*ഫീസ് ആനുകൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയുവാൻ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ☎ : 8547118811 ◆ SAP കോഴ്‌സുകൾ ◆ Tally GST കോഴ്‌സുകൾ ◆ ഗവൺമെൻറ്‌ അംഗീകൃത കോഴ്‌സുകൾ ◆ Web Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ CAD കോഴ്‌സുകൾ ◆ Digital Marketing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Accounting കോഴ്‌സുകൾ ◆ Graphic Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Programming കോഴ്‌സുകൾ ◆ Software കോഴ്‌സുകൾ ◆ DTP കോഴ്‌സുകൾ 📞 കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ജി-ടെക്കിലേക്ക് വിളിക്കൂ ☎ : 8547118811

ADOBE PREMIERE PRO

Duration : 2 Months / 72 Hours

OBJECTIVE

ADOBE PREMIERE PRO – GN11433F

Adobe premiere is a digital video editing tool, normally used for editing television programs. All leading video editors are using premiere for their DV editing solutions. Premiere allows you to add sparkling effects & transitions to your video.

COURSE OUTLINE

ADOBE PREMIERE PRO 👈🏽

ADOBE PREMIERE PRO BASICS TRAINING

 • Nonlinear editing in Adobe Premiere Pro
 • Expanding the workflow
 • Touring the Adobe Premiere Pro workspace

SETTING UP A PROJECT

 • Setting up a project
 • Setting up a sequence

IMPORTING MEDIA

 • Importing assets
 • Working with the Media Browser
 • Importing images
 • The media cache

ORGANIZING MEDIA

 • The Project panels
 • Working with bins
 • Organizing media with content analysis
 • Monitoring footage
 • Modifying clips

ESSENTIALS OF VIDEO EDITING

 • Using the Source Monitor
 • Navigating the Timeline
 • Essential editing commands

WORKING WITH CLIPS AND MARKERS

 • Program Monitor controls
 • Controlling resolution
 • Using markers
 • Using Sync Lock and Track Lock
 • Finding gaps in the Timeline
 • Selecting clips
 • Moving clips
 • Extracting and deleting segments

ADDING TRANSITIONS

 • What are transitions?
 • Edit points and handles
 • Adding video transitions
 • Using A/B mode to fine-tune a transition
 • Adding audio transitions

ADVANCED EDITING TECHNIQUES

 • Four-point editing
 • Retiming clips
 • Replacing clips and footage
 • Nesting sequences
 • Regular trimming
 • Advanced trimming
 • Trimming in the Program Monitor panel

PUTTING CLIPS IN MOTION

 • Adjusting the Motion effect
 • Changing clip position, size, and rotation
 • Working with key frame interpolation
 • Using other motion-related effects

EDITING AND MIXING AUDIO

 • Setting up the interface to work with audio
 • Examining audio characteristics
 • Adjusting audio volume
 • Creating a split edit
 • Adjusting audio levels in a sequence

SWEETENING SOUND

 • Sweetening sound with audio effects
 • Adjusting EQ
 • Applying effects in the Audio Mixer
 • Cleaning up noisy audio

ADDING VIDEO EFFECTS

 • Working with effects
 • Key framing effects
 • Effects presents
 • Frequently used effects

COLOR CORRECTION AND GRADING

 • Color-oriented workflow
 • An overview of color-oriented effects
 • Fixing exposure problems
 • Fixing color balance
 • Special color effects
 • Creating a look

EXPLORING COMPOSITING TECHNIQUES

 • What is an alpha channel?
 • Making compositing part of your projects
 • Working with the Opacity effect
 • Working with alpha-channel transparencies.
 • Color keying a green screen shot
 • Using mattes

CREATING TITLES

 • An overview of the tiller window
 • Video typography essentials
 • Creating titles
 • Stylizing text
 • Working with shapes and logos
 • Making text roll and crawl

MANAGING YOUR PROJECTS

 • The File menu
 • Using the Project Manager
 • Final project management steps
 • Importing projects or sequences
 • Managing collaboration
 • Managing your hard drives

EXPORTING FRAMES, CLIPS, AND SEQUENCES

 • Overview of export options
 • Exporting single frames
 • Exporting a master copy
 • Working with Adobe Media Encoder
 • Exchanging with other editing applications
 • Recording to tape

EXIT PROFILE

Exit Profile 👈🏽

 • Video Editing

CAREER PATH

Career Path 👈🏽

 • Video Editor

1 CERTIFICATE

★ Adobe Premiere Pro - G-TEC Certificate

APPLY / ENQUIRE NOW

You can also fill out our enquiry form and we will call you back.
Share
Facebook
WhatsApp
Email