*ഫീസ് ആനുകൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയുവാൻ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ☎ : 8547118811 ◆ SAP കോഴ്‌സുകൾ ◆ Tally GST കോഴ്‌സുകൾ ◆ ഗവൺമെൻറ്‌ അംഗീകൃത കോഴ്‌സുകൾ ◆ Web Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ CAD കോഴ്‌സുകൾ ◆ Digital Marketing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Accounting കോഴ്‌സുകൾ ◆ Graphic Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Programming കോഴ്‌സുകൾ ◆ Software കോഴ്‌സുകൾ ◆ DTP കോഴ്‌സുകൾ 📞 കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ജി-ടെക്കിലേക്ക് വിളിക്കൂ ☎ : 8547118811

SAP MM - SAP MATERIAL MANAGEMENT

Duration : 2 Months / 80 Hours

OBJECTIVE

Learn Material Management the Global way with SAP MM. SAP Material Management Power User module will take you from Procurement to Purchase and Inventory Management. A 360 degree module in SD to make you a professional employable anywhere in the world on SAP platform on any automated platforms.

COURSE DURATION:

2 Months / 80 Hours

COURSE OUTLINE

➤ Introduction to MM
➤ Organization structure
➤ Master Data
➤ Procurement Process
➤ Outline Purchase Agreement
➤ Document release Procedure
➤ Logistics invoice verification
➤ Inventory Management
➤ Business Process- MM

⮚ Principle concept of Material management
⮚ Advantages of Material Management
⮚ Organizational structure
⮚ Purchase Organization and its types
⮚ Master Data Management (MM)
⮚ Purchase Information Records
⮚ Source List Record
⮚ Quota Management
⮚ Bill of Materials
⮚ Basic Procurement Process
⮚ Blanket Purchase order
⮚ External Source Procurement
⮚ Logistics and Invoice Verification
⮚ Invoice Plan.

2 CERTIFICATES

  1. ★ SAP MM (International Certificate)
  2. ★ G-TEC Certificate
WhatsApp
Facebook
Email

Fill enquiry form

You can also fill out our enquiry form and we will call you back.