*ഫീസ് ആനുകൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയുവാൻ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ☎ : 8547118811 ◆ SAP കോഴ്‌സുകൾ ◆ Tally GST കോഴ്‌സുകൾ ◆ ഗവൺമെൻറ്‌ അംഗീകൃത കോഴ്‌സുകൾ ◆ Web Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ CAD കോഴ്‌സുകൾ ◆ Digital Marketing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Accounting കോഴ്‌സുകൾ ◆ Graphic Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Programming കോഴ്‌സുകൾ ◆ Software കോഴ്‌സുകൾ ◆ DTP കോഴ്‌സുകൾ 📞 കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ജി-ടെക്കിലേക്ക് വിളിക്കൂ ☎ : 8547118811

CERTIFICATE COURSE IN PROGRAMMING IN VB

Duration : 2 Months / 72 hours

OBJECTIVE

PROVB24 – GN5712-6462F

A course designed for novice in the field of programming, gives you a first easy step to enter into the world of visual basic programming.

COURSE OUTLINE

INTRODUCTION TO VISUAL BASIC 👈🏽

 • Advantages of VB and its history, IDE Elements (Menu Bar, Context menu, Toolbar, Toolbox,
 • Project Explorer Window, Properties Window, Properties Window, Object Browser, Form
 • Designer, Code Editor Window, Form Layout Window, Immediate, Locals and Watch
 • Window, SDI or MDI Interface, Docking Windows, Forms, Controls and menus.
 • Understanding Properties, Methods and events.
 • What’s new in VB 16.0
 • Environmental setup

PROGRAMMING FUNDAMENTALS 👈🏽

 • Structure of a Visual Basic application
 • Basic syntax
 • Introduction to variables,
 • constants and data types (define a data type)
 • Modifiers
 • Statements
 • Storing and retrieving data in variables
 • Variable naming conventions, variable declaration types, scope of variables, different data
 •  

ARRAY 👈🏽

 • Array definition, declaring arrays (fixed size and dynamic), setting upper/lower bounds,
 • nested arrays, multidimensional arrays, using loops to manipulate arrays.

CONTROL STRUCTURES 👈🏽

 • Control structure definition and basic classification (sequential, decision and loop).
 • Decision structures –(Single way and Multi way) If.. then, if..then..else, select case Looping
 • Structures-(Entry Control and Exit Control) Do.. Loop, For… Next,
 • For Each…. Next Exiting a control structure, nesting of control structures, Exiting a sub or
 • function procedure

WORKING WITH PROJECTS 👈🏽

 • Introduction to project files, forms, modules, class modules, standard modules
 • standard controls, working with multiple projects, adding files to the project
 • making an executable file and setting project options

PROCEDURES AND FUNCTIONS 👈🏽

 • Definition, sub procedures, general procedures, event procedures, function procedures.
 • Calling a procedure, calling sub procedure, calling function procedure, calling procedures in
 • other modules, procedures in forms, procedures in class modules/standard modules.
 • Passing arguments to procedures, argument data types, passing argument by reference,
 • using optional arguments, using infinite number of arguments, named arguments and access keys

BASIC CONTROLS 👈🏽

 • Textbox (text, keystrokes, read only), Password textbox
 • Command button (caption, keyboard shortcuts, default and cancel properties, value, click
 • event)
 • Checkbox (value, click)
 • Option control (option button group, runtime selection, click event, value, keyboard
 • shortcuts, disabling, visual enhancement)
 • Frame control (controls inside frame)
 • Listbox(databound features, click and double click, adding items, adding items at design
 • time, sorting and removing items, text,list index, list count and list property, multi column
 • and multi selection)
 • Combo box (data-bound features, styles, adding items, sorting items, text, list index, list
 • count and list property)
 • Picturebox, scroll bars (scroll and change events, value, large change and small change
 • properties)
 • Timer control (enabled, interval)
 • File system controls (Directory List Box, Drive List Box, File List Box)
 • Message box and input box, shape control, OLE Control.

MENU OBJECTS, MDI FORMS AND ADVANCED CONTROLS 👈🏽

 • Adding Menu (caption, name, index, shortcut, window list box, help context ID, checked box,
 • enabled box, visible and arrow buttons), pop-up menus.
 • MDI Forms, child forms, active forms and active controls, me keyword, tag property.
 • Advanced Controls- MSFlexgrid, Status Bar, Tabstrip, Toolbar

INTRODUCTION TO DATA ACCESS CONTROLS 👈🏽

 • The DAO and the data controls (connect to database,
 • Open a specified database using SQL,
 • Display data using bound controls), its properties (connect, database name, exclusive, read
 • only, record source, BOF, EOF, refresh method, recordset and record source)
 • Introduce ODBC (developing client server application, client server concepts, its working,
 • advantages), ADO (understanding the ADO object model, accessing data with ADO, when to use
 • ADO), DAO and RDO an introduction.

REPORTS 👈🏽

 • Microsoft Data Report (Uses, data report designer features, parts of the data report,
 • sections of the data report designer, data report controls, exporting a data report, printing a
 • data report, adding date, time, page number and title to the data report.

EXIT PROFILE

Exit Profile 👈🏽

 • Program and solve problems using VB
 • Program in GUI
 • Develop simple desktop applications with Database connectivity
 • Understand the pure OBP concept

CAREER PATH

Career Path 👈🏽

 • Software developer
 • Database Administrator

1 CERTIFICATE

★ Programming in VB - G-TEC Certificate

APPLY / ENQUIRE NOW

You can also fill out our enquiry form and we will call you back.
Share
Facebook
WhatsApp
Email