*ഫീസ് ആനുകൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയുവാൻ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ☎ : 8547118811 ◆ SAP കോഴ്‌സുകൾ ◆ Tally GST കോഴ്‌സുകൾ ◆ ഗവൺമെൻറ്‌ അംഗീകൃത കോഴ്‌സുകൾ ◆ Web Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ CAD കോഴ്‌സുകൾ ◆ Digital Marketing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Accounting കോഴ്‌സുകൾ ◆ Graphic Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Programming കോഴ്‌സുകൾ ◆ Software കോഴ്‌സുകൾ ◆ DTP കോഴ്‌സുകൾ 📞 കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ജി-ടെക്കിലേക്ക് വിളിക്കൂ ☎ : 8547118811

CERTIFICATE COURSE IN PHP

Duration : 2 Months / 72 Hours

OBJECTIVE

PHP24 – GN12980-13730F

The goal of this course is to introduce PHP. The course will discuss topics necessary for the participant to be able to create and execute PHP web applications. The lectures and presentations are designed to provide knowledge and experiences to students that serve as a foundation for continued learning of presented areas.

COURSE OUTLINE

INTRODUCTION TO WEB APPLICATION DEVELOPMENT 👈🏽

 • Web Application Development
 • Client –Server Architecture Lamp NetBeans Installation

INTRODUCTION TO PHP (HYPERTEXT PREPROCESSOR) 👈🏽

 • History & Evolution of PHP
 • Versions of PHP
 • Installation and Environment Setup
 • Features of PHP

BASIC PROGRAMMING CONCEPTS 👈🏽

 • Basic Syntax
 • Creating and Executing a simple PHP Program
 • Identifiers & Literals
 • Operators
 • Data Types
 • Selection Structures
 • Iteration (Loops)Math

ARRAYS 👈🏽

 • Introduction
 • Numeric Arrays
 • Associative Arrays
 • Multidimensional Arrays
 • Array Functions

STRING MANIPULATION 👈🏽

 • Introduction
 • String Functions
 • String v/s Arrays

FUNCTIONS 👈🏽

 • Introduction to functions
 • Creating functions
 • Functions with Parameters
 • Default values for Parameters
 • Functions with return values
 • Functions using Arrays as parameters
 • Functions returning Arrays

EXCEPTIONS 👈🏽

 • Introduction
 • Custom Exceptions
 • Raising Exceptions

COOKIES & SESSION VARIABLES 👈🏽

 • Introduction to Cookies
 • The Anatomy of a Cookie
 • Setting Cookies in PHP
 • Accessing Cookies
 • Deleting Cookies
 • Introduction to Sessions
 • Starting a PHP Session

OOPS CONCEPTS 👈🏽

 • Introduction to OOPS
 • Features of OOPS
 • Constructors
 • Inheritance
 • Data Access Scope in Python
 • Abstract Classes & Interfaces
 • Static & Final Methods

FORMS IN PHP 👈🏽

 • Introduction
 • Working with Forms
 • Components of a Form
 • GET and POST methods
 • Posting Back Forms
 • Form validations

FILE MANIPULATION 👈🏽

 • Introduction to File Manipulation
 • Reading files in PHP
 • Writing Files in PHP
 • Uploading Files in PHP

INTRODUCTION TO MYSQL 👈🏽

 • Introduction to RDBMS
 • Introduction to MySQL Server
 • SQL Command Types: DDL, DML, TCL Commands
 • My SQL as backend Database for PHP Applications

SENDING EMAILS USING PHP 👈🏽

 • Introduction
 • Sending plain text email
 • Sending attachments with email

EXIT PROFILE

Exit Profile 👈🏽

 • Understand how server-side programming works on the web.
 • PHP Basic syntax for variable types and calculations.
 • Creating conditional structures
 • Storing data in arrays
 • Using PHP built-in functions and creating custom functions
 • Understanding POST and GET in form submission.
 • How to receive and process form submission data.
 • Reading and writing cookies.
 • Create a database in php MyAdmin.
 • Read and process data in a MySQL database

CAREER PATH

Career Path 👈🏽

 • Web designer
 • Web developer
 • Webmaster
 • Web application developers

1 CERTIFICATE

★ PHP (G-TEC Certificate)

APPLY / ENQUIRE NOW

You can also fill out our enquiry form and we will call you back.
Share
Facebook
WhatsApp
Email