*ഫീസ് ആനുകൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയുവാൻ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ☎ : 8547118811 ◆ SAP കോഴ്‌സുകൾ ◆ Tally GST കോഴ്‌സുകൾ ◆ ഗവൺമെൻറ്‌ അംഗീകൃത കോഴ്‌സുകൾ ◆ Web Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ CAD കോഴ്‌സുകൾ ◆ Digital Marketing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Accounting കോഴ്‌സുകൾ ◆ Graphic Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Programming കോഴ്‌സുകൾ ◆ Software കോഴ്‌സുകൾ ◆ DTP കോഴ്‌സുകൾ 📞 കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ജി-ടെക്കിലേക്ക് വിളിക്കൂ ☎ : 8547118811

PROFESSIONAL GULF ACCOUNTANT (PGA)

Duration : 8 Months / 288 Hours

OBJECTIVE

PGA24-GN25701-31401F

This course to make you a professional accountant recognized globally especially in GCC Region. The course starts with the very fundamentals of Computer, MS Office, Advance Excel and strides to manual accounting, computerized accounting, ERP & E – Accounting and reaches up to IFRS. You would experience the whole evolution of accounting on your fingertips with PGA.

COURSE OUTLINE

COMPUTER BASICS 👈🏻

 • HARDWARE & SOFTWARE
 • BASIC APPLICATIONS OF COMPUTER
 • COMPONENTS OF A COMPUTER SYSTEM
 • INTRODUCTION TO WINDOWS
 • OPERATING WINDOWS
 • DESKTOP MANAGEMENT
 • FILES & FOLDERS
 • BASIC COMPONENTS OF WINDOWS

MS OFFICE 👈🏻

 • GET STARTED WITH MICROSOFT WORD
 • WORKING WITH GRAPHICS AND TABLES
 • DESIGNING AND REVIEWING A WORD DOCUMENT
 • WORKING WITH MAIL MERGE
 • GET STARTED WITH MICROSOFT EXCEL
 • WORKING WITH DATA
 • WORKING WITH FORMULAS AND FUNCTIONS
 • WORKING WITH PIVOT TABLE
 • GET STARTED WITH MICROSOFT POWERPOINT
 • ENHANCING POWERPOINT PRESENTATION
 • BUILDING DYNAMIC POWERPOINT PRESENTATION

