*ഫീസ് ആനുകൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയുവാൻ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ☎ : 8547118811 ◆ SAP കോഴ്‌സുകൾ ◆ Tally GST കോഴ്‌സുകൾ ◆ ഗവൺമെൻറ്‌ അംഗീകൃത കോഴ്‌സുകൾ ◆ Web Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ CAD കോഴ്‌സുകൾ ◆ Digital Marketing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Accounting കോഴ്‌സുകൾ ◆ Graphic Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Programming കോഴ്‌സുകൾ ◆ Software കോഴ്‌സുകൾ ◆ DTP കോഴ്‌സുകൾ 📞 കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ജി-ടെക്കിലേക്ക് വിളിക്കൂ ☎ : 8547118811

SAP PP (SAP PRODUCTION PLANNING)

Duration : 2 Months / 80 Hours

OBJECTIVE

SAP PP-GN31670F

Planning for a career in Production /Manufacturing ? SAP PP can be your gateway to a wonderful career in Production Planning. SAP PP Power User module is a comprehensive standard learning platform which takes you through every cycle of process including Planning, production and even up to Quality management. You will find yourself ready to fly for a global career in PP

COURSE OUTLINE

 • INTRODUCTION TO SAP PRODUCT PLANNING
 • ORGANIZATION STRUCTURE
 • ORGANIZATIONAL UNIT
 • MASTER DATA IN SAP
 • DEFINE DISTRIBUTION KEYS.
 • LONG TERM PLANNING
 • BILL OF MATERIAL
 • WORK CENTRES
 • ROUTING
 • DEMAND MANAGEMENT
 • DEMAND PLANNING
 • AVAILABILITY CHECK
 • MATERIAL REQUIREMENT PLANNING
 • PRODUCTION ORDER
 • GOODS ISSUE
 • MIGO (MOVEMENT OF GOODS OUT)
 • MOVEMENT TYPES
 • DETERMINATION OF PERSONAL RESPONSIBLE FOR RESOURCES
 • STOCK REQUIREMENT
 • FORECAST PLANNING
 • PLANT REQUIREMENT
 • CUSTOMER REQUIREMENT

(80 HOURS PRACTICE IS MANDATORY)

EXIT PROFILE

Exit Profile 👈🏽

 • Get Practical Knowledge in SAP PP Power User
 • Get a good knowledge in SAP Power User
 • Able to do financial transactions through SAP
 • Can shine your cv with SAP International Certificate

CAREER PATH

Career Path 👈🏽

 • SAP Product Planning Executive
 • SAP Quality Control Executive

2 CERTIFICATES

★ SAP PP (International Certificate)
★ SAP PP (G-TEC Certificate)

APPLY / ENQUIRE NOW

You can also fill out our enquiry form and we will call you back.
Share
Facebook
WhatsApp
Email