Data Validation
 • Sql Injections
 • Cross Site Scripting
   • Onsite Optimization basic
   • Coding best practices
   • Title tag Optimization
   • Keywords
   • Meta Tag Optimization
   • Headers optimization SEO Content writing
   • Page Speed Optimization Tools

   PROJECT

1 CERTIFICATE

 1. G-TEC Certificate
WhatsApp
Facebook
Email

Fill enquiry form

You can also fill out our enquiry form and we will call you back.