*ഫീസ് ആനുകൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയുവാൻ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ☎ : 8547118811 ◆ SAP കോഴ്‌സുകൾ ◆ Tally GST കോഴ്‌സുകൾ ◆ ഗവൺമെൻറ്‌ അംഗീകൃത കോഴ്‌സുകൾ ◆ Web Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ CAD കോഴ്‌സുകൾ ◆ Digital Marketing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Accounting കോഴ്‌സുകൾ ◆ Graphic Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Programming കോഴ്‌സുകൾ ◆ Software കോഴ്‌സുകൾ ◆ DTP കോഴ്‌സുകൾ 📞 കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ജി-ടെക്കിലേക്ക് വിളിക്കൂ ☎ : 8547118811

MASTER COURSES

MASTER IN FINANCIAL ACCOUNTING AND SAP FICO – MFAS FICO

MFAS

MASTER IN FINANCIAL ACCOUNTING

MFA

DIPLOMA COURSES

PROFESSIONAL DIPLOMA IN INDIAN & FOREIGN ACCOUNTING WITH SAP FICO

PDIFAS FICO

DIPLOMA IN FINANCE MANAGEMENT WITH SAP FICO & TALLY - DFM

DFM

CERTIFICATE COURSES

TALLY PRIME - TALLY ESSENTIAL COMPREHENSIVE
GCC VAT USING TALLY
QUICKBOOKS

SAP POWER USER COURSES

SAP FINANCE & CONTROL

SAP FICO

SAP MATERIAL MANAGEMENT

SAP MM

SAP PRODUCT & PLANNING

SAP PP

SAP SALES & DISRIBUTION

SAP SD

SAP COURSES

G-TEC COMPUTER EDUCATION

Opposite Bethany College

Kurissadi Junction

Nalanchira P O

Trivandrum 695015

Kerala | India

📞 +91 8547118811

📞 +91 9061188811

nalanchira.tvm@gteceducation.com