*ഫീസ് ആനുകൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയുവാൻ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ☎ : 8547118811 ◆ SAP കോഴ്‌സുകൾ ◆ Tally GST കോഴ്‌സുകൾ ◆ ഗവൺമെൻറ്‌ അംഗീകൃത കോഴ്‌സുകൾ ◆ Web Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ CAD കോഴ്‌സുകൾ ◆ Digital Marketing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Accounting കോഴ്‌സുകൾ ◆ Graphic Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Programming കോഴ്‌സുകൾ ◆ Software കോഴ്‌സുകൾ ◆ DTP കോഴ്‌സുകൾ 📞 കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ജി-ടെക്കിലേക്ക് വിളിക്കൂ ☎ : 8547118811

CERTIFICATE COURSE IN PYTHON

Duration : 2 Months / 72 Hours

OBJECTIVE

PY24 – GN12851-13601F

The goal of this course is to provide an introduction to Python. The course will discuss topics necessary for the participant to be able to create and execute Python programs. The lectures and presentations are designed to provide knowledge and experiences to students that serve as a foundation for continued learning of presented areas.

COURSE OUTLINE

INTRODUCTION TO PROGRAMMING & PYTHON INSTALLATION 👈🏽

 • Overview of Programming Languages
  • Machine language
  • Assembly language
  • High level language
 • Compilers & Interpreters
 • History of python
  • Evolution of Python
  • Features of python
  • Applications of Python
 • Installation & Environment Setup

BASICS OF PYTHON PROGRAMMING 👈🏽

 • Introduction
 • Python character set
 • Tokens
 • Values & types
 • Variables
 • Variable name & keyword
 • Data Types: Int, float, complex Number, Boolean & string
 • Data type conversion
 • Multiple assignment to variables
 • Input &Print Function
 • Formatting Number & string

OPERATORS & EXPRESSIONS 👈🏽

 • Operators & operands, types
 • Arithmetic Operators: Unary, Binary
 • Comparison Operators
 • Logical Operators: not, and, or
 • Membership Operators

DECISION & LOOP CONTROL STATEMENTS 👈🏽

 • Boolean Expression & relational operators
 • Decision making statements
  • The if statement
  • The If-else statement
  • Nested if statement
  • Multi way if else statements
 • Conditional expressions
 • While Loop
 • Break statement
 • Continue statement
 • Nested loops
 • For loops
 • Range Functions

LISTS 👈🏽

 • List values
 • Create, Accessing elements
 • List length, membership
 • List & for loops
 • List operations
 • List slices [Start:end]
 • List deletion
 • Object & values
 • Passing list to a function
 • Cloning lists
 • Nested list

TUPLES, SET & DICTIONARIES 👈🏽

 • Tuples
  • Introduction to tuples
  • Creating tuple
  • Tuple assignment
  • Operations on tuples
 • Sets
  • Introduction
  • Set with List – operations
  • Set operations and functions
 • Dictionaries
  • Basics of dictionaries
  • Creating a dictionary
  • Add, Replace, retrieve, format, delete items in a dictionary

STRING MANIPULATION 👈🏽

 • Built-in string functions
 • Pattern Searching
 • Replacing and removing substrings
 • Working with Slice Operator
 • Applying Slice Operators in Lists and Tuples

FUNCTIONS 👈🏽

 • Introduction to Functions
 • Parameters & arguments in a function
  • Arguments
  • Positional arguments
  • Arguments with default values
 • Function with return values
 • Lambda Keyword
 • Custom Libraries
 • Custom Packages

EXCEPTIONS 👈🏽

 • Introduction
 • Try .. Except Blocks
 • Try .. Except .. Else Blocks
 • Try .. Except .. Finally Blocks
 • Multiple Exception Handlers
 • Nested Exception Handlers
 • Raising Exceptions

OBJECT ORIENTED PROGRAMMING: CLASS, OBJECT & INHERITANCE 👈🏽

 • Classes and objects
 • Constructors
 • Operator overloading
 • Inheritance
 • Multilevel, multiple inheritance
 • Method overriding

FILES MANIPULATION 👈🏽

 • Introduction
 • Writing & Reading Text Files
 • Writing & Reading Data Files
 • Writing and Reading objects into binary files using pickle
 • Directory Manipulation

EXIT PROFILE

Exit Profile 👈🏽

 • Install and run the Python interpreter
 • Create and execute Python programs
 • Understand the concepts of file I/O
 • Be able to read data from a text file using Python
 • Plot data using appropriate Python visualization libraries

CAREER PATH

Career Path 👈🏽

 • Programmer in Python
 • Python application developer
 • Software developer
 • Junior Programmer
 • IT Educator

1 CERTIFICATE

★ PYTHON (G-TEC Certificate)

APPLY / ENQUIRE NOW

You can also fill out our enquiry form and we will call you back.
Share
Facebook
WhatsApp
Email