*ഫീസ് ആനുകൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയുവാൻ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ☎ : 8547118811 ◆ SAP കോഴ്‌സുകൾ ◆ Tally GST കോഴ്‌സുകൾ ◆ ഗവൺമെൻറ്‌ അംഗീകൃത കോഴ്‌സുകൾ ◆ Web Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ CAD കോഴ്‌സുകൾ ◆ Digital Marketing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Accounting കോഴ്‌സുകൾ ◆ Graphic Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Programming കോഴ്‌സുകൾ ◆ Software കോഴ്‌സുകൾ ◆ DTP കോഴ്‌സുകൾ 📞 കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ജി-ടെക്കിലേക്ക് വിളിക്കൂ ☎ : 8547118811

CERTIFICATION IN ZOHO BOOKS

Duration : 1 Month / 36 Hours

OBJECTIVE

ZOB24 – GN11682-12432F

Unlock the power of Zoho Books, a comprehensive accounting software designed to streamline your financial operations and boost efficiency. In this course, you’ll dive into: Basic and advance functionalities of Zoho Books, Financial management techniques, Tips and tricks for optimizing your accounting processes, security and data management best practices. Whether you’re a small business owner, accountant, or aspiring finance professional, this course will equip you with the skills and knowledge to navigate Zoho Books like a pro.

COURSE OUTLINE

GETTING STARTED 👈🏽

 • Welcome
 • How Zoho Books Works
 • Access Zoho Books
 • Navigating Zoho Books
 • Keyboard Shortcuts

PERSONALISE 👈🏽

 • Overview – Personalize
 • Update Your Email Address
 • Change Password
 • Change Theme
 • Add/Remove Your Logo
 • Delete Organization
 • Delete Account
 • More Actions
  • ▪ Quick Create
  • ▪ Change Organization Name
  • ▪ Add Organization
  • ▪ Switch Between Organizations
  • ▪ Change Default Organization
  • ▪ Notifications and Announcements
  • ▪ Product Updates

DASHBOARD 👈🏽

 • Overview Dash board

SETTINGS 👈🏽

 • Settings – Overview
 • Organization Profile
 • Opening Balances
 • Users & Roles
 • Preferences
 • Taxes
 • Templates
 • SMS Notifications
 • Emails
 • Reminders
 • Reporting Tags
 • Automation
 • Integrations
 • Data Backup
 • Domain Mapping
 • Privacy and Security
 • Connections
 • Incoming Web hooks
 • Signals

DOCUMENTS 👈🏽

 • Document Overview

BRANCHES 👈🏽

 • Overview – Branches
 • Basic Functions in Branches
 • Track Branch Transactions
 • Other Actions for Branches

CUSTOMERS & VENDORS 👈🏽

 • Introduction – Customers & Vendors
 • Record Transactions for Customers/Vendors
 • Customer Information in Transactions
 • Opening Balance for Customers/Vendors
 • Link Customer and Vendor
 • Customer Credit Limit
 • Other Actions for Customers/Vendors
 • Customers/Vendors Preferences

ITEMS 👈🏽

 • Introduction – Items
 • Inventory Adjustments
 • Price Lists
 • Other Actions for Items
 • Reports for Items
 • Zoho Inventory Add-on
 • Item Preferences

BANKING 👈🏽

 • Overview – Banking
 • Add Accounts
 • Add Transactions
 • Bank Feeds
 • Match & Categorize Transactions
 • Transaction Rules
 • Reconciliation
 • Other Actions
 • Introduction – Quotes
 • Customize Quote
 • Convert to Sales Order
 • Convert to Invoice
 • Create Retainers
 • Other Actions for Quote
 • Quote Preferences

DELIVERY CHALLANS 👈🏽

 • Overview – Delivery Challans
 • Basic Functions in Delivery Challans
 • Functions in Delivery Challans
 • Manage Delivery Challans
 • Other Actions for Delivery Challans
 • Delivery Challan Preferences

