*ഫീസ് ആനുകൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയുവാൻ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ☎ : 8547118811 ◆ SAP കോഴ്‌സുകൾ ◆ Tally GST കോഴ്‌സുകൾ ◆ ഗവൺമെൻറ്‌ അംഗീകൃത കോഴ്‌സുകൾ ◆ Web Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ CAD കോഴ്‌സുകൾ ◆ Digital Marketing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Accounting കോഴ്‌സുകൾ ◆ Graphic Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Programming കോഴ്‌സുകൾ ◆ Software കോഴ്‌സുകൾ ◆ DTP കോഴ്‌സുകൾ 📞 കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ജി-ടെക്കിലേക്ക് വിളിക്കൂ ☎ : 8547118811

PROFESSIONAL ACCOUNTS ANALYST AND TAXATION EXPERT (PAATE)

Duration : 7 Months / 252 Hours

OBJECTIVE

PAATE24 – GN51920-61920F

Professional Accounts Analyst and Taxation Expert course specialized on providing individuals with the knowledge and skills required to work in the fields of accounting, financial analysis, taxation and statutory filling. This course is designed for those who aspire to become proficient in financial analysis, accounting, and taxation practices. The course includes hands-on exercises and practical challenges; students gain proficiency in utilizing various accounting tools. The bundling of certifications like ABMA, TALLY and MEPSC along with G-TEC Certification makes the course a globally recognized to be a catalyst for prospective career.

“Professional Finance, Tax & Statutory filing Accountant”.

COURSE OUTLINE

BASIC ACCOUNTING STANDARDS (MANUAL ACCOUNTING) 👈🏽

 • Introduction to Accounting
 • Basic Accounting Concepts
 • Basic Terms and Rules of Accounting
 • Method of Accounting
 • Type of Accounting
 • Rule of Accounting
 • Recording Transactions (Journal Entries)
 • Ledger Posting
 • Trail Balance
 • Income Statement
 • Financial Statement (Balance Sheet)
 • Adjustment Entries

MICROSOFT EXCEL 👈🏽

 • INTRODUCTION TO EXCEL
  • Introduction to Excel interface
  • Understanding rows and columns, Naming Cells
  • Working with excel workbook and sheets
 • FORMATTING EXCEL WORK BOOK
  • New, Open, Close, Save, Save As
  • Formatting Text: Font Size, Font Style
  • Font Color, Use the Bold, Italic, and Underline
  • Wrap text, Merge and Centre
  • Currency, Accounting and other formats
  • Modifying Columns, Rows, & Cells
 • PERFORM CALCULATIONS WITH FUNCTIONS
  • Creating Simple Formulas
  • Setting up your own formula
  • Date and Time Functions, Financial Functions
  • Logical Functions, Lookup and Reference
  • Functions Mathematical Functions
  • Statistical Functions, Text Functions
 • SORT AND FILTER DATA WITH EXCEL
  • Sort and filtering data
  • Using number filter, Text filter
  • Custom filtering
  • Removing filters from columns
  • Conditional formatting
 • CREATE EFFECTIVE CHARTS TO PRESENT DATA VISUALLY
  • Inserting Column, Pie chart etc
  • Create an effective chart with Chart Tool
  • Design, Format, and Layout options
  • Adding chart title
  • Changing layouts
  • Chart styles
  • Editing chart data range
  • Editing data series
  • Changing chart
 • ANALYSE DATA USING PIVOTTABLES AND PIVOT CHARTS
  • Understand PivotTables, Create a PivotTable
  • Framework Using the PivotTable and PivotChart
  • Create Pivot Chart from pivot Table
  • Inserting slicer
  • Creating Calculated fields
 • PROTECTING AND SHARING THE WORK BOOK
  • Protecting a workbook with a password
  • Allow user to edit ranges
  • Track changes
  • Working with Comments
 • PROOFING AND PRINTING
  • Page setup, setting print area, Print titles
  • Inserting custom Header and Footer
  • Inserting objects in the header and footer
  • Page Setup, setting margins, Print Preview, Print
  • Enable back ground error checking
  • Setting AutoCorrect Options

