*ഫീസ് ആനുകൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയുവാൻ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ☎ : 8547118811 ◆ SAP കോഴ്‌സുകൾ ◆ Tally GST കോഴ്‌സുകൾ ◆ ഗവൺമെൻറ്‌ അംഗീകൃത കോഴ്‌സുകൾ ◆ Web Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ CAD കോഴ്‌സുകൾ ◆ Digital Marketing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Accounting കോഴ്‌സുകൾ ◆ Graphic Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Programming കോഴ്‌സുകൾ ◆ Software കോഴ്‌സുകൾ ◆ DTP കോഴ്‌സുകൾ 📞 കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ജി-ടെക്കിലേക്ക് വിളിക്കൂ ☎ : 8547118811

Best Computer Education Training Institute, Center in Trivandrum, Kerala, India

Under G-TEC EDUCATION, there are about 700+ centers by the name G-TEC COMPUTER EDUCATION, in 21 countries where more than 15 lakhs of students are effectively provided quality computer education and are efficiently moulded to acquire good jobs. This is also the World’s Largest and Best Computer Education Network which has completed 20 excellent years and one among them is the Finest Computer Education Training Institute, Center, the G-TEC COMPUTER EDUCATION at Nalanchira, Trivandrum.

Read more...

Since 2007, G-TEC COMPUTER EDUCATION Training Institute, Center at Nalanchira has provided the students Latest Computer Education Courses and have brought forth more than ten thousand competently qualified students, which the Nalanchira Center considers to be a great contribution to the society as well.

During these years, G-TEC COMPUTER EDUCATION, Nalanchira Center in Trivandrum, Kerala won numerous awards for its splendid achievements and contributions which is of course a golden feather on its cap of excellence in Computer Education’. G-TEC COMPUTER EDUCATION Training Institute Center, Nalanchira, prides over the award it won in 2016, declaring it as the ‘Best Computer Education Training Institute Center in Trivandrum, Kerala’.

Though there are numerous job opportunities in India and abroad, lack of qualified candidates remain as a barrier to the development of a society. This has now been rectified by introducing Kerala PSC Approved Courses and International Recognised Computer Courses as well, with excellent syllabus, and students are also properly trained to prove their ability and skill in the job they undertake. Certificate courses like SAP Financial Accounting and Controlling (SAP FICO), Materials Management (SAP MM), Sales and Distribution (SAP SD), Production Planning (SAP PP) Microsoft Office Specialist, IAB UK, Adobe, Tally, are also provided as they have International recognition. These facilities enable the students to pursue a good career anywhere in the world. G-TEC COMPUTER EDUCATION Training Institute Center, Nalanchira thus assures that it is always with the students, with a team of sincere and dedicated teaching staff to mould them according to their requirements in selecting their career.

Best Centre Award

Our Mission

Our mission is to provide training to fill the existing skills shortages in industry, along with issues such as the quality, reach and relevance to our education system& the economy. G-TEC offers a comprehensive range of learning solutions and services to cater to the need of today's emerging generation.

Our Vision

Quality Education Worldwide

Affiliations, Training & Testing Partners
Government Approved Courses​

Are you looking for Government jobs ? Then you have to do any government approved course.

100 % Job Assistance​

We will assist you to get a job.

100 % Practical Training

We are providing 100 % practical works than theory. You can work like professionals.

Small Batches for personalized attention

We are providing the best class for each and every student.

G-TEC COMPUTER EDUCATION

Opposite Bethany College

Kurissadi Junction

Nalanchira P O

Trivandrum 695015

Kerala | India

📞 +91 8547118811

📞 +91 9061188811

nalanchira.tvm@gteceducation.com