*ഫീസ് ആനുകൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയുവാൻ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ☎ : 8547118811 ◆ SAP കോഴ്‌സുകൾ ◆ Tally GST കോഴ്‌സുകൾ ◆ ഗവൺമെൻറ്‌ അംഗീകൃത കോഴ്‌സുകൾ ◆ Web Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ CAD കോഴ്‌സുകൾ ◆ Digital Marketing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Accounting കോഴ്‌സുകൾ ◆ Graphic Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Programming കോഴ്‌സുകൾ ◆ Software കോഴ്‌സുകൾ ◆ DTP കോഴ്‌സുകൾ 📞 കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ജി-ടെക്കിലേക്ക് വിളിക്കൂ ☎ : 8547118811

ADOBE PREMIERE

Duration : 1 Month / 36 Hours

OBJECTIVE

Adobe premiere is a digital video editing tool, normally used for editing television programs. All leading video editors are using premiere for their DV editing solutions. Premiere allows you to add sparkling effects & transitions to your video.

COURSE DURATION:

1 Month / 36 Hours

COURSE OUTLINE

➤ Introduction to post production

➤ Concepts of editing & Compositing

➤ Linear & Linear editing

➤ Editing tools & software

➤ Editing software

➤ Rough cutting

➤ Rhythmic editing

➤ Speed, duration & Timing

➤ File formats

➤ Tools & Menu

➤ Crop, Slide, Roll

➤ Creation of cultist

➤ Video effects

➤ Video transitions

➤ Working with audio

➤ Exporting the video

➤ Concepts of effects

➤ Plug-ins

➤ Working with images

➤ Titles

➤ Scroll & Crawl

➤ Working with animations

➤ Keying & other compositing methods

➤ How to work in film industry

➤ Difference between old and new movies

➤ Techniques used in old & new movies

CERTIFICATE

  1. ★ Adobe Premiere (G-TEC Certificate)

OPTIONAL CERTIFICATE

  1. Adobe Premiere (International Certificate)
WhatsApp
Facebook
Email

Fill enquiry form

You can also fill out our enquiry form and we will call you back.