TALLY ESSENTIAL COMPREHENSIVE 👈🏽

 • LEVEL 1

 

 • INTRODUCTION TO TALLY PRIME
  • Features of Tally Prime
  • Downloading and Installation of Tally Prime
  • Types of Licenses in Tally Prime
  • Activate New License
  • Reactivate License in Tally Prime
  • Use License from Network in A Multiuser Environment
 • WORKINGTALLY PRIME IN EDUCATIONAL MODE
  • Company Creation and Setting Up Company Features in Tally Prime
  • Getting Started with Tally Prime
  • Navigating from Anywhere to Anywhere in Tally Prime
  • F12 Configuration in Tally Prime
  • Alter Company Details
  • Shut The Company
 • MAINTAINING CHART OF ACCOUNTS
  • Introduction to Chart of Accounts
  • Creation, Alteration & Deletion of Masters in Tally Prime (Both Accounting & Inventory)
  • Multi-Masters Creation and Display.
 • RECORDING AND MAINTAINING ACCOUNTING TRANSACTIONS
  • Recording transactions in Tally
  • Accounting vouchers in Tally Prime.
  • Recording accounting vouchers in Tally Prime (receipt, payment, contra, journal, purchase,
  • sales, debit note and credit note).
 • BANKING
  • Banking Payments
  • Cheque Printing (Both Single & Multiple Cheque Printing)
  • Deposit Slip (Cheque/Cash)
  • Payment Advice
  • Bank Reconciliation (Auto/Manual)
 • GENERATING FINANCIAL STATEMENTS AND MIS REPORTS
  • ▪ Final Accounts Reports in TallyPrime (Introduction)
  • ▪ Generating Financial Reports in TallyPrime. (Trial Balance, Profit and Loss Account, Balance
  • Sheet, Cash Flow & Fund, Flow Analysis Report, Receipts and Payments)
  • ▪ MIS Reports in Tally (Stock Summary Analysis, Daybook, Cash and Bank Book, Purchase
  • Register, Sales Register, Journal Register)
 • DATA SECURITY
  • Introduction
  • Security Control
  • Activation of Security Control
  • Creation of Security Levels (User Roles)
  • Creation of Users and Passwords for Company
  • Accessing The Company Using Security Levels
  • Auto Login
  • Tally Vault
 • COMPANY DATA MANAGEMENT
  • Backup & Restoring of Company Data
  • Company Data Repair
  • Migration of Tally.ERP 9 Company Data to TallyPrime
 • LEVEL 2

 

 • STORAGE AND CLASSIFICATION OF INVENTORY
  • Introduction to Supply Chain
  • Types of Suppliers
  • Inventory Management
  • Terms Used in Inventory Management (Theory Part)
  • Inventory Masters in Tally Prime
  • Creation of Inventory Masters in Tally Prime
  • Tracking of Movements of Goods in Batches/Lots
  • Activation of Batches/Lots for Stock Items
  • Allocation of Batch/Lots Details in Purchase Invoice.
  • Selling of Stock Items from Batch/Lots.
  • Identifying The Expired Batch in Sales Invoice.
  • Returning of Expired Batch Stock Items.
  • Batch Reports
  • Price Levels and Price Lists.
   • ▪ Activating Price Lists and Defining of Price Levels
   • ▪ Creation of Price List
   • ▪ Price Level &Price List Usage in Saks Voucher
   • ▪ Revise Price List.
  • ACCOUNTS RECEIVABLE AND PAYABLE MANAGEMENT
   • Accounts Payable and Receivable
   • Maintain Bill-Wise Entry
   • Activation of Bill-Wise Entry
   • Specifying of Credit Limit for Parties (For Individual & Multiple Ledger)
   • Sales Voucher Restriction Based On Credit Limit.
   • Splitting of Credit Sale into Multiple Bills
   • Payment Performance of Debtors
   • Bills Payable and Receivable Reports in Tally Prime
    • ▪ Bills Receivable
    • ▪ Ageing Analysis of Outstanding
    • ▪ Generating Reminder Letter in Tally Prime
    • ▪ Generating Confirmation of Accounts in Tally Prime
    • ▪ Bills Settlement
    • ▪ Bills Payables