ADVANCED EXCEL 👈🏻

 • INTRODUCTION TO MS EXCEL AND UNDERSTANDING BASIC WORKING WITH IT
  • INTRODUCTION TO MS EXCEL, QUICK REVIEW ON MS EXCEL OPTIONS, RIBBON, SHEETS
  • SAVING EXCEL FILE AS PDF, CSV AND OLDER VERSIONS
  • USING EXCEL SHORTCUTS WITH FULL LIST OF SHORTCUTS
  • COPY, CUT, PASTE, HIDE, UNHIDE, AND LINK THE DATA IN ROWS, COLUMNS AND SHEET
  • USING PASTE SPECIAL OPTIONS
  • FORMATTING CELLS, ROWS, COLUMNS AND SHEETS
  • PROTECTING & UNPROTECTING CELLS, ROWS, COLUMNS AND SHEETS WITH OR WITHOUT
  • PASSWORD
  • PAGE LAYOUT AND PRINTER PROPERTIES
  • INSERTING PICTURES AND OTHER OBJECTS IN WORKSHEETS
  • WORKING WITH EXCEL PROPERTIES
 • WORKING WITH FORMULAS/FUNCTIONS
  • LOOKUP AND REFERENCE FUNCTIONS: VLOOKUP, HLOOKUP, INDEX, ADDRESS, MATCH, OFFSET, TRANSPOSE ETC.
  • LOGICAL FUNCTION: IF / ELSE, AND, OR, NOT, TRUE, NESTED IF/ELSE ETC.
  • DATABASE FUNCTIONS: DGET, DMAX, DMIN, DPRODUCT, DSTDEV, DSTDEVP, DSUM, DVAR, DVARP ETC.
  • DATE AND TIME FUNCTIONS: DATE, DATEVALUE, DAY, DAY360, SECOND, MINUTES, HOURS, NOW, TODAY, MONTH, YEAR, YEARFRAC, TIME, WEEKDAY, WORKDAY ETC.
  • INFORMATION FUNCTIONS: CELL, ERROR.TYPE, INFO, ISBLANK, ISERR, ISERROR, ISEVEN, ISLOGICAL, ISNA, ISNONTEXT, ISNUMBER, ISREF, ISTEXT, TYPE ETC.
  • MATH AND TRIGONOMETRY FUNCTIONS: RAND, ROUND, CEILING, FLOOR, INT, LCM, MOD, EVEN, SUMIF, SUMIFS ETC.
  • STATISTICAL FUNCTIONS: AVERAGE, AVERAGEIF, AVERAGEIFS, COUNT, COUNTA, COUNTBLANK, COUNTIF, MAX, MAXA, MIN, MINA, ETC.
  • TEXT FUNCTIONS: LEFT, RIGHT, TEXT, TRIM, MID, LOWER, UPPER, PROPER, REPLACE, REPT, FIND, SEARCH, SUBSTITUTE, TRIM, TRUNC, CONVERT, CONCATENATE ETC.
  • FINANCIAL FUNCTIONS: PMT, PPMT, RATE ETC.
  • OTHER IMPORTANT FUNCTIONS
 • CONDITIONAL FORMATTING
  • USING CONDITIONAL FORMATTING
  • USING CONDITIONAL FORMATTING WITH MULTIPLE CELL RULES
  • USING COLOR SCALES AND ICON SETS IN CONDITIONAL FORMATTING
  • CREATING NEW RULES AND MANAGING EXISTING RULES
 • DATA SORTING AND FILTERING
  • USING FILTERS TO SORT DATA
  • CUSTOM SORTING
  • ADVANCE FILTERING OPTIONS
 • CHARTS
  • BAR CHART
  • LINE OR AREA CHART
  • PIE OR DOUGHNUT CHART
  • HIERARCHY CHART – TREEMAP, SUNBURST
  • SCATTER OR BUBBLE CHART
  • STATISTIC CHART – HISTOGRAM, BOX & WHISKER
  • WATERFALL OR STOCK CHART
  • COMBO CHART
 • AUDITING
  • SHOW FORMULAS
  • TRACE PRECEDENTS & DEPENDENTS
  • REMOVE ARROWS
  • EVALUATE FORMULA
 • PIVOT TABLES
  • CREATING PIVOT TABLES
  • USING PIVOT TABLE OPTIONS
  • CHANGING AND UPDATING DATA RANGE
  • FORMATTING PIVOT TABLE AND MAKING DYNAMIC PIVOT TABLES
 • PIVOT CHARTS
  • CREATING PIVOT CHARTS
  • TYPES OF PIVOT CHARTS AND THEIR USAGE
  • FORMATTING PIVOT CHARTS AND MAKING DYNAMIC PIVOT CHARTS
 • WORKING WITH DATA
  • TEXT TO COLUMNS
  • DATA VALIDATION
  • REMOVE DUPLICATES
  • CONSOLIDATE
  • OUTLINING & GROUPING
  • SUBTOTAL
 • WHAT-IF ANALYSIS
  • SCENARIO MANAGER
  • GOAL SEEK
  • DATA TABLE
 • EXPORTING AND IMPORTING
  • EXPORTING DATA FROM WEB
  • EXPORTING DATA FROM OTHER SOURCES
  • WORKING WITH QUERIES
  • GET & TRANSFORM
  • LOADING & EDITING QUERIES
 • REVIEWING A WORKBOOK/WORKSHEET
  • PROTECTING AND SHARING A WORKBOOK/WORKSHEET
  • LOCKING AND EDITING CELLS
  • PROOFING
  • INSIGHTS
  • COMMENTS
 • VBA MACRO
  • INTRODUCTION TO VBA MACRO
  • RECORDING MACRO & UNDERSTANDING CODE BEHIND
  • EDITING, WRITING VBA CODE AND SAVING AS MACRO
  • KNOWING FORMS & PROPERTIES

