*ഫീസ് ആനുകൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയുവാൻ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ☎ : 8547118811 ◆ SAP കോഴ്‌സുകൾ ◆ Tally GST കോഴ്‌സുകൾ ◆ ഗവൺമെൻറ്‌ അംഗീകൃത കോഴ്‌സുകൾ ◆ Web Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ CAD കോഴ്‌സുകൾ ◆ Digital Marketing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Accounting കോഴ്‌സുകൾ ◆ Graphic Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Programming കോഴ്‌സുകൾ ◆ Software കോഴ്‌സുകൾ ◆ DTP കോഴ്‌സുകൾ 📞 കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ജി-ടെക്കിലേക്ക് വിളിക്കൂ ☎ : 8547118811

SAP PP - SAP PRODUCT AND PLANNING

Duration : 2 Months / 80 Hours

OBJECTIVE

Planning for a career in Production /Manufacturing ? SAP PP can be your gateway to a wonderful career in Production Planning. SAP PP Power User module is a comprehensive standard learning platform which takes you through every cycle of process including Planning, production and even up to Quality management. You will find yourself ready to fly for a global career in PP..

COURSE DURATION:

2 Months / 80 Hours

COURSE OUTLINE

Organization structure
Master Data
Planning
Production Process
Process Industry
Repetitive Manufacturing
Quality Management
Future or ERP – PP

2 CERTIFICATES

  1. ★ SAP PP (International Certificate)
  2. ★ G-TEC Certificate
WhatsApp
Facebook
Email

Fill enquiry form

You can also fill out our enquiry form and we will call you back.