 

 • PURCHASE AND SALES ORDER MANAGEMENT
 • PURCHASE ORDER PROCESSING
  • ▪ Recording Purchase Order
  • ▪ Recording Receipt Note
  • ▪ Recording Rejection Out
  • ▪ Recording Purchase
  • ▪ Recording Debit Note
  • ▪ Recording Payment
 • SALES ORDER PROCESSING
  • ▪ Recording Sales Order
  • ▪ Recording Quotation
  • ▪ Recording Delivery Note
  • ▪ Recording Rejection In
  • ▪ Recording Sales
  • ▪ Recording Receipt
 • ORDER OUTSTANDING
  • ▪ Purchase Order Outstanding
  • ▪ Sales Order Outstanding
  • ▪ Pre-Closure of Orders
 • REORDER LEVEL
  • ▪ Display Reorder Status
  • Godown Transfer in Tally Prime
  • Tracking Additional Costs of Purchase
  • Configuration of Additional Cost of Purchases in Tally Prime
  • Cost/Profit Centres Management
  • Cost Centre and Cost Categories
  • Allocation of Expenses to Multiple Cost Centres and Cost Categories.
  • Cost Centre Reports
 • BUDGETS AND SCENARIOS
  • Introduction
  • Creation of Budget
  • Recording Transactions
  • Display Budget and Variance Report for Group Budget.
  • Scenario Management
 • GENERATING & PRINTING REPORTS
  • Introduction to Reporting Information.
  • On The Fly Reporting
  • Inventory Report (Stock Summary, Godown Wise Stock Availability, Moving Analysis, Stock
  • Query)
  • Financial Report (Profit/Loss Account and Balance Sheet)
  • Books and Reports (Purchase & Sales Register)
  • Printing of Invoice and Report.
 • LEVEL: 3

 