BASIC ACCOUNTING STANDARDS (MANUAL ACCOUNTING) 👈🏻

 • BASIC ACCOUNTING CONCEPTS
 • BASIC TERMS AND RULES OF ACCOUNTING
 • METHOD OF ACCOUNTING
 • TYPE OF ACCOUNTING
 • RULE OF ACCOUNTING
 • PREPARE PRIMARY BOOKS (JOURNAL)
 • LEDGER POSTING
 • INCOME STATEMENT & FINANCIAL ACCOUNTING (BALANCE SHEET)
 • ADJUSTMENT ENTRIES

TALLY ESSENTIAL COMPREHANSIVE 👈🏻

 • LEVEL 1
 • INTRODUCTION TO TALLY PRIME
  • FEATURES OF TALLY PRIME
  • DOWNLOADING AND INSTALLATION OF TALLY PRIME
  • TYPES OF LICENSES IN TALLY PRIME
  • ACTIVATE NEW LICENSE
  • REACTIVATE LICENSE IN TALLY PRIME
  • USE LICENSE FROM NETWORK IN A MULTIUSER ENVIRONMENT
 • WORKINGTALLY PRIME IN EDUCATIONAL MODE
  • COMPANY CREATION AND SETTING UP COMPANY FEATURES IN TALLY PRIME
  • GETTING STARTED WITH TALLY PRIME
  • NAVIGATING FROM ANYWHERE TO ANYWHERE IN TALLY PRIME
  • F12 CONFIGURATION IN TALLY PRIME
  • ALTER COMPANY DETAILS
  • SHUT THE COMPANY
 • MAINTAINING CHART OF ACCOUNTS
  • INTRODUCTION TO CHART OF ACCOUNTS
  • CREATION, ALTERATION & DELETION OF MASTERS IN TALLY PRIME (BOTH ACCOUNTING &
  • INVENTORY)
  • MULTI-MASTERS CREATION AND DISPLAY.
 • RECORDING AND MAINTAINING ACCOUNTING TRANSACTIONS
  • RECORDING TRANSACTIONS IN TALLY
  • ACCOUNTING VOUCHERS IN TALLY PRIME.
  • RECORDING ACCOUNTING VOUCHERS IN TALLY PRIME (RECEIPT, PAYMENT, CONTRA,
  • JOURNAL, PURCHASE, SALES, DEBIT NOTE AND CREDIT NOTE).
 • BANKING
  • BANKING PAYMENTS
  • CHEQUE PRINTING (BOTH SINGLE & MULTIPLE CHEQUE PRINTING)
  • DEPOSIT SLIP (CHEQUE/CASH)
  • PAYMENT ADVICE
  • BANK RECONCILIATION (AUTO/MANUAL)
 • GENERATING FINANCIAL STATEMENTS AND MIS REPORTS
  • FINAL ACCOUNTS REPORTS IN TALLYPRIME (INTRODUCTION)
  • GENERATING FINANCIAL REPORTS IN TALLYPRIME. (TRIAL BALANCE, PROFIT AND LOSS
  • ACCOUNT, BALANCE SHEET, CASH FLOW & FUND, FLOW ANALYSIS REPORT, RECEIPTS AND
  • PAYMENTS)
  • MIS REPORTS IN TALLY (STOCK SUMMARY ANALYSIS, DAYBOOK, CASH AND BANK BOOK,PURCHASE REGISTER, SALES REGISTER, JOURNAL REGISTER)
 • DATA SECURITY
  • INTRODUCTION
  • SECURITY CONTROL
  • ACTIVATION OF SECURITY CONTROL
  • CREATION OF SECURITY LEVELS (USER ROLES)
  • CREATION OF USERS AND PASSWORDS FOR COMPANY
  • ACCESSING THE COMPANY USING SECURITY LEVELS
  • AUTO LOGIN
  • TALLY VAULT
 • COMPANY DATA MANAGEMENT
  • BACKUP & RESTORING OF COMPANY DATA
  • COMPANY DATA REPAIR
  • MIGRATION OF TALLY.ERP 9 COMPANY DATA TO TALLYPRIME
 • LEVEL 2
  • STORAGE AND CLASSIFICATION OF INVENTORY
  • INTRODUCTION TO SUPPLY CHAIN
  • TYPES OF SUPPLIERS
  • INVENTORY MANAGEMENT
