*ഫീസ് ആനുകൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയുവാൻ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ☎ : 8547228822 ◆ SAP കോഴ്‌സുകൾ ◆ Tally GST കോഴ്‌സുകൾ ◆ ഗവൺമെൻറ്‌ അംഗീകൃത കോഴ്‌സുകൾ ◆ Web Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Accounting കോഴ്‌സുകൾ ◆ Graphic Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Programming കോഴ്‌സുകൾ ◆ Software കോഴ്‌സുകൾ ◆ DTP കോഴ്‌സുകൾ 📞 കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ജി-ടെക്കിലേക്ക് വിളിക്കൂ ☎ : 8547228822

SAP PP - SAP PRODUCT AND PLANNING

Duration : 2 Months / 80 Hours

OBJECTIVE

Planning for a career in Production /Manufacturing ? SAP PP can be your gateway to a wonderful career in Production Planning. SAP PP Power User module is a comprehensive standard learning platform which takes you through every cycle of process including Planning, production and even up to Quality management. You will find yourself ready to fly for a global career in PP..

COURSE DURATION:

2 Months / 80 Hours

COURSE OUTLINE

Organization structure
Master Data
Planning
Production Process
Process Industry
Repetitive Manufacturing
Quality Management
Future or ERP – PP

2 CERTIFICATES

  1. ★ SAP PP (International Certificate)
  2. ★ G-TEC Certificate
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on email
Email

Fill enquiry form

You can also fill out our enquiry form and we will call you back.