*ഫീസ് ആനുകൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയുവാൻ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ☎ : 8547228822 ◆ SAP കോഴ്‌സുകൾ ◆ Tally GST കോഴ്‌സുകൾ ◆ ഗവൺമെൻറ്‌ അംഗീകൃത കോഴ്‌സുകൾ ◆ Web Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Accounting കോഴ്‌സുകൾ ◆ Graphic Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Programming കോഴ്‌സുകൾ ◆ Software കോഴ്‌സുകൾ ◆ DTP കോഴ്‌സുകൾ 📞 കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ജി-ടെക്കിലേക്ക് വിളിക്കൂ ☎ : 8547228822

SAP MM - SAP MATERIAL MANAGEMENT

Duration : 2 Months / 80 Hours

OBJECTIVE

Learn Material Management the Global way with SAP MM. SAP Material Management Power User module will take you from Procurement to Purchase and Inventory Management. A 360 degree module in SD to make you a professional employable anywhere in the world on SAP platform on any automated platforms.

COURSE DURATION:

2 Months / 80 Hours

COURSE OUTLINE

➤ Introduction to MM
➤ Organization structure
➤ Master Data
➤ Procurement Process
➤ Outline Purchase Agreement
➤ Document release Procedure
➤ Logistics invoice verification
➤ Inventory Management
➤ Business Process- MM

⮚ Principle concept of Material management
⮚ Advantages of Material Management
⮚ Organizational structure
⮚ Purchase Organization and its types
⮚ Master Data Management (MM)
⮚ Purchase Information Records
⮚ Source List Record
⮚ Quota Management
⮚ Bill of Materials
⮚ Basic Procurement Process
⮚ Blanket Purchase order
⮚ External Source Procurement
⮚ Logistics and Invoice Verification
⮚ Invoice Plan.

2 CERTIFICATES

  1. ★ SAP MM (International Certificate)
  2. ★ G-TEC Certificate
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on email
Email

Fill enquiry form

You can also fill out our enquiry form and we will call you back.