*ഫീസ് ആനുകൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയുവാൻ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ☎ : 8547118811 ◆ SAP കോഴ്‌സുകൾ ◆ Tally GST കോഴ്‌സുകൾ ◆ ഗവൺമെൻറ്‌ അംഗീകൃത കോഴ്‌സുകൾ ◆ Web Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ CAD കോഴ്‌സുകൾ ◆ Digital Marketing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Accounting കോഴ്‌സുകൾ ◆ Graphic Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Programming കോഴ്‌സുകൾ ◆ Software കോഴ്‌സുകൾ ◆ DTP കോഴ്‌സുകൾ 📞 കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ജി-ടെക്കിലേക്ക് വിളിക്കൂ ☎ : 8547118811

CERTIFICATION IN SAP FICO (SAP S/4HANA)

Duration : 2 Months / 80 Hours

OBJECTIVE

SAPHNA24 – GN32450-49425F

Organizations are becoming smarter and so are accounting professionals. From a mere data entry operator, accountants are becoming data analysts and decision facilitators with the help of ERP tools. SAP S/4HANA is the latest ERP platform of SAP, the world leader in ERP solution with a penetration ratio of 69% of Businesses which includes all the BIG names out there. So grab your chance to be special with SAP FICO in SAP S/4HANA.

COURSE OUTLINE

SAP FICO POWER USER (INCLUDING SAP ERP OVERVIEW) 👈🏽

 • INTRODUCTION TO EPR
  • Definition
  • History and Evaluation Of ERP
  • Major ERP Vendors
  • ERP Merits & De-Merits
  • ERP Implementation Method
 • ERP MODULES:
  • ERP Modules – An Overview
  • Introduction to Finance Module
  • Sub Systems of Finance Module
 • INTRODUCTION TO FICO – (FINANCE AND CONTROLLING) MODULE
 • ENTERPRISE STRUCTURE
  • Enterprise Structure Settings
  • Company and Company Code
  • Business Area
  • Functional Area
  • Credit Control Area
 • FINANCIAL ACCOUNTING GLOBAL SETTINGS
  • Fiscal Year
  • Posting Periods
  • Field Status Variant
  • Tolerance Group
  • Document Type
  • Number Range
  • Posting Keys
  • Account Type and Line Item.
 • GENERAL LEDGER
  • Chart of Accounts
  • Accounting Groups and Number Ranges
  • Retain Earning Account
  • GL Master Records
  • GL Document Entry
 • ACCOUNTS PAYABLE
  • Vendor Account Group
  • Vendor Tolerance Group
  • Number Ranges for Vendor Account Groups
  • Vendor Reconciliation Account.
  • Vendor Master Records
  • Payment Terms for Vendor
  • Alternative Reconciliation Account.
  • Automatic Posting and Automatic Payment Program
  • House Bank
  • Check Lots
  • Vendor Payment Posting
  • Post Purchase Activities
 • ACCOUNTS RECEIVABLE
  • Customer Account Group
  • Customer Tolerance Group
  • Customer Reconciliation Account
  • Customer Master Records.
  • Dunning Procedure
  • Bill of Exchange
 • ASSET ACCOUNTING
  • Chart of Depreciation
  • Depreciation Area
  • Account Determination
  • Screen Layout Rule
  • Number Range Interval
  • Asset Class
  • Base Method
  • Declaiming Balance Method
  • Multi- Level Method
  • Period Control Method
  • Depreciation Key
  • Asset Master