RETAINER INVOICES 👈🏽

 • Overview – Retainer Invoice
 • Basic Functions in Retainer Invoice
 • Functions in Retainer Invoice
 • Manage Retainer Invoice
 • Other Actions in Retainer Invoice
 • Retainer Invoice Preferences

SALES ORDER 👈🏽

 • Introduction – Sales Order
 • Convert to Invoice
 • Convert to Purchase Order
 • Delete Sales Order
 • Other Actions for Sales Order
 • Sales Order Preferences

INVOICES 👈🏽

 • Introduction – Invoices
 • Record Payment for Invoice
 • Bill of Supply
 • Payments Received
 • Delete Invoice
 • Invoice Preferences
 • Other Actions for Invoice
 • Troubleshooting

PAYMENTS RECEIVED 👈🏽

 • Overview – Payments Received
 • Basic Functions in Payments Received
 • Functions in Payments Received
 • Manage Payments Received
 • Other Actions for Payments Received
 • Payments Received Preferences

RECURRING INVOICES 👈🏽

 • Overview – Recurring Invoices
 • Create & Send Recurring Invoice
 • Receiving Payments
 • Recurring Invoice Workflow
 • Manage Recurring Invoices
 • Other Actions for Recurring Invoice
 • Recurring Invoice Preferences

CREDIT NOTES 👈🏽

 • Introduction – Credit Note
 • Apply Credits to Invoice
 • Refund Credits
 • Delete Credit Note
 • Other Actions for Credit Note
 • Credit Note Preferences

EXPENSES 👈🏽

 • Overview – Expenses
 • Basic Functions in Expenses
 • Manage Expenses
 • Mileage Expenses
 • Other Actions for Expenses
 • Expense Preferences

PURCHASE ORDER 👈🏽

 • Overview – Purchase Orders
 • Basic Functions in Purchase Orders
 • Functions in Purchase Orders
 • Manage Purchase Orders
 • Other Actions in Purchase Orders
 • Purchase Order Preferences

BILLS 👈🏽

 • Overview – Bills
 • Basic Functions in Bills
 • Functions in Bills
 • Manage Bills
 • Other Actions for Bills
 • Bill Preferences

CHEQUE 👈🏽

 • Print Checks in Zoho Books

PAYMENTS MADE 👈🏽

 • Overview – Payments Made
 • Basic Functions in Payments Made
 • Functions in Payments Made
 • Manage Payments Made
 • Other Actions for Payments Made
 • Payments Made Preferences

VENDOR CREDITS 👈🏽

 • Overview – Vendor Credits
 • Basic Functions in Vendor Credits
 • Functions in Vendor Credits
 • Manage Vendor Credits
 • Other Actions for Vendor Credits
 • Vendor Credit Preferences

TRANSACTION APPROVAL 👈🏽

 • Transaction Approval – Overview
 • Enable Transaction Approval
 • Notification Preferences
 • Transaction Approval Workflow
 • Users and Roles
 • Manage Approvals

ACCOUNTANT 👈🏽

 • Overview – Accountant
 • Manual Journals
 • Journal Templates
 • Budgets
 • Bulk Update
 • Recurring Journals
 • Base Currency Adjustment
 • Sub Accounts
 • Chart of Accounts
 • Transaction Locking
 • Accountant Preferences
 • Manage Clients

OTHER INVENTORY FEATURES 👈🏽

 • Overview – Accountant

IMPORT & EXPORT 👈🏽

 • Overview
 • Importing Data
 • Exporting Data
 • Backup Your Data

EXIT PROFILE

Exit Profile 👈🏽

 • Able to do Practical accounting process smoothly
 • Able to do day to day transaction in ZOHO Books Confidentially
 • Get a thorough knowledge in ZOHO Books Accounting

CAREER PATH

Career Path 👈🏽

 • Become a Professional Accountant
 • Become an IT Educator
 • Accounting Executive

1 CERTIFICATE

★ ZOHO BOOKS - G-TEC Certificate

APPLY / ENQUIRE NOW

You can also fill out our enquiry form and we will call you back.
Share
Facebook
WhatsApp
Email