*ഫീസ് ആനുകൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയുവാൻ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ☎ : 8547118811 ◆ SAP കോഴ്‌സുകൾ ◆ Tally GST കോഴ്‌സുകൾ ◆ ഗവൺമെൻറ്‌ അംഗീകൃത കോഴ്‌സുകൾ ◆ Web Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ CAD കോഴ്‌സുകൾ ◆ Digital Marketing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Accounting കോഴ്‌സുകൾ ◆ Graphic Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Programming കോഴ്‌സുകൾ ◆ Software കോഴ്‌സുകൾ ◆ DTP കോഴ്‌സുകൾ 📞 കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ജി-ടെക്കിലേക്ക് വിളിക്കൂ ☎ : 8547118811

SAGE 50 ACCOUNTING (PEACHTREE)

Duration : 1 Month / 36 Hours

OBJECTIVE

SAGE24 – GN6426-7176F

A course tailored to mold a novice to professional accountant who can manage and organize financial transactions of a small/medium scale organization. The final project links the academy to industry.

COURSE OUTLINE

SAGE 50 ACCOUNTING

 • Introduction
 • Installation Process
 • Company Creation
 • Chart of Account
 • Customer & Vendor Master
 • Inventory Master
 • General Journal Entry
 • Purchase Management
 • Sales Management
 • Payroll Management
 • Job Costing
 • Assembly
 • Banking
 • Conclusion

EXIT PROFILE

Exit Profile 👈🏽

 • Understand and use the interface of Sage Accounting Software
 • Understand the concept of Foreign Accounting
 • Create and maintain the records of a company
 • Record every transaction of a company
 • Display the whole report
 • Eligible for opting International Certification from QuickBooks

CAREER PATH

Career Path 👈🏽

 • Become a Professional Accountant
 • IT Educator- Accounting Division
 • Accounting Executive
 • QuickBooks Accountant

1 CERTIFICATE

★ SAGE 50 (G-TEC Certificate)

APPLY / ENQUIRE NOW

You can also fill out our enquiry form and we will call you back.
Share
Facebook
WhatsApp
Email