*ഫീസ് ആനുകൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയുവാൻ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ☎ : 8547118811 ◆ SAP കോഴ്‌സുകൾ ◆ Tally GST കോഴ്‌സുകൾ ◆ ഗവൺമെൻറ്‌ അംഗീകൃത കോഴ്‌സുകൾ ◆ Web Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ CAD കോഴ്‌സുകൾ ◆ Digital Marketing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Accounting കോഴ്‌സുകൾ ◆ Graphic Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Programming കോഴ്‌സുകൾ ◆ Software കോഴ്‌സുകൾ ◆ DTP കോഴ്‌സുകൾ 📞 കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ജി-ടെക്കിലേക്ക് വിളിക്കൂ ☎ : 8547118811

PYTHON

Duration : 2 Months / 72 Hours

OBJECTIVE

This course gives an introduction on machine learning using python & will discuss topics necessary for the participant to be able to deal with web framework using Django and host using AWS.

2 Months / 72 Hours

COURSE OUTLINE

INTRODUCTION TO PROGRAMMING & PYTHON INSTALLATION

 • Overview of Programming Languages
 • Machine language
 • Assembly language
 • High level language
 • History of python
 • What is python?
 • Features of python
 • Why python is important?
 • Starting python in different execution modes
 • Installation python in Ubuntu
 • Installing python in windows
 • Commenting in python

BASICS OF PYTHON PROGRAMMING

 • Introduction
 • Python character set
 • Tokens
 • Values & types
 • Variables
 • Variable name & keyword
 • Data Types: Int, float, complex Number, Boolean & string
 • Input & Print Function
 • Formatting Number & string

OPERATORS & EXPRESSIONS

 • Operators & operands
 • Arithmetic Operators: Unary, Binary
 • Bitwise Operators: AND, OR, XOP, Right Shift, Left Shift
 • Boolean Operators: not, and, or

DECISION & LOOP CONTROL STATEMENTS

 • Boolean Expression & relational operators
 • Decision making statements
 • The if statement
 • The If-else statement
 • Nested if statement
 • Multi way if else statements
 • Conditional expressions
 • While Loop
 • Range function
 • For loops
 • Nested loops
 • Break statement
 • Continue statement

FUNCTIONS

 • Syntax & basics of a function
 • Use of a function
 • Function calls
 • Type conversion
 • Type coercion
 • Math functions
 • Compositions
 • Adding new functions
 • Definitions & use
 • Flow of execution
 • Parameters & arguments in a function
 • Positional arguments
 • Keyword arguments
 • Parameter with default values
 • Local & global scope of a variable
 • Function with results
 • Return statements
 • Recursive function
 • Lambda function
 • STRINGS
 • Str class
 • Inbuilt Python Strings
 • Index operator
 • Traversal & the for loop
 • String operators: String slice, String slice with step
 • String operators
 • Find function
 • Looping & counting
 • The string module

LISTS

 • List values
 • Create, Accessing elements
 • List length, membership
 • List & for loops
 • List operations
 • List slices [Start:end]
 • List deletion
 • Object & values
 • Passing list to a function
 • Cloning lists
 • Nested list
 • Strings & lists

TUPLES, SET & DICTIONARIES

 • Tuples
 • Introduction to tuples
 • Creating tuple
 • Tuple assignment
 • Tuple function
 • Indexing & slicing
 • Tuples as return values
 • Random numbers
 • Counting
 • Operations on tuples
 • Sets
 • Creating sets
 • Python set class
 • Set operations
 • Dictionaries
 • Basics of dictionaries
 • Creating a dictionary
 • Add, Replace, retrieve, format, delete items in a dictionary
 •  

OBJECT ORIENTED PROGRAMMING: CLASS, OBJECT & INHERITANCE

 • Classes and object
 • Adding attribute to a class
 • Accessing attribute to a class
 • Assigning value to an attribute
 • Self-parameter and adding methods to a class
 • Constructor & destructor
 • Classes & functions
 • Method overloading
 • Operator overloading
 • Object class
 • Inheritance
 • Multilevel, multiple inheritance
 • Method overriding

FILES & EXCEPTIONS

 • Text Input & output
 • Opening, writing, reading, closing a file
 • Directories
 • Exceptions
 • Try, Except & finally

DEBUGGING, DATABASES & PROJECT SKELETONS

 • SQLite3 and MySQL Database Connection & Database Queries
 • Debugging Python Project
 • Creating Project Skeleton

SEARCHING & SORTING (ADVANCED TOPIC – OPTIONAL)

 • Linked List
 • Stack
 • Queues

1 CERTIFICATE

 1. G-TEC Certificate
WhatsApp
Facebook
Email

Fill enquiry form

You can also fill out our enquiry form and we will call you back.