*ഫീസ് ആനുകൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയുവാൻ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ☎ : 8547228822 ◆ SAP കോഴ്‌സുകൾ ◆ Tally GST കോഴ്‌സുകൾ ◆ ഗവൺമെൻറ്‌ അംഗീകൃത കോഴ്‌സുകൾ ◆ Web Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Accounting കോഴ്‌സുകൾ ◆ Graphic Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Programming കോഴ്‌സുകൾ ◆ Software കോഴ്‌സുകൾ ◆ DTP കോഴ്‌സുകൾ 📞 കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ജി-ടെക്കിലേക്ക് വിളിക്കൂ ☎ : 8547228822

SAP FICO - SAP FINANCE AND CONTROL

Duration : 2 Months / 80 Hours

OBJECTIVE

Aspiring a career in Finance domain that too in a reputed firm ? Certification in SAP Finance and Control can be your key to it. SAP FICO power user module will take you from the basics of SAP Accounting until the final reports in the most structured way it in global platform at G-TEC. This would cover all major transactions from daily entry to management reports to make you a complete SAP FICO expert.

COURSE DURATION:

2 Months / 80 Hours

COURSE OUTLINE

SAP FI Integration
Procure to Pay Process
Order to Cash Process
Hire to Retire Process
Plan to Produce Process
SAP Finance and Controlling
General Ledgers
Accounts Payable / Receivable
Asset Accounting
Bank related transactions
SAP Controlling Organisation structure
Planning in Management Accounting
Creating Balance Sheet and P/L

2 CERTIFICATES

  1. ★ SAP FICO (International Certificate)
  2. G-TEC Certificate
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on email
Email

Fill enquiry form

You can also fill out our enquiry form and we will call you back.