*ഫീസ് ആനുകൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയുവാൻ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ☎ : 8547228822 ◆ SAP കോഴ്‌സുകൾ ◆ Tally GST കോഴ്‌സുകൾ ◆ ഗവൺമെൻറ്‌ അംഗീകൃത കോഴ്‌സുകൾ ◆ Web Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Accounting കോഴ്‌സുകൾ ◆ Graphic Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Programming കോഴ്‌സുകൾ ◆ Software കോഴ്‌സുകൾ ◆ DTP കോഴ്‌സുകൾ 📞 കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ജി-ടെക്കിലേക്ക് വിളിക്കൂ ☎ : 8547228822

SAP KA ERP OVERVIEW

Duration : 1 Month / 36 Hours

OBJECTIVE

The course is focused in creating a professional user in SAP ERP R3. It covers navigation across modules in ERP, User tips and tricks along with Human Capital Management and Cross Application Timesheet.

COURSE DURATION:

1 Month / 36 Hours

COURSE OUTLINE

SAP ERP navigating SAP
Tips and tricks 
Cross Application Time Sheet

1 CERTIFICATE

  1. SAP KA ERP OVERVIEW (International Certificate)
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on email
Email

Fill enquiry form

You can also fill out our enquiry form and we will call you back.