*ഫീസ് ആനുകൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയുവാൻ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ☎ : 8547118811 ◆ SAP കോഴ്‌സുകൾ ◆ Tally GST കോഴ്‌സുകൾ ◆ ഗവൺമെൻറ്‌ അംഗീകൃത കോഴ്‌സുകൾ ◆ Web Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ CAD കോഴ്‌സുകൾ ◆ Digital Marketing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Accounting കോഴ്‌സുകൾ ◆ Graphic Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Programming കോഴ്‌സുകൾ ◆ Software കോഴ്‌സുകൾ ◆ DTP കോഴ്‌സുകൾ 📞 കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ജി-ടെക്കിലേക്ക് വിളിക്കൂ ☎ : 8547118811

PYTHON BASICS

Duration : 2 Months / 72 Hours

OBJECTIVE

The goal of this course is to provide an introduction to Python. The course will discuss topics necessary for the participant to be able to create and execute Python programs. The lectures and presentations are designed to provide knowledge and experiences to students that serve as a foundation for continued learning of presented areas.

COURSE DURATION:

2 Months / 72 Hours

COURSE OUTLINE

 • Overview of Programming Languages
  • Machine language
  • Assembly language
  • High level language
 • History of python
  • What is python?
  • Features of python
  • Why python is important?
  • Starting python in different execution modes
 • Installation python in Ubuntu
 • Installing python in windows
 • Commenting in python
 • Introduction
 • Python character set
 • Tokens
 • Values & types
 • Variables
 • Variable name & keyword
 • Data Types: Int, float, complex Number, Boolean & string
 • Input & Print Function
 • Formatting Number & string
 • Operators & operands
 • Arithmetic Operators: Unary, Binary
 • Bitwise Operators: AND, OR, XOP, Right Shift, Left Shift
 • Boolean Operators: not, and, or
 • Boolean Expression & relational operators
 • Decision making statements
  • The if statement
  • The If-else statement
  • Nested if statement
  • Multi way if else statements
 • Conditional expressions
 • While Loop
 • Range function
 • For loops
 • Nested loops
 • Break statement
 • Continue statement
 • Syntax & basics of a function
 • Use of a function
 • Function calls
 • Type conversion
 • Type coercion
 • Math functions
 • Compositions
 • Adding new functions
 • Definitions & use
 • Flow of execution
 • Parameters & arguments in a function
  • Positional arguments
  • Keyword arguments
  • Parameter with default values
 • Local & global scope of a variable
 • Function with results
 • Return statements
 • Recursive function
 • Lambda function
 • Str class
 • Inbuilt Python Strings
 • Index operator
 • Traversal & the for loop
 • String operators: String slice, String slice with step
 • String operators
 • Find function
 • Looping & counting
 • The string module
 • List values
 • Create, Accessing elements
 • List length, membership
 • List & for loops
 • List operations
 • List slices [Start:end]
 • List deletion
 • Object & values
 • Passing list to a function
 • Cloning lists
 • Nested list
 • Strings & lists
 • Tuples
  • Introduction to tuples
  • Creating tuple
  • Tuple assignment
  • Tuple function
  • Indexing & slicing
  • Tuples as return values
  • Random numbers
  • Counting
  • Operations on tuples
 • Sets
  • Creating sets
  • Python set class
  • Set operations
 • Dictionaries
  • Basics of dictionaries
  • Creating a dictionary
  • Add, Replace, retrieve, format, delete items in a dictionary
 • Classes and object
  • Adding attribute to a class
  • Accessing attribute to a class
  • Assigning value to an attribute
 • Self-parameter and adding methods to a class
 • Constructor & destructor
 • Classes & functions
 • Method overloading
 • Operator overloading
 • Object class
 • Inheritance
 • Multilevel, multiple inheritance
 • Method overriding
 •  
 • Text Input & output
  • Opening, writing, reading, closing a file
 • Directories
 • Exceptions
 • Try, Except & finally
 • SQLite3 and MySQL Database Connection & Database Queries
 • Debugging Python Project
 • Creating Project Skeleton

1 CERTIFICATE

 1. G-TEC Certificate
WhatsApp
Facebook
Email

Fill enquiry form

You can also fill out our enquiry form and we will call you back.