*ഫീസ് ആനുകൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയുവാൻ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ☎ : 8547228822 ◆ SAP കോഴ്‌സുകൾ ◆ Tally GST കോഴ്‌സുകൾ ◆ ഗവൺമെൻറ്‌ അംഗീകൃത കോഴ്‌സുകൾ ◆ Web Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Accounting കോഴ്‌സുകൾ ◆ Graphic Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Programming കോഴ്‌സുകൾ ◆ Software കോഴ്‌സുകൾ ◆ DTP കോഴ്‌സുകൾ 📞 കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ജി-ടെക്കിലേക്ക് വിളിക്കൂ ☎ : 8547228822

SAP SD - SAP SALES AND DISTRIBUTION

Duration : 2 Months / 80 Hours

OBJECTIVE

Is your domain Sales and Distribution ? Still looking for a job or that BIG BREAK. This is the RIGHT time. Get SAP qualification in Sales and Distribution the global way. A complete course which covers and in-and-out of Sales and distribution chain. From Order to Sales and from Shipment to Warehouse, you will learn all that essential topics which makes you fit for a globally employable SD professional.

COURSE DURATION:

2 Months / 80 Hours

COURSE OUTLINE

➤ Introduction to SD
➤ Order to Cash Process
➤ Concepts in Sales and Distribution
➤ Master Data
➤ Transaction Data
➤ Make-to-Order Processing
➤ Sales Processes
➤ Shipment Execution
➤ Transportation and Warehouse
➤ Quality Management

2 CERTIFICATES

  1. ★ SAP SD (International Certificate)
  2. ★ G-TEC Certificate
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on email
Email

Fill enquiry form

You can also fill out our enquiry form and we will call you back.