 • GOODS AND SERVICE TAX
 • INTRODUCTION TO GST
  • GST Registration
  • GST Tax Structure
  • Manage HSN/SAC Code.
  • Determination of Tax
  • Supply of Goods and Services
  • Invoicing
  • Input Tax Credit
 • E-WAY BILL
  • Component of E-Way Bill
  • Who Must Generate E-Way Bill
  • Validity of E-Way Bill
  • E-Way Bill Process Flow
 • GST E-INVOICING
  • Benefits of E-Invoicing The Business
  • Date of Implementing GST E-Invoicing
  • Entities Exempted for E-Invoices
  • Generating E-Way Bill with E-Invoice
  • Modification of E-Invoice
  • Role of E-Invoice in GST Returns
  • Various Mode of Generating E-Invoice
  • Role of IRP in E-Invoice
  • The Practice of Generating GST E-Invoice
  • E-Invoice Details
  • Invoice Reference Number (IRN)
 • GST IN TALLY PRIME
  • Creation of Company and Activating GST
  • Introducing Capital into The Business
  • Creation Of Masters in Tally Prime.
 • HIERARCHY OF CALCULATING TAX IN TRANSACTIONS
  • Defining GST Rates at Company Level, Stock Group Level, Stock Item Level, Accounting
  • Group Level, Ledger Level and Transaction Level.
 • RECORDING GST COMPLIANT TRANSACTIONS
  • Intrastate Supply of Goods & Services
  • Interstate Supply of Goods & Services
  • Purchase and Sales Returns of Goods with GST
  • Supplies Inclusive of Tax.
 • E-WAY BILL REPORT IN TALLY
  • Export for E-Way Bill Report
  • Exporting Bulk or Consolidated E-Way Bill Invoices
  • Update E-Way Bill Information
 • INPUT TAX CREDIT SET OFF AGAINST LIABILITY
  • Adjusting Input Tax Credit Against Tax Liability.
 • GST TAX PAYMENT
  • Timeline for Payment of GST Tax
  • Modes of Payment
  • Challan Reconciliation
 • GENERATING GST RETURNS FOR REGULAR DEALER IN TALLY
  • GSTR-1
  • GSTR-3B
  • GSTR-9 -GST Annual Computation.
 • FILING GST RETURNS IN TALLY
  • Filing GSTR-1 Returns
  • Filing GSTR-3B Returns
  • Filing GSTR-9 -GST Annual Computation Returns.
 • GENERATING E-INVOICE IN TALLY PRIME
  • Recording Outward Supply and Generating E-Invoice without E-Way Bill
  • Recording Outward Supply and Generating E- Invoice with E-Way Bill
  • E-Invoice Report.
 • QUARTERLY RETURN MONTHLY PAYMENT SCHEME
  • Creation of Company and Activating GST in TallyPrime
  • Accounting Intrastate Supply of Goods & Services
  • Input Tax Credit Set Off Against Liability and Tax Payment
  • Invoice Furnishing Facility (IFF) In QRMP Scheme.
 • COMPOSITION DEALER UNDER GST REGIME
  • Introduction
  • Conditions to Be Satisfied Under the Scheme
  • Creation of Company and Activating GST in TallyPrime
  • Accounting Intrastate and Interstate Supply of Goods
  • Generating GST Returns for Composition Dealer in Tally
  • GST Tax Payment.
 • TAX DEDUCTED AT SOURCE (TDS)
 • INTRODUCTION
  • Introduction to TDS
  • Basic Concepts of TDS
  • TDS Process
  • TDS in TallyPrime
  • Activation of TDS in TallyPrime
  • TDS Statutory Masters
 • CONFIGURATION OF TDS AT DIFFERENT LEVELS
  • Configuration of TDS at Group Level and Ledger Level.
 • RECORDING TDS COMPLIANT TRANSACTIONS IN TALLYPRIME
  • Expenses Partly Subject to TDS
  • Booking Expenses and TDS Deduction On Crossing Exemption Limit
  • Accounting Multiple Expenses and Deducting TDS Later
  • TDS On Expenses at Lower and Zero Rate
  • TDS On Expenses at Higher Rate
  • Recording Transaction When TDS Exemption Limit Is Not Crossed
 • TDS EXCEPTIONS
 • TDS PAYMENT TO DEPARTMENT
  • Resolving Uncertain Transaction.
  • TDS Outstanding
  • Payment of Tax to The Income Tax Department
  • Generating TDS Challan (ITNS 281)
  • Interest Payment to Income Tax Department On Delayed Tax Payment
 • TDS REPORT
  • Challan Reconciliation
  • Form 26Q
  • E-Return
  • Changes in TDS Rates from 1″ April 2021
 • MANAGEMENT OF BUSINESS DATA
  • Exporting of Data in Available Formats
  • Export and Import of Data
 • EXPORT AND IMPORT OF DATA
  • Export and Import of Masters from One Company to another in XML Format
  • Export and Import of Transactions from One Company to Another in XML Format
  • Exporting Reports to MS Excel
  • Exporting Reports to PDF
 • OPEN DATABASE CONNECTIVITY (ODBC)
 • PRINTING OF COMPANY LOGO ON VOUCHERS, INVOICES & REPORTS.
 • MOVING TO THE NEXT FINANCIAL YEAR
  • Changing Current Period and Continue Voucher Entry in The Same Company Data
  • Company Data Handling Through Export and Import of Data
  • Split Company Data
  • Create A New Company and Maintain Books of Accounts for The New Financial Year
  • Creating Group Company Data
  • Comparative Final Accounts Reports of Two Companies.

