കമ്പ്യൂട്ടർ കോഴ്‌സുകൾക്ക് 25% വരെ ഫീസിളവ് ◆ SAP കോഴ്‌സുകൾ ◆ Tally കോഴ്‌സുകൾ ◆ PSC അംഗീകൃത കോഴ്‌സുകൾ ◆ Web Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Accounting കോഴ്‌സുകൾ ◆ Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Programming കോഴ്‌സുകൾ ◆ Software കോഴ്‌സുകൾ ◆ DTP കോഴ്‌സുകൾ തുടങ്ങിയ എല്ലാ കമ്പ്യൂട്ടർ കോഴ്‌സുകൾക്കും 25% വരെ ഫീസിളവ്. 📞 കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ജി-ടെക്കിലേക്ക് വിളിക്കൂ ☎ : 8547228822
Close Menu