  • TERMS USED IN INVENTORY MANAGEMENT (THEORY PART)
  • INVENTORY MASTERS IN TALLY PRIME
  • CREATION OF INVENTORY MASTERS IN TALLY PRIME
  • TRACKING OF MOVEMENTS OF GOODS IN BATCHES/LOTS
  • ACTIVATION OF BATCHES/LOTS FOR STOCK ITEMS
  • ALLOCATION OF BATCH/LOTS DETAILS IN PURCHASE INVOICE.
  • SELLING OF STOCK ITEMS FROM BATCH/LOTS.
  • IDENTIFYING THE EXPIRED BATCH IN SALES INVOICE.
  • RETURNING OF EXPIRED BATCH STOCK ITEMS.
  • BATCH REPORTS
  • PRICE LEVELS AND PRICE LISTS.
   • ACTIVATING PRICE LISTS AND DEFINING OF PRICE LEVELS
   • CREATION OF PRICE LIST
   • PRICE LEVEL &PRICE LIST USAGE IN SAKS VOUCHER
   • REVISE PRICE LIST.
  • ACCOUNTS RECEIVABLE AND PAYABLE MANAGEMENT
   • ACCOUNTS PAYABLE AND RECEIVABLE
   • MAINTAIN BILL-WISE ENTRY
   • ACTIVATION OF BILL-WISE ENTRY
   • SPECIFYING OF CREDIT LIMIT FOR PARTIES (FOR INDIVIDUAL & MULTIPLE LEDGER)
   • SALES VOUCHER RESTRICTION BASED ON CREDIT LIMIT.
   • SPLITTING OF CREDIT SALE INTO MULTIPLE BILLS
   • PAYMENT PERFORMANCE OF DEBTORS
   • BILLS PAYABLE AND RECEIVABLE REPORTS IN TALLY PRIME
    • BILLS RECEIVABLE
    • AGEING ANALYSIS OF OUTSTANDING
    • GENERATING REMINDER LETTER IN TALLY PRIME
    • GENERATING CONFIRMATION OF ACCOUNTS IN TALLY PRIME
    • BILLS SETTLEMENT
    • BILLS PAYABLES
   • PURCHASE AND SALES ORDER MANAGEMENT
    • PURCHASE ORDER PROCESSING
     • RECORDING PURCHASE ORDER
     • RECORDING RECEIPT NOTE
     • RECORDING REJECTION OUT
     • RECORDING PURCHASE
     • RECORDING DEBIT NOTE
     • RECORDING PAYMENT
    • SALES ORDER PROCESSING
     • RECORDING SALES ORDER
     • RECORDING QUOTATION
     • RECORDING DELIVERY NOTE
     • RECORDING REJECTION IN
     • RECORDING SALES
     • RECORDING RECEIPT
    • ORDER OUTSTANDING
     • PURCHASE ORDER OUTSTANDING
     • SALES ORDER OUTSTANDING
     • PRE-CLOSURE OF ORDERS
    • REORDER LEVEL
     • DISPLAY REORDER STATUS
    • GODOWN TRANSFER IN TALLY PRIME
    • TRACKING ADDITIONAL COSTS OF PURCHASE
    • CONFIGURATION OF ADDITIONAL COST OF PURCHASES IN TALLY PRIME
    • COST/PROFIT CENTRES MANAGEMENT
    • COST CENTRE AND COST CATEGORIES
    • ALLOCATION OF EXPENSES TO MULTIPLE COST CENTRES AND COST CATEGORIES.
    • COST CENTRE REPORTS
   • BUDGETS AND SCENARIOS
    • INTRODUCTION
    • CREATION OF BUDGET
    • RECORDING TRANSACTIONS
    • DISPLAY BUDGET AND VARIANCE REPORT FOR GROUP BUDGET.
    • SCENARIO MANAGEMENT
   • GENERATING & PRINTING REPORTS
    • INTRODUCTION TO REPORTING INFORMATION.
    • ON THE FLY REPORTING
