*ഫീസ് ആനുകൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയുവാൻ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ☎ : 8547228822 ◆ SAP കോഴ്‌സുകൾ ◆ Tally GST കോഴ്‌സുകൾ ◆ ഗവൺമെൻറ്‌ അംഗീകൃത കോഴ്‌സുകൾ ◆ Web Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Accounting കോഴ്‌സുകൾ ◆ Graphic Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Programming കോഴ്‌സുകൾ ◆ Software കോഴ്‌സുകൾ ◆ DTP കോഴ്‌സുകൾ 📞 കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ജി-ടെക്കിലേക്ക് വിളിക്കൂ ☎ : 8547228822

SAP - CEA - CERTIFIED ERP ACCOUNTANT

Duration : 30 Days / 45 Hours

OBJECTIVE

Be a Global SAP Accountant- The course makes you proficient in Accounts Payable, Receivable and Management Accounting in Finance Module of SAP ERP R3.

COURSE DURATION:

1 Month / 45 Hours

COURSE OUTLINE

➤ Computer Basics and Fundamental of Operating system Windows 7
➤ Accounting in SAP

1 CERTIFICATE

  1. SAP KA CEA (International Certificate)
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on email
Email

Fill enquiry form

You can also fill out our enquiry form and we will call you back.