*ഫീസ് ആനുകൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയുവാൻ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ☎ : 8547118811 ◆ SAP കോഴ്‌സുകൾ ◆ Tally GST കോഴ്‌സുകൾ ◆ ഗവൺമെൻറ്‌ അംഗീകൃത കോഴ്‌സുകൾ ◆ Web Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ CAD കോഴ്‌സുകൾ ◆ Digital Marketing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Accounting കോഴ്‌സുകൾ ◆ Graphic Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Programming കോഴ്‌സുകൾ ◆ Software കോഴ്‌സുകൾ ◆ DTP കോഴ്‌സുകൾ 📞 കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ജി-ടെക്കിലേക്ക് വിളിക്കൂ ☎ : 8547118811

PROGRAMMING IN VB

Duration : 2 Months / 72 Hours

OBJECTIVE

A course designed for novice in the field of programming, gives you a first easy step to enter into the world of programming.

COURSE DURATION:

2 Months / 72 Hours

COURSE OUTLINE

INTRODUCTION TO VISUAL BASIC

 • Advantages of VB and its history, IDE Elements (Menu Bar, Context menu, Toolbar, Toolbox, Project Explorer Window, Properties Window, Properties Window, Object Browser, Form Designer, Code Editor Window, Form Layout Window, Immediate, Locals and Watch Window, SDI or MDI Interface, Docking Windows, Forms, Controls and menus.
 • Understanding Properties, Methods and events.

PROGRAMMING FUNDAMENTALS

 • Structure of a Visual Basic application
 • Introduction to variables,
 • constants and data types (define a data type)
 • storing and retrieving data in variables
 • variable naming conventions, variable declaration types, scope of variables, different data types.

ARRAY

 • Array definition, declaring arrays (fixed size and dynamic), setting upper/lower bounds, nested arrays, multidimensional arrays, using loops to manipulate arrays.

CONTROL STRUCTURES

 • Control structure definition and basic classification (sequential, decision and loop).
 • Decision structures –(Single way and Multi way) If.. then, if.. then..else, select case Looping Structures-(Entry Control and Exit Control) Do.. Loop, For… Next,
 • For Each…. Next Exiting a control structure, nesting of control structures, Exiting a sub or function procedure.

WORKING WITH PROJECTS

 • Introduction to project files, forms, modules, class modules, standard modules
 • standard controls, working with multiple projects, adding files to the project
 • making an executable file and setting project options

PROCEDURES AND FUNCTIONS

 • Definition, sub procedures, general procedures, event procedures, function procedures. Calling a procedure, calling sub procedure, calling function procedure, calling procedures in other modules, procedures in forms, procedures in class modules/standard modules.
 • Passing arguments to procedures, argument data types, passing argument by reference, using optional arguments, using infinite number of arguments, named arguments and access keys

BASIC CONTROLS

 • Textbox(text, keystrokes, read only), Password textbox
 • Command button( caption, keyboard shortcuts, default and cancel properties, value, click event)
 • Checkbox(value, click)
 • Option control(option button group, runtime selection, click event, value, keyboard shortcuts, disabling, visual enhancement)
 • Frame control(controls inside frame)
 • Listbox (databound features, click and double click, adding items, adding items at design time, sorting and removing items, text, list index, list count and list property, multi column and multi selection)
 • Combo box(data-bound features, styles, adding items, sorting items, text ,list index, list count and list property )
 • Picturebox, scroll bars(scroll and change events, value, large change and small change properties)
 • Timer control(enabled, interval)
 • File system controls (Directory List Box, Drive List Box, File List Box)
 • Message box and input box, shape control, OLE Control.

MENU OBJECTS, MDI FORMS AND ADVANCED CONTROLS

 • Adding Menu (caption, name, index, shortcut, window list box, help context ID, checked box, enabled box, visible and arrow buttons), pop-up menus.
 • MDI Forms, child forms, active forms and active controls, me keyword, tag property.
 • Advanced Controls- MSFlexgrid, Status Bar,Tabstrip, Toolbar

INTRODUCTION TO DATA ACCESS CONTROLS

 • The DAO and the data controls (connect to database,
 • Open a specified database using SQL,
 • Display data using bound controls), its properties (connect, database name, exclusive, read only, record source, BOF, EOF, refresh method, recordset and record source)
 • Introduce ODBC (developing client server application, client server concepts, its working, advantages), ADO (understanding the ADO object model, Accessing data with ADO, When to use ADO), DAO and RDO an introduction. REPORTS
 • Microsoft Data Report (Uses, data report designer features, parts of the data report, sections of the data report designer, data report controls, exporting a data report, printing a data report, adding date, time, page number and title to the data report.

1 CERTIFICATE

 1. ★ G-TEC Certificate
WhatsApp
Facebook
Email

Fill enquiry form

You can also fill out our enquiry form and we will call you back.