    • INVENTORY REPORT (STOCK SUMMARY, GODOWN WISE STOCK AVAILABILITY, MOVING
    • ANALYSIS, STOCK QUERY)
    • FINANCIAL REPORT (PROFIT/LOSS ACCOUNT AND BALANCE SHEET)
    • BOOKS AND REPORTS (PURCHASE & SALES REGISTER)
    • PRINTING OF INVOICE AND REPORT.
   • LEVEL: 3
   • GOODS AND SERVICE TAX
   • INTRODUCTION TO GST
    • GST REGISTRATION
    • GST TAX STRUCTURE
    • MANAGE HSN/SAC CODE.
    • DETERMINATION OF TAX
    • SUPPLY OF GOODS AND SERVICES
    • INVOICING
    • INPUT TAX CREDIT
   • E-WAY BILL
    • OF E-WAY BILL
    • WHO MUST GENERATE E-WAY BILL
    • VALIDITY OF E-WAY BILL
    • E-WAY BILL PROCESS FLOW
   • GST E-INVOICING
    • BENEFITS OF E-INVOICING THE BUSINESS
    • DATE OF IMPLEMENTING GST E-INVOICING
    • ENTITIES EXEMPTED FOR E-INVOICES
    • GENERATING E-WAY BILL WITH E-INVOICE
    • MODIFICATION OF E-INVOICE
    • ROLE OF E-INVOICE IN GST RETURNS
    • VARIOUS MODE OF GENERATING E-INVOICE
    • ROLE OF IRP IN E-INVOICE
    • THE PRACTICE OF GENERATING GST E-INVOICE
    • E-INVOICE DETAILS
    • INVOICE REFERENCE NUMBER (IRN)
   • GST IN TALLY PRIME
    • CREATION OF COMPANY AND ACTIVATING GST
    • INTRODUCING CAPITAL INTO THE BUSINESS
    • CREATION OF MASTERS IN TALLY PRIME.
   • HIERARCHY OF CALCULATING TAX IN TRANSACTIONS
    • DEFINING GST RATES AT COMPANY LEVEL, STOCK GROUP LEVEL, STOCK ITEM LEVEL, ACCOUNTING GROUP LEVEL, LEDGER LEVEL AND TRANSACTION LEVEL.
   • RECORDING GST COMPLIANT TRANSACTIONS
    • INTRASTATE SUPPLY OF GOODS & SERVICES
    • INTERSTATE SUPPLY OF GOODS & SERVICES
    • PURCHASE AND SALES RETURNS OF GOODS WITH GST
    • SUPPLIES INCLUSIVE OF TAX.
   • E-WAY BILL REPORT IN TALLY
    • EXPORT FOR E-WAY BILL REPORT
    • EXPORTING BULK OR CONSOLIDATED C-WAY BILL I N VOICES
    • UPDATE E-WAY BILL INFORMATION
   • INPUT TAX CREDIT SET OFF AGAINST LIABILITY
    • ADJUSTING INPUT TAX CREDIT AGAINST TAX LIABILITY.
   • GST TAX PAYMENT
    • TIMELINE FOR PAYMENT T OF GST TAX
    • MODES OF PAYMENT
    • CHALLAN RECONCILIATION
   • GENERATING GST RETURNS FOR REGULAR DEALER IN TALLY
    • GSTR-1
    • GSTR-3B
    • GSTR-9 -GST ANNUAL COMPUTATION.
   • FILING GST RETURNS IN TALLY
    • FILING GSTR-1 RETURNS
    • FILING GSTR-3B RETURNS
    • FILING GSTR-9 -GST ANNUAL COMPUTATION RETURNS.
   • GENERATING E-INVOICE IN TALLY PRIME
    • RECORDING OUTWARD SUPPLY AND GENERATING E-INVOICE WITHOUT C-\’\LAY BILL
    • RECORDING OUTWARD SUPPLY AND GENERATING E- INVOICE WITH E-WAY BILL
    • E-INVOICE REPORT.
   • QUARTERLY RETURN MONTHLY PAYMENT SCHEME
