*ഫീസ് ആനുകൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയുവാൻ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ☎ : 8547118811 ◆ SAP കോഴ്‌സുകൾ ◆ Tally GST കോഴ്‌സുകൾ ◆ ഗവൺമെൻറ്‌ അംഗീകൃത കോഴ്‌സുകൾ ◆ Web Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ CAD കോഴ്‌സുകൾ ◆ Digital Marketing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Accounting കോഴ്‌സുകൾ ◆ Graphic Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Programming കോഴ്‌സുകൾ ◆ Software കോഴ്‌സുകൾ ◆ DTP കോഴ്‌സുകൾ 📞 കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ജി-ടെക്കിലേക്ക് വിളിക്കൂ ☎ : 8547118811

V-RAY

Duration : 1 Month / 36 Hours

OBJECTIVE

VRAY24 – GN21417 – 22167F

In this course, participants learn how to use V-Ray in 3DS Max to create photorealistic and artistic scenes: Exterior, Interior Day Rendering, and Interior Night Rendering. They will learn key techniques such as:

COURSE OUTLINE

V-Ray 👈🏽

Getting Ready to Render with V-Ray

 • Installing V-Ray
 • Setting up V-Ray
 • Locating V-Ray’s tools and features
 • V-Ray’s image-saving options

Critical V-Ray Concepts

 • Image sampling explained
 • Understanding subdivs
 • Using the DMC Sampler
 • Overview of color mapping
 • Understanding the color-mapping modes

Key Lighting Tools

 • Introduction to lighting in V-Ray
 • Dealing with lighting problems
 • Adding a spherical fill light
 • Creating a mesh light
 • Creating a skylight effect
 • Working with the dome light

Global Illumination

 • Global illumination (GI) explained
 • Understanding primary and secondary bounces
 • How irradiance mapping works
 • Using irradiance mapping, part 1
 • Using irradiance mapping, part 2
 • How light cache works
 • Using light cache
 • Understanding brute force GI
 • Using brute force GI

The V-Ray Materials

 • Introduction to V-Ray-specific materials
 • Creating a diffuse color
 • Making reflective materials
 • Blurring reflections
 • Making clear and colored glass
 • Creating a translucency effect

Quality Control with Image Sampling

 • Introduction to image sampling
 • Using the Fixed-Rate sampler
 • How to use the Adaptive DMC sampler
 • Working with the Adaptive Subdivision sampler
 • Comparing image-sampling renders

The Physical Workflow

 • The physical workflow explained
 • Working with V-Ray Sun and V-Ray Sky
 • Controlling the V-Ray Physical Camera

V-Ray’s Effects Tools

 • Depth of field: V-Ray Physical Camera
 • Depth of field: using a perspective viewport
 • Creating a motion blur effect
 • Generating caustic effects
 • Using V-Ray Fur plugin
 • Stereoscopic 3D rendering

Using Render Elements

 • Render elements workflow
 • Preparing to composite
 • Compositing V-Ray elements
 • Putting extra elements to work
 • Post-lighting a scene

V-Ray RT

 • Overview of V-Ray RT
 • Demonstrating the RT workflow
 • Conclusion

EXIT PROFILE

Exit Profile 👈🏽

 • Lead Visualizing
 • Design Visualizing
 • Product Design Visualizing
 • Building Visualizing
 • Interior Design Visualizing
 • Landscape Visualizing
 • 3D Designing
 • Senior Visualizing

CAREER PATH

Career Path 👈🏽

 • Lead Visualizer
 • Design Visualizer
 • Product Design Visualizer
 • Building Visualizer
 • Interior Design Visualizer
 • Landscape Visualizer
 • 3D Designer
 • Senior Visualizer

1 CERTIFICATE

★ V-Ray - G-TEC Certificate

APPLY / ENQUIRE NOW

You can also fill out our enquiry form and we will call you back.
Share
Facebook
WhatsApp
Email