*ഫീസ് ആനുകൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയുവാൻ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ☎ : 8547228822 ◆ SAP കോഴ്‌സുകൾ ◆ Tally GST കോഴ്‌സുകൾ ◆ ഗവൺമെൻറ്‌ അംഗീകൃത കോഴ്‌സുകൾ ◆ Web Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Accounting കോഴ്‌സുകൾ ◆ Graphic Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Programming കോഴ്‌സുകൾ ◆ Software കോഴ്‌സുകൾ ◆ DTP കോഴ്‌സുകൾ 📞 കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ജി-ടെക്കിലേക്ക് വിളിക്കൂ ☎ : 8547228822

CERTIFICATE IN GCC VAT - TALLY

Duration : 1 Month / 36 Hours

OBJECTIVE

A Course to make you an expert in Tally ERP 9 Rel. 6.0, the most used and most discussed software in accounting industry. The students will get certificate and courseware directly from Tally solutions.

COURSE DURATION:

1 Month / 36 Hours

COURSE OUTLINE

➤ Create Company, Activate GCC VAT
➤ Create Masters & Set GCC VAT Rates
➤ Creating & Updating Party Ledger
➤ GCC VAT Purchases
➤ GCC VAT Sales
➤ Sales in Accounting Invoice mode
➤ Import of Goods & Services, and Export under GCC VAT
➤ Supply of Profit Margin & Transfer of Right Use and Advances Received under GCC VAT
➤ Subsequent Sales
➤ GCC VAT Payments
➤ GCC VAT opening balance and GCC VAT returns
➤ Save the Changes and Overwrite Saved Returns

2 CERTIFICATES

  1. ★ Tally (International Certificate)
  2. ★ Tally (G-TEC Certificate)
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on email
Email

Fill enquiry form

You can also fill out our enquiry form and we will call you back.