ZOHO BOOKS ACCOUNTING 👈🏽

 • GETTING STARTED
  • Welcome
  • How Zoho Books Works
  • Access Zoho Books
  • Navigating Zoho Books
  • Keyboard Shortcuts
 • PERSONALISE
  • Overview – Personalize
  • Update Your Email Address
  • Change Password
  • Change Theme
  • Add/Remove Your Logo
  • Delete Organization
  • Delete Account
  • More Actions
  • ▪ Quick Create
  • ▪ Change Organization Name
  • ▪ Add Organization
  • ▪ Switch Between Organizations
  • ▪ Change Default Organization
  • ▪ Notifications and Announcements
  • ▪ Product Updates
 • DASHBOARD
  • Overview Dash board
 • SETTINGS
  • Settings – Overview
  • Organization Profile
  • Opening Balances
  • Users & Roles
  • Preferences
  • Currencies
  • Taxes
  • Templates
  • SMS Notifications
  • Emails
  • Reminders
  • Reporting Tags
  • Automation
  • Integrations
  • Data Backup
  • Domain Mapping
  • Privacy and Security
  • Connections
  • Incoming Web hooks
  • Signals
 • DOCUMENTS
  • Document Overview
 • BRANCHES
  • Overview – Branches
  • Basic Functions in Branches
  • Track Branch Transactions
  • Other Actions for Branches
 • CUSTOMERS & VENDORS
  • Introduction – Customers & Vendors
  • Record Transactions for Customers/Vendors
  • Customer Information in Transactions
  • Opening Balance for Customers/Vendors
  • Link Customer and Vendor
  • Customer Credit Limit
  • Other Actions for Customers/Vendors
  • Customers/Vendors Preferences
 • ITEMS
  • Introduction – Items
  • Inventory Adjustments
  • Price Lists
  • Other Actions for Items
  • Reports for Items
  • Zoho Inventory Add-on
  • Item Preferences
 • BANKING
  • Overview – Banking
  • Add Accounts
  • Add Transactions
  • Bank Feeds
  • Match & Categorize Transactions
  • Transaction Rules
  • Reconciliation
  • Other Actions
 • QUOTES (FORMERLY ESTIMATES)
  • Introduction – Quotes
  • Customize Quote
  • Convert to Sales Order
  • Convert to Invoice
  • Create Retainers
  • Other Actions for Quote
  • Quote Preferences
 • DELIVERY CHALLANS
  • Overview – Delivery Challans
  • Basic Functions in Delivery Challans
  • Functions in Delivery Challans
  • Manage Delivery Challans
  • Other Actions for Delivery Challans
  • Delivery Challan Preferences
 • RETAINER INVOICES
  • Overview – Retainer Invoice
  • Basic Functions in Retainer Invoice
  • Functions in Retainer Invoice
  • Manage Retainer Invoice
  • Other Actions in Retainer Invoice
  • Retainer Invoice Preferences
 • SALES ORDER
  • Introduction – Sales Order
  • Convert to Invoice
  • Convert to Purchase Order
  • Delete Sales Order
  • Other Actions for Sales Order
  • Sales Order Preferences
 • INVOICES
  • Introduction – Invoices
  • Record Payment for Invoice
  • Bill of Supply
  • Payments Received
  • Delete Invoice
  • Invoice Preferences
  • Other Actions for Invoice
  • Troubleshooting
 • PAYMENTS RECEIVED
  • Overview – Payments Received
  • Basic Functions in Payments Received
  • Functions in Payments Received
  • Manage Payments Received
  • Other Actions for Payments Received
  • Payments Received Preferences
 • RECURRING INVOICES
  • Overview – Recurring Invoices
  • Create & Send Recurring Invoice
  • Receiving Payments
  • Recurring Invoice Workflow
  • Manage Recurring Invoices
  • Other Actions for Recurring Invoice
  • Recurring Invoice Preferences
 • CREDIT NOTES
  • Introduction – Credit Note
  • Apply Credits to Invoice
  • Refund Credits
  • Delete Credit Note
  • Other Actions for Credit Note
  • Credit Note Preferences
 • EXPENSES
  • Overview – Expenses
  • Basic Functions in Expenses
  • Manage Expenses
  • Mileage Expenses
  • Other Actions for Expenses
  • Expense Preferences
 • PURCHASE ORDER
  • Overview – Purchase Orders
  • Basic Functions in Purchase Orders
  • Functions in Purchase Orders
  • Manage Purchase Orders
  • Other Actions in Purchase Orders
  • Purchase Order Preferences
 • BILLS
  • Overview – Bills
  • Basic Functions in Bills
  • Functions in Bills
  • Manage Bills
  • Other Actions for Bills
  • Bill Preferences
 • CHEQUE
  • Print Checks in Zoho Books
 • PAYMENTS MADE
  • Overview – Payments Made
  • Basic Functions in Payments Made
  • Functions in Payments Made
  • Manage Payments Made
  • Other Actions for Payments Made
  • Payments Made Preferences
 • VENDOR CREDITS
  • Overview – Vendor Credits
  • Basic Functions in Vendor Credits
  • Functions in Vendor Credits
  • Manage Vendor Credits
  • Other Actions for Vendor Credits
  • Vendor Credit Preferences
 • TRANSACTION APPROVAL
  • Transaction Approval – Overview
  • Enable Transaction Approval
  • Notification Preferences
  • Transaction Approval Workflow
  • Users and Roles
  • Manage Approvals
 • ACCOUNTANT
  • Overview – Accountant
  • Manual Journals
  • Journal Templates
  • Budgets
  • Bulk Update
  • Recurring Journals
  • Base Currency Adjustment
  • Sub Accounts
  • Chart of Accounts
  • Transaction Locking
  • Accountant Preferences
  • Manage Clients
 • IMPORT & EXPORT
  • Overview
  • Importing Data
  • Exporting Data
  • Backup Your Data

