*ഫീസ് ആനുകൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയുവാൻ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ☎ : 8547118811 ◆ SAP കോഴ്‌സുകൾ ◆ Tally GST കോഴ്‌സുകൾ ◆ ഗവൺമെൻറ്‌ അംഗീകൃത കോഴ്‌സുകൾ ◆ Web Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ CAD കോഴ്‌സുകൾ ◆ Digital Marketing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Accounting കോഴ്‌സുകൾ ◆ Graphic Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Programming കോഴ്‌സുകൾ ◆ Software കോഴ്‌സുകൾ ◆ DTP കോഴ്‌സുകൾ 📞 കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ജി-ടെക്കിലേക്ക് വിളിക്കൂ ☎ : 8547118811

QuickBooks - QB

Duration : 1 Month / 36 Hours

OBJECTIVE

A course tailored to mold a novice to professional accountant who can manage and organize financial transactions of a small/medium scale organization. The final project links the academy to industry.

COURSE DURATION:

1 Month / 36 Hours

COURSE OUTLINE

➤Introduction of Foreign Accounting and its concept
➤Brief explanation of various Foreign Accounting Software Available
➤Interface the QuickBooks Accounting
➤Chart of Accounts
➤Inventory Management
➤Purchase Management
➤Sales Management
➤Enter Bill and Pay bill
➤Estimate and its conversion
➤Create invoice and Enter sales receipt
➤Credit note management
➤Receive payment
➤Banking menu
➤Statutory Transactions (GST Based)
➤Report management

1 CERTIFICATE

  1. ★ QuickBooks (G-TEC Certificate)

OPTIONAL CERTIFICATES

  1. ★ QuickBooks (QB) (International Certificate)
WhatsApp
Facebook
Email

Fill enquiry form

You can also fill out our enquiry form and we will call you back.