*ഫീസ് ആനുകൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയുവാൻ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ☎ : 8547228822 ◆ SAP കോഴ്‌സുകൾ ◆ Tally GST കോഴ്‌സുകൾ ◆ ഗവൺമെൻറ്‌ അംഗീകൃത കോഴ്‌സുകൾ ◆ Web Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Accounting കോഴ്‌സുകൾ ◆ Graphic Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Programming കോഴ്‌സുകൾ ◆ Software കോഴ്‌സുകൾ ◆ DTP കോഴ്‌സുകൾ 📞 കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ജി-ടെക്കിലേക്ക് വിളിക്കൂ ☎ : 8547228822

CERTIFICATION IN ORGANIZATIONAL ERP - SAP COE

Duration : 4 Months / 144 Hours

OBJECTIVE

Be an ERP Specialist and a SAP Certified Accountant.  The course takes you through basic ICT, Outlines of ERP, gives your hands on experience in SAP ERP, teaches you basics of Computerized accounting and then accounting in SAP R3.

COURSE DURATION:

4 Months / 144 Hours

COURSE OUTLINE

➤ Computer Basics
➤ Fundamental of Operating system Windows
➤ Basics of MS Word and Excel
➤ Introduction to Accounting Standards (Manual Accounting)
➤ Tally ERP 9 – GST
➤ SAP KA Finance
➤ ERP & E-Accounting Concepts & SAP KA ERP Overview

1 CERTIFICATE

  1. SAP KA COE (International Certificate)
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on email
Email

Fill enquiry form

You can also fill out our enquiry form and we will call you back.