*ഫീസ് ആനുകൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയുവാൻ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ☎ : 8547118811 ◆ SAP കോഴ്‌സുകൾ ◆ Tally GST കോഴ്‌സുകൾ ◆ ഗവൺമെൻറ്‌ അംഗീകൃത കോഴ്‌സുകൾ ◆ Web Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ CAD കോഴ്‌സുകൾ ◆ Digital Marketing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Accounting കോഴ്‌സുകൾ ◆ Graphic Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Programming കോഴ്‌സുകൾ ◆ Software കോഴ്‌സുകൾ ◆ DTP കോഴ്‌സുകൾ 📞 കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ജി-ടെക്കിലേക്ക് വിളിക്കൂ ☎ : 8547118811

TALLY PRIME - TALLY ESSENTIAL - LEVEL 1

Duration : 1 Months / 36 Hours

OBJECTIVE

New to Tally? Start Here. The Course starts from very basic fundamentals of book keeping and discussed with the introduction of Tally prime, maintaining chart of accounts and recording accounting & Banking transactions, Generating MIS Report, Manage Data security and conclude with company data management.

COURSE DURATION:

 1 MONTHS (36 HOURS)

COURSE OUTLINE

➤ Tally PRIME – Tally Essential – level 1

Introduction to Tally Prime

 • Features of Tally Prime
 • Downloading and Installation of Tally Prime
 • Types of Licenses in Tally Prime
 • Activate New License
 • Reactivate License in Tally Prime
 • Use License from Network in a Multiuser Environment

Working Tally Prime in Educational Mode

 • Company Creation and Setting up Company Features in Tally Prime
 • Getting Started with Tally Prime
 • Navigating from Anywhere to Anywhere in Tally Prime
 • F12 Configuration in Tally Prime
 • Alter Company Details
 • Shut the Company

Maintaining Chart of Accounts

 • Introduction to Chart of Accounts
 • Creation, Alteration & Deletion of Masters in Tally Prime (Both Accounting & Inventory)
 • Multi-Masters Creation and Display.

Recording and Maintaining Accounting Transactions

 • Recording Transactions in Tally
 • Accounting Vouchers in Tally Prime.
 • Recording Accounting Vouchers in Tally Prime (Receipt, Payment, Contra, Journal, Purchase, Sales, Debit Note and Credit Note).

Banking

 • Banking Payments
 • Cheque Printing (Both Single & Multiple Cheque Printing)
 • Deposit Slip (Cheque/Cash)
 • Payment Advice
 • Bank Reconciliation (Auto/Manual)

Generating Financial Statements and MIS Reports

 • Final Accounts Reports in TallyPrime (Introduction)
 • Generating Financial Reports in TallyPrime. (Trial Balance, Profit and Loss Account, Balance Sheet, Cash Flow & Fund, Flow Analysis Report, Receipts and Payments)
 • MIS Reports in Tally (Stock Summary Analysis, Daybook, Cash and Bank Book, Purchase Register, Sales Register, Journal Register)

Data Security

 • Introduction
 • Security Control
 • Activation of Security Control
 • Creation of Security Levels (User Roles)
 • Creation of Users and Passwords for Company
 • Accessing the company using Security Levels
 • Auto Login
 • Tally Vault

Company Data Management

 • Backup & Restoring of Company Data
 • Company Data Repair
 • Migration of Tally.ERP 9 Company Data to TallyPrime

CERTIFICATES

 1.  Tally (International Certificate)
WhatsApp
Facebook
Email

Fill enquiry form

You can also fill out our enquiry form and we will call you back.