STATUTORY & TAXATION (FINANCE EXECUTIVE) 👈🏽

 • GST REGISTRATION & FILING
  • TRN Generation
  • GST Registration
  • NIL Return Filing
  • GSTR 1 Filing
  • GST Return Filing
  • GST Composition Return Filing
  • E-Way Bill
 • INCOME TAX REGISTRATION & FILING
  • E-PAN
  • ITR Registration
  • ITR 1 Filing
  • Computation of TDS
 • LABOUR LAW
  • EPFO/ESIC Signup
  • EPFO Registration
  • ESIC Registration
  • LIN Registration
 • MSME
  • Udyog Aadhar
 • MCA
  • MCA Business User Registration
  • Name application of Company
  • Application of DIN
  • DIR-3- KYC
  • DIR-3 – web
  • Appointment of Directors
  • Changing designations of Directors
  • Cessation of Directors
 • FINANCIAL ACCOUNTING
  • Journal Entry
  • Bank Reconciliation Statements
  • Financial Statements
  • Cash Flow Statement

EXIT PROFILE

Exit Profile 👈🏽

 • Able to do Practical accounting process smoothly
 • Able to file GST Return and Income Tax Return Confidentially
 • Get a thorough knowledge in Statutory taxation – GST & ITR File Returns
 • Get a good knowledge in accounting software – Tally Prime and Zoho Books

CAREER PATH

Career Path 👈🏽

 • Become a Professional Accountant
 • Become an Accounts analyst and taxation expert
 • Become an e-return expert
 • IT Educator- Taxation, Tally Prime and Zoho Books
 • Accounting Executive

1 CERTIFICATE

★ PAATE - G-TEC Certificate

APPLY / ENQUIRE NOW

You can also fill out our enquiry form and we will call you back.
Share
Facebook
WhatsApp
Email