*ഫീസ് ആനുകൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയുവാൻ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ☎ : 8547118811 ◆ SAP കോഴ്‌സുകൾ ◆ Tally GST കോഴ്‌സുകൾ ◆ ഗവൺമെൻറ്‌ അംഗീകൃത കോഴ്‌സുകൾ ◆ Web Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ CAD കോഴ്‌സുകൾ ◆ Digital Marketing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Accounting കോഴ്‌സുകൾ ◆ Graphic Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Programming കോഴ്‌സുകൾ ◆ Software കോഴ്‌സുകൾ ◆ DTP കോഴ്‌സുകൾ 📞 കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ജി-ടെക്കിലേക്ക് വിളിക്കൂ ☎ : 8547118811

MASTER COURSES

MASTER DIPLOMA IN MULTIMEDIA AND ANIMATION

MDMA

MASTER DIPLOMA IN DIGITAL ANIMATION

MDDA

DIPLOMA COURSES

DIPLOMA IN DIGITAL IMAGING

DDI

DIPLOMA IN DIGITAL MARKETING

DDM

DIPLOMA IN GRAPHIC DESIGNING

DGD

DIPLOMA IN MULTIMEDIA & ANIMATION

DMA

DESKTOP PUBLISHING

DTP

DIPLOMA IN WEB DESIGNING & ANIMATION

DWA

GRAPHIC AND WEB EXPERT

GWE

ARCHITECTURAL VISUALIZATION EXPERT

AVE

DIPLOMA IN VIDEO EDITING

DVE

ADVANCED DIPLOMA IN MULTIMEDIA TRAINING

ADMMT

PROFESSIONAL DIPLOMA IN GRAPHICS AND WEB DESIGNING

PGWD

CERTIFICATE COURSES

Adobe Photoshop
Adobe Illustrator
Adobe After Effects
Adobe Premiere
Adobe Animate
Adobe Pagemaker
Adobe Indesign
Adobe Lightroom

MASTER COURSES

Facebook Page

Office Address

Centre Location