*ഫീസ് ആനുകൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയുവാൻ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ☎ : 8547118811 ◆ SAP കോഴ്‌സുകൾ ◆ Tally GST കോഴ്‌സുകൾ ◆ ഗവൺമെൻറ്‌ അംഗീകൃത കോഴ്‌സുകൾ ◆ Web Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ CAD കോഴ്‌സുകൾ ◆ Digital Marketing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Accounting കോഴ്‌സുകൾ ◆ Graphic Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Programming കോഴ്‌സുകൾ ◆ Software കോഴ്‌സുകൾ ◆ DTP കോഴ്‌സുകൾ 📞 കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ജി-ടെക്കിലേക്ക് വിളിക്കൂ ☎ : 8547118811

FINANCE & BUSINESS MANAGEMENT

G-TEC Finance & Business Management Academy, Diploma Courses, and Certification Courses.

SOFTWARE

International Certification Courses, G-TEC Master Courses, and G-TEC Post Graduate

MULTIMEDIA

G-TEC Master Courses, G-TEC Diploma Courses, G-TEC Certificate Courses, G-TEC Animation Professional Courses

HARDWARE & NETWORKING

Master Courses, Certification Courses, International Certification Courses, Red Hat Certification, Microsoft Certification

CADD CIRCLE

Master Courses, Diploma courses, Certificate Courses, and Specialized Programs.

ENGLISH TRAINING

Our specially designed courses are for adults looking to improve their proficiency in English.

G-TEC COMPUTER EDUCATION

Opposite Bethany College

Kurissadi Junction

Nalanchira P O

Trivandrum 695015

Kerala | India

📞 +91 8547118811

📞 +91 9061188811

nalanchira.tvm@gteceducation.com