*ഫീസ് ആനുകൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയുവാൻ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ☎ : 8547228822 ◆ SAP കോഴ്‌സുകൾ ◆ Tally GST കോഴ്‌സുകൾ ◆ ഗവൺമെൻറ്‌ അംഗീകൃത കോഴ്‌സുകൾ ◆ Web Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Accounting കോഴ്‌സുകൾ ◆ Graphic Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Programming കോഴ്‌സുകൾ ◆ Software കോഴ്‌സുകൾ ◆ DTP കോഴ്‌സുകൾ 📞 കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ജി-ടെക്കിലേക്ക് വിളിക്കൂ ☎ : 8547228822

QuickBooks - QB

Duration : 1 Month / 36 Hours

OBJECTIVE

A course tailored to mold a novice to professional accountant who can manage and organize financial transactions of a small/medium scale organization. The final project links the academy to industry.

COURSE DURATION:

1 Month / 36 Hours

COURSE OUTLINE

➤Introduction of Foreign Accounting and its concept
➤Brief explanation of various Foreign Accounting Software Available
➤Interface the QuickBooks Accounting
➤Chart of Accounts
➤Inventory Management
➤Purchase Management
➤Sales Management
➤Enter Bill and Pay bill
➤Estimate and its conversion
➤Create invoice and Enter sales receipt
➤Credit note management
➤Receive payment
➤Banking menu
➤Statutory Transactions (GST Based)
➤Report management

1 CERTIFICATE

  1. ★ QuickBooks (G-TEC Certificate)

OPTIONAL CERTIFICATES

  1. ★ QuickBooks (QB) (International Certificate)
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on email
Email

Fill enquiry form

You can also fill out our enquiry form and we will call you back.