*ഫീസ് ആനുകൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയുവാൻ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ☎ : 8547228822 ◆ SAP കോഴ്‌സുകൾ ◆ Tally GST കോഴ്‌സുകൾ ◆ ഗവൺമെൻറ്‌ അംഗീകൃത കോഴ്‌സുകൾ ◆ Web Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Accounting കോഴ്‌സുകൾ ◆ Graphic Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Programming കോഴ്‌സുകൾ ◆ Software കോഴ്‌സുകൾ ◆ DTP കോഴ്‌സുകൾ 📞 കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ജി-ടെക്കിലേക്ക് വിളിക്കൂ ☎ : 8547228822

TALLY ERP (GST Based)

Duration : 2 Months / 72 Hours

OBJECTIVE

A Course to make you an expert in Tally ERP 9 Rel. 6.0, the most used and most discussed software in accounting industry. The students will get certificate and courseware directly from Tally solutions.

COURSE DURATION:

2 Months / 72 Hours

COURSE OUTLINE

➤ Introduction to Tally Prime
➤ Basic function keys in Tally
➤ Accounting and Inventory Masters
➤ Recording transactions through accounting vouchers.
➤ Tally Features and Configurations
➤ Statutory & Taxation (GST, TDS etc.
➤ Company Closing Procedure
➤ Report Printing

2 CERTIFICATES

  1. ★ Tally (International Certificate)
  2. ★ Tally (G-TEC Certificate)
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on email
Email

Fill enquiry form

You can also fill out our enquiry form and we will call you back.