    • CREATION OF COMPANY AND ACTIVATING GST IN TALLYPRIME
    • ACCOUNTING INTRASTATE SUPPLY OF GOODS & SERVICES
    • INPUT TAX CREDIT SET OFF AGAINST LIABILITY AND TAX PAYMENT
    • INVOICE FURNISHING FACILITY (IFF) IN QRMP SCHEME.
   • COMPOSITION DEALER UNDER GST REGIME
    • INTRODUCTION
    • CONDITIONS TO BE SATISFIED UNDER THE SCHEME
    • CREATION OF COMPANY AND ACTIVATING GST IN TALLYPRIME
    • ACCOUNTING INTRASTATE AND INTERSTATE SUPPLY OF GOODS
    • GENERATING GST RETURNS FOR COMPOSITION DEALER IN TALLY
    • GST TAX PAYMENT.
   • TAX DEDUCTED AT SOURCE (TDS)
   • INTRODUCTION
    • INTRODUCTION TO TDS
    • BASIC CONCEPTS OF TDS
    • TDS PROCESS
    • TDS IN TALLYPRIME
    • ACTIVATION OF TDS IN TALLYPRIME
    • TDS STATUTORY MASTERS
   • CONFIGURATION OF TDS AT DIFFERENT LEVELS
    • CONFIGURATION OF TDS AT GROUP LEVEL AND LEDGER LEVEL.
   • RECORDING TDS COMPLIANT TRANSACTIONS IN TALLYPRIME
    • EXPENSES PARTLY SUBJECT TO TDS
    • BOOKING EXPENSES AND ‘T’DS DEDUCTION ON CROSSING EXEMPTION LIMIT
    • ACCOUNTING MULTIPLE EXPENSES AND DEDUCTING TDS LATER
    • TDS ON EXPENSES AT LOWER AND ZERO RATE
    • TDS ON EXPENSES AT HIGHER RATE
    • RECORDING TRANSACTION WHEN TDS EXEMPTION LIMIT IS NOT CROSSED
   • TDS EXCEPTIONS
    • TDS PAYMENT TO DEPARTMENT
    • RESOLVING UNCERTAIN TRANSACTION.
    • TDS OUTSTANDING
    • PAYMENT OF TAX TO THE INCOME TAX DEPARTMENT
    • GENERATING TDS CHALLAN (ITNS 281)
    • INTEREST PAYMENT TO INCOME TAX DEPARTMENT ON DELAYED TAX PAYMENT
   • TDS REPORT
    • CHALLAN RECONCILIATION
    • FORM 26Q
    • E-RETURN
    • CHANGES IN TDS RATES FROM 1″ APRIL 2021
   • MANAGEMENT OF BUSINESS DATA
    • EXPORTING OF DATA IN AVAILABLE FORMATS
    • EXPORT AND IMPORT OF DATA
   • EXPORT AND IMPORT OF DATA
    • EXPORT AND IMPORT OF MASTERS FROM ONE COMPANY TO ANOTHER IN XML FORMAT
    • EXPORT AND IMPORT OF TRANSACTIONS FROM ONE COMPANY TO ANOTHER IN XML
    • FORMAT
    • EXPORTING REPORTS TO MS EXCEL
    • EXPORTING REPORTS TO PDF
   • OPEN DATABASE CONNECTIVITY (ODBC)
   • PRINTING OF COMPANY LOGO ON VOUCHERS, INVOICES & REPORTS.
   • MOVING TO THE NEXT FINANCIAL YEAR
    • CHANGING CURRENT PERIOD AND CONTINUE VOUCHER ENTRY IN THE SAME COMPANY
    • DATA
    • COMPANY DATA HANDLING THROUGH EXPORT AND IMPORT OF DATA
    • SPLIT COMPANY DATA
    • CREATE A NEW COMPANY AND MAINTAIN BOOKS OF ACCOUNTS FOR THE NEW FINANCIAL YEAR
    • CREATING GROUP COMPANY DATA
    • COMPARATIVE FINAL ACCOUNTS REPORTS OF TWO COMPANIES.

