*ഫീസ് ആനുകൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയുവാൻ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ☎ : 8547118811 ◆ SAP കോഴ്‌സുകൾ ◆ Tally GST കോഴ്‌സുകൾ ◆ ഗവൺമെൻറ്‌ അംഗീകൃത കോഴ്‌സുകൾ ◆ Web Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ CAD കോഴ്‌സുകൾ ◆ Digital Marketing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Accounting കോഴ്‌സുകൾ ◆ Graphic Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Programming കോഴ്‌സുകൾ ◆ Software കോഴ്‌സുകൾ ◆ DTP കോഴ്‌സുകൾ 📞 കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ജി-ടെക്കിലേക്ക് വിളിക്കൂ ☎ : 8547118811

SAP SD - SAP SALES AND DISTRIBUTION

Duration : 2 Months / 80 Hours

OBJECTIVE

Is your domain Sales and Distribution ? Still looking for a job or that BIG BREAK. This is the RIGHT time. Get SAP qualification in Sales and Distribution the global way. A complete course which covers and in-and-out of Sales and distribution chain. From Order to Sales and from Shipment to Warehouse, you will learn all that essential topics which makes you fit for a globally employable SD professional.

COURSE DURATION:

2 Months / 80 Hours

COURSE OUTLINE

➤ Introduction to SD
➤ Order to Cash Process
➤ Concepts in Sales and Distribution
➤ Master Data
➤ Transaction Data
➤ Make-to-Order Processing
➤ Sales Processes
➤ Shipment Execution
➤ Transportation and Warehouse
➤ Quality Management

2 CERTIFICATES

  1. ★ SAP SD (International Certificate)
  2. ★ G-TEC Certificate
WhatsApp
Facebook
Email

Fill enquiry form

You can also fill out our enquiry form and we will call you back.