*ഫീസ് ആനുകൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയുവാൻ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ☎ : 8547118811 ◆ SAP കോഴ്‌സുകൾ ◆ Tally GST കോഴ്‌സുകൾ ◆ ഗവൺമെൻറ്‌ അംഗീകൃത കോഴ്‌സുകൾ ◆ Web Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ CAD കോഴ്‌സുകൾ ◆ Digital Marketing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Accounting കോഴ്‌സുകൾ ◆ Graphic Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Programming കോഴ്‌സുകൾ ◆ Software കോഴ്‌സുകൾ ◆ DTP കോഴ്‌സുകൾ 📞 കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ജി-ടെക്കിലേക്ക് വിളിക്കൂ ☎ : 8547118811

SAP FICO (SAP FINANCE AND CONTROL)

Duration : 2 Months / 80 Hours

OBJECTIVE

SAP FICO-GN31670F

Aspiring a career in Finance domain that too in a reputed firm ? Certification in SAP Finance and Control can be your key to it. SAP FICO power user module will take you from the basics of SAP Accounting until the final reports in the most structured way it in global platform at G-TEC. This would cover all major transactions from daily entry to management reports to make you a complete SAP FICO expert.

COURSE OUTLINE

➤ 1. Introduction to ERP
(a) Definition
(b) History and evaluation of ERP
(c) Major ERP Vendors
(d) ERP Merits & De-merits
(e) ERP implementation method

➤ ERP Modules:
(a) ERP modules – an overview
(b) Introduction to Finance Module
(c) Sub systems of finance module

➤ Introduction to FICO – (Finance and Controlling) module

➤ Enterprise structure
(a) Enterprise structure settings
(b) Company and Company code
(c) Business Area
(d) Functional Area
(e) Credit control Area

➤ Financial accounting Global settings
(a) Fiscal Year
(b) Posting Periods
(c) Field status variant
(d) Tolerance group
(e) Document Type
(f) Number Range
(g) Posting Keys
(h) Account type and Line item.

➤ General ledger
(a) Chart of accounts
(b) Accounting Groups and Number Ranges
(c) Retain Earning Account
(d) GL Master Records
(e) GL Document Entry.

➤ Accounts Payable
(a) Vendor Account Group
(b) Vendor Tolerance Group
(c) Number Ranges for Vendor Account Groups
(d) Vendor Reconciliation Account.
(e) Vendor Master Records
(f) Payment Terms for vendor
(g) Alternative Reconciliation Account.
(h) Automatic Posting and Automatic Payment Program
(i) House Bank
(j) Check Lots
(k) Vendor Payment Posting
(l) Post Purchase activities.

➤ Accounts Receivable
(a) Customer Account Group
(b) Customer Tolerance Group
(c) Customer Reconciliation Account
(d) Customer Master Records.
(e) Dunning Procedure
(f) Bill of Exchange.

➤ Asset Accounting
(a) Chart of Depreciation
(b) Depreciation Area
(c) Account Determination
(d) Screen Layout Rule
(e) Number Range Interval
(f) Asset Class
(g) Base Method
(h) Declaiming balance Method
(i) Multi- level Method
(j) Period Control Method
(k) Depreciation Key
(l) Asset Master

(80 HOURS PRACTICE IS MANDATORY)

EXIT PROFILE

Exit Profile 👈🏽

  • Get Practical Knowledge in SAP FICO Power User
  • Get a good knowledge in SAP Power User
  • Able to do financial transactions through SAP.
  • Can shine your cv with SAP International Certificate

CAREER PATH

Career Path 👈🏽

  • SAP Finance and Control Executive.
  • SAP Accounts Payable Executive.
  • SAP Accounts Receivable Executive.
  • SAP Management Accountant.
  • SAP Accountant

2 CERTIFICATES

★ SAP FICO (International Certificate)
★ SAP FICO (G-TEC Certificate)

APPLY / ENQUIRE NOW

You can also fill out our enquiry form and we will call you back.
Share
Facebook
WhatsApp
Email