GCC VAT 👈🏻

 • DOMESTIC PURCHASE
 • PURCHASE FROM AN UNREGISTERED DEALER
 • PURCHASES WITHIN GCC COUNTRIES
 • PURCHASE OF CAPITAL GOODS
 • IMPORT OF GOODS AND SERVICES
 • SUBSEQUENT SALES
 • PURCHASE RETURNS.
 • DOMESTIC SALES TO REGISTERED & UN-REGISTERED DEALERS
 • SALES TO PARTIES WITHIN GCC COUNTRIES (BOTH REGISTERED & UN-REGISTERED DEALERS)
 • SALE OF GOODS AND SERVICES
 • SALES IN THE ACCOUNTING INVOICE MODE
 • OVERRIDE TAX DETAILS IN AN INVOICE
 • SALES WITH ADDITIONAL LEDGERS
 • SALES TO OVERSEAS TOURISTS
 • POS INVOICE
 • EXPORT SALES
 • EXPORTS TO A PARTY IN A NON-VAT-IMPLEMENTING GCC COUNTRY.
 • EXPORT SALES TO A PARTY OUTSIDE GCC COUNTRIES.
 • SUPPLY ON PROFIT MARGIN.
 • TRANSFER OF RIGHT TO USE.
 • TRANSACTION WITH EXCISE AND VAT
 • SALES RETURNS
 • ADVANCES RECEIVED UNDER VAT IN GCC
 • RECORD PARTY DETAILS IN PAYMENT AND RECEIPT VOUCHERS
 • ACCOUNTING FOR TAX LIABILITY UNDER VAT IN GCC
 • ACCOUNTING FOR INPUT TAX CREDIT UNDER VAT IN GCC
 • RECORD REFUND OF INPUT TAX UNDER VAT IN GCC
 • APPLICATION OF VAT ON NON-REVENUE ACCOUNTS

SAGE 50 ACCOUNTING 👈🏻

 • INTRODUCTION
 • INSTALLATION PROCESS
 • COMPANY CREATION
 • CHART OF ACCOUNT
 • CUSTOMER & VENDOR MASTER
 • INVENTORY MASTER
 • GENERAL JOURNAL ENTRY
 • PURCHASE MANAGEMENT
 • SALES MANAGEMENT
 • PAYROLL MANAGEMENT
 • JOB COSTING
 • ASSEMBLY
 • BANKING
 • CONCLUSION

E-ACCOUNTING 👈🏻

 • ENTERPRISE RESOURCE PLANNING
 • BUSINESS MODULES IN ERP SYSTEMS
 • ERP MARKET PLACES
 • E-BUSINESS
 • E-CRM
 • E-BANKING
  • E-MONEY CONCEPT
  • INTERNET BANKING
  • MOBILE BANKING
  • E-WALLET
  • UNIFIED PAYMENT INTERFACE (UPI)
  • POINT OF SALE
  • AADHAR ENABLED PAYMENT SERVICE (AEPS)
  • UNSTRUCTURED SUPPLEMENTARY SERVICE DATA (USSD)
 • E-FILING (GST BASED)
  • REGISTRATION
  • APPLICATION FOR FILING CLARIFICATIONS
  • FILING ON GST PORTAL
  • FILING GST RETURNS FROM TALLY

INTERNATIONAL FINANACIAL REPORTING STANDARDS (IFRS) 👈🏻

 • IFRS BASICS
 • OBJECTIVES AND REQUIREMENTS
 • ROLE OF IASB IN DEVELOPING IFRS
 • AS V/S IFRS
 • ASSETS BASED ACCOUNTING STATEMENT
 • REVENUE AND LIABILITY BASED ACCOUNTING STATEMENT
 • PREPARATION OF SINGLE ENTITY FINANCIAL STATEMENT
 • PRESENTATION OF FINANCIAL STATEMENT
 • ACCOUNTING POLICIES AND ESTIMATE
 • PREPARATION OF FINANCIAL STATEMENT
 • STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
 • CASH FLOW STATEMENTS

EXIT PROFILE

Exit Profile 👈🏻

 • Work on Computers with Ease.
 • Will be able to perform tasks on MS Word, Excel and PowerPoint.
 • Basic Knowledge in Advance Excel.
 • Perform Manual Accounting and Book Maintenance.
 • Able to operate Computerized Accounting – Tally & Sage 50.
 • Understand ERP Concepts and Features.
 • Understand and perform basic E-Accounting functions.
 • Get a Basic Knowledge in IFRS.

CAREER PATH

Career Path 👈🏻

 • Accountant in Gulf
 • GCC- VAT Specialist
 • Professional Accountant

3 CERTIFICATES

★ Tally GCC VAT (International Certificate)
★ Tally (International Certificate)
★ PGA (G-TEC Certificate)

OPTIONAL CERTIFICATE

★ MOS (International Certificate)

APPLY / ENQUIRE NOW

You can also fill out our enquiry form and we will call you back.
Share
Facebook
WhatsApp
Email