*ഫീസ് ആനുകൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയുവാൻ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ☎ : 8547118811 ◆ SAP കോഴ്‌സുകൾ ◆ Tally GST കോഴ്‌സുകൾ ◆ ഗവൺമെൻറ്‌ അംഗീകൃത കോഴ്‌സുകൾ ◆ Web Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ CAD കോഴ്‌സുകൾ ◆ Digital Marketing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Accounting കോഴ്‌സുകൾ ◆ Graphic Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Programming കോഴ്‌സുകൾ ◆ Software കോഴ്‌സുകൾ ◆ DTP കോഴ്‌സുകൾ 📞 കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ജി-ടെക്കിലേക്ക് വിളിക്കൂ ☎ : 8547118811

SAP SD - (SAP SALES AND DISTRIBUTION)

Duration : 2 Months / 80 Hours

OBJECTIVE

SAP SD-GN31670F

Learn Material Management the Global way with SAP MM. SAP Material Management Power User module will take you from Procurement to Purchase and Inventory Management

A 360-degree module in SD to make you a professional employable anywhere in the world on SAP platform on any automated platforms.

COURSE OUTLINE

 • Principle concept of Sales and Distribution
 • Organizational structure
 • Master Data Management (PP)
  • Customer Master Data
  • Material Master Data
  • Customer Material Information Record (CMIC)
  • Output Master Data
 • Sales area
 • Order to cash
  • Inquiry
  • Sales Order
  • Picking
 • Return Process
 • Billing of Bill of Materials
 • Consignment Process
 • Scheduling agreement
 • Billing Plan
 • Sales analysis
 • Types of order and document type
 • Discount v/s Rebate
 • Third Party Sales.

(80 HOURS PRACTICE IS MANDATORY)

EXIT PROFILE

Exit Profile 👈🏽

 • Get Practical Knowledge in SAP SD Power User
 • Get a good knowledge in SAP Power User
 • Able to do financial transactions through SAP
 • Can shine your cv with SAP International Certificate

CAREER PATH

Career Path 👈🏽

 • SAP Sales and Distribution Manager.
 • Sales and Distribution Executive.
 • Logistics Executive

2 CERTIFICATES

★ SAP SD (International Certificate)
★ SAP SD (G-TEC Certificate)

APPLY / ENQUIRE NOW

You can also fill out our enquiry form and we will call you back.
Share
Facebook
WhatsApp
Email