*ഫീസ് ആനുകൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയുവാൻ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ☎ : 8547118811 ◆ SAP കോഴ്‌സുകൾ ◆ Tally GST കോഴ്‌സുകൾ ◆ ഗവൺമെൻറ്‌ അംഗീകൃത കോഴ്‌സുകൾ ◆ Web Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ CAD കോഴ്‌സുകൾ ◆ Digital Marketing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Accounting കോഴ്‌സുകൾ ◆ Graphic Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Programming കോഴ്‌സുകൾ ◆ Software കോഴ്‌സുകൾ ◆ DTP കോഴ്‌സുകൾ 📞 കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ജി-ടെക്കിലേക്ക് വിളിക്കൂ ☎ : 8547118811

SAP MM - SAP MATERIAL MANAGEMENT

Duration : 2 Months / 80 Hours

OBJECTIVE

SAP MM-GN31670F

Learn Material Management the Global way with SAP MM. SAP Material Management Power User module will take you from Procurement to Purchase and Inventory Management. A 360 degree module in SD to make you a professional employable anywhere in the world on SAP platform on any automated platforms.

COURSE OUTLINE

 • Introduction to MM
 • Organization structure
 • Master Data
 • Procurement Process
 • Outline Purchase Agreement
 • Document release Procedure
 • Logistics invoice verification
 • Inventory Management
 • Business Process- MM
  • Principle concept of Material management
  • Advantages of Material Management
  • Organizational structure
  • Purchase Organization and its types
  • Master Data Management (MM)
  • Purchase Information Records
  • Source List Record
  • Quota Management
  • Bill of Materials
  • Basic Procurement Process
  • Blanket Purchase order
  • External Source Procurement
  • Logistics and Invoice Verification
  • Invoice Plan.

EXIT PROFILE

Exit Profile 👈🏽

 • Get Practical Knowledge in SAP Material Management Power User
 • Get a good basic knowledge in SAP MM Power User
 • Able to do financial transactions through SAP
 • Can shine your cv with SAP International Certificate

CAREER PATH

Career Path 👈🏽

 • SAP Material Management Executive
 • SAP Purchase Executive
 • SAP Inventory Management Executive

2 CERTIFICATES

★ SAP MM (International Certificate)
★ SAP MM (G-TEC Certificate)

APPLY / ENQUIRE NOW

You can also fill out our enquiry form and we will call you back.
Share
Facebook
WhatsApp
Email