*ഫീസ് ആനുകൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയുവാൻ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ☎ : 8547118811 ◆ SAP കോഴ്‌സുകൾ ◆ Tally GST കോഴ്‌സുകൾ ◆ ഗവൺമെൻറ്‌ അംഗീകൃത കോഴ്‌സുകൾ ◆ Web Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ CAD കോഴ്‌സുകൾ ◆ Digital Marketing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Accounting കോഴ്‌സുകൾ ◆ Graphic Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Programming കോഴ്‌സുകൾ ◆ Software കോഴ്‌സുകൾ ◆ DTP കോഴ്‌സുകൾ 📞 കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ജി-ടെക്കിലേക്ക് വിളിക്കൂ ☎ : 8547118811

ADOBE PREMIERE

Duration : 1 Month / 36 Hours

OBJECTIVE

ADBPREM24 – GN7853 – 8603F

In this course, participants learn how to use V-Ray in 3DS Max to create photorealistic and artistic scenes: Exterior, Interior Day Rendering, and Interior Night Rendering. They will learn key techniques such as:

COURSE OUTLINE

Adobe Premiere 👈🏽

 • Introduction to post production
 • Concepts of editing & Compositing
 • Linear & Linear editing
 • Editing tools & software
 • Editing software
 • Rough cutting
 • Rhythmic editing
 • Speed, duration & Timing
 • File formats
 • Tools & Menu
 • Crop, Slide, Roll
 • Creation of cultist
 • Video effects
 • Video transitions
 • Working with audio
 • Exporting the video
 • Concepts of effects
 • Plug-ins
 • Working with images
 • Titles
 • Scroll & Crawl
 • Working with animations
 • Keying & other compositing methods
 • How to work in film industry
 • Difference between old and new movies
 • Techniques used in old & new movies

EXIT PROFILE

Exit Profile 👈🏽

 • Video Editing

CAREER PATH

Career Path 👈🏽

 • Video Editor

1 CERTIFICATE

★ Adobe Premiere - G-TEC Certificate

APPLY / ENQUIRE NOW

You can also fill out our enquiry form and we will call you back.
Share
Facebook
WhatsApp
Email