SAP FICO (S /4 HANA) 👈🏽

 • SAP BASICS
  • Introduction to SAP S/4 HANA
  • Overview of SAP S/4 HANA Finance
  • What is ERP?
  • SAP HANA Architecture
  • ASAP Methodology
 • SAP Hana Finance – Enterprise Structure
  • Define Company in SAP S/4Hana
  • Define Company Code in Hana
  • Define Business Area
  • Define Functional Area
  • Define Credit Control Area
  • Define Segment
  • Define Financial Management Area
  • Assign Company Code to Company
  • Assign Company Code to Credit Control Area
  • Assign Company Code to Financial Management Area
 • Company Code Global Parameters
  • Define Chart of Accounts
  • Assign company code to chart of accounts in S4 Hana
  • What is Fiscal Year
  • Maintain Fiscal Year Variant in S/4Hana
  • Assign Company Code to Fiscal Year Variant
  • Define G/L Account Groups in S/4Hana
  • Define Retained Earnings Account
  • Define Posting Period Variant
  • Assign Variant to Company Code
  • Open and Close Posting Periods
 • Financial Accounting Global Settings
  • Define Field Status Variant
  • Assign Company Code to Field Status Variant
  • Company Code Global Parameters in S4 Hana
  • Define Settings for Ledgers and Currency Types
  • Define Accounting Principles
  • Assign Accounting Principles to Ledger Groups
  • Define Document Type Mapping Variants for Postings
  • Consistency Check for General Ledger Settings
  • Define Document Type for Entry View
  • Define Document Type for Entry View in a Ledger
  • Define Document Type for General Ledger View
  • Define Document Number Ranges for Entry View
  • Define Document No Ranges for General Ledger View
  • Activation of Document Splitting
  • Define Reasons for Reversal
  • Tolerance Groups
  • Define Tolerance Group for G/L Accounts
  • Define Tolerance Group for Employees
  • Assign Users to Tolerance Groups
 • SAP HANA FI – General Ledger Accounting
  • Define Ledgers for General Ledger Accounting
  • Define and Activate Non-Leading Ledgers
  • Define Ledger Groups
  • Define Accounting Principles
  • Assign Accounting Principles to Ledger Group
  • Classify G/L Accounts for Document Splitting
  • Classify Document Types for Document Splitting
  • Create Zero Balance Clearing Account
  • Activate Document Splitting
  • Create Profit Center
  • Define G/L Master in Chart of Accounts Area
  • Define G/L Master in Company Code Area
  • Create G/L Mater Centrally
  • Delete / Block / Unblock G/L Master
  • Define Valuation Methods
  • Define Valuation Area
  • Check Assignment of Accounting Principle to Ledger Group
  • Assign Valuation Areas and Accounting Principles
 • SAP Hana FI – Currency
  • Currency types in SAP Hana
  • Check Currency Codes
  • Check Exchange Rate Types
  • Define translation ratios for currency translation
  • Maintain Exchange Rate Values
 • SAP HANA FI – Documents Posting.
  • General Document Posting in Single Screen
  • General Document Posting using Double Screen
  • Post General Document with Foreign Currency
  • General Document Posting with Special Periods
  • Enter General G/L Document Ledger Group
  • Display Document List
  • How to Park Document
  • Create Hold Document
  • Open Items Document Postings
  • Create Sample Documents
 • SAP HANA FI – Accounts Payable.
  • Define Vendor Account Groups
  • Create Number Ranges for Vendor Accounts
  • Assign Number Ranges to Vendor Account Groups
  • Define Tolerance for Vendors
  • Create Vendor Master Record
  • Vendor Invoice Posting
  • Vendor Credit Memo Posting
  • Vendor Outgoing Payment
  • Display Vendor Balances
  • Define Alternative Reconciliation Account for Down Payment
  • Define Alternative Reconciliation Account for Vendors
  • Create Down Payment
  • Vendor Invoice Posting
  • Create Vendor Master with Payment Method
  • Post Vendor Invoices
 • SAP Hana FI – Accounts Receivable.
  • Define Customer Account Groups
  • Create Number Ranges for Customer Accounts
  • Assign Number Ranges to Customer Account Groups
  • Define Accounts for Cash Discount Granted
  • Define Accounts for Under Payments
  • Create Customer Master Data
  • Customer Invoicing Posting
  • Display Customer Balances
  • Define Dunning Areas
  • Define Dunning Procedure
  • Create Customer Master with Dunning Procedure
  • Dunning Run
  • Customer Interest Calculation
  • Define Interest Rates
 • SAP Hana FI – Business Partners.
  • Activate PPO Requests for Platform Objects in the Dialog
  • Activate Synchronization Options
  • Define BP Grouping and Assign Number Ranges
  • Define BP roles for Customers
  • Define BP roles for Vendors
  • Define BP Role for Direction Vendor to BP
  • Define BP Role for Direction Customer to BP
  • Define Number Assignment for Direction BP to Vendor
 • Bank Accounting.
  • Define House Banks
  • Define Number Ranges for Checks
  • Automatic Payment Program
  • Bank Determination for Payment Transactions
  • Maintain Exchange Rate Difference for Bank Accounts
  • Direct Check Deposit Process
  • Define Account Determination
  • Maintain Repetitive Codes
  • Create Payment Request
  • Define Posting Keys and Posting Rules for Manual Bank Statements
  • Assign Accounts to Account Symbol
  • Define Variants for Manual Bank Statements
  • Manual Entry Bank Statement
 • SAP HANA FI – Tax.
  • Define Condition Types
  • Settings for Tax Processing
  • Define Tax Procedure
  • Assign Country to Calculation Procedure
  • Define Tax Accounts
  • Define Tax Codes for Sales/Purchases
  • Assign Tax Codes for Non-Taxable Transactions
  • Maintain Condition Records
  • Check Withholding Tax Countries
  • Define Withholding Tax Types for Invoice Posting
  • Define Withholding Tax Types for Payment Posting
  • Define Withholding Tax Codes
  • Assign Withholding Tax Types to Company Code
  • Maintain Pan and Tan Number for Company Code
 • SAP HANA FI – Asset Accounting.
  • Create G/L Accounts
  • Check Country-Specific Settings
  • Define Depreciation / Depreciation Areas
  • Specify Account Determination
  • Create Screen Layout Rules
  • Define Number Range Intervals
  • Define Asset Classes
  • Define How Depreciation Areas Post to General Ledger
  • Assign G/L Accounts
  • Activate Segment Reporting
  • Activate Account Assignments
  • Specify Account Assignment Types for Account Assignment Object
  • Set Chart of Depreciation
  • Define Depreciation Areas
  • Define Depreciation Keys
  • Specify Maximum Amount for Low-Value Assets + Asset Classes
  • Specify Rounding of Net Book Value
  • Specify Memo Values
  • Define Base Methods
  • Define Declining Balance Methods
  • Define Multilevel Methods
  • Define Period Control
  • Determine Depreciation Areas in the Asset Class
  • Specify Transfer Data/ Lost Closed Fiscal Year
  • Create Asset Master
  • Define Screen Layout for Asset Master Data
  • Define Screen Layout for Asset Depreciation Areas
  • Asset Acquisition with Vendor
  • Create Sub-Asset Master
  • Asset Acquisition
  • Execute Depreciation Run
  • Document Settings for Asset Accounting
  • Asset Transfer with Company Code
  • Inter-Company Asset Transfer
  • Asset Retirement with Reverse.
 • Controlling & Cost Element Accounting.
  • Define Controlling Area
  • Assignment of Controlling area to Company Codes
  • Importance of Different Fields in controlling Area
  • Primary cost and secondary cost elements
  • Activity Type
  • Statistical Key Figures
  • Reposting, Distribution and Assessment
  • Activity type categories
  • Planning and Budgeting of Cost Elements
  • Cost Element categories
  • Cost Element groups
  • Cost Element Reports
  • Cost Center Accounting
  • Cost Center Hierarchy
  • Cost center Groups
  • Cost Center Categories
  • Define Planner Profile, Versions for Planner Profile
  • Cost Center Reports
  • Internal Orders
  • Order Management in Controlling Area
  • Define and Assign number ranges to Order Groups
  • Types of Order
  • Model Order
  • AUC (Assets) process with Internal Order (Real)
  • Investment Management Integration with Internal Orders
  • Month end and final settlements of Internal Orders
  • Information System (Reports) for Internal Orders
  • Profit Center Accounting
  • Maintain Profit Center and Activation of company code in profit center
  • Control Parameters for Actual data
  • Plan Versions
  • Profit Center Standard Hierarchy
  • Profit Center Groups
  • Transfer Pricing process with profit center
  • Maintain planner profiles
  • Distribution & Assessment
  • Automatic Account Assignment for Revenue Elements
  • Reports in profit center Accounting.
 • How to activate Material Ledger in S/4 HANA?
  • Activation of Material Ledger
  • Assign Material Ledger Type 0001 to Valuation Area
  • Activate Valuation Areas for Material Ledger
  • Assign Currency Types to Material Ledger Type.
 • Real Time Concepts.
  • Uploading the Data(LSMW) to SAP Server
  • Overview of SAP Methodology
  • Creation of Financial Statement Version
  • Transport Request Creation and Release
  • SAP Query
  • Month End, Year End Closing Activities
  • Carry Forward Balances to next Year
  • Standard Report

EXIT PROFILE

Exit Profile 👈🏽

 • Get Practical Knowledge in SAP FICO (S/4 HANA)
 • Able to do Financial transactions through SAP HANA
 • Can shine your cv with SAP International Certificate

CAREER PATH

Career Path 👈🏽

 • SAP Finance and Control Executive.
 • SAP Accounts Payable Executive.
 • SAP Accounts Receivable Executive.
 • SAP Management Accountant.
 • SAP Accountant

1 CERTIFICATE

★ S/4HANA - G-TEC Certificate

APPLY / ENQUIRE NOW

You can also fill out our enquiry form and we will call you back.
Share
Facebook